0112-KDIL1-2.4012.598.2018.2.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu 5 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącego kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie Gmina – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącego kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie Gmina. Wniosek uzupełniono w dniu 23 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”).

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonuje wspólnego rozliczania podatku VAT wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

W ramach swojej działalności Gmina dokonuje szeregu czynności, do wykonywania których zobowiązana jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony środowiska i przyrody.

Gmina wraz z innymi gminami będzie realizowała projekt pn. „Instalacja ...” (dalej: „Inwestycja” lub „Instalacje”), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi Priorytetowej III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym projektu.

Celem Inwestycji jest zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, które spowoduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych, promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów energetycznych na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

W ramach Inwestycji wykonane zostaną prace, w tym roboty budowlane, związane z montażem instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych. Instalacje będą montowane na budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną mieszkańców Gminy. W przypadku jednak, gdy wykonanie instalacji w bryle budynku mieszkalnego będzie nieuzasadnione lub niemożliwe do zrealizowania, wówczas urządzenia mogą zostać zamontowane na konstrukcji umieszczonej na gruncie działek poszczególnych właścicieli nieruchomości lub budynkach sąsiednich.

Gmina pragnie również wskazać, że powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekracza 300 m2 oraz powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2 (budynki te objęte są społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Realizując prace w ramach Inwestycji, Gmina podejmie współpracę z podmiotami trzecimi, tj. podmiotami które będą na jej zlecenie wykonywać prace związane z montażem instalacji. Podmioty te będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, świadczącymi usługi bezpośrednio na rzecz i zlecenie Gminy. Równocześnie, to Gmina będzie odpowiedzialna za właściwą realizację Inwestycji i prawidłowe funkcjonowanie instalacji. W szczególności, to Gmina będzie zobowiązana do finansowego rozliczenia projektu. Gmina będzie odpowiedzialna też za zabezpieczenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu, na które składa się wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego, ustalenie harmonogramu montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych, rozliczenie finansowe projektu, doradztwo oraz promocja.

Usługa montażu instalacji będzie usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy, sklasyfikowaną w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PKWiU 2008. Także usługa montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych będzie usługą budowlaną, sklasyfikowaną w grupowaniu 43.22.12.0. W tym zakresie Gmina pragnie również wskazać, że nie wstępowała do Urzędu Statystycznego o potwierdzenie klasyfikacji przedmiotowych usług.

Prace wykonywane w ramach usług budowlanych świadczonych przez podmioty trzecie będą obejmowały:

 • projektowanie prac,
 • dostarczenie i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych, wraz z dostawą oprzyrządowania i okablowania,
 • rozruch technologiczny instalacji,
 • dokonanie prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych systemów instalacji,
 • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

W ramach Inwestycji Gmina zawrze z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, na podstawie których wykona za wynagrodzeniem usługę podpięcia Instalacji do nieruchomości mieszkańców (co nie jest objęte zakresem Inwestycji), która to usługa będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W konsekwencji, nabywane przez Gminę usługi budowlane będą wykorzystywane przez nią do świadczenia usług opodatkowanych, tj. podpięcia instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że usługi budowlane związane z realizacją projektu pt.: „Instalacja ...” będą związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT ze względu na powiązanie ww. Inwestycji ze świadczeniem przez Gminę usługi podpięcia inwestycji (na podstawie umów cywilnoprawnych).

Faktury dokumentujące nabycie ww. usług będą wystawione na Wnioskodawcę.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści: „Czy montaż instalacji słonecznych i fotowoltaicznych realizowany w ramach przedmiotowego projektu będzie wykonywany – oprócz budynków mieszkalnych stanowiących własność prywatną mieszkańców Gminy – także na budynkach będących we władaniu Gminy bądź jej jednostek (zakładów) budżetowych?” Wnioskodawca wskazał, że montaż instalacji słonecznych i fotowoltaicznych realizowany w ramach przedmiotowego projektu będzie wykonywany tylko na budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 17a ust. 8 ustawy o VAT, w zakresie nabywanych przez Gminę usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego wynikająca z opodatkowania takich usług przez Gminę, będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego, do której odliczenia będzie uprawniona Gmina?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 17a ust. 8 ustawy o VAT, w zakresie nabywanych przez Gminę usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego wynikająca z opodatkowania takich usług przez Gminę, będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego, do której odliczenia będzie uprawniona Gmina.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy przepis określa zatem ogólną zasadę obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z przywołaną regulacją, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zasadniczo przysługuje w sytuacji, w której łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT (przesłanka podmiotowa)

oraz

 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (przesłanka przedmiotowa).

