0111-KDIB3-1.4012.562.2018.2.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lipca 2018 r. (data wpływu 17 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z 25 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2018 r. (data wpływu 31 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 lipca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.562.2018.1.AB.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja górniczego osiedla - zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - (nabór nr 17). Wniosek otrzymał dofinansowanie. Termin realizacji projektu od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 r. Wartość projektu 165 822,25 zł (w tym dofinansowanie z EFS i BP 154 214,69 zł). Projekt przewiduje wsparcie dla następujących grup osób:

 • dzieci i młodzież (od 6 do 16 lat) wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem.

Dofinansowanie w ramach projektu może obejmować następujące rodzaje wydatków:

 • koszty osobowe (wynagrodzenia, dodatki specjalne),
 • koszty administracyjno-biurowe (np. czynsz za biuro, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, komunikacja),
 • koszty podróży i organizacji spotkań integracyjnych (wydatki związane z podróżami i zakwaterowaniem uczestników projektu, w związku z ich udziałem w spotkaniach, wizytach studyjnych, wycieczkach, wyjścia kina, teatru),
 • koszty ekspertyz i usług zewnętrznych w tym:
  1. prowadzenie szkoleń edukacyjnych, warsztatów, konsultacji specjalistycznych, zajęć logopedycznych, fizjoterapeutycznych, psychologiczno-pedagogicznych,
  2. prowadzenie zajęć artystycznych, warsztatów rozwijających pasje np. fotograficznych, ceramicznych,
  3. prowadzenie zajęć wychowawczych - pomoc rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka, organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych,
  4. prowadzenie zajęć wspierających kompetencje kluczowe - porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomości i ekspresji kulturalnej,
 • koszty zakupu materiałów biurowych i sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • koszty zakupu środków trwałych koniecznych do prowadzenia zajęć

Charakter projektu jest nieinwestycyjny.

Zakres projektu jest zgodny ze statutową działalnością Świetlicy, która obejmuje zapewnienie opieki wychowawczej dziecku mającemu problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonemu demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Praca na rzecz dziecka obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,
 2. zapewnienie warunków do nauki i pomoc w niej,
 3. prowadzenie zajęć specjalistycznych takich, jak: socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zaburzeń zachowania i innych dostosowanych do potrzeb dziecka i grupy,
 4. organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 5. prowadzenie zajęć artystycznych oraz twórczego rozwoju,
 6. organizowanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia,
 7. organizowanie terapeutycznych form wypoczynku w okresie wakacji,
 8. pomoc materialną w formie dożywiania, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, paczek okolicznościowych itp.

Praca z rodziną może być realizowana poprzez:

 1. udzielanie wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
 2. organizowanie pomocy na rzecz rodziny w sytuacji kryzysowej,
 3. stałe monitorowanie sytuacji dziecka pod kątem jego nauki szkolnej, leczenia i terapii, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
 4. monitorowanie sytuacji rodziny pod kątem radzenia sobie z aktualnymi trudnościami współpracy z kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, realizowania zaleceń szkoły, sądu itp.,
 5. prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń współczesnej rodziny,
 6. organizowanie grup wsparcia dla rodziców.

Realizacja opisanego projektu związana będzie z wykonywaniem przez Miasto zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994) w szczególności pkt 6, 6a i 8.

Miasto nie będzie prowadziło sprzedaży związanej z realizowanym projektem; wszystkie prowadzone zajęcia będą nieodpłatne.

Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury z tytułu nabywanych towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji wystawiane będą następująco: Nabywca – Miasto Odbiorca – Świetlica.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy. Efekty realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Miasto ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja górniczego osiedla - zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Miasto nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Realizowane zadania nie są przedmiotem sprzedaży, odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów realizowanego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, należy wskazać, iż w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z okoliczności sprawy, nabywane towary i usługi niezbędne do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, skoro zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.