Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu okulistycznego

Fragment:

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na ocieplaniu budynków wraz z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Fragment:

Natomiast, w odniesieniu do budynku, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokal użytkowy, uznać należy, że wydatki poniesione na realizację projektu związane będą zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (niedającymi prawa do odliczenia). W tej sytuacji Spółdzielnia powinna przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, kierując się przede wszystkim zapisami art. 86 i 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc ustalając rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wskazał, że posiada możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów na realizację przedmiotowego projektu dotyczącego ww. budynku, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy. Jednocześnie należy wskazać, że weryfikacja prawidłowości i zasadności przyjętego przez Spółdzielnię sposobu przyporządkowania opisanych wydatków do czynności opodatkowanych może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odliczenia

Fragment:

Zatem co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile faktury te będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku bowiem, gdyby przedmiotem nabycia były usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia odwrotnego obciążenia nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż nie sformułowano w tym zakresie pytania ani własnego stanowiska. Przy czym obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia ma wpływ na sposób skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast powyższy mechanizm rozliczeń w żaden sposób nie wpływa na sam zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy.

2018
23
cze

Istota:

Wnioskodawca w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia w postaci projektu pt.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną (...)” nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu będą związane ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Fragment:

W sytuacji gdy podatnik nie skorzysta z przysługującego mu prawa i nie uzna, że proporcja ta wynosi 0%, będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z zastosowaniem rzeczywistej proporcji w odniesieniu do wszystkich nabyć towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, których nie jest w stanie odrębnie przyporządkować do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. W sytuacji natomiast, gdy podatnik uzna, że proporcja ta wynosi 0% nie będzie miał prawa do odliczenia podatku. Jak wskazano w opisie sprawy, „ (...) proporcja sprzedaży za rok 2017 wyniosła 1,71%, wobec czego można uznać, że wyniosła 0%. Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu oraz nie ma możliwości odzyskania w inny sposób podatku VAT, ponieważ zakupy realizowane w ramach projektu związane będą z działalnością zwolnioną (...) ”. Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, określonego przez ustawodawcę w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, i uznał, że proporcja obliczona na podstawie art. 90 ust. 2-8 ustawy wynosi 0%, to nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną, nabytych w związku z realizacją przedsięwzięcia w postaci projektu pt.: „ Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy ”.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji

Fragment:

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej i zagospodarowaniu terenu usług oświatowo-sportowych.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt, polegający na budowie wiaty rekreacyjnej i zagospodarowaniu terenu usług oświatowo-sportowych, nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu nie będą w żaden sposób wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia w części lub całości podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej i zagospodarowaniu terenu usług oświatowo-sportowych, objętych dofinansowaniem ze środków UE w ramach PROW 2014-2017. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2018
22
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku. Należy również podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
22
cze

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 13 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ P... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ P... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w 2016 r. otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na realizację operacji pn. „ P... ”. Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie ww. zadania. Gmina jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji płatników tego podatku.

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

(...) prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Wniosek uzupełniono w dniach 15 maja 2018 r. i 30 maja 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto na prawach powiatu (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Miasto ”) - jest czynnym podatnikiem VAT, który od 01 stycznia 2017 r. podjął scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Miasto przygotowuje wniosek w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „ WFOŚiGW ”) pn. „ ... ” (dalej: „ Konkurs ”). Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie w formie dotacji ze (...)

2018
22
cze

Istota:

Stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów do kontrahenta ze Słowacji oraz z Ukrainy, prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana (...)

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji polegającej na remoncie świetlicy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

Fragment:

Ponadto ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Powołane regulacje wykluczają więc możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niezarejestrowany jako „ podatnik VAT czynny ” oraz odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

2018
22
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją pt. „Place sportowo-rekreacyjne (...)”.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – budowa placów sportowo-rekreacyjnych odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej. Tym samym, Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT. Zatem Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z inwestycją mającą na celu budowę placów sportowo-rekreacyjnych. Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją mającą na celu budowę placów sportowo-rekreacyjnych. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

2018
22
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

2018
21
cze

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z dokonanymi zakupami towarów i usług na realizację zadania pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy”.

