0111-KDIB3-2.4012.412.2018.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „Budowa hali sportowej...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu 15 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z 10 lipca 2018 r. (data wpływu 11 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „Budowa hali sportowej...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „Budowa hali sportowej ...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 lipca 2018 r. (data wpływu 11 lipca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 lipca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.412.2018.1.MD.

We wniosku, uzupełnionym pismem z 10 lipca 2018 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Miejska (dalej Gmina/Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym ze swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi od 1 stycznia 2017 r. scentralizowane rozliczenie z tytułu podatku VAT (zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. ).

Gmina realizuje projekt pn. „Budowa hali sportowej ...” i jest realizowany w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – edycja 2017”. Zadanie obejmuje:

 1. budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
 2. przebudowę zjazdu drogowego z budową drogi pożarowej z placem manewrowym, a także oświetlenie terenu
 3. przebudowę kolizji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej w istniejącym budynku szkoły z budynkiem mającej powstać sali gimnastycznej,
 4. wymiana stolarki okiennej na przeciwpożarową w budynku szkoły, w przypadku braku możliwości budowy drogi dojazdowej do obiektu hali od wschodniej strony budynku, której parametry spełniają wymagania drogi przeciwpożarowej. Ewentualny koszt wymiany okien wynosi 301 100,78 zł.

Budowa i udostępnianie sali gimnastycznej będzie należeć do zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), a zatem, będzie służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W wyniku realizacji powyższego zadania powstanie obiekt, który stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym budynkiem istniejącej szkoły Liceum Ogólnokształcące im. X. w P.. Mimo to, w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych, obiekt będzie mógł funkcjonować samodzielnie, ponieważ będzie posiadał odrębne wejście i zaplecze szatniowo-sanitarne.

Sala gimnastyczna zostanie dobudowana do środkowego skrzydła budynku szkoły w jego wschodniej części i połączona z nim komunikacją wewnętrzną poprzez przebudowę okna na drzwi. Przebudowany zjazd drogowy, droga pożarowa oraz plac manewrowy będą służyły zarówno jako dojazd do szkoły jak i do sali gimnastycznej (uczniowie, nauczyciele, obsługa szkoły, najemcy).

W sytuacji gdy wymiana stolarki okiennej będzie konieczna – dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych – zostanie przeprowadzony odrębny przetarg.

Przebudowana kolizja sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali będzie zasilała zarówno budynek szkoły jak i mającą powstać salę gimnastyczną.

W ramach projektu ujęto poniższy zakres rzeczowy:

 1. koszt dokumentacji projektowej poniesiony w 2014 r. 67 994,40 zł.
 2. aktualizację kosztorysów inwestorskich – aktualizacja została wykonana w III kwartale 2017 r.,
 3. koszt wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
 4. koszt nadzoru autorskiego,
 5. przebudowę kanalizacji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali (sieć zasila budynek szkoły i mającą powstać salę).
 6. budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
 7. przebudowę zjazdu drogowego z budową drogi pożarowej i placem manewrowym, a także oświetlenie terenu.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2019, koszt inwestycji to 7 577 081,52 zł, przetarg na wykonanie robót budowlanych został rozstrzygnięty w grudniu 2017 r., a więc koszty związane z realizacją prac budowlanych w 2017 r. nie zostały poniesione. Koszt dokumentacji kosztorysowej poniesiony w 2014 r. to 67 994 ,40 zł.

W budynku LO prowadzona jest działalność:

 • podstawowa, statutowa czyli edukacyjna (w tym wydawanie duplikatów dokumentów) – pozostająca poza opodatkowaniem, (wyrok WSA w Rzeszowie I SA/Rz 51/18 z dnia 6 marca 2018 r. uchylający interpretację z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.621.2017.1.ASZ),
 • wynajem powierzchni szkolnych na działalność gospodarczą tj. sklepik szkolny, usługi ksero, gabinet higienistki, powierzchnia pod szafy na napoje, grunt pod jedno miejsce parkingowe oraz wynajem pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi, Stowarzyszenia Absolwentów LO w P. a także okresowe wynajmy istniejącej sali gimnastycznej – opodatkowane według stawki 23%.

Po zakończonej inwestycji sala gimnastyczna zostanie przekazana przez Gminę szkole w trwały zarząd (obecny budynek szkoły znajduje się już w trwałym zarządzie).

Wszelkie czynności związane z obsługą i funkcjonowaniem sali tj. utrzymanie czystości, pobieranie opłat, wystawianie faktur lub paragonów itp. będą wykonywane przez pracowników szkoły na rzecz i w imieniu Gminy. Jako sprzedawca na dokumentach (faktury, paragony, umowy najmu) będzie widniała Gmina, również Gmina będzie rozliczała z tego tytułu podatek VAT należny wykazując go w deklaracjach VAT-7 (wynika to ze scentralizowanego rozliczenia podatku VAT).

