0111-KDIB3-2.4012.230.2018.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację projektu pn. „xxx”  jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację projektu pn. „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykonuje ona zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane w tym celu jednostki organizacyjne.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „xxx w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 z osi priorytetowej nr 4: Polityka energetyczna, działania nr 4.3.  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 4.3.2.  Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (dalej jako: projekt).

Przedmiotem Projektu jest realizacja kompleksowej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Xxx (dalej odpowiednio jako: „budynek” oraz „szkoła”).

Spośród budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy, wiele z nich stanowi budownictwo o złym stanie pod kątem charakterystyki energetycznej. Wynika to z faktu, iż w większości są to budynki stare, które znacznie odbiegają od obowiązujących obecnie standardów energetycznych. Do obiektów tych zaliczyć należy także budynek, który wybudowany został w 1950 r.

W związku z powyższym, Gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym budynku.

W toku realizacji projektu wykonana zostanie modernizacja energetyczna, obejmująca szeroki zakres prac, takich jak montaż pompy ciepła wraz z głęboką termomodernizacją budynku polegającą na wymianie okien i drzwi oraz docieplenia ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu; montaż paneli fotowoltaicznych oraz remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki budynku oraz poprawę komfortu cieplnego uczniów i innych osób z niego korzystających. W kontekście ekonomicznym, termomodernizacja budynku ograniczy ponoszone przez Gminę wydatki na ogrzewanie szkoły, które obecnie stanowią 55% całkowitych kosztów jej utrzymania. Ponadto przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu oraz wykorzystanie energii z pompy ciepła sprawi, że efektywność energetyczna budynku osiągnie maksymalne wartości.

Budynek stanowi majątek trwały Gminy, podlegający amortyzacji. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu i jego fazy inwestycyjnej zaplanowano na 1 czerwca 2018 r. a jego zakończenie na 31 grudnia 2018 r.

Szkoła jest jednostką budżetową Gminy, która w ramach prowadzonej działalności statutowej realizuje cele i zadania własne Gminy wynikające z przepisów prawa oświatowego, tj. zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia osiągniętego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Szkoła zapewnia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu społeczeństwa, a także samodzielności w dążeniu do dobra zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie organizowanych przez nią wycieczek.

Szkoła poza prowadzoną przez siebie działalnością statutową prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT.

Obecnie w budynku szkoły prowadzone są zatem następujące rodzaje działalności:

  1. działalność statutowa (edukacyjno-wychowawcza opisana powyżej) pozostająca poza zakresem podatku VAT oraz
  2. działalność gospodarcza zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT wynajem dwóch lokali mieszkalnych na rzecz nauczycieli szkoły.

Budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Gmina nie planuje wykorzystywania budynku do takiej działalności również w przyszłości.

Wydatki dokonywane przez Gminę w ramach projektu termomodernizacji budynku będą udokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę, z wykazanym podatkiem VAT. Na marginesie należy zaznaczyć, iż pierwotnie wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację projektu złożony został przez Gminę na termomodernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w G.

Niemniej jednak, w związku z realizacją reformy oświaty, Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)), w związku z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) podjęła w dniu 20 marca 2017 r. uchwałę Nr XXV/152/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Na mocy wymienionej powyżej uchwały Gimnazjum im. xxx włączone zostało do Szkoły Podstawowej im. xxx. Nie zmieniło to jednak sposobu wykorzystywania budynku, który przed włączeniem także wykorzystywany był w sposób opisany powyżej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Gmina nabrała wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego, w odniesieniu do nabywanych towarów i usług w ramach projektu termomodernizacji budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie termomodernizacji budynku szkoły?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie termomodernizacji budynku szkoły.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

Prawo do odliczenia stanowi przy tym integralny element mechanizmu podatku VAT, który „w zasadzie nie może być ograniczany i który jest wykonywany w odniesieniu do całości podatku naliczonego na poprzednich etapach obrotu” (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie C62/93 Soupergaz, z dnia 21 marca 2000 r. w sprawach połączonych od C110/98 do C147/98 Gabalfrisa i in.).

Na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”, „prewspółczynnikiem”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 tej ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy towary i usługi tylko częściowo służą do wykonywania czynności opodatkowanych, prawo do odliczenia przysługuje w części.

Niemniej jednak, w każdej z opisanych w przytoczonych powyżej przepisach sytuacji, dokonywane przez podatnika zakupy towarów i usług muszą mieć jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną VAT.

Na gruncie opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego należy wskazać, iż wydatki ponoszone przez Gminę w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez nią do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.

Jak wskazano powyżej, budynek szkoły nie jest wykorzystywany do żadnego rodzaju działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Działalność szkoły polega w przeważającej części na realizacji zadań statutowych (tj. edukacyjno-wychowawczych), niepodlegających opodatkowaniu VAT. Poza tym, Szkoła zawarła umowy najmu dwóch pomieszczeń mieszkalnych z nauczycielami. Czynność ta w świetle ustawy o VAT jest jednak zwolniona z opodatkowania.

W związku z tym, iż wydatki na zakup towarów i usług dotyczących projektu termomodernizacji budynku będą służyły działalności statutowej Gminy i działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT i nie będą miały związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, należy uznać, że Gmina nie będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu termomodernizacji budynku szkoły, z uwagi na brak związku tych wydatków z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT.

Stanowisko przedstawione powyżej dotyczące braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z projektami termomodernizacji obiektów wykorzystywanych wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza znajduje potwierdzenie m.in. w: indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 6 lutego 2017 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. 2461-IBPP1.4512.48.2017.1.ESZ, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 3 lutego 2017 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. 1061-IPTPP2.4512.516.2016.1.MC, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 5 stycznia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. 3063-ILPP3.4512.200.2016.1.AR, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 8 kwietnia 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi sygn. 1061-IPTPP1.4512.74.2016.2.IŻ.

Mając na uwadze powyższe argumenty Gmina wnosi o potwierdzenie jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „xxx”. Przedmiotem Projektu jest realizacja kompleksowej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Xxx. W toku realizacji projektu wykonana zostanie modernizacja energetyczna, obejmująca szeroki zakres prac, takich jak montaż pompy ciepła wraz z głęboką termomodernizacją budynku polegającą na wymianie okien i drzwi oraz docieplenia ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu; montaż paneli fotowoltaicznych oraz remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki budynku oraz poprawę komfortu cieplnego uczniów i innych osób z niego korzystających. Budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Gmina nie planuje wykorzystywania budynku do takiej działalności również w przyszłości. Na mocy wymienionej uchwały Gimnazjum im xxx włączone zostało do Szkoły Podstawowej im.xxx. Nie zmieniło to jednak sposobu wykorzystywania budynku, który przed włączeniem także wykorzystywany był w sposób opisany powyżej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego budynek szkoły nie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. W budynku szkoły prowadzona jest wyłącznie działalność statutowa, pozostająca poza zakresem VAT oraz działalność gospodarcza zwolniona od podatku VAT. Zatem towary i usługi zakupione na potrzeby realizowanego projektu nie będą służyły wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych VAT. Skoro Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a powstałe w ramach realizacji inwestycji mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx”, ponieważ budynek szkoły nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.