Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
16
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem (...)”.
Fragment:
Ponadto, warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie w odniesieniu do tej części zadania inwestycyjnego związek taki nie wystąpi. Jak wynika z treści wniosku realizacja ww. części projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem w odniesieniu do zakupów towarów i usług służących realizacji części zadania inwestycyjnego związanego z wykonywaniem zadań własnych Gminy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednakże, w tym miejscu należy wskazać, że Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z budową automatycznej toalety, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki te będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz będą dokumentowane odrębnymi fakturami lub będą wykazane w odrębnych pozycjach na fakturach. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy.
2017
16
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
Fragment:
Podsumowując, w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu (...) ” Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
16
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1686), normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ponieważ – jak wskazuje w treść wniosku – nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
14
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 17 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w ... - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” realizowanego w Szkole Podstawowej w .... We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 ” nazwa projektu Program Edukacji Ekologicznej pn. „ ... ” realizowany w Szkole Podstawowej w .... W ramach projektu będą zakupione pomoce dydaktyczne, zorganizowane będą wycieczki i zajęcia terenowe dla dzieci, warsztaty stacjonarne, planowane są do przeprowadzenia konkursy dla dzieci, oraz kupowane będą nagrody za udział w konkursach. Całkowity koszt zadania to kwota 23.550,00. Dofinansowanie z WFOŚiGW w ... to kwota 20.000,00 złotych, kwota 3.550,00 to wkład własny Gminy w realizowany projekt.
2017
14
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT przez nowo powstałą Spółkę
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – nowo założona Spółka dokona zgłoszenia rejestracyjnego jako „ podatnik VAT czynny ” oraz będzie nabywała towary i usługi wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej, to Spółce tej przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi nabyciami. Bez wpływu na powyższe prawo będzie miała forma rozliczenia VAT w Spółce, z którą nowo powstała spółka będzie współpracować. Podkreślenia wymaga jednak, że nowo założona spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Tut. Organ wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 14b § 1 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wskazano, że przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki – w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.
2017
14
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Czy Parafii, przysługuje w związku z planowaną inwestycją prawo do odliczenia podatku naliczonego lub możliwość zwrotu podatku od towarowi usług? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku, gdyż w związku z realizacją projektu nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wobec tego nabyta usługa nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Mając powyższe na uwadze, wskazany podatek VAT w ramach operacji będzie kwalifikowany w pełnym wymiarze. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
11
lis

Istota:
Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadań wymienionych we wniosku?
Fragment:
Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadań wymienionych we wniosku? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie wyrażonym w uzupełnieniu z dnia 6 listopada 2017 r., w związku z faktem, że towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonych prewspółczynników opartych na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków.
Fragment:
W ocenie Gminy fakt wykorzystania Infrastruktury do transakcji wewnętrznych nie może skutkować tak wielkim ograniczeniem prawa do odliczenia, bowiem transakcje wewnętrzne nie stanowią w tym przypadku tak dużego zakresu działalności Gminy w przedmiotowym obszarze – Infrastruktura w znaczącym stopniu służy realizowanym przez Gminę transakcjom zewnętrznym, a tylko w marginalnym zakresie jest wykorzystywana na potrzeby transakcji wewnętrznych. Nie w każdej miejscowości w Gminie znajdują się punkty poboru wody czy odbioru ścieków obsługiwane przez Gminę w ramach transakcji wewnętrznych. Gmina ma świadomość, iż nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą w pełnym zakresie, jednakże z uwagi na zasadę neutralności VAT powinno przysługiwać jej prawo do odliczenia w takim zakresie, w jakim Infrastruktura jest wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych, a w przedmiotowym obszarze działalności zakres tego wykorzystania w sposób najbardziej precyzyjny Gmina może określić w oparciu o proporcję kalkulowaną na podstawie określonej w m 3 ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych i oczyszczonych ścieków – w zależności od kategorii ponoszonych nakładów. Racjonalność ustawodawcy Jak już zostało wskazane powyżej, w ocenie Wnioskodawcy faktycznym celem wprowadzenia art. 86 ust. 2h ustawy o VAT było umożliwienie podatnikowi wyboru własnego sposobu kalkulacji prewspółczynnika, który to w jego ocenie najbardziej odpowiada charakterowi prowadzonej działalności.
