Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

Fragment:

Zatem dla rozstrzygnięcia prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu, konieczna jest analiza, czy w okresie przed 1 stycznia 2017 r. Miasto wykorzystywało nabyte towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Należy zatem stwierdzić, że w odniesieniu do zakupu towarów i usług w okresie przed 1 stycznia 2017 r. związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej związek taki nie występuje. Jak wynika z okoliczności sprawy, budynki szkół i przedszkoli, będące przedmiotem inwestycji, służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że jednostki oświatowe były wtedy odrębnymi od Miasta podatnikami VAT (zwolnionymi od podatku), a poszczególne obiekty użyteczności publicznej objęte termomodernizacją były przekazane tym jednostkom oświatowym nieodpłatnie w trwały zarząd. W konsekwencji, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu w części dotyczącej zakupów dokonanych w okresie przed 1 stycznia 2017 r.

2018
17
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Prace konserwatorskie przy kapliczkach (...)”.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca realizuje opisane zadanie w ramach zadań własnych nałożonych na niego ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Prace konserwatorskie przy kapliczkach (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

2018
16
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.

Fragment:

Z treści przytoczonych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy towary i usługi tylko częściowo służą do wykonywania czynności opodatkowanych, prawo do odliczenia przysługuje w części. Niemniej jednak, w każdej z opisanych powyżej sytuacji, dokonywane przez podatnika zakupy towarów i usług muszą mieć jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną VAT. Przenosząc te uwagi na grunt przedstawionego w niniejszym wniosku stanu faktycznego, należy wskazać iż wydatki ponoszone przez Powiat w ramach realizacji Projektu nie będą wykorzystywane przez niego do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Powiat nie zamierza wykorzystywać Obiektu do prowadzenia żadnego rodzaju działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Wstęp do Obiektu nie będzie podlegał żadnej opłacie i będzie otwarty dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Ten otwarty charakter ma zachęcić mieszkańców do korzystania z Obiektu w jak najszerszym zakresie, przyczyniając się w szczególności do poprawy kondycji mieszkańców i promocji zdrowego trybu życia, co stanowi realizację zadań własnych Powiatu.

2018
13
paź

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od Spółki dotyczących czynności zamiany karabinów w ramach, której Wnioskodawca działa jako organ władzy publicznej.

Fragment:

Jeżeli jednak już w momencie nabycia towarów są one przeznaczone do celów nieodpłatnego przekazania w kontekście działalności zwolnionej z VAT bądź działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT to - nawet jeśli nabywa je podmiot posiadający status podatnika VAT czynnego w odniesieniu do innego rodzaju działalności - prawo do odliczenia nie przysługuje. Konsekwentnie, nieodpłatne przekazanie tych towarów nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ze względu na brak spełnienia przesłanki dotyczącej istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie podatnika dokonującego nieodpłatnego przekazania. Zdaniem Agencji Z , w przypadku nabywania przez Agencję Z, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy , towarów przeznaczonych wyłącznie do celów nieodpłatnego przekazania ich na rzecz Skarbu Państwa, brak jest podstaw do uznania, że zakup ten jest związany z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT, prowadzoną przez Agencję Z. Konsekwentnie, należałoby zatem uznać, że Agencji Z nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu takich towarów, a jednocześnie ich nieodpłatne przekazanie na rzecz Ministerstwa nie podlega opodatkowaniu. W szczególności, o istnieniu takiego prawa nie może przesądzać ani fakt rejestracji Agencji Z jako podatnika VAT czynnego, ani też przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Kluczowe znaczenie z perspektywy istnienia po stronie Agencji Z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Karabinów 2 ma również stwierdzenie, czy przekazując na rzecz Skarbu Państwa Karabiny 2 w wynikaniu Umowy zamiany 1, Agencja Z działała w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT.

2018
13
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadań w ramach projektu.

Fragment:

Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań 1, 2 i 3 w ramach projektu pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków (...) ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją operacji nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
13
paź

Istota:

Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu

Fragment:

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach zrealizowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja oraz jej efekty nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Wątpliwości Parafii dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu pn. „ Konserwacja ambony w zabytkowym kościele parafialnym ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika VAT. W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, ponieważ – jak wskazano w okolicznościach sprawy – w ramach realizacji ww. projektu Parafia nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. W konsekwencji, z uwagi na brak czynności opodatkowanych Parafii nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie przysługiwało/nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na jego adaptację, zarówno na etapie realizacji projektu, jak i w okresie jego trwałości, skoro budynek A. był/jest wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za prawidłowe. W przypadku natomiast wydatków ponoszonych na zagospodarowanie terenu przyległego do budynku na parking wraz oświetleniem, skoro – jak wynika z okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego – po oddaniu parkingu do użytkowania, parking służył wszystkim pacjentom oraz pracownikom A., a nie jedynie osobom korzystającym z przebudowanego budynku, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w tym przypadku w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na etapie ponoszenia wydatków (tj. w latach 2010-2013), gdyż w tym przypadku w zakresie w jakim poniesione wydatki związane z zagospodarowaniem terenu przyległego budynku na parking służą sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, że przy realizacji prawa (...)

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, opodatkowanie otrzymanej dotacji.