Prawo to przysługuje podatnikowi, z zastrzeżeniem, iż nie zachodzą przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy o VAT.

Gmina jako podatnik VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, „podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, pod pojęciem działalności gospodarczej, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, „nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

Powyższe oznacza, iż organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku VAT w przypadku, gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań własnych oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań. ale czyni to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej należą do zadań własnych gminy.

Z uwagi na fakt, że w ramach projektu, podpisane zostaną umowy cywilnoprawne z mieszkańcami zastosowanie znajdzie przewidziany w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyjątek od reguły i w konsekwencji Gmina w zakresie świadczenia usługi podpięcia instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców, będzie występować w charakterze podatnika podatku VAT.

Związek z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają miedzy innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest w szczególności przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Należy wskazać, iż opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o VAT, w ramach ich działalności gospodarczej.

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE m.in. w sprawie Tolsma (sygn. C-16/93) czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli w ramach danej czynności występuje łącznie:

 • świadczeniodawca;
 • świadczeniobiorca;
 • przedmiot świadczenia,
 • bezpośredni stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami;
 • wynagrodzenie za usługę, którego wypłata wynika ze stosunku zobowiązaniowego.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, wszystkie powyższe przesłanki w celu uznania usług świadczonych na rzecz mieszkańców za czynności opodatkowane podatkiem VAT, zostały spełnione bowiem:

 • świadczeniodawca – Gmina,
 • świadczeniobiorca – mieszkańcy,
 • przedmiot świadczenia – podpięcie instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców,
 • stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami – umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy Gminą a mieszkańcami,
 • wynagrodzenie za usługę – opłaty uiszczane przez mieszkańców.

W zakresie wynagrodzenia, Wnioskodawca pragnie w szczególności zwrócić uwagę, że dokonywane przez mieszkańców opłaty, będą faktycznym wynagrodzeniem uiszczanym z tytułu wykonania przedmiotowych usług, w przypadku bowiem braku zapłaty wynagrodzenia, mieszkaniec nie będzie uprawniony do podpięcia do jego nieruchomości instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że ani w przepisach ustawy o VAT, ani rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT nie przewidziano zwolnienia od podatku VAT dla przedmiotowych usług budowlanych.

Nabywane od podmiotów trzecich usługi budowlane będą służyły realizacji przez Gminę usług podpięcia instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców i w tym zatem zakresie nabywane usługi będą wykazywały bezpośredni związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe Gmina, z zastrzeżeniem, iż nie zajdą przesłanki negatywne, wskazane w art. 88 ustawy o VAT, w związku nabyciem usług budowlanych, wykorzystywanych następnie do świadczenia opodatkowanych usług na rzecz mieszkańców, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT (zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT podatnikiem jest ich usługobiorca.)

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT jest usługobiorca – Wnioskodawca. W konsekwencji, faktury wystawione przez podwykonawców będą wystawione z zachowaniem warunków procedury odwrotne obciążenie, tj. w kwocie netto, bez wykazania podatku VAT naliczonego. Wnioskodawcy będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia z ww. tytułu, co będzie wynikało z faktu wykazania przez Wnioskodawcę w deklaracji rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia usług budowlanych, do których zastosowanie znajdzie procedura odwrotnego obciążenia, ze względu na bezpośredni związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi na rzecz mieszkańców w postaci podpięcia instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych.

W konsekwencji, w przypadku nabywania przez Gminę usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego wynikająca z opodatkowania takich usług przez Gminę, będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego, do której odliczenia będzie uprawniona Gmina.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że powyższe stanowisko jest powszechnie przyjmowane także w innych interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m.in.:

 • nr 0112-KDIL1-1.4012.319.2018.2.SJ, z dnia 2 lipca 2018 r.,
 • nr 0112-KDIL2-1.4012.202.2018.1.AS, z dnia 20 czerwca 2018 r.,
 • nr 0112-KDIL2-3.4012.223.2018.1.AŻ, z dnia 18 maja 2018 r.,
 • nr 0113-KDIPT1-3.4012.158.2018.2.MK, z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
 • nr 0111-KDIB3-1.4012.222.2018.1.BW, z dnia 30 marca 2018 r.,
 • nr 0113-KDIPT1-3.4012.24.2018.1.BM, z dnia 28 lutego 2018 r.