2017
11
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu 29 września 2017 r.), uzupełnionym w dniu 30 października 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania pn. „ ....... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania pn. „ ...... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Otrzymała Pani dofinansowanie na realizację operacji pn. „ .... ” w miejscowości..... Zadanie polega m.in. na budowie altany/kuchni 35 m2, zakupie stołów i ławek, żaren kamiennych, kamienia. Koszt całej operacji wynosi 67.045,50 złotych. Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej ... poprzez utworzenie miejsca prowadzenia pokazów z zakresu kuchni ... – dawnych mieszkańców ... . Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. Powyższe działania finansowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizowana operacja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Projekt dotyczy nieodpłatnej infrastruktury turystycznej.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina będzie działała jako podatnik VAT, a zakupy związane z realizacją inwestycji będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanej tym podatkiem. Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało Gminie pod warunkiem nieistnienia ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
11
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku bądź zwrotu podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i wykorzystywanych do działalności zwolnionej od podatku.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia bądź do zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki – zakup towarów i usług – na uruchomienie K. C. M., gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca działalność przedszkola zwolniona jest przedmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług i od września 2017 r. zakres świadczonych usług zostanie zwiększony o nauczanie szkolne (szkoła podstawowa niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) K. C. M. Wnioskodawca wskazał również, że jednostka posiada wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Działalność przedszkola jak i szkoły podstawowej objęte są zakresem podmiotowym przepisów o systemie oświaty. Jednostka świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Mając zatem powyższe na uwadze Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia bądź do zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na uruchomienie K. C. M., bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia za rok 2015 podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji według art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.
Fragment:
(...) prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zarówno przed dokonaniem centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT, jak i po jej przeprowadzeniu. W tym zakresie uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, na tle powołanych przepisów należy stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę na wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, tj. wydatki inwestycyjne (dokumentacja) dokonanych w roku 2015, dotyczących budynków: Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Miejskiego Przedszkola nr 5 – rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku VAT od tych wydatków, należy uwzględnić w pierwszej kolejności unormowania zawarte w art. 86 ust. 7b ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., który wprowadza szczególny tryb odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana na cele działalności gospodarczej, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością, a podatnik nie jest w stanie przyporządkować nakładów na jej wytworzenie w całości do działalności gospodarczej.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów dokonywanych w celu sprzedaży towarów w ramach strategii sprzedażowej po cenie promocyjnej.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów dokonywanych w celu sprzedaży towarów w ramach strategii sprzedażowej po cenie promocyjnej – poniżej wartości rynkowej np. 0,81 zł – gdy jednocześnie cena ta jest niższa od ceny zakupu tego towaru. Jak już wskazano wyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, gdyż nabywane przez Wnioskodawcę, czynnego i zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług, towary np. karta telefoniczna, które są sprzedawane po cenie niższej niż wartość rynkowa np. za 1 zł są/będą miały związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT, co skutkuje powstaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. Wnioskodawca wskazał, że Spółka sprzedaje towar promocyjny ze stawką 23%. Jednocześnie, pomimo, że koszt nabycia towarów sprzedawanych w ramach działań promocyjnych przewyższa cenę sprzedawanych towarów, to jednak – jak wynika z opisu sprawy – koszty te pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizowanej operacji.
Fragment:
Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest i nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki związane z realizacją operacji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją operacji pt.: Świadome niesienie pomocy społeczności lokalnej i środowisku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy ww. zakresie oceniono jako prawidłowe. Tutejszy organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizowanej operacji. Natomiast w części dotyczącej pytania „ Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania go w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i sfinansowanych środkami unijnymi ” wydano odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych zarówno z zakończoną jak i planowaną inwestycją.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pt. Publikacja wydawnictwa „Koło Gospodyń Wiejskich (...)”.
