0111-KDIB3-1.4012.763.2018.2.RSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku w ramach realizacji projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.763.2018.1.RSZ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: Wnioskodawca) nie jest płatnikiem VAT.

Realizuje projekt pn. „...”. W ramach projektu zostały zakupione mundury dla orkiestry dętej – 40 kompletów oraz dla mażoretek 25 kompletów strojów oraz 24 pary butów paradnych. Projekt, który skierowany jest głównie do dzieci młodzieży z Gminy C., pragnących kultywować lokalne tradycje.

Zespoły orkiestry dętej oraz mażoretek występują na scenach oraz paradach ulicznych, prezentują utwory muzyczne oraz układy taneczno-marszowe. Zespoły orkiestry dętej oraz mażoretek z grupy C. odnoszą znaczące sukcesy na scenach lokalnych, krajowych i zagranicznych promujących kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

Działalność objętą realizowanym projektem nie jest wykorzystywana przez Gminny Ośrodek Kultury do czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Okres realizacji projektu: 10.09.2018 r. - 26.09.2018 r.
  2. Wnioskodawca jest odrębną od Gminy instytucją kultury. Nie jest czynnym podatnikiem VAT. Nie jest objęty centralizacją, nie dokonuje wspólnych rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w ramach centralizacji.
  3. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać nabytych towarów do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  4. Zakup towarów jest udokumentowany fakturami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminny Ośrodek Kultury nie będzie miał prawa do odliczenia podatku, gdyż prawo takie przysługuje jedynie płatnikom VAT, a Gminny Ośrodek Kultury nie jest płatnikiem VAT oraz prowadzona działalność nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przedstawionym stanie faktycznym Gminny Ośrodek Kultury nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje przy nabyciu towarów i usług:

  1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
  2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest odrębną od Gminy instytucją kultury. Nie jest czynnym podatnikiem VAT. Nie jest objęty centralizacją, nie dokonuje wspólnych rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w ramach centralizacji. Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „...”. W ramach projektu zostały zakupione mundury dla orkiestry dętej – 40 kompletów oraz dla mażoretek 25 kompletów strojów oraz 24 pary butów paradnych. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać nabytych towarów do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakup towarów jest udokumentowany fakturami. Okres realizacji projektu: 10.09.2018 r. - 26.09.2018 r.

Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy, należy stwierdzić, że w związku z realizacją projektu pn. „...” Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków dotyczących przedmiotowego projektu. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto towary zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.