0111-KDIB3-1.4012.249.2018.2.KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków związanych z realizacją opisanego we wniosku projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismami z 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.) i z 14 maja 2018 r. (data wpływu 15 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków związanych z realizacją opisanego we wniosku projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Gminę wydatków związanych z realizacją opisanego we wniosku projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina realizuje projekt pn.: „...” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt ten obejmuje realizację 6 zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych wzdłuż ulic głównych ulic miasta: P, M i G. Jednym z tych zadań jest: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: M, C i O.

W ramach tego projektu przewiduje się przebudowę zajezdni autobusowej obejmującą budowę wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego o konstrukcji z płyty żelbetowej oraz tablicy informacyjnej. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowych i przebudowa starych chodników oraz wykonanie utwardzenia miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa placu manewrowego. Teren placu zajezdni zostanie oświetlony 9-cioma nowymi latarniami ulicznymi. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego i tablicy informacyjnej. Zabudowane zostaną elementy małej architektury w postaci wolnostojących murków, ławek do siedzenia oraz koszy na śmieci. Zagospodarowanie skweru polegać będzie na budowie dominaty - szybu kopalnianego oraz portalu wejściowego, w formie obudowy chodnika kopalnianego. Powstaną nowe chodniki wraz z elementami małej architektury - ławek oraz koszy na śmieci. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do dominanty i portalu wejściowego oraz dodatkowego słupa zewnętrznego. Zabudowane zostaną nowe słupy oświetleniowe.

Produkty projektu powstałe na skutek realizacji określonych zadań będą ogólnodostępne, udostępnione nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy, obszaru rewitalizacji i turystom. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2) ustawy o samorządzie gminnym.

Pismem z 14 maja 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy następująco:

 1. Wszystkie towary i usługi, które będą zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu (zadania) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.
 2. Gmina będzie widnieć jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup usług związany z realizacją projektu.
 3. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z realizacją projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 maja 2018 r.):

Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego jako wydatku poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż wydatki te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), dalej jako ustawa lub ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ będą uznane za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonują czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego, na gruncie podatku od towarów i usług, występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności, zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1),
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (pkt 2).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt, który obejmuje realizację 6 zadań rewitalizacyjnych. Jednym z tych zadań jest: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: M, C i O.

W ramach tego projektu przewiduje się przebudowę zajezdni autobusowej obejmującą budowę wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego o konstrukcji z płyty żelbetowej oraz tablicy informacyjnej. W zakres inwestycji wchodzi również budowa nowych i przebudowa starych chodników oraz wykonanie utwardzenia miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa placu manewrowego. Teren placu zajezdni zostanie oświetlony 9-cioma nowymi latarniami ulicznymi. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do wiaty przystankowej z samoobsługowym punktem informacyjnym, zegara ulicznego i tablicy informacyjnej. Zabudowane zostaną elementy małej architektury w postaci wolnostojących murków, ławek do siedzenia oraz koszy na śmieci. Zagospodarowanie skweru polegać będzie na budowie dominaty - szybu kopalnianego oraz portalu wejściowego, w formie obudowy chodnika kopalnianego. Powstaną nowe chodniki wraz z elementami małej architektury - ławek oraz koszy na śmieci. Zostanie również przebudowana sieć elektroenergetyczna z doprowadzeniem zasilania do dominanty i portalu wejściowego oraz dodatkowego słupa zewnętrznego. Zabudowane zostaną nowe słupy oświetleniowe.

Produkty projektu powstałe na skutek realizacji określonych zadań będą ogólnodostępne, udostępnione nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy, obszaru rewitalizacji i turystom. Wszystkie towary i usługi, które będą zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu (zadania) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Gmina będzie widnieć jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup usług związany z realizacją projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z realizacją opisanego wyżej projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, bowiem jak wskazał Wnioskodawca wszystkie towary i usługi, które będą zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu (zadania) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosić wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.