Fragment:
Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pt. Publikacja wydawnictwa „ Koła Gospodyń Wiejskich (...) ”. Należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W analizowanej sprawie Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte celem realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto z opisanego zdarzenia przyszłego bezsprzecznie wynika, że zasadniczym celem realizacji ww. projektu jest wykonywanie zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i tradycji oraz promocji Powiatu, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Jak wynika z treści wniosku, towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji operacji nie będą wykorzystywane przez Gminę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Wobec powyższego, w analizowanej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją planowanej inwestycji. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Napowietrzna ścieżka przyrodnicza (...)”.
Fragment:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego jest związane z działalnością opodatkowaną, w celu odliczenia podatku VAT konkretnych towarów i usług konieczne jest, aby były one związane z czynnościami opodatkowanymi (mającymi służyć czynnościom opodatkowanym). Wobec czego brak realizacji działalności opodatkowanej związanej w jakikolwiek sposób z realizowaną inwestycją skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego – co ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Powyższe potwierdzają liczne interpretacje podatkowe, przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2017 r., o sygn. 0112-KDIL2-1.4012.258.2017.1.SS: „Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż (...) towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – wieża widokowa będzie dostępna bezpłatnie dla odwiedzających przez cały rok.
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji nieodpłatnie udostępnionej spółce.
Fragment:
Tym samym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku realizacji Wariantu 2 ”. Stanowisko Gminy zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2017 r., sygn. 2461-IBPP2.4512.226.2017.3.AP, w której DKIS zaznaczył, iż: „ Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w calu realizacji planowanej inwestycji, która zostanie przekazana do eksploatacji umową użyczenia Spółce należy wskazać, że Gmina nie będzie wykorzystywać powstałej infrastruktury do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. (...) Mając na uwadze okoliczność, że przekazując w bezpłatne administrowanie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, czynności takie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, co w konsekwencji powoduje brak możliwości odliczenia podatku VAT ”. W konsekwencji, w opinii Gminy, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
11
lis

Istota:
Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie Wnioskodawca ponosząc wydatki na realizację inwestycji nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją, w związku z czym na prawo do odliczenia podatku VAT nie ma wpływu rozpoczęcie prowadzenia sprzedaży opodatkowanej w Muzeum w sklepiku, znajdującym się w tym Muzeum. Tym samym Wnioskodawca nie jest uprawniony do skorygowania podatku naliczonego z tytułu budowy i wyposażenia Muzeum w związku z art. 91 ustawy.
Fragment:
W wyroku tym TSUE stwierdził, że art. 17 szóstej dyrektywy określa moment powstania prawa do odliczenia i stanowi, że jedynie charakter, w jakim podmiot działał w chwili nabycia dobra, determinuje istnienie prawa do odliczenia. Trybunał stwierdził, że art. 20 dyrektywy zatytułowany „ Korekta odliczeń ” nie zawiera żadnego postanowienia odnoszącego się do powstania prawa do odliczenia. Trybunał orzekł, że ów przepis ogranicza się do ustanowienia mechanizmu umożliwiającego obliczenie korekt odliczenia początkowego, a zatem nie przyznaje prawa do odliczenia ani nie zmienia podatku zapłaconego przez podatnika w związku z czynnościami nieopodatkowanymi w podatek podlegający odliczeniu w rozumieniu art. 17” (pkt 38). Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192).
2017
11
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2017 r. (data wpływu 3 października 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe Gmina ...zamierza ubiegać się o udzielenie dofinansowania w formie dotacji złożonej w ramach konkursu pn. „ ... ”. Wsparcie będzie pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Łączna kwota wsparcia, jaką można uzyskać, wynosi 14.475,00 zł, co wynosi 84,13% w stosunku do kosztu całkowitego projektu. Pozostała kwota, czyli 2.730,00 zł, tj. 15,87% w stosunku do kosztu całkowitego projektu, będzie pokryta ze środków własnych Gminy .... Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Realizacja programu pozwoli na integrację całej społeczności przedszkolnej z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Organizacja wspólnych konkursów i wycieczek dla całych rodzin to jeden ze sposobów na zdrowe środowisko, ale także pomysł na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i uświadomienie dzieciom własnych możliwości.
