0111-KDIB3-1.4012.248.2018.2.RSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa budynku ...” w ramach projektu pn.: „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa budynku ...” w ramach projektu pn.: „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa budynku ...” w ramach projektu pn.: „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.248.2018.1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina L.) realizuje projekt pn.: „...” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Projekt ten obejmuje realizację 6 zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych wzdłuż ulic głównych ulic miasta L..... Jednym z tych zadań jest: Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych.

Przedmiotem zadania będzie przystosowanie obecnego budynku dworca kolejowego PKP do potrzeb Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: renowacja elewacji, nowe pokrycie dachowe, wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej, montaż płotków śniegowych, rynien i rur spustowych, przebudowa kominów, wymiana podłóg na parterze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa wewnętrznej komunikacji w budynku, w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wykonanie łazienek, wykonanie kotłowni oraz instalacji: c.o., gazowej, elektrycznej, wod.-kan., wykonanie tynków wewnętrznych, ocieplenie stropu nad parterem i dostosowanie jego odporności ogniowej do obecnych przepisów p.poż. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i wyposażony w chodnik, kosze na śmieci, ławki, altanę i urządzenia do ćwiczeń. Dzienny Dom Pobytu prowadzony będzie przez jednostkę budżetową Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej o szczegółowych zasadach odpłatności za pobyt i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu jej pobierania. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6) ustawy o samorządzie gminnym). Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych jest zadaniem własnym Gminy.

W ww. piśmie z 28 maja 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis odpowiadając na następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?
  Wnioskodawca wskazał, że: Gmina L. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Czy towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego zadania „Przebudowa budynku ...”, realizowanego w ramach projektu pn.: „...” będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych wnioskodawcy?
  Wnioskodawca wskazał, że: Wszystkie towary i usługi, które będą zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu (zadania) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.
 3. Czy towary, materiały wykorzystywane w związku z realizacją przedmiotowego zadania nabywane są w imieniu Gminy L. ale na rzecz Dziennego Domu Pobytu - prowadzonego przez jednostkę budżetową Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej?
  Wnioskodawca wskazał, że: Wszystkie towary i materiały nabywane są w imieniu Gminy L. przez Urząd Miejski w L., który realizuje przedmiotowe zadanie.
 4. Czy na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu Wnioskodawca (tj. Gmina L.) będzie widnieć jako nabywca?
  Wnioskodawca wskazał, że: Gmina L. będzie widnieć jako nabywca na fakturach dokumentujących zakup towarów i materiałów wykorzystywanych w związku z realizacją projektu.
 5. Czy Gmina otrzyma odrębne faktury za przebudowę budynku dworca kolejowego PKP i Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych?
  Wnioskodawca wskazał, że: Gmina otrzyma odrębne faktury za przebudowę budynku dworca kolejowego PKP w celu dostosowania budynku do potrzeb osób starszych.
  W przebudowanym budynku będzie działał Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 6. Czy przedmiotowy budynek (obiekt) zrewitalizowany w ramach projektu będzie w całości lub w części wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy? Jeżeli tak, to proszę wskazać w jaki sposób?
  Wnioskodawca wskazał, że: Jednostka budżetowa Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej będzie świadczyć odpłatne usługi w ramach prowadzenia Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, które będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Wobec powyższego zrewitalizowany budynek nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy L..
 7. Czy Gmina L. pozostanie właścicielem budynku dworca kolejowego PKP?
  Wnioskodawca wskazał, że: Tak. Gmina pozostanie właścicielem przebudowanego budynku dworca kolejowego PKP.
 8. Czy udostępnianie ww. budynku będzie odbywać się na zasadach oddania nieodpłatnie w trwały zarząd?
  Wnioskodawca wskazał, że: Budynek nie zostanie oddany w trwały zarząd. Przebudowany obiekt pozostanie w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miejski w L.. Jednostka budżetowa jaką jest OPS będzie miała prawo użytkowania tego obiektu.
 9. Czy przekazanie zrewitalizowanego obiektu w trwały zarząd nastąpi niezwłocznie po zakończeniu realizacji projektu?
  Wnioskodawca wskazał, że: Tak. przekazanie w użytkowanie przebudowanego obiektu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu realizacji projektu.
 10. Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu, w swoich rozliczeniach dokonywanych na potrzeby podatku od towarów i usług będzie uwzględniał odrębność podatkową Dziennego Domu Pobytu?
  Wnioskodawca wskazał, że: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych będzie prowadzony przez jednostkę budżetową Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
  W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT jednostki budżetowe korzystające z majątku Gminy nie prowadzą niezależnej działalności gospodarczej. Wszystkie czynności, które podejmują wykorzystując do tego majątek gminny, realizują w imieniu i na rzecz swojej gminy. Wobec powyższego począwszy od 1 stycznia 2017 roku Gmina L. zobowiązana była do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi - w tym przypadku z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 11. Czy Dzienny Dom Pobytu - prowadzony przez jednostkę budżetową Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej - będzie świadczyć usługi podlegające ustawie, lecz korzystające ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT?
  Wnioskodawca wskazał, że: Tak, Dzienny Dom Pobytu prowadzony przez jednostkę budżetową Gminy L. jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej będzie świadczyć usługi podlegające ustawie, lecz korzystające ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.
 12. Czy środki trwałe powstałe w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych będą udostępniane do korzystania nieodpłatnie i ogólnodostępnie?
  Wnioskodawca wskazał, że: Środki trwałe powstałe w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych będą służyły do prowadzenia działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę budżetową Gminy L..
 13. Czy Gmina będzie pobierała jakiekolwiek opłaty z tytułu korzystania z usług Dziennego Domu Pobytu?
  Wnioskodawca wskazał, że: Opłaty z tytułu korzystania z usług Dziennego Domu Pobytu będzie pobierać jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym celu zostanie podjęła stosowna Uchwała Rady Miejskiej o szczegółowych zasadach odpłatności za pobyt i za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu jej pobierania. Opłaty te będą korzystały ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z realizacją projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji w ramach projektu zadania „Przebudowa budynku ...” użytkowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w L. będący jednostką budżetową Gminy L.. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie świadczył odpłatne usługi w ramach prowadzonego Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych, które będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Brak więc związku poniesionego podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną.

Gminie L. nie przysługuje więc prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), dalej jako ustawa lub ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ będą uznane za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonują czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego, na gruncie podatku od towarów i usług, występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym).

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych wydatków związanych z realizacją opisanego wyżej projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, bowiem jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi, które będą zakupione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu (zadania) nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Zrewitalizowany budynek nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy L..

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności zwolnienia od podatku usług, które mają być świadczone w Dziennym Domu pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w przebudowanym budynku dworca PKP, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.