0111-KDIB3-2.4012.649.2018.3.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji pn. „....”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z 27 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.) oraz pismem z 26 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji pn. „....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.649.2018.1.AR oraz pismem z 26 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.).

We wniosku, uzupełnionym pismem z 26 listopada 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej „Gmina”) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Obecnie Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „...” (dalej Inwestycja). Zadanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej; poddziałanie: 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Realizując inwestycję Gmina będzie nabywać niezbędne usług i towary do m.in.:

 • budowy
  • ścieżek edukacyjnych,
  • placów drewnianych,
  • pomostów,
  • stanowisk dydaktycznych,
  • wiaty na pomoście,
  • toalet,
  • przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • oświetlenia terenu,
 • instalacji monitoringu,
 • utworzenia systemu nawodnienia terenów zielonych,
 • odprowadzania wód,
 • ogrodzenia terenu,
 • remont budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz założenia monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku i na dziedziniec budynku,
 • promocji projektu.

Gmina zaznacza, iż faktury dokumentujące ww. wydatki będą wystawione na Gminę. Gmina nie zamierza dokonywać odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Inwestycja ma za zadanie poprawę stanu środowiska, ochronę i przywrócenie bioróżnorodności na terenach Gminy, a także rekultywację wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów. W ramach inwestycji zostanie także utworzony korytarz ekologiczny, poprawiający funkcjonowanie ekosystemów osiedlania się i migracji zwierząt.

Remont budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje prace związane z naprawą, rekonstrukcją i wzmocnieniem konserwatorskim obiektu, niezbędne do adaptacji poddasza budynku na cele użytkowe S. Centrum Edukacji Ekologicznej. Przyległy do budynku teren wraz z dziedzińcem będzie wykorzystany na cele ekspozycji stałych i czasowych, w tym ekspozycji przyrodniczo-kulturowych.

Powstała przestrzeń służyć ma nie tylko ochronie obszarów cennych przyrodniczo, ale także przyczyni się do podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, a także przysporzy mieszkańcom i turystom możliwości aktywnego spędzania czasu, jako obiekt ogólnodostępny.

Nabywane przez Gminę towary i usługi związane z realizacją inwestycji będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie m.in. ochrony środowiska i edukacji publicznej. Inwestycja (po jej zrealizowaniu) nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych. Nie będzie zatem generowała dochodów po stronie Gminy, gdyż będzie udostępniana społeczności lokalnej oraz przyjezdnej nieodpłatnie.

Gmina zmierza do potwierdzenia, że w związku z inwestycją nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od poniesionych wydatków inwestycyjnych.

W uzupełnieniu wskazano, że:

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Bezpośrednim celem projektu jest realizacja zadań niepodlegających opodatkowaniu w ramach działalności innej niż gospodarcza – nieodpłatna działalność statutowa w zakresie ochrony środowiska i edukacji publicznej.

Miejski Ośrodek Kultury posiada status samorządowej instytucji kultury, która posiada osobowość prawną.

Miejski Ośrodek Kultury nie jest jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym.

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadająca osobowość prawną. Budynek, w którym będzie wykonywany remont będzie przez Gminę udostępniany nieodpłatnie.

Gmina nie będzie wykorzystywać budynku, w którym będzie wykonywany remont do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji.

Uzasadnienie stanowiska Gminy

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane przez podatnika VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

 • zostały nabyte przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą) oraz
 • pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami efektywnie opodatkowanymi VAT.

Zatem, aby Gmina mogła skorzystać z prawa do odliczenia VAT, w pierwszej kolejności powinna spełnić przesłanki umożliwiające uznanie jej za podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ostawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Z kolei zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a także z zakresu edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 ww. ustawy).

Gmina realizuje inwestycję z zamiarem wykonania nieodpłatnych zadań własnych określonych ustawą o samorządzie gminnym (a dokładniej zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a także edukacji publicznej). Uznać zatem należy, że realizując inwestycję Gmina działa jako organ władzy publicznej, wykonujący ustawowe powinności wobec społeczności lokalnej. Poprzez realizację inwestycji Gmina poprawi standardy ochrony środowiska i poziom edukacji ekologicznej w społeczności Gminy. Gmina w tym zakresie nie występuje zatem jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Ponadto inwestycja (po jej zrealizowaniu) nie będzie wykorzystywana do wykonania czynności podlegających efektywnemu opodatkowaniu VAT, gdyż będzie nieodpłatnie dostępna dla osób zainteresowanych.

W konsekwencji Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na przedmiotową inwestycję.

Zdaniem Gminy podejście prezentowane powyżej znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tytułem przykładu Gmina pragnie przywołać następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.169.2018.2.MR: „Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 22 grudnia 2017 r., złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, pn. „Zagospodarowanie brzegów (...)”. Kluczowymi elementami projektu są budowa ścieżki dydaktycznej oraz utworzenie Miejskiego Centrum Ekologicznego. W wyniku realizacji projektu powstanie przestrzeń publiczna o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych. Wzrośnie również liczba odwiedzających, świadomość ekologiczna społeczeństwa a tym samym poprawi się jakość środowiska miejskiego. Ścieżka dydaktyczna będzie obiektem ogólnodostępnym, służącym ogółowi mieszkańców oraz osobom przyjezdnym do wypoczynku i rekreacji. Nie będzie to inwestycja komercyjna generująca dochody (wpływy). Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi zakupione w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponoszone w ramach realizacji ww. projektu wydatki będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę (...). W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.”
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.460.2018.1.MD: „Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu, będą wykorzystywane, jak wskazał Wnioskodawca, do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej, w tym edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska i przyrody zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione z uwagi na fakt, że Wnioskodawca, realizując opisane we wniosku zadanie, nie będzie działał w charakterze podatnika VAT oraz efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Podsumowując, w odniesieniu do projektu unijnego pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej X.”, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości, ani w części. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT”.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.180.2017.1.KM: „Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Miasto będzie realizowało projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działało w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Miasto nie będzie ponosiło wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działało w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu pn. „Zielone płuca miast. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Miasto nie będzie działało jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem”.

W świetle powyższego Gmina wnosi o uznanie przedstawionego stanowiska w ww. sprawie za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że wyłączenie z grona podatników podatku od towarów i usług jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych), i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej i edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 ww. ustawy).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Obecnie Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „...”. Bezpośrednim celem projektu jest realizacja zadań niepodlegających opodatkowaniu w ramach działalności innej niż gospodarcza – nieodpłatna działalność statutowa w zakresie ochrony środowiska i edukacji publicznej. Nabywane przez Gminę towary i usługi związane z realizacją inwestycji będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie m.in. ochrony środowiska i edukacji publicznej. Inwestycja (po jej zrealizowaniu) nie będzie wykorzystywana do celów komercyjnych. Nie będzie zatem generowała dochodów po stronie Gminy, gdyż będzie udostępniana społeczności lokalnej oraz przyjezdnej nieodpłatnie. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z opisu sprawy wynika, że nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu, będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie m.in. ochrony środowiska i edukacji publicznej, a Gmina nie będzie wykorzystywać budynku, w którym będzie wykonywany remont do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek będzie udostępniany nieodpłatnie.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „...” co wynika z faktu, że nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy wskazać, że interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez danego podatnika. Powołane interpretacje nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, więc zawartego w nich stanowiska organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.