0111-KDIB3-2.4012.331.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 czerwca 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.).

We wniosku, uzupełnionym pismem z 1 czerwca 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Zespół Opieki Zdrowotnej w O.jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny od 21 maja 1997 roku. Wnioskodawca składa deklaracje miesięczne VAT-7 i odprowadza co miesiąc podatek należny. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto w ramach działalności opodatkowanej świadczy usługi najmu i dzierżawy na rzecz podmiotów gospodarczych, usługi ksero, usługi wjazdowo-parkingowe.

Wnioskodawca do rozliczeń podatku VAT nie stosuje proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, ale metodę „WPROST” czyli odlicza tę część podatku, którą jest w stanie dokładnie przypisać do sprzedaży opodatkowanej (art. 86 ust. 1, 2).

Wnioskodawca rozpoczyna realizację inwestycji pn.: „xxx” finansowaną ze środków europejskich, ze środków organu założycielskiego i budżetu państwa.

Projekt dotyczy zadania w zakresie ww. oddziałów działających (jak cały Szpital) w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Szpital w ramach działalności na tych oddziałach nie świadczy i nie będzie świadczyć usług poza kontraktem z NFZ. Wnioskodawca nadmienia, że przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uniemożliwiają świadczenie przez szpital usług komercyjnych, tj. pobieranie od pacjentów opłat za świadczenia objętych kontraktem z NFZ.

Zgodnie z opisem w złożonym przez szpital wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WM, infrastruktura, która zostanie wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana co do zasady pod działalność finansowaną ze środków publicznych. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowym, na podstawie art. 2 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania z tych świadczeń na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:

 1. posiadające obywatelstwo polskie,
 2. które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Natomiast w Oddziale Psychiatrycznym, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych reguluje art. 12 ww. ustawy.

Na powstałej bądź modernizowanej infrastrukturze będą świadczone dotychczasowe dostępne usługi zdrowotne i tak:

 • w Oddziale Ginekologicznym – usługi w ramach oddziału małe i duże zabiegi ginekologiczne, zabiegi onkologiczne, operacje obejmujące zakres chirurgii mało inwazyjnej. Usługi te finansowane są ze środków NFZ, marginalnie, świadczenia odpłatne –pacjenci nieubezpieczeni,
 • w Oddziale Położniczym – usługi w zakresie prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka (patologia ciąży) o II stopniu referencyjności, cięcia cesarskie, porody fizjologiczne, porody zabiegowe. Usługi finansowane ze środków NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia udzielane są nieodpłatnie,
 • w Oddziale Noworodkowym – usługi dla noworodka wymagającego normalnej opieki, wymagającego intensywnej opieki, wymagającego szczególnej opieki, wymagającego wzmożonego nadzoru o II stopniu referencyjności, (wspomaganie oddechu, żywienie poza jelitowe częściowe i całkowite, wentylacja mechaniczna). Usługi finansowane ze środków NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia udzielane są nieodpłatnie.
 • w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii – usługi w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych organicznych, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych, leczenia zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych, prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej, ćwiczeń ogólnousprawniających, terapii zajęciowej. Usługi finansowane ze środków NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia udzielane są nieodpłatnie.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że na powstałej bądź modernizowanej infrastrukturze:

 • w Oddziale Ginekologicznym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • w Oddziale Położniczym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • w Oddziale Noworodkowym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakup ww. towarów i usług udokumentowany będzie fakturami VAT, na których jako nabywca będzie widniał Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 1 czerwca 2018 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawną mozliwość do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją inwestycji pn.: „xxx”?

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 1 czerwca 2018 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją inwestycji pn.: „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane.

Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „xxx”. Na powstałej bądź modernizowanej infrastrukturze:

 • w Oddziale Ginekologicznym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • w Oddziale Położniczym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • w Oddziale Noworodkowym – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii – będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakup ww. towarów i usług udokumentowany będzie fakturami VAT, na których jako nabywca będzie widniał Wnioskodawca.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług służących realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – zakupy towarów i usług na potrzeby projektu mają związek wyłącznie ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji, o której mowa we wniosku, ponieważ zakup towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że Organ nie dokonał oceny, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na powstałej bądź modernizowanej infrastrukturze w Oddziale Ginekologicznym, w Oddziale Położniczym, w Oddziale Noworodkowym oraz w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii korzystają ze zwolnienia od podatku. Przedmiotową informację przyjęto jako element opisu stanu faktycznego, kwestia ta nie była przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tej części.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.