2017
10
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących na wodociągi, sposób określenia proporcji,
Fragment:
Gmina pragnie ponadto zauważyć, iż w sytuacji, gdyby na terenie Gminy czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i dostarczania wody były realizowane przez spółkę prawa handlowego, mającą odrębną od Gminy osobowość prawną, to takiej spółce zasadniczo przysługiwałoby prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Gmina ma świadomość, iż w takim przypadku pełne prawo do odliczenia wynikałoby z faktu wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury w całości do czynności opodatkowanych VAT. Niemniej jednak na uwagę zasługuje, iż zakres czynności opodatkowanych związanych ze świadczeniem przez spółkę usług na rzecz Gminy (w tym jej Jednostek), z tytułu których spółka dokonywałaby rozliczeń podatku należnego w stosunku do całego obrotu z tytułu czynności realizowanych w obszarze usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych na rzecz innych niż Gmina odbiorców, byłby stosunkowo niewielki. To zdaniem Gminy również dowodzi, iż w tym obszarze działalności zakres prawa do odliczenia powinien być rozpatrywany pod kątem faktycznego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych. Zakres prawa do odliczenia nie powinien przy tym być ograniczany poprzez formę, w której JST prowadzą swoją działalność w przedmiotowym zakresie. Taka sytuacja bowiem prowadziłaby do zakłócenia konkurencji w VAT. Innymi słowy, taka jednostka samorządu (...)
2017
10
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika opartego na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków.
Fragment:
W żadnym przepisie UPTU prawo do odliczenia podatku VAT, tudzież zakres takiego prawa, nie jest uzależniony od formy prowadzenia działalności przez podatnika. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, będące wyrazem zasady neutralności podatku VAT, zależy tylko od obiektywnego spełniania przesłanki ustawowej, a jest nią przede wszystkim zakres w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, dla określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, istotne jest tylko jaka jego część związana jest z realizowaną przez podatnika sprzedażą opodatkowaną. Na określenie proporcji nie mogą mieć wpływu różnego rodzaju techniczno-organizacyjne przesłanki, bowiem nie wpływają one w żaden sposób na zakres świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych. Należy również wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 1014/16, w którym sąd stwierdził, że aby zrealizować cele wynikające z cytowanego przepisu (art. 86 ust. 2b UPTU – adnotacja Wnioskodawcy) oraz uwzględnić zasadę neutralności podatku, podatnik winien zestawić przewidziane przez prawodawcę sposoby określania proporcji z konkretnym wydatkiem.
2017
10
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego
Fragment:
Zatem Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.
2017
10
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występować. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie dokonywać przebudowy drogi gminnej w ramach zadań własnych, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej ”. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „Budowa placu zabaw”
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 19 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „ Budowa placu zabaw ” - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową placu zabaw w ramach operacji „ Budowa placu zabaw ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
10
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
W związku z tym Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją kanału technologicznego w ramach ww. zadania. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT i nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
10
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Powyższe wynika z faktu, że nabywane towary i usługi w ramach ww. operacji nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Końcowo zauważa się, że tut. organ w niniejszej interpretacji nie rozstrzyga w kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Informację tę przyjęto jako jeden z elementów opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
9
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja części obszarów śródmieścia (...) – etap I”.
Fragment:
Skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w opisanej sytuacji ustawodawca przewidział w cyt. wyżej przepisach art. 86 ust. 2a-2h ustawy. Natomiast, w przypadku rewitalizacji ulicy wraz ze skwerem, Wnioskodawca będzie realizował opisany projekt wyłącznie w ramach zadań własnych nałożonych na niego ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działał w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym, w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie poniesie wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a w efekcie nabywając towary i usługi związane z tym zadaniem nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w odniesieniu do ponoszonych wydatków związanych z rewitalizacją ulicy wraz ze skwerem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Reasumując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z realizacją projektu pn.: „ Aktywizacja części obszarów śródmieścia (...) – etap I ”, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją tej części projektu dotyczącej zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji kamienicy przy ul.
2017
9
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.