0111-KDIB3-1.4012.817.2018.1.ICZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odliczenia lub zwrotu całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..."

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2018r. (data wpływu 22 października 2018r.), uzupełnionym pismem z 19 listopada 2018r. (data wpływu 20 listopada 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 19 listopada 2018r. (data wpływu 20 listopada 2018r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto jest czynnym podatnikiem VAT i od 1 stycznia 2017 r. prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku od towarów i usług.

Miasto realizuje projekt pn.: „...”, dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany rzeczowo w okresie od grudnia 2018 r. do października 2020 r. Przedmiotem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych z zakresu onkologii, co nastąpi poprzez modernizację placówki w wyniku realizacji szeregu prac budowlano-remontowych w ramach obecnej infrastruktury Szpitala, jak również zakupu aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia oraz uruchomienia nowych pracowni diagnostycznych w strukturze Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Projekt w swoim zakresie dotyczy lecznictwa szpitalnego oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Dominującym zakresem projektu jest lecznictwo szpitalne, gdyż przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy szpitala oraz zakupu aparatury medycznej. Dla działalności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej duże znaczenie ma rozbudowa i doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonuje się bardzo dużą ilość zleconych specjalistycznych badań diagnostycznych dla pacjentów obsługiwanych przez ten segment lecznictwa.

Właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji przedmiotowego projektu będzie Miasto. Miasto realizuje niniejsze przedsięwzięcia w ramach zadań własnych, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, ale także o charakterze ponadgminnym, z zakresu ochrony zdrowia.

Miasto przekaże w nieodpłatne użytkowanie powstałą infrastrukturę szpitalowi, dla którego jest podmiotem tworzącym. Zarządzanie przedmiotem projektu zostanie powierzone Szpitalowi Miejskiemu.

Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) i na podstawie statutu.

Udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dofinansowana infrastruktura oraz zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Wydatki związane z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT. Realizacja projektu oraz jej późniejsze wykorzystanie wpisuje się w realizację zadań własnych gminy nałożonych ustawą o samorządzie gminnym obejmującą ochronę zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Miasto przystępując do realizacji projektu działa w charakterze organu władzy publicznej i w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nie jest podatnikiem. Miasto nie zamierza wykorzystywać efektu realizacji dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą miały związku ze sprzedażą generującą podatek należny.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. (...)” ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w ramach planowanej inwestycji, ponieważ infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (finansowanie usług przy wykorzystaniu infrastruktury/sprzętu powstałego w ramach projektu odbywać się będzie ze środków publicznych poprzez kontrakt z NFZ). Podmiot nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w projekcie na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Miasto posiada prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy jednoznacznie wskazał, że przekaże w nieodpłatne użytkowanie powstałą infrastrukturę szpitalowi, dla którego jest podmiotem tworzącym, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miasto nie zamierza wykorzystywać efektu realizacji dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą miały związku ze sprzedażą generującą podatek należny.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn.”...”.

Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.