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu.

Fragment:

Ponadto mając na uwadze fakt, że – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowy pojazd posiada 2 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem dla kierowcy i dopuszczalna ładowność wynosi 1005 kg, to w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług odmawiający prawa do odliczenia podatku z tytułu nabywanych do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Tym samym Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do tego samochodu, ale w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego określonego na fakturze. Natomiast jeżeli chodzi o prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowego samochodu, to należy stwierdzić, że Wnioskodawcy na tamten moment nie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej wysokości kwoty podatku VAT (ze względu na niespełnienie ww. warunków określonych w ustawie). Zatem, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze. W tym momencie należy rozważyć czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowego samochodu oraz z faktur dokumentujących wydatki eksploatacyjne związane z tym samochodem na podstawie innych przepisów ustawy niż analizowany powyżej art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy. W tej sytuacji należy przeanalizować, czy są spełnione warunki wynikające z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy pozwalające na pełne odliczenie podatku VAT.

2018
20
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych.

Fragment:

Zatem wbrew opinii wyrażonej we wniosku w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu, jako zrównane z odpłatną dostawą, niezależnie od tego czy przekazania podatnik dokonuje na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem czy na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Tym samym, oceniając całościowo stanowisko wyrażone we wniosku, należało uznać je za nieprawidłowe. Końcowo należy wskazać, że w zakresie zagadnienia związanego z opodatkowaniem przekazania testerom okularów polaryzacyjnych, w tym ze szkłami korekcyjnymi oraz sprzętu wędkarskiego wydano postanowienie znak 0115-KDIT1-1.4012.272.2018.2.DM. Ponadto należy zauważyć, że interpretacja nie dotyczy – nieobjętych przedmiotem zapytania – kwestii zawartych we wniosku związanych z dokumentowaniem usług reklamowych świadczonych na rzecz kontrahenta z Litwy, przekazaniem na nagrody w konkursach i zawodach kilku egzemplarzy towarów, czy też postępowania w zakresie rozliczania w kosztach towarów przeznaczonych na testy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że uprawnienie Spółki do odliczenia podatku naliczonego przyjęto jako element stanu faktycznego, a zatem powyższe nie było przedmiotem interpretacji indywidualnej.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie czynności wniesienia przez Miasto do Spółki aportem wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury; prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem w ramach Projektu infrastruktury mającej być przedmiotem aportu; brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z wytworzeniem w ramach Projektu, infrastruktury obejmującej drogi (w tym wewnętrzne) wraz z odwodnieniem i oświetleniem; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem sposobu określenia proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu; prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na montaż tablicy informacyjnej z uwzględnieniem sposobu określenia proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu.

Fragment:

(...) prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na montaż tablicy informacyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Wniesienie aportem przez Miasto do Spółki wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury, obejmujące sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, stanowić będzie czynność opodatkowaną VAT wg stawki 23%. Ad. 2 Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych wytworzeniem, w ramach Projektu, infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i się wodociągową. Ad. 3 Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych wyłącznie z wytworzeniem, w ramach Projektu, infrastruktury obejmującej drogi (w tym wewnętrzne) wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ad. 4 Miastu przysługuje – z uwzględnieniem sposobu określania proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu – prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego. Ad. 5 Miastu – z uwzględnieniem sposobu określania proporcji, o którym mowa w rozporządzeniu – przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na montaż tablicy informacyjnej. Uzasadnienie. Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) uptu, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłate świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego – jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 stycznia 1994 r. i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie których Wnioskodawca spełnia definicję podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla Projektu. Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej (...)

