0112-KDIL1-1.4012.748.2018.1.RW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 17 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania. Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o potwierdzenie uiszczenia brakującej należnej opłaty od wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Operacja polega na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej. Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń pod kątem funkcjonalno-użytkowym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów wykończeniowych, aby unowocześnić wnętrze biblioteki. Działania podjęte podczas realizacji projektu składającej się z przebudowy i wyposażenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej wpłyną pozytywnie na poprawę jakości życia na terenach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi i mieszkańców z okolicznych miejscowości. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy infrastruktury społecznej na obszarze LGD, co jest zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia zestawienie (...) zadania:

IA. Przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej – branża architektoniczna

 1. Roboty rozbiórkowe – (...)
 2. Roboty murarskie – (...)
 3. Stolarka okienna i drzwiowa – (...)
 4. Okładziny wewnętrzne – (...)
 5. Posadzki – (...)
 6. Uzupełnienie docieplenia elewacji po zamurowaniu – (...)
 7. Podest wejściowy- (...)

IB. Przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej – branża sanitarna

 1. Roboty demontażowe – (...)
 2. Instalacja wodociągowa – (...)
 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej – (...)
 4. Instalacja grzewcza- (...)
 5. Instalacja wentylacyjna – (...)

IC. Przebudowa pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej – branża elektryczna

 1. Rozdzielnice i zasilanie – (...)
 2. Oświetlenie – (...)
 3. Gniazda – (...)
 4. Sieć dedykowana – (...)
 5. Termy elektryczne i wentylacja – (...)

ID. Zakup wyposażenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy, audiowizualny, fotograficzny, biblioteczny, RTV i meble biblioteczne

 1. Zakup wyposażenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy, audiowizualny, fotograficzny, biblioteczny, RTV i meble biblioteczne – (...)

III. Koszty ogólne

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (...)
 2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - umowa o dzieło bez podatku VAT (...)

Całkowity koszt zadania wyniósł xx zł

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Gminny Ośrodek Kultury jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo. Gminny Ośrodek Kultury jest odrębną osobą prawną niepodlegającą centralizacji z Gminą. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Opłata za wydanie interpretacji została opłacona w dniu 12-12-2018 r.

W dziale G poz. 74 błędnie wpisano kwotę – całkowity koszt zadania XXXx poprawnie powinno być XXX.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminny Ośrodek Kultury jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Gminy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej pomocy w ramach zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność gospodarczą, ale wszystkie uzyskane dochody przeznaczane są na działalność kulturalną prowadzoną zgodnie ze statutem. Zrealizowany projekt nie był związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z ustawą GOK nie może odzyskać w żaden sposób podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług;
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego, co wynika z generalnej zasady określonej we wskazanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował operację polegającą na przebudowie i wyposażeniu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej. Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń pod kątem funkcjonalno-użytkowym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów wykończeniowych, aby unowocześnić wnętrze biblioteki. Działania podjęte podczas realizacji projektu składającej się z przebudowy i wyposażenia pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej wpłyną pozytywnie na poprawę jakości życia na terenach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi i mieszkańców z okolicznych miejscowości. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy infrastruktury społecznej na obszarze LGD, co jest zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto XXX zł. Z treści wniosku wynika także, że zrealizowany projekt nie był związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano że Gminny Ośrodek Kultury jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo. Wnioskodawca jest odrębną osobą prawną niepodlegającą centralizacji z Gminą. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Gminy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej pomocy w związku z realizacją zadania.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedstawionego stanu faktycznego pozwala stwierdzić, że zrealizowany projekt nie był związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest też czynnym podatnikiem VAT (jest podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo). Zatem w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ma również możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

W zakresie realizowanego zadania, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej pomocy w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.