0111-KDIB3-2.4012.620.20182.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie podatkiem VAT i określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży usług nabytych w celu przebudowy stadionu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.) oraz pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży usług nabytych w celu przebudowy stadionu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży usług nabytych w celu przebudowy stadionu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 listopada 2018 r. znak: 0111.KDIB3-2.4012.620.2018.1.MN oraz pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.).

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 20 listopada 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu jest jednostką samorządu terytorialnego, zadaniem której, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. – dalej usg) jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują w szczególności sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wykonując ww. zadanie Miasto odpłatnie wynajmuje stadion sportowy położony na terenie tego miasta (dalej: Stadion). Zadanie to realizowane jest na podstawie umów cywilnoprawnych, a wobec tego z uwagi na art. 15 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. – UVAT), Miasto działa jako podatnik VAT.

Ponieważ z uwagi na art. 7 ust. 1 pkt 10 usg „(...) gmina ma nie tylko prawo ale i obowiązek wykonywania wszelkich działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń sportowych (w tym stadionów ), których jest właścicielem” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2004 roku, sygn. akt IV SA/Gl 562/04, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl), Miasto postanowiło przeprowadzić przebudowę Stadionu. Zadanie to, z uwagi na art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 usg, realizować zaczął Prezydent Miasta, który stosownie do art. 30 ust. 1 tej ustawy wykonywał je przy pomocy Urzędu Miasta Gminy.

Prezydent Miasta przy pomocy obsługującego go Urzędu w latach 2013-2017, na rzecz Miasta nabył następujące usługi związane z przebudową Stadionu:

 • pozyskanie opinii geotechnicznej dla stadionu piłkarskiego – faktura nr xxx z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
 • uzyskanie mapy zasadniczej – rachunek xxx z dnia 1 października 2013 r.,
 • koncepcja pokonkursowa oraz makieta przedsięwzięcia dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o. – faktura nr xxx z dnia 10 marca 2016 r.
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji stadionu piłkarskiego – etap projektu budowlanego – faktura nr xxx., z dnia 3 października 2016 r.,
 • projekt budowlany dotyczący przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.; faktura nr xxx z dnia 30 września 2016 r.,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o., faktura nr xxx z dnia 10 marca 2017 r.
 • projekt wykonawczy, dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.,; faktura nr xxx z dnia 10 lipca 2017 r.,
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu wykonawczego modernizacji stadionu.

Miasto nie odliczyło dotychczas podatku naliczonego stwierdzonego ww. fakturami. Następnie Rada Miasta postanowiła w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku, nr 45, poz. 236 z późn. zm. – dalej ugk) powierzyć kontynuację zadania przebudowy Stadionu Sp. z o.o. (dalej Spółka), co nastąpiło w drodze Uchwały nr xxx Rady Miasta z dnia 5 maja 2016 r.

Otóż w świetle art. 7 ust. 4 usg sprawy urządzeń sportowych są zadaniami użyteczności publicznej, a formy ich wykonywania z mocy art. 9 ust. 2 tej ustawy, określa odrębna ustawa, tj. ugk. W myśl art. 2 ugk gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Przebudowa stadionu sportowego mieści się w sferze zadań własnych Miasta, a ponieważ jest to zadanie użyteczności publicznej, może być wykonane w formie spółki prawa handlowego, którą w świetle art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm. – dalej KSG) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Skoro zadania, przy pomocy których wykorzystywany jest Stadion, wykonywane są w formach prawa cywilnego, lepszym rozwiązaniem jest powierzenie przebudowy tego obiektu budowlanego spółce prawa handlowego. Prezydent Miasta może dzięki temu wykorzystać aparat pomocniczy (urząd miasta) do intensyfikowania zadań wykonywanych w formach administracyjnoprawnych.

Spółka jest odrębną wobec Miasta osobą prawną, nie może wobec tego korzystać z usług, które nabyte zostały w celu przebudowy Stadionu. Aby zatem zachować ciągłość rozpoczętego jeszcze przez Prezydenta Miasta procesu przebudowy, Miasto podjęło decyzję o odsprzedaży nabytych już w tym celu usług do Spółki. Usługi nadają się do dalszego wykorzystania dla realizacji zadania, nie ma wobec tego żadnego uzasadnienia do nabywania ich przez tę Spółkę od innych podmiotów. Miasto zamierza zbyć Spółce usługi odpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Spółka będzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji oraz dalsze użytkowanie przebudowanego stadionu.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca odsprzeda Spółce dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy stadionu (usługa odsprzedaży dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przebudowy), przenosząc na nabywcę koszty poniesione w związku z opracowaniem tej dokumentacji. Są to usługi:

