0112-KDIL1-1.4012.768.2018.1.OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2018 r. (data wpływu 31 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona czynna (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona czynna (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Park Narodowy, który jest państwową osobą prawną. W dniu 7 czerwca 2018 r. złożył on wniosek do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o dofinansowanie projektu, którego celem jest utrzymanie różnorodności przyrodniczej Parku Narodowego przez zapewnienie właściwego stanu siedlisk.

Na terenie murawy kserotermicznej, która jest najbogatszym w gatunku zbiorowiskiem, skupia się prawie 30% gatunków w skali Polski, w tym gatunki zagrożone wyginięciem, np.: macierzanka wczesna - w Polsce krytycznie zagrożona (w PN posiada jedyne w kraju stanowiska), turzyca stopowata (cztery stanowiska w kraju) oraz zaraza Bartlinga czy dziewanna austriacka (nieliczne stanowiska rozproszone w Polsce). Zbiorowiska te są półnaturalne i wymagają stałych, systematycznych zabiegów ochronnych takich jak: koszenie, usuwanie odrośli drzew i krzewów lub wypas. Zaniechanie tych czynności powoduje, że w krótkim czasie podlegają one sukcesji wtórnej i zarastają lasem. Wskutek ocienienia, zmiany warunków wilgotnościowych i użyźnienia gleby, zanikają rośliny kserotermiczne. Ich miejsce zajmują krzewy i drzewa, które zmieniając siedlisko umożliwiają wkraczanie leśnym gatunkom runa. Zabiegi ochrony czynnej mają objąć 29 masywów skalnych Dolin: na łącznej powierzchni 17,53 ha. W części z nich zabiegi prowadzone były już od lat 90 XX wieku, dzięki czemu udało się zahamować proces wymierania roślinności kserotermicznej, jaki rozpoczął się w latach 70 XX wieku. Planowane działania będą więc stanowić kontynuację zabiegów ochronnych prowadzonych nieprzerwanie od prawie 30 lat. Obejmować będą m.in. koszenie muraw wraz z usunięciem biomasy oraz wycięcie odrośli drzew i krzewów w obrębie muraw i ścian skalnych oraz wypas. Ich przeprowadzenie jest niezbędne dla utrzymania właściwej struktury i składu gatunkowego.

Wniosek powyższy obejmuje następujące konkretne usługi i dostawy:

wykonanie ogrodu, zabiegi na murawach kserotermicznych, wypas i wykaszanie, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup materiałów promocyjnych, namiotu wystawienniczego, szkolenie i konferencja promocyjna.

Realizowane w ramach projektu dostawy i usługi są realizowane w większości przypadków przez firmy będące płatnikami podatku od towarów i usług, tak więc naliczają stosowny podatek. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 8b ust. 2 i 8h ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.), Park Narodowy prowadzi jedynie ograniczoną działalność gospodarczą, w zakres której wchodzi sprzedaż określonej listy towarów i usług objętej podatkiem VAT, tj. między innymi sprzedaż biletów, wydawnictw.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest płatnikiem VAT. Jednak wszystkie dostawy i usługi zakupione w ramach opisanego wyżej projektu „Ochrona czynna (...)” dotyczą podstawowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego - art. 8b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) i nie są związane z towarami i usługami sprzedawanymi przez Park Narodowy. Żadne towary i usługi zakupione w ramach wniosku nie będą wykorzystywane przez Park Narodowy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pierwszy etap oceny wniosku w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przeszedł pozytywnie. Do drugiego etapu Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wniosek o interpretację podatkową w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od czynności objętych tym wnioskiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Wnioskodawca chciałby uzyskać odpowiedź na następujące pytanie: Czy jest możliwe odliczenie podatku VAT od czynności, które będą wykonywane w ramach opisanego powyżej projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku od czynności które będą wykonywane w ramach opisanego projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności podatkowych.

Wszystkie dostawy i usługi, które będą zakupione w ramach opisanego wyżej Projektu „Ochrona czynna (...)” dotyczą podstawowej działalności Parku, jaką jest prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku Narodowego - art. 8b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) i nie są związane z towarami i usługami sprzedawanymi przez Park Narodowy. Żadne towary i usługi zakupione w ramach wniosku nie będą wykorzystywane przez Park Narodowy do wykonywania czynności opodatkowanych i nie będą generować żadnych przychodów.

W związku z powyższym, nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż realizacja tego projektu będzie jedynie wykonywaniem zadań własnych parków narodowych, do których należy w szczególności prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku Narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) - a mianowicie zachowanie różnorodności biologicznej zasobów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu – jak wskazał Zainteresowany – nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie będzie zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona czynna (...)”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.