2018
16
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT: zostały nabyte przez podatnika tego podatku, pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi, a także, czy w przedmiotowej sytuacji nie występują przesłanki negatywne uregulowane w art. 88 ustawy o VAT oraz ograniczenia prawa do odliczenia z art. 90 i 91 tejże ustawy. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie natomiast z ust. 6 tej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
16
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2018r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z projektem pn. „ .... ” realizowanym w Szkole Podstawowej im. ... w Ł. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 kwietnia 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z projektem pn. „ ... ” realizowanym w Szkole Podstawowej im. ... w Ł. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na wdrożeniu przez Szkołę Podstawową im. w Ł. Programu Edukacji Ekologicznej „ .. ”. Program ma na celu podniesienie świadomości uczniów i lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza poprzez: dyskusje, pogadanki, wycieczkę, eksperyment, obserwację. Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017r., 201). Gmina z tytułu wdrożenia przez Szkołę Podstawową im. ... w Ł.

2018
16
cze

Istota:

Prawo do odliczenia kwot VAT zawartego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT.

Fragment:

W świetle orzecznictwa TSUE podatnikowi może być odmówione prawo do odliczenia w przypadku udowodnienia „ (...) na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik będący odbiorcą usług lub dostaw stanowiących podstawę prawa do odliczenia wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu ” (pkt 45 wyroku w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében kft, Péter David). Zgodnie z orzecznictwem TSUE każdy przypadek, w którym badana jest realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego podlega indywidualnej ocenie, z uwzględnieniem okoliczności występujących w konkretnym stanie faktycznym. Również TSUE w ww. wyroku w sprawach C-80/11 i C-142/11 stwierdził, że: „ (...) określenie działań, jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, w celu upewnienia się, że dokonywane przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy przede wszystkim od okoliczności rozpatrywanego przypadku. ” (pkt 59 wyroku).

2018
16
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku/sposób odliczenia

Fragment:

Czy czynności odpłatnego udostępniania Obiektów, będących przedmiotem niniejszego wniosku, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT? Czy Gminie przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami oraz Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami? Czy Gminie przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane z Obiektami? W jaki sposób Gmina będzie miała prawo dokonać odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową Obiektów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Czynności odpłatnego udostępniania Obiektów, będących przedmiotem niniejszego wniosku, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT. Ad. 2 Gminie przysługiwało/przysługuje/ będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Inwestycyjne oraz Pozostałe Wydatki Inwestycyjne związane z Obiektami. Ad. 3 Gminie przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących Wydatki Bieżące związane z Obiektami. Ad. 4 Gmina będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

2018
16
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego – jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 stycznia 1994 r. i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie których Wnioskodawca spełnia definicję podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla Projektu pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ”.

2018
16
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powstały w wyniku realizacji inwestycji obiekt będzie wykorzystywany przez społeczność lokalną i będzie udostępniony nieodpłatnie. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ B ”.

2018
15
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa budynku ...” w ramach projektu pn.: „...”

Fragment:

(...) prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „ Przebudowa budynku ... ” w ramach projektu pn.: „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków związanych z realizacją zadania „ Przebudowa budynku ... ” w ramach projektu pn.: „ ... ”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.248.2018.1. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Gmina L.) realizuje projekt pn.: „ ... ” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

2018
15
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję drogową, opodatkowanie nieodpłatnego przekazania tej inwestycji na rzecz gminy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Drogowej ? Czy przekazanie nakładów poniesionych przez Spółkę na Inwestycję Drogową będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT ? Stanowisko Wnioskodawcy: Stanowisko w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Spółki, będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją Inwestycji Drogowej. Uzasadnienie stanowiska w zakresie pytania nr 1 Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przywołane powyżej normy wprowadzają jedną z najistotniejszych zasad podatku VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje zasadniczo wtedy, gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
15
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, oraz prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania przeprowadzonej transakcji.

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

2018
15
cze

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Fragment:

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz dokonuje zakupów towarów i usług, w odniesieniu do których przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ustawy o VAT. Dnia 2 listopada 2017 roku Wnioskodawca nabył od Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość tj.: prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach: 4377/34 o powierzchni 0,0903 ha, oraz 4377/63 o powierzchni 0,0698 ha. własności znajdujących się na Gruncie budynków i budowli.

2018
15
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca – Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego – jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 stycznia 1994 r. i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz innych czynności uznawanych za prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie których Wnioskodawca spełnia definicję podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Projektu pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (...) ”.

2018
15
cze

Istota:

Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją projektu

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.