 • opracowanie koncepcji – 1 element zadania: „xxx” zgodnie z umową (...) z dn. 25 kwietnia 2012 – faktura nr xxx z dnia 25 października 2012 r.,
 • przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego – Realizacja umowy nr xxx z dnia 5 sierpnia 2013 r. – faktura nr xxx z dnia 5 sierpnia 2013 r., faktura nr xxx z dnia 13 września 2013 r., faktura nr xxx z dnia 23 grudnia 2013 r.,
 • pozyskanie opinii geotechnicznej dla stadionu piłkarskiego – faktura nr xxx z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
 • uzyskanie mapy zasadniczej – rachunek xxx z dnia 1 października 2013 r.,
 • koncepcja pokonkursowa oraz makieta przedsięwzięcia dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o. – faktura nr xxx z dnia 10 marca 2016 r.
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji stadionu piłkarskiego – etap projektu budowlanego – faktura nr xxx., z dnia 3 października 2016r.,
 • projekt budowlany dotyczący przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.; faktura nr xxx z dnia 30 września 2016 r.,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o., faktura nr xxx z dnia 10 marca 2017 r.
 • projekt wykonawczy, dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.; faktura nr xxx z dnia 10 lipca 2017 r.,
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu wykonawczego modernizacji stadionu.

Do chwili obecnej nie doszło do transakcji odpłatnej odsprzedaży usługi.

Tytuł projektu wg Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2018-2022: Zakup udziałów C. P. Sp. z o. o. – Modernizacja Stadionu – modernizacja obiektu.

Miasto, po przebudowie Stadionu, zamierzało przy jego pomocy świadczyć odpłatnie usługi wstępu na imprezy sportowe przez siebie organizowane, wynajmować ten obiekt w całości albo tylko w części również na inne cele – kulturalne czy szkoleniowe. Ponieważ zadania te były, są i mają być realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych, Miasto realizując je działa jako podatnik VAT, a usługi te były, są i będą opodatkowane. Zgodnie więc z art. 86 ust. 1 UVAT nabyte w latach 2012-2017 usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Już w momencie nabycia tych usług Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać stadion po planowanej przebudowie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z WPF projekt obejmuje lata 2010-2022. Inwestycja nie jest zakończona.

Właścicielem przebudowanego tak jak w pytaniu stadionu będzie Spółka.

Po przeprowadzonej rozbudowie stadion będzie wykorzystywany przez Spółkę.

Miasto nabywało usługi będące przedmiotem wniosku we własnym imieniu i na własną rzecz.

Planowana sprzedaż usług na rzecz Spółki udokumentowana będzie fakturą VAT z wykazanym na niej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy odpłatna sprzedaż usług przez Miasto do Spółki nabytych w celu przebudowy Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 2. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku sprzedaży przez Miasto do Spółki usług nabytych w celu przebudowy Stadionu?
 3. Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług w celu przebudów Stadionu?
 4. Czy Miasto może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za okresy w których otrzymywało faktury dokumentujące nabycie usług związanych z przebudową Stadionu – nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego? (ostatecznie przedstawione w piśmie z 21 listopada 2018 r.)

Stanowisko Wnioskodawcy:

1. Odpłatna sprzedaż usług przez Miasto do Spółki nabytych w celu przebudowy Stadionu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym z mocy art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 6 UVAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W sekcji F rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) sklasyfikowano Obiekty budowlane i roboty budowlane. Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne sklasyfikowano z kolei w sekcji M. Sekcja ta obejmuje usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Analiza przepisów statystycznych prowadzi do wniosku, że usługi w zakresie inżynierii (sklasyfikowane w sekcji M dział 71.12.1 PKWiU) do których zalicza się usług doradztwa technicznego (71.12.11.0 PKWiU), usługi projektowania technicznego budynków (71.12.12.0 PKWiU) czy usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem (71.12.14.0 PKWiU), mają odrębny charakter od robót ogólnobudowlanych związanych z budową obiektowych inżynierii lądowej i wodnej (dział 42 PKWiU). Wniosek ten potwierdza również wykładnia systemowa przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. — dalej PrB), albowiem zgodnie z art. 3 pkt 7 tej ustawy pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Rozpoczęcie budowy, stosownie do art. 41 ust. 1 PrB, następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Pracami tymi, z mocy art. 41 ust. 2 tej ustawy, są:

 1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 2. wykonanie niwelacji terenu;
 3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Opracowanie projektu budowlanego i innych dokumentów składających się na dokumentację techniczną, w świetle przepisów rozdziału 4 PrB, objęte jest postępowaniem poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych. W szczególności zgodnie z art. 28 ust. 1 i 30 ust. 1 tej ustawy roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia, które wymagają przedstawienia projektu budowlanego. Etap projektowania nie obejmuje zatem budowy obiektu budowlanego, na co wskazuje także art. 1 PrB stanowiąc, że ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Świadczenia, które dają się wydzielić powinny być gdy idzie o podatek VAT rozliczane samodzielnie. Skoro opracowanie dokumentacji technicznej stanowiło element poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych, tak z punktu widzenia PrB jak i PKWiU, należy traktować je jako odrębne usługi, które nie są ze sobą związane nierozerwalnie, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo w ocenie WSA w Białymstoku sporządzenie dokumentacji budowlanej oznacza wykonanie usługi, postanowienie zaś umowy, z których wynika, że „pośrednik” ma przedstawić jedną fakturę obejmującą wszelkie „globalne” poniesione przez niego koszty związane z jej realizacją nie stanowi przeszkody do wystawienia faktury dotyczącej poniesionych wydatków związanych z jej wykonaniem (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 września 2015 roku, sygn. akt I SA/Bk 362/15).