W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. Trybunał zwraca uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Każde zatem nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to, jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 ustawy) lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji pojęcia „zamiar” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje, jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wraz z innymi gminami będzie realizowała projekt pn. „Instalacja ...”. Realizując prace w ramach Inwestycji, Gmina podejmie współpracę z podmiotami trzecimi, tj. podmiotami które będą na jej zlecenie wykonywać prace związane z montażem instalacji. Podmioty te będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, świadczącymi usługi bezpośrednio na rzecz i zlecenie Gminy. W ramach Inwestycji Gmina zawrze z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, na podstawie których wykona za wynagrodzeniem usługę podpięcia Instalacji do nieruchomości mieszkańców (co nie jest objęte zakresem Inwestycji), która to usługa będzie opodatkowana podatkiem VAT. W konsekwencji, nabywane przez Gminę usługi budowlane będą wykorzystywane przez nią do świadczenia usług opodatkowanych, tj. podpięcia instalacji słonecznych oraz fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że usługi budowlane związane z realizacją projektu pt.: „Instalacja ...” będą związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT ze względu na powiązanie ww. Inwestycji ze świadczeniem przez Gminę usługi podpięcia inwestycji (na podstawie umów cywilnoprawnych).

Faktury dokumentujące nabycie ww. usług będą wystawione na Wnioskodawcę.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści: „Czy montaż instalacji słonecznych i fotowoltaicznych realizowany w ramach przedmiotowego projektu będzie wykonywany – oprócz budynków mieszkalnych stanowiących własność prywatną mieszkańców Gminy – także na budynkach będących we władaniu Gminy bądź jej jednostek (zakładów) budżetowych?” Wnioskodawca wskazał, że montaż instalacji słonecznych i fotowoltaicznych realizowany w ramach przedmiotowego projektu będzie wykonywany tylko na budynkach mieszkalnych stanowiących własność mieszkańców.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącego kwotę podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie Gmina.

Mają na uwadze wskazane przez Wnioskodawcę w opisie sprawy prace, które będzie nabywał w tym w szczególności prace projektowe, na wstępie należy zaznaczyć, że nie będą one rozliczane na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Z wydanej w dniu 20 listopada 2018 r. dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej o nr 0112-KDIL1-3.4012.566.2018.2.AP (dotyczącej tego samego projektu), wynika że: „(...) zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy Wnioskodawca z tytułu nabycia przedmiotowych usług, wymienionych w pkt 25 załącznika nr 14 do ustawy będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Natomiast odnośnie nabywanej usługi projektowej zastosowanie będzie miała zasada ogólna opodatkowania, ponieważ nie jest ona wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy”.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie, należy stwierdzić, że tylko w przypadku usług budowlanych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia ich nabywca (w tym przypadku jest to Gmina) ma obowiązek rozliczyć podatek należny. Przy czym jak wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy, kwota podatku należnego stanowi kwotę podatku naliczonego. Zatem określony przez Wnioskodawcę, jako nabywcę usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony, który podlega odliczeniu.

W konsekwencji, z uwagi na fakt, że dla tej sytuacji podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy jest usługobiorca – Wnioskodawca, to kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług. Nabywane przez Wnioskodawcę usługi są związane z wykonaniem Instalacji a faktury wystawione przez podwykonawcę powinny być wystawione z zachowaniem warunków procedury – odwrotne obciążenie, bez naliczonego podatku (z uwzględnieniem cyt. powyżej rozstrzygnięcia).

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przez Gminę usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, jednakże prawo to będzie wynikało z faktu wykazania przez Wnioskodawcę w deklaracji rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia usług budowlanych, do których zastosowanie ma procedura odwrotnego obciążenia.

Reasumując, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, w zakresie nabywanych przez Gminę usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, kwota podatku należnego wynikająca z opodatkowania takich usług przez Gminę, będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego, do której odliczenia uprawniona będzie Gmina.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.