0112-KDIL2-1.4012.238.2017.2.MK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych (nie występują w nich lokale użytkowe), na które Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych
0112-KDIL2-1.4012.238.2017.2.MKinterpretacja indywidualna
  1. azbest
  2. lokal mieszkalny
  3. prawo do odliczenia
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  5. zadania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2017 r. (data wpływu 26 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania kompleksowego unieszkodliwienia azbestu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania kompleksowego unieszkodliwienia azbestu. Dnia 26 lipca 2017 r. wniosek doprecyzowano o brakujący podpis osoby upoważnionej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami). Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” fundusz na remonty.

Zgodnie z art. 43.1.11 „Ustawy o podatku od towarów i usług” oraz § 3.1.9 „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i usług” opłaty wymienione wyżej, zwolnione są od podatku VAT. Opłaty naliczane w związku z wynajmowaniem lokali mieszkalnych korzystają natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43.1.36 „Ustawy o podatku od towarów i usług”.

Koszty remontów finansowanych z funduszu remontowego lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86 ust. 1, ponieważ są finansowane opłatami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia złożyła wniosek w ramach projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych (...)” wybranego do dofinansowania w ramach Działania V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami, dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Celem inwestycji będzie realizacja prac polegających na demontażu i utylizacji płyt acekolowych (prefabrykowanych) zawierających azbest i zastąpienie ich okładzinami dociepleniowymi w technologii lekkiej mokrej. Roboty te finansowane są funduszem remontowym nieruchomości tworzonym w drodze odpisu w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynków mieszkalnych wystawiane będą na Wnioskodawcę, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową.

Usługi nabyte w związku z dociepleniem budynków, w których występują wyłącznie lokale mieszkalne będą zatem związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych (nie występują w nich lokale użytkowe), na które Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych opisanych powyżej?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi nabywane w związku z dociepleniem budynków stanowią gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a zatem są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT, na podstawie art. 43.1.11 oraz art. 43.1.36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), oraz § 3.1.9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz.736).

W związku z powyższym na usługi nabyte w związku z realizacją zadania kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i zastąpieniem ich styropianowymi powłokami dociepleniowymi w technologii lekkiej mokrej, na które pozyskano dofinansowanie (dotację) z funduszy unijnych, Spółdzielni nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Spółdzielnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia prowadzi działalność związaną z eksploatacją oraz utrzymaniem nieruchomości. Na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości pobierane są opłaty na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Opłaty te obejmują również obligatoryjnie tworzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, fundusz na remonty. Zgodnie z art. 43.1.11 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3.1.9 „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i usług”, opłaty wymienione wyżej, zwolnione są od podatku VAT. Opłaty naliczane w związku z wynajmowaniem lokali mieszkalnych korzystają natomiast ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43.1.36 ustawy o podatku od towarów i usług. Koszty remontów finansowanych z funduszu remontowego lokali mieszkalnych są ewidencjonowane w wartościach brutto zgodnie z art. 86 ust. 1, ponieważ są finansowane opłatami zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Spółdzielnia złożyła wniosek w ramach projektu wybranego do dofinansowania w ramach Działania V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami. Celem inwestycji będzie realizacja prac polegających na demontażu i utylizacji płyt acekolowych (prefabrykowanych) zawierających azbest i zastąpienie ich okładzinami dociepleniowymi w technologii lekkiej mokrej. Roboty te finansowane są funduszem remontowym nieruchomości tworzonym w drodze odpisu w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Faktury za wykonane usługi związane z realizacją zadania docieplenia budynków mieszkalnych wystawiane będą na Wnioskodawcę, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową. Usługi nabyte w związku z dociepleniem budynków, w których występują wyłącznie lokale mieszkalne będą zatem związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, na które Spółdzielnia pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z wniosku wynika, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych (...)”.

Podsumowując, Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, na które Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług opłat wnoszonych z tytułu pokrycia wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz opłat naliczanych w związku z wynajmowaniem lokali mieszkalnych.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.