Odpłatna sprzedaż dokumentacji nabytej przez Miasto do Spółki nabytych w celu przebudowy Stadionu jest zatem świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2. Wnioskodawca nabywał usługi na we własnym imieniu i na własną rzecz. W przypadku ich odsprzedaży obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie zawarcia ze Spółką umowy.

(stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z 20 listopada 2018 r.)

. Miasto miało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług w celu przebudowy Stadionu.

W myśl art. 86 ust. 1 UVAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a UVAT, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Miasto, na rzecz którego działał Prezydent Miasta przy pomocy Urzędu Miasta, nabywało w latach 2013-2017 usługi w celu realizacji przebudowy stadionu, aby wykorzystywać go do wykonywania czynności opodatkowanych.

Miasto, po przebudowie Stadionu, zamierzało przy jego pomocy świadczyć odpłatnie usługi wstępu na imprezy sportowe, wynajmować ten obiekt w całości albo tylko w części również na inne cele - kulturalne czy szkoleniowe. Ponieważ zadania te były, są i mają być realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych, Miasto realizując je działa jako podatnik VAT, a usługi te były, są i będą opodatkowane. Zgodnie więc z art. 86 ust. 1 UVAT nabyte w latach 2013-2017 usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podatek od towarów i usług jest wszak podatkiem pośrednim i wielofazowym, nie jest przy tym podatkiem kaskadowym, dzięki czemu nie wywołuje gwałtownego wzrostu cen na następujących po sobie etapach obrotu gospodarczego. Cecha ta wynika z konstrukcji podatku VAT, zaś efekt niekaskadowego podatku pośredniego uzyskiwany jest poprzez zastosowanie tzw. metody fakturowej. Suma kwot kwota podatku należnego, wykazanego na fakturach dokumentujących sprzedaż opodatkowaną może być pomniejszona o sumę kwot podatku naliczonego przy nabyciu wykorzystywanych dla potrzeb tej działalności towarów lub usług. Podatek VAT „nakładany jest we wszystkich fazach procesu produkcji i dystrybucji, staje się prawdziwym obciążeniem jedynie w przypadku, gdy sprzedaż lub świadczenie wykonane jest na rzecz odbiorcy finalnego” (zob. A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i Prawo Finansowe, Warszawa 2002, str. 187), „(...) celem systemu odliczeń jest całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT należnego lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi” (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-78/00 pomiędzy Komisją Europejską a Republiką Włoską). Miasto może zatem przerzucić podatek VAT na nabywcę, co zapobiega wzrostowi cen.

Zdaniem Miasta związek nabytych usług ze sprzedażą opodatkowaną wynika bezpośrednio z planowaną ich odsprzedażą do Spółki – tj. czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

4. Miasto może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za okres, którym otrzymywało faktury dokumentujące nabycie usług związanych z przebudową Stadionu – nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 UVAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. Miasto nie obniżyło kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e i 11, skoro jednakże prawo to nabył, może dokonać tej czynności przez dokonanie korekty deklaracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto zatem generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługą jest także przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 7 i art. 8 ustawy.

Jednocześnie, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują spawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Miasto odpłatnie wynajmuje stadion sportowy. Miasto postanowiło przeprowadzić przebudowę Stadionu i w tym celu w latach 2013-2017, nabyło następujące usługi:

 • opracowanie koncepcji – 1 element zadania: „xxx” zgodnie z umową (...) z dn. 25 kwietnia 2012 – faktura nr xxx z dnia 25 października 2012 r.,
 • przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego – Realizacja umowy nr xxx z dnia 5 sierpnia 2013 r. – faktura nr xxx z dnia 5 sierpnia 2013 r., faktura nr xxx z dnia 13 września 2013 r., faktura nr xxx z dnia 23 grudnia 2013 r.,
 • pozyskanie opinii geotechnicznej dla stadionu piłkarskiego – faktura nr xxx z dnia 8 sierpnia 2013 r.,
 • uzyskanie mapy zasadniczej – rachunek xxx z dnia 1 października 2013 r.,
 • koncepcja pokonkursowa oraz makieta przedsięwzięcia dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o. – faktura nr xxx z dnia 10 marca 2016 r.
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji stadionu piłkarskiego – etap projektu budowlanego – faktura nr xxx., z dnia 3 października 2016 r.,
 • projekt budowlany dotyczący przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.; faktura nr xxx z dnia 30 września 2016 r.,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o., faktura nr xxx z dnia 10 marca 2017 r.
 • projekt wykonawczy, dot. przebudowy stadionu piłkarskiego na podstawie koncepcji (...) Sp. z o.o.,; faktura nr xxx z dnia 10 lipca 2017 r.,
 • pełnienie funkcji doradcy technicznego na etapie projektu wykonawczego modernizacji stadionu.