W przewidzianym do budowy obiekcie szkoła planuje prowadzenie następującej działalności:

 1. działalność statutowa szkoły:
  1. zajęcia z wychowania fizycznego wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół (liceum i SP),
  2. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z powyższych szkół,
  3. zajęcia sportowe (dopołudniowe i popołudniowe) w ramach klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego szkolącej młodzież w zakresie badmintona,
  4. organizacja rywalizacji sportowej w ramach szkolnych rozgrywek w siatkówkę, koszykówkę, badmintona itp.,
 2. odpłatny wynajem sali gimnastycznej:
  1. zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów prawnych,
  2. na rzecz klubów sportowych, związków sportowych oraz związków stowarzyszeń np. na rzecz Okręgowego Związku B. oraz Polskiego Związku B. na organizację zajęć szkoleniowych dla kadry wojewódzkiej i kadry Polski, na rzecz Polskiego Związku B. na organizację turniejów i rozgrywek ligowych, na rzecz Szkolnych Związków Sportowych na organizację zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, na rzecz innych stowarzyszeń na organizację rozgrywek oraz innych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, na rzecz Szkolnych Związków Sportowych na organizację zawodów – finansowane z budżetu miasta.
 3. Nieodpłatne – przez krótki czas jako element kampanii reklamowej – udostępnienie sali gimnastycznej na rzecz klubów sportowych i innych jednostek wymienionych w pkt 2b.
  Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie Gmina jest zobowiązana do zawarcia, nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. na co najmniej 10 lat, umowy lub porozumienia z Polskim Związkiem B., zawierających w szczególności:
  1. zasady udostępniania obiektu danemu związkowi sportowemu,
  2. potwierdzenie preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie kosztów własnych, na których dany związek będzie korzystał z obiektu,
  3. szczegółowy zakres szkolenia centralnego i wzajemne zobowiązania w zakresie jego realizacji.

Reasumując, Gmina już od momentu planowania inwestycji (przed wystawieniem faktur przez wykonawców inwestycji) zamierza wykorzystywać salę w sposób zarówno do realizacji zadań własnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej oraz kultury fizycznej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w celu przeprowadzania zajęć szkolnych z wychowania fizycznego lub przeprowadzania uroczystości szkolnych, z tytułu których nigdy nie będą pobierane opłaty jak i do prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu sali w sposób (początkowo, przez krótki okres jako element kampanii reklamowej) nieodpłatnie jak i (docelowo) odpłatny tj. wynajem osobom fizycznym lub podmiotom trzecim. Gmina zamierza formalnie uregulować sposób korzystania z sali gimnastycznej poprzez wprowadzenie harmonogramu określającego sposób korzystania z sali. Sala nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności zwolnionej z podatku. Przy czym w praktyce na etapie planowania inwestycji, określenie zakresu wykorzystania sali do poszczególnych celów, nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą ilość czynników, na które Gmina nie ma wpływu (np. zapotrzebowanie na wynajęcie sali). Brana jest również pod uwagę sytuacja, w której odpłatne udostępnianie sali będzie jedynie okazjonalne (ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych najemców). Przy dokonywaniu zakupów związanych z realizacją inwestycji, Gmina nie będzie miała możliwości przypisania zakupów w całości do działalności gospodarczej. W przypadku faktur otrzymanych w 2014 r. Gmina nie odliczała podatku VAT, gdyż nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina za pośrednictwem Szkoły będzie wykorzystywała halę sportową, która powstanie w ramach projektu:

 • do czynności opodatkowanych – wynajem sali klubom i stowarzyszeniom sportowym na organizację zajęć, turniejów, rozgrywek oraz innych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, okazjonalny wynajem sali na rzecz osób fizycznych niezrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach na organizację rozrywek sportowych,
 • do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT – działalność statutowa szkoły tj. lekcje wychowania fizycznego, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkoły, organizacja rywalizacji sportowej w ramach szkolnych rozgrywek w siatkówkę, koszykówkę, badmintona, uroczystości szkolne – rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego.
 • nie będzie wykorzystywała do czynności zwolnionych.

Szkoła rozlicza podatek naliczony proporcjonalnie, wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez szkołę (stosowany w 2018 r.) wynosi 3%. Wartość wskaźnika obliczonego przekroczyła 2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania „...” tj. wydatki inwestycyjne, za:

 1. aktualizację kosztorysów inwestorskich – aktualizacja została wykonana w III kwartale 2017 r.
 2. koszt wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
 3. koszt nadzoru autorskiego,
 4. przebudowę kanalizacji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali (sieci zasilą budynek szkoły i mającą powstać salę),
 5. budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
 6. przebudowę zjazdu drogowego z budową drogi pożarowej i placem manewrowym, a także oświetlenie terenu,
 7. (w razie potrzeby) wymianę stolarki okiennej na przeciwpożarową w budynku szkoły?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina stoi na stanowisku, iż przy realizacji projektu pn. „Budowa hali sportowej ....” tj.

