0112-KDIL2-2.4012.123.2018.1.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (...)”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 19 kwietnia 2018 r. o adres elektroniczny do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza zrealizować inwestycję pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (...)” (dalej: Inwestycja).

Inwestycja realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu operacji „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne”, objętego działaniem „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Teren świetlicy wiejskiej usytuowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, dostępny z drogi wojewódzkiej. Budynek świetlicy to wybudowany w 1850 r. i przebudowany w latach 20-tych XX w. parterowy budynek z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z wejściem głównym od ulicy i wejściem zapasowym od ogrodu. Budynek posiada prostą formę zwieńczoną dwuspadowym dachem krytym dachówką.

Zakres Inwestycji będzie obejmował przebudowę pomieszczeń na parterze, co pozwoli uzyskać większą, otwartą przestrzeń sali wielofunkcyjnej. Istniejące sanitariaty zostaną przeniesione w miejsce pozwalające na uzyskanie wymaganych przepisami warunków technicznych. Drewniane schody zostaną zastąpione schodami żelbetowymi zabiegowymi. Przebudowa poddasza pozwoli utworzyć pomieszczenia planowane jako wielofunkcyjne, które przeznaczone zostaną na użytek mieszkańców, jako miejsca spotkań grup i kół zainteresowań, spotkań towarzyskich i dla potrzeb lokalnych organizacji.

W ramach prac modernizacyjnych budynek zostanie ocieplony. Ponadto, zamontowane zostaną stalowe balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna wraz z instalacją odgromową oraz zastosowana będzie wentylacja mechaniczna poprzez wentylatory mechaniczne zamontowane w pomieszczeniach wc. Pozostałe pomieszczenia wentylowane będą grawitacyjnie istniejącymi i projektowanymi przewodami kominowymi.

Inwestycja zakłada również demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., a także wykonanie nowej instalacji c.w.u. Zdemontowane zostanie istniejące źródło ciepła (kocioł opalany paliwem stałym) i zamontowany zostanie układ pompy ciepła „powietrze – woda” z podgrzewaczem c.w.u.

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Dokonane zostaną nasadzenia drzew oraz krzewów. Dodatkowo, w ramach prac związanych z porządkowaniem terenu wokół świetlicy, wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżki. Inwestycja zakłada również powstanie obiektów małej architektury, takich jak: ławka parkowa, stojak na rowery oraz stół z ławami.

Ponadto w ramach Inwestycji powstanie plac zabaw z takimi urządzeniami jak huśtawka na sprężynie, zjeżdżalnia, czy huśtawka pojedyncza. Dodatkowo teren świetlicy zostanie ogrodzony. Zamontowane zostaną również brama i furtka stalowa.

Przedmiotowa Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do podstawowych usług kulturalnych i zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych, czy integracyjnych.

Po zakończeniu realizacji Inwestycji, budynek świetlicy wiejskiej nadal będzie stanowił własność Gminy. Gmina będzie nieodpłatnie udostępniała budynek Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Bibliotece Publicznej, która posiada swoją filię w budynku świetlicy – Gmina nie będzie uzyskiwała żadnych dochodów z tytułu udostępniania budynku świetlicy. W szczególności Gmina nie będzie odpłatnie udostępniała świetlicy wiejskiej lokalnej społeczności, ani podmiotom zewnętrznym na cele organizacji imprez okolicznościowych czy też na potrzeby prowadzonej przez podmioty zewnętrzne działalności. Obiekt ten nie będzie wynajmowany, nie będą pobierane opłaty za wstęp, nie będzie obciążeń użytkowników z tytuły zużycia tzw. mediów, etc. Teren wokół świetlicy (plac zabaw, chodnik, ścieżki) będzie ogólnodostępny.

W związku z realizacją Inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT.

Inwestycja będzie realizowana w ramach wykonywania przez Gminę zadań własnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przywołanych przepisów prawa wynika że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją Inwestycji. Jak bowiem Gmina wskazała w opisie sprawy świetlica wiejska wraz z terenem wokół tego obiektu nie będzie przez Gminę udostępniana odpłatnie (nawet sporadycznie). Obiekt ten nie będzie wynajmowany, nie będą pobierane opłaty za wstęp, nie będzie obciążeń użytkowników z tytuły zużycia tzw. mediów, etc. Teren wokół świetlicy (plac zabaw, chodnik, ścieżki) będzie ogólnodostępny. Tym samym, przedmiotowa Inwestycja nie będzie generowała po stronie Gminy dochodów.