Fragment:

Czy Gmina w związku z realizacją projektu inwestycji „ ........... ” zawartej we wniosku o przyznanie pomocy na operację typu „ ............... ” w ramach poddziałania „ ................. ” objętego „ ............ ” na lata 2014-2020 nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości ani w części wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z ww. inwestycją? Czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT od dofinansowania, które wpłynie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ww. dróg gminnych gdy VAT jest kosztem kwalifikowanym i kwota dotacji jest rozliczana do wartości brutto? W przypadku obowiązku odprowadzenia podatku VAT, czy dofinansowanie stanowi wartość netto czy brutto od którego trzeba będzie odprowadzić podatek? Zdaniem Wnioskodawcy: Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez wykonawcę. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy. W świetle cytowanych przepisów, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii ustalenia, czy w sytuacji gdy mąż dokona refaktury kosztów za prąd i gaz w stosunku 50% na jej firmę, będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z powołanymi przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia będą spełnione, gdyż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zużycie gazu i prądu służy sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za energię elektryczną i gaz. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowana jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a ww. media (tj. energia elektryczna i gaz) będą wykorzystywane przez nią do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
12
paź

Istota:

Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

2018
11
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1686 z późn. zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2018
11
paź

Istota:

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w pełnej wysokości zawartego w fakturach VAT-RR w sytuacji, kiedy realizuje płatności dla rolników ryczałtowych za dostarczony surowiec według faktur VAT RR pomniejszone o należne wpłaty na udziały członkowskie i składki ..., ponieważ potrącenia te nie stanowią żadnego z tytułów potrąceń powołanych w przepisie art. 116 ust. 9a ustawy. Wskazać bowiem należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy. Tut. organ wskazuje, iż w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Dotyczy to także szeroko rozumianego obrotu wierzytelnościami. W rezultacie, w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie doszło do potrącenia z należności dla rolnika ryczałtowego kwoty wynikającej z innych ustaw (rozporządzeń Rady UE, ani z tytułów wykonawczych (egzekucyjnych)).

2018
11
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji.

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1686 z późn. zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2018
11
paź

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT-projekt.

Fragment:

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku lub zwrotu skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
11
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
11
paź

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków od odbiorców zewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.

Fragment:

Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „ Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. ” Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług, powinna ona mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia. Należy również zaznaczyć, iż fakt dokonania przez Gminę centralizacji rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie będzie miał wpływu w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym na zakres prawa do odliczenia, gdyż Urząd będzie wykorzystywał przedmiotową Inwestycję wyłącznie do wykonywania na rzecz Odbiorców zewnętrznych czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W konsekwencji Gminie, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji. Gminie nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestie objętą pytaniem dotyczącym braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii zawartych we wniosku, w tym prawa do ewentualnego opodatkowania przez Gminę otrzymanej w ramach realizowanego projektu dotacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
10
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „ podatnicy VAT czynni ”, przez złożenie deklaracji VAT. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dnia 3 listopada 2017 r. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. Projekt polega na rozszerzeniu zaplecza edukacyjnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej o dodatkowe sale praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz/monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z planowaną operacją.

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno, tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT: zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Zdaniem Gminy, w analizowanej sytuacji spełnione zostały obie ze wskazanych powyżej przesłanek, w szczególności w odniesieniu do analizowanej transakcji Gmina jest podatnikiem VAT oraz poniesione przez Gminę wydatki mają bezpośredni związek z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi (w tym przypadku z wynajęciem nieruchomości na rzecz podmiotów prowadzących tam działalność gospodarczą). Wobec powyższego, w ocenie Gminy także drugą z ww. przesłanek warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT należy uznać za spełnioną. Dla zakresu prawa do odliczenia istotne jest to w jakim zakresie, Gmina, czyli podatnik który chce skorzystać z prawa do odliczenia, wykorzystuje budynek ośrodka zdrowia. Z punktu widzenia Gminy obiekt ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej, zatem Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W opisanej sprawie przedmiotem najmu jest cała nieruchomość, w skład której wchodzi budynek ośrodka zdrowia.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonego w dniu 29 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej... ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina realizując zadanie własne, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności w sprawach gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej ” w ramach operacji „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ”, poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
7
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

Fragment:

Przepisy zawarte w art. 90 ustawy regulują kwestie związaną z prawem do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy podatnik nabyte towary i usługi wykorzystuje zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Z tym, że przez „ czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ” należy rozumieć czynności zwolnione od podatku. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
7
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. „...”

Fragment:

Jak wskazano wyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina zrealizuje opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

2018
7
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur na prace związane z realizacją projektu pn. „...”

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018
7
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji (drogi).

Fragment:

Czy w opisywanej sytuacji Gmina ma prawo do odliczenia na bieżąco podatku naliczonego zawartego w cenie zakupywanych towarów i usług służących realizacji opisanej wyżej Inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupywanych towarach i usługach służących wykonywaniu Inwestycji. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Prawo do odliczenia przysługuje zatem podatnikowi VAT (działającemu w tym charakterze), natomiast nie przysługuje ono w zakresie, w jakim dokonywane zakupy (w których zawarty jest podatek naliczony) nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
6
paź

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn. „...”

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
6
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją zadania „...”

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

2018
6
paź

Istota:

Prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest m.in. tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki związane z realizacją projektu nie będą miały związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją ww. zadania. Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu. Końcowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

2018
6
paź

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy w budynku OSP”.

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy ‒ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2018
6
paź

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia towarów i usług w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Fragment:

Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.