 • do kosztów inwestycyjnych polegających na aktualizacji kosztorysów inwestorskich, które zostały wykonane w III kwartale 2017 r.,
 • kosztu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kosztu nadzoru autorskiego,
 • przebudowie kanalizacji sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali (sieci zasilą budynek szkoły i mającą powstać salę),
 • budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
 • przebudowie zjazdu drogowego z budową drogi pożarowej i placem manewrowym a także oświetlenie terenu oraz ewentualnej wymianie stolarki okiennej na przeciwpożarową w budynku szkoły.

Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pomimo tego, iż wskazany powyżej zakres prac objęty zadaniem inwestycyjnym, będzie dotyczył zarówno istniejącej szkoły (w minimalnym stopniu), w której prowadzona jest działalność statutowa pozostająca poza opodatkowaniem oraz działalność opodatkowana (wynajem powierzchni szkolnych pod działalność gospodarczą) – jak i mającej powstać sali, gdzie będzie prowadzona przede wszystkim działalność statutowa – poza opodatkowaniem oraz działalność komercyjna (zależna od popytu) – opodatkowana.

Umowa lub porozumienie z Polskim Związkiem B. (PZB) regulująca zasady udostępniania obiektu związkom sportowym na preferencyjnych zasadach odpłatności, będzie w rzeczywistości zwrotem kosztów poniesionych na korzystanie z obiektu przez dany związek.

W takiej sytuacji Wnioskodawca uważa, iż udział wykorzystania sali do celów statutowych będzie dominujący.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Zgodnie z art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

Z treści art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie powyższej delegacji, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla:

 • urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego),
 • samorządowej jednostki budżetowej,
 • samorządowego zakładu budżetowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalany jeden „całościowy” sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego, jako osoby prawnej, tylko będą ustalane odrębnie sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W § 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia ustawodawca podał ustalony według wzoru sposób określania proporcji w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina w latach 2017-2019 planuje realizację projektu polegającego na budowie hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju B.. W wyniku realizacji powyższego zadania powstanie obiekt, który stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym budynkiem istniejącej szkoły. Jak wynika z opisu sprawy w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych, obiekt będzie mógł funkcjonować samodzielnie, ponieważ będzie posiadał odrębne wejście i zaplecze szatniowo-sanitarne. Jak podał Wnioskodawca przebudowany zjazd drogowy, droga pożarowa oraz plac manewrowy będą służyły zarówno jako dojazd do szkoły jak i do sali gimnastycznej. Również przebudowana kolizja sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej z obiektem sali będzie zasilała zarówno budynek szkoły jak i mającą powstać salę gimnastyczną. Po zakończonej inwestycji sala gimnastyczna zostanie przekazana przez Gminę szkole w trwały zarząd. Gmina za pośrednictwem Szkoły będzie wykorzystywała halę sportową, która powstanie w ramach projektu do czynności opodatkowanych oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Sala nie będzie wykorzystywała do czynności zwolnionych. Szkoła rozlicza podatek naliczony proporcjonalnie, wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a ustawy o VAT dla czynności wykonywanych przez szkołę (stosowany w 2018 r.) wynosi 3%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę hali sportowej w ramach budowy Centrum .....

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (podlegającej opodatkowaniu, czyli opodatkowanej i zwolnionej, oraz niepodlegającej opodatkowaniu). Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

W analizowanej sprawie – co jednoznacznie wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – w budynku hali sportowej, która powstanie w ramach realizacji projektu jest realizowana działalność statutowa – niepodlegająca opodatkowaniu VAT oraz działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem VAT. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca przy dokonywaniu zakupów związanych z realizacją inwestycji, Gmina nie będzie miała możliwości przypisania zakupów w całości do działalności gospodarczej. Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a dla czynności wykonywanych przez Szkołę wynosi 3 %.

Należy więc stwierdzić, że w analizowanej sprawie – wbrew twierdzeniu Gminy – będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów realizowanych na potrzeby przedmiotowego projektu, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi służyć będą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanej negatywnych wynikający z art. 88 ustawy.

Zatem przy odliczaniu podatku naliczonego od zakupów związanych z inwestycją budowy budynku hali sportowej w ramach budowy Centrum B. powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie regulacje art. 86 ust. 2a-2h ustawy z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

W konsekwencji należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy oraz przepisów rozporządzenia Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „Budowa hali sportowej ...”, w części w jakiej zakupione towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe.

Zaznacza się, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że jeżeli w toku przeprowadzonego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej zostanie ustalony inny stan interpretacja nie wywoła skutku prawnego.

Ponadto zauważa się, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny czy Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował dokonywane w związku z budową sali zakupy jako służące czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu oraz czy faktycznie sala nie będzie wykorzystywana do czynności zwolnionych gdyż nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe przyjęto jako element opisu stanu faktycznego, w związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.