W konsekwencji zatem, w tym przypadku nie zostaną spełnione wskazane powyżej przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego do ponoszonych wydatków. Gmina w tym przypadku nie występuje bowiem w charakterze podatnika VAT i brak jest związku nabywanych przez nią towarów i usługi z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w podobnych sprawach przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS):

  • z dnia 1 lutego 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.5.2018.1.KSZ, gdzie DKIS stwierdził, że: „prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...) zakupione w ramach realizacji zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Tym samym nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniający do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. Gminie nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego”;
  • z dnia 10 stycznia 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.902.2017.1.AJ, gdzie DKIS stwierdził, że: „Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ brak jest związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną (...), ponadto Gmina realizując tą część inwestycji występuje jako organ władzy publicznej wykonujący zadania własne nałożone odrębnymi przepisami i nie jest traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług”;
  • z dnia 9 stycznia 2018 r. o sygn. 0114-KDIP4.4012.687.2017.2.MPE, gdzie DKIS stwierdził, że: „Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanej inwestycji „Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie zostały spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT”;
  • z dnia 12 grudnia 2017 r. o sygn. 0115-KDIT1-3.4012.778.2017.1.APR, gdzie DKIS uznał, że: „prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. (...) Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabywane w trakcie inwestycji towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Budowę przedmiotowej inwestycji Gmina wykonuje, jako organ władzy publicznej, w zakresie której nie występuje w charakterze podatnika VAT.

Mając na uwadze powyższe, Gmina stoi na stanowisku, iż nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (...)” (dalej: Inwestycja). Inwestycja realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach typu operacji „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne”, objętego działaniem „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres Inwestycji będzie obejmował przebudowę pomieszczeń na parterze, co pozwoli uzyskać większą, otwartą przestrzeń sali wielofunkcyjnej. Istniejące sanitariaty zostaną przeniesione w miejsce pozwalające na uzyskanie wymaganych przepisami warunków technicznych. Drewniane schody zostaną zastąpione schodami żelbetowymi zabiegowymi. Przebudowa poddasza pozwoli utworzyć pomieszczenia planowane jako wielofunkcyjne, które przeznaczone zostaną na użytek mieszkańców, jako miejsca spotkań grup i kół zainteresowań, spotkań towarzyskich i dla potrzeb lokalnych organizacji. W ramach prac modernizacyjnych budynek zostanie ocieplony. Ponadto, zamontowane zostaną stalowe balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna wraz z instalacją odgromową oraz zastosowana będzie wentylacja mechaniczna poprzez wentylatory mechaniczne zamontowane w pomieszczeniach wc. Pozostałe pomieszczenia wentylowane będą grawitacyjnie istniejącymi i projektowanymi przewodami kominowymi. Inwestycja zakłada również demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., a także wykonanie nowej instalacji c.w.u. Zdemontowane zostanie istniejące źródło ciepła (kocioł opalany paliwem stałym) i zamontowany zostanie układ pompy ciepła „powietrze – woda” z podgrzewaczem c.w.u. Przedmiotowa Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Dokonane zostaną nasadzenia drzew oraz krzewów. Dodatkowo, w ramach prac związanych z porządkowaniem terenu wokół świetlicy, wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżki. Inwestycja zakłada również powstanie obiektów małej architektury, takich jak: ławka parkowa, stojak na rowery oraz stół z ławami. Ponadto w ramach Inwestycji powstanie plac zabaw z takimi urządzeniami jak huśtawka na sprężynie, zjeżdżalnia, czy huśtawka pojedyncza. Dodatkowo teren świetlicy zostanie ogrodzony. Zamontowane zostaną również brama i furtka stalowa. Przedmiotowa Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców do podstawowych usług kulturalnych i zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych, czy integracyjnych. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, budynek świetlicy wiejskiej nadal będzie stanowił własność Gminy. Gmina będzie nieodpłatnie udostępniała budynek Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Bibliotece Publicznej, która posiada swoją filię w budynku świetlicy – Gmina nie będzie uzyskiwała żadnych dochodów z tytułu udostępniania budynku świetlicy. W szczególności Gmina nie będzie odpłatnie udostępniała świetlicy wiejskiej lokalnej społeczności, ani podmiotom zewnętrznym na cele organizacji imprez okolicznościowych czy też na potrzeby prowadzonej przez podmioty zewnętrzne działalności. Obiekt ten nie będzie wynajmowany, nie będą pobierane opłaty za wstęp, nie będzie obciążeń użytkowników z tytuły zużycia tzw. mediów, etc. Teren wokół świetlicy (plac zabaw, chodnik, ścieżki) będzie ogólnodostępny. W związku z realizacją Inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT. Inwestycja będzie realizowana w ramach wykonywania przez Gminę zadań własnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. W ramach realizowanego projektu Gmina nie będzie dokonywać bowiem zakupu towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem w omawianej sprawie warunki wskazane z art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (...)”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego co do zasady wydawane są w indywidualnych sprawach zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swa aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.