Miasto nie odliczyło dotychczas podatku naliczonego stwierdzonego ww. fakturami. Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać stadion po planowanej przebudowie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (zamierzało przy jego pomocy świadczyć odpłatnie usługi wstępu na imprezy sportowe przez siebie organizowane, wynajmować ten obiekt w całości albo tylko w części również na inne cele – kulturalne czy szkoleniowe). Obecnie Miasto postanowiło powierzyć kontynuację zadania przebudowy Spółce. z o.o. Miasto zamierza zbyć Spółce usługi odpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Spółka będzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji oraz dalsze użytkowanie przebudowanego stadionu. Wnioskodawca odsprzeda Spółce z o.o. dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy stadionu (usługa odsprzedaży dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przebudowy) przenosząc na nabywcę koszty poniesione w związku z opracowaniem tej dokumentacji.

W pierwszej kolejności wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania czynności odpłatnej sprzedaży usług przez Miasto Spółce, które zostały nabyte w celu przebudowy stadionu, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał zakupu usług, których efektem jest powstała dokumentacja techniczna opracowana w związku z przebudową stadionu.

W świetle cytowanych wyżej przepisów, stwierdzić należy, że zakup przez Gminę szeregu usług, których efektem jest powstała dokumentacja techniczna, jak również w dalszej kolejności jej odsprzedaż na rzecz innego podmiotu wypełnia dyspozycję definicji świadczenia usług określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Czynność ta, odsprzedaż usług, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oznaczone numerem 1 jest prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży usług (dokumentacji technicznej stadionu, który ma być przebudowany).

Kwestię powstania obowiązku podatkowego, co do zasady reguluje art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednocześnie powyższe przepisy uniezależniają powstanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury.

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Należy jednak wskazać, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do wykonania usług polegających na odsprzedaży dokumentacji technicznej opracowanej w celu przebudowy stadionu, w momencie podpisania umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką.

W świetle powyższej analizy, należy uznać, że dla usług wskazanych przez Wnioskodawcę obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z momentem wykonania przez Wnioskodawcę usługi, tj. z chwilą podpisania przez Wnioskodawcę umowy cywilnoprawnej ze Spółką.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w myśl którego w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przez Miasto do Spółki usług nabytych w celu przebudowy Stadionu powstanie w momencie zawarcia z tą spółką przez Miasto umowy kupna-sprzedaży tych usług, jest prawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług w celu przebudowy stadionu.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dodatkowo należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonywane w związku z przebudową stadionu (przygotowaniem dokumentacji technicznej do przebudowy stadionu) od początku nabyte zostały z zamiarem wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (odpłatne usługi wstępu, usługi wynajmu obiektu). Ostatecznie usługi nabyte w celu przebudowy stadionu jak twierdzi Wnioskodawca zostaną odsprzedane Spółce, która będzie kontynuowała przebudowę obiektu.

W konsekwencji Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług w celu przebudowy stadionu. Spełniona bowiem została podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przebudową stadionu (opracowanie dokumentacji technicznej), przysługuje Gminie pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego Miasto miało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług związanych z przebudową stadionu, jest prawidłowe.

Kwestia terminów, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego uregulowana jest w następujący sposób:

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie natomiast do treści art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Wnioskodawca wskazał, że dokonując nabycia przedmiotowych usług Miasto zamierzało wykorzystać przebudowany stadion do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ostatecznie usługi nabyte w celu przebudowy stadionu zostały odsprzedane Spółce, która będzie kontynuowała przebudowę obiektu.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdy Wnioskodawca w latach 2013-2017 nabył szereg usług związanych z przebudową Stadionu i otrzymał faktury dokumentujące te zakupy, jednakże Wnioskodawca nie skorzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przewidzianym do tego terminie.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług nabytych w celu przebudowy stadionu, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów i usług, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Miasto otrzymało stosowne faktury. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych ani zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, z uwzględnieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, ani w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, może – na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy – zrealizować to prawo przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy oznaczone numerem 4, jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Końcowo zaznacza się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że jeżeli w toku przeprowadzonego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej zostanie ustalony inny stan interpretacja nie wywoła skutku prawnego. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.