0111-KDIB3-2.4012.479.2017.1.MD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół w Z..., Zespołu Szkół im. Św. B... w Ż....., Szkoły Podstawowej im. M.... w S....., Środowiskowego Domu Samopomocy w Z.....)
0111-KDIB3-2.4012.479.2017.1.MDinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 4. termomodernizacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu 21 sierpnia 2017 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół w Z..., Zespołu Szkół im. Św. B... w Ż....., Szkoły Podstawowej im. M.... w S....., Środowiskowego Domu Samopomocy w Z.....) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół w Z..., Zespołu Szkół im. Św. B... w Ż....., Szkoły Podstawowej im. M.... w S....., Środowiskowego Domu Samopomocy w Z.....).

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny:

Wnioskodawca – Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków (dalej jako „Projekt”).

Pierwsze faktury „zakupowe” z tytułu realizacji Projektu Gmina otrzymała w 2016 r. Planowaną data zakończenia projektu jest grudzień 2017 r. (zakończenie robót termomodernizacyjnych).

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 10 budynków gminnych o użyteczności publicznej.

Roboty termomodernizacyjne będą polegały w szczególności na:

 1. dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropów budynków,
 2. wymianie stolarki okiennej,
 3. wymianie kotłów centralnego ogrzewania i infrastruktury z tym związanej,
 4. modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 5. montażu paneli fotowoltaicznych.

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, wzrost bezpieczeństwa energetycznego budynków oraz zmniejszenie poziomu przez nie emisji gazów cieplarnianych.

Poszczególne obiekty, których dotyczy przedmiotowa inwestycja wykorzystywane są w następujący sposób:

 1. Budynek Urzędu Gminy – obiekt wykorzystywany jest zarówno do działalności polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych (m.in. sprzedaż oraz odpłatne udostępnienie nieruchomości, świadczenie usług odprowadzania ścieków), jak i do dokonywania sprzedaży zwolnionej z opodatkowania VAT oraz do działalności niepodlegającej opodatkowaniu tymże podatkiem;
 2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Ż.... – obiekt był w przeszłości i nadal jest odpłatnie udostępniany podmiotom gospodarczym, na podstawie umów najmu (niektóre pomieszczenia czasowo w niektórych okresach mogą być nieużywane, gdyż nie zawsze jest zapotrzebowanie na najem – jednak przez cały okres są przeznaczone do wynajmu i nie są używane w inny sposób). Budynek jest wykorzystywany zatem wyłącznie do działalności opodatkowanej Gminy;
 3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w K.... i M.... – obiekty te wykorzystywane są wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT;
 4. Budynek Zespołu Szkół w Z..... – obiekt wykorzystywany jest do dokonywania sprzedaży zwolnionej z opodatkowania (m.in. świadczenie usługi stołówkowej na rzecz uczniów i nauczycieli, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) oraz do działalności statutowej szkoły, niepodlegającej opodatkowaniu VAT;
 5. Budynek Zespołu Szkół im. Św. B.... w Ż.... – obiekt wykorzystywany jest do dokonywania sprzedaży zwolnionej z opodatkowania (m.in. świadczenie usługi stołówkowej na rzecz uczniów i nauczycieli, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) oraz do działalności statutowej szkoły, niepodlegającej opodatkowaniu VAT;
 6. Budynek Szkoły Podstawowej im. M.... w S.... – obiekt wykorzystywany jest do dokonywania sprzedaży zwolnionej z opodatkowania (m.in. świadczenie usługi stołówkowej na rzecz uczniów i nauczycieli, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych) oraz do działalności statutowej szkoły, niepodlegającej opodatkowaniu VAT;
 7. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Z... – obiekt wykorzystywany jest wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dokonywane przez Gminę wydatki w ramach Projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty realizujące zadania w ramach Projektu na Gminę z jej numerem NIP i nazwą z wykazanym podatkiem VAT.

Gmina oświadcza, że placówki oświatowe były i nadal są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi Gminy niemającymi osobowości prawnej, a które prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych.

Gmina w związku z realizacją Projektu nie dokonywała jeszcze żadnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Gmina zaznacza, że przedmiotem wniosku objęte są wydatki poniesione za okresy nieobjęte przedawnieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie uprawniona do dokonania pełnego bądź częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę związanych z realizacją Projektu w zakresie termomodernizacji pozostałych budynków użyteczności publicznej przedstawionych we wniosku? (oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Gminy: nie będzie przysługiwało jej prawo do pełnego jak i częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę, a związanych z realizacją projektu, w zakresie przedstawionych we wniosku pozostałych budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższe oznacza, iż podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług podlega odliczeniu w sytuacji, gdy w momencie zakupu podatnik ma na celu (ma intencję) wykorzystywanie tych towarów do celów wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina zamierza przeprowadzić termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej, z których jedynie budynki Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia będą wykorzystywane do działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem budynku Urzędu Gminy, który będzie służył dodatkowo wykonywaniu działalności zwolnionej jak i niepodlegającej ustawie o VAT (działalność mieszana). Gmina w pozostałych budynkach nie będzie prowadziła działalności gospodarczej, a czynności dokonywane w ramach tych budynków będą czynnościami zwolnionymi z podatku lub czynnościami niepodlegającymi temu podatkowi.

Uwzględniając powyższe, Gmina stoi na stanowisku, iż nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie pozostałych budynków użyteczności publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku, należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U., poz. 1454, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stosownie zaś do art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Jak stanowi art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r., przez jednostkę organizacyjną rozumie się:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W szczególności – na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy – do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Uszczegółowienie w art. 7 ust. 1 omawianej ustawy wskazuje na szereg obszarów, w jakich gmina realizuje swoje zadania.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje inwestycję polegającą na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczy m.in. poniższych obiektów: tj. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół w ..., Zespołu Szkół im. ..., Szkoły Podstawowej im. ...w ..., Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwsze faktury „zakupowe” z tytułu realizacji Projektu Gmina otrzymała w 2016 r. Planowaną data zakończenia projektu jest grudzień 2017 r. (zakończenie robót termomodernizacyjnych).

Jak wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że w przypadku termomodernizacji ww. budynków związek taki nie występuje. Jak wynika bowiem z przedstawionego opisu sprawy, działalność prowadzona w tych budynkach nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, którego dotyczy termomodernizacja – prowadzona jest wyłącznie działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast w budynku Zespołu Szkół w ..., Zespołu Szkół im. ... oraz Szkoły Podstawowej im. ..., prowadzona jest działalność niepodlegająca opodatkowaniu oraz działalność zwolniona od podatku VAT.

Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pełnego jak i częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez Gminę, a związanych z realizacją projektu, w zakresie ww. budynków użyteczności publicznej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć że w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z inwestycją polegająca na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii czy Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował działalność wykonywaną w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół w Z..., Zespołu Szkół im. Św. B.... w Ż...., Szkoły Podstawowej im. M.... w S...., Środowiskowego Domu Samopomocy w Z.... do poszczególnych kategorii działalności tj. opodatkowanej, zwolnionej oraz niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Stwierdzenie to przyjęto jako element stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.