0112-KDIL1-2.4012.632.2018.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 14 września 2018 r.) uzupełniony pismem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „....”. Wniosek uzupełniono w dniu 15 listopada 2018 r. w zakresie pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Wnioskodawca, Gmina) realizuje inwestycję pn. „...” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowić będzie zadanie własne Gminy obejmujące m.in. zbiorowe odprowadzanie ścieków (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2017 r., poz. 328).

W ramach zadania zostanie wybudowane 4,8 km sieci wraz z trzema sieciowymi przepompowniami ścieków. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić własność Gminy i zostanie przyjęta na stan środków trwałych jako budowla. Tym samym nastąpi poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupów robót budowlanych i usług od profesjonalnych podmiotów. Podmioty te będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nabycie od nich usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT.

Gmina zamierza sfinansować ww. zadanie ze środków pochodzących z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2002 oraz środków własnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wskazując, że kosztami kwalifikowanymi dla ww. inwestycji jest wartość inwestycji netto – czyli bez podatku VAT. Podatek VAT jako koszt niekwalifikowany nie podlega dofinansowaniu. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej Gmina podłączy odbiorców indywidualnych do istniejącej sieci i zawrze z nimi umowy cywilnoprawne, na podstawie których odbiorcy indywidulani będą obciążani kosztami za odprowadzanie ścieków przez Gminę.

Usługi powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% i będą dokumentowane fakturami VAT. Do infrastruktury objętej projektem pn. „...” nie będą podłączone jednostki organizacyjne Gminy, ani zakłady budżetowe.

Na terenie objętym budową kanalizacji sanitarnej, oprócz domów mieszkalnych, znajduje się świetlica wiejska, która jest budynkiem gminnym wykorzystywanym do celów statutowych Gminy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz do celów najmu i dzierżawy, które są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Świetlica wiejska zostanie jednak oddana w użyczenie MGOKiS (dalej: Ośrodek), który nie jest jednostką organizacyjną Gminy, ani zakładem budżetowym Gminy, nie jest też objęty centralizacją rozliczeń VAT z Gminą. Ośrodek jest odrębną osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ośrodek będzie pokrywał koszty związane z odprowadzaniem ścieków ze świetlicy wiejskiej na podstawie faktur VAT (wraz z należnym podatkiem) wystawianych przez Gminę. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wykorzystywana więc będzie wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 listopada 2018 r.).

Czy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „...” Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie od kosztów budowy kanalizacji sanitarnej z faktur VAT dokumentujących ponoszone wydatki na przedmiotową inwestycję?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług jest uprawniona do odliczenia 100% podatku VAT z faktur VAT dokumentujących ponoszone wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że ponoszone wydatki inwestycyjne związane będą z wykonywaniem czynności opodatkowanych – usług odbioru ścieków.

Gmina podpisze umowy o odbiór ścieków ze swoimi mieszkańcami, które to usługi opodatkowane będą 8% stawką podatku VAT, a także będzie wystawiać faktury za odprowadzanie ścieków dla Ośrodka, który będzie pokrywał koszty związane z odprowadzaniem ścieków ze świetlicy wiejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego przepisu wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Natomiast organy te, będą podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie: czynności innych niż te które mieszczą się w ramach ich zadań oraz czynności mieszczących się w ramach ich zadań, ale wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizuje inwestycję pn. „...” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowić będzie zadanie własne Gminy obejmujące m.in. zbiorowe odprowadzanie ścieków. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Gmina. W celu wybudowania sieci kanalizacji Gmina będzie dokonywać zakupów robót budowlanych i usług od profesjonalnych podmiotów, a nabycie tych usług zostanie udokumentowane fakturami, z których będzie wynikał podatek VAT. Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej Gmina podłączy odbiorców indywidualnych do istniejącej sieci i zawrze z nimi umowy cywilnoprawne, na podstawie których odbiorcy indywidualni będą obciążani kosztami za odprowadzanie ścieków przez Gminę. Usługi powyższe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% i będą dokumentowane fakturami VAT. Do infrastruktury objętej ww. projektem nie będą podłączone jednostki organizacyjne Gminy, ani zakłady budżetowe. Na terenie objętym budową kanalizacji sanitarnej, oprócz domów mieszkalnych, znajduje się świetlica wiejska, która zostanie oddana w użyczenie Ośrodkowi, który nie jest jednostką organizacyjną Gminy, ani zakładem budżetowym Gminy, nie jest też objęty centralizacją rozliczeń VAT z Gminą. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wykorzystywana więc będzie wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „...”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że świadczenie odpłatnych usług odbioru ścieków jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (a nie publicznoprawną), zatem dla tych czynności Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Gmina jako osoba prawna podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. Czynności wykonywane na podstawie zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na mocy powołanego wyżej art. 15 ust. 6 ustawy.

Zatem w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz zrealizowana inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków. Do infrastruktury objętej inwestycją pn. „...” nie będą podłączone jednostki organizacyjne Gminy, ani zakłady budżetowe. Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. inwestycji będą wykorzystywane przez niego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. usług odbioru ścieków.

W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „...”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik podatku VAT, a wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji ww. inwestycji będą służyć wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Reasumując, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „...”.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.