Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie archiwizowania faktur oraz prawa do odliczenia podatku.
Fragment:
Czy archiwizowanie i przechowywanie faktur VAT (otrzymanych w formie papierowej) wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego procedury dotyczącej faktur dokumentujących zakup towarów do aptek, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT oraz czy Wnioskodawca zachowa na ogólnych zasadach prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur archiwizowanych i przechowywanych zgodnie z opisaną procedurą wyłącznie w formie elektronicznej, nawet po zniszczeniu oryginalnych (papierowych) faktur VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy archiwizowanie i przechowywanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego procedury dotyczącej faktur kosztowych dokumentujących koszty inne niż zakup towarów do aptek, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT oraz Wnioskodawca zachowa na ogólnych zasadach prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur archiwizowanych i przechowywanych zgodnie z opisaną procedurą wyłącznie w formie elektronicznej, nawet po zniszczeniu oryginalnych (papierowych) faktur VAT. W ocenie Wnioskodawcy archiwizowanie i przechowywanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego procedury dotyczącej faktur dokumentujących zakup towarów do aptek, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT oraz Wnioskodawca zachowa na ogólnych zasadach prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur archiwizowanych i przechowywanych zgodnie z opisaną procedurą wyłącznie w formie elektronicznej, nawet po zniszczeniu oryginalnych (papierowych) faktur VAT.
2016
14
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Zainteresowanego 2
Fragment:
Niemniej, nawet przy założeniu, że wypłata przedmiotowego wynagrodzenia ma pośredni związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę 1 działalnością opodatkowaną VAT, co jest niewątpliwe, prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez wynajmującego nie powinno być kwestionowane. Na brak konieczności ścisłego powiązania pomiędzy nabytymi towarami oraz usługami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny .... w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt .....), gdzie stwierdził, że „ Prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług stanowią część jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią element cenotwórczy dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te w rzeczywistości zachowują bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika ”. Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r. (znak: IPTPP1/443-155/12-4/RG ) stwierdził, że „ Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni (...)
2016
14
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją projektu (...) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
14
sie

Istota:
Czy Spółka posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na Fakturach od Kontrahenta?
Fragment:
W związku z powyższym po stronie Spółki wystąpiła wątpliwość, czy otrzymane Faktury od Kontrahenta dokumentują wykonanie usługi opodatkowanej VAT, a w związku z tym, czy po stronie Spółki występuje ryzyko związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na Fakturach od Kontrahenta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na Fakturach od Kontrahenta... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na Fakturach od Kontrahenta. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W świetle art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
2016
14
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę Infrastruktury, wykorzystywanej przez zakład budżetowy oraz sposób dokonania odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Wreszcie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przez wspólnika w ramach czynności przygotowawczych do działalności spółki nie dochodziła nowo utworzona spółka.” Przywołane orzeczenie TSUE potwierdza zatem, że prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy podatnik podatku od towarów i usług w momencie nabycia towarów/usług przeznacza je do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie ich nabycia podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary/usługi na cele inne niż wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i cytowanych regulacji prawnych w świetle przywołanych wcześniej wyroku TSUE C-276/14 Gmina Wrocław oraz uchwały NSA (I FPS 4/15) prowadzi do stwierdzenia, że skoro zgodnie z utrwaloną praktyką Gmina traktowała siebie i Zakład (działający w formie zakładu budżetowego) jako odrębnych podatników, nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi na budowę Infrastruktury.
2016
12
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dokonanych po utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na jego rzecz od dnia utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113, tj. od dnia 30 października 2015 r. i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji dla celów podatku VAT (złożenie formularza VAT-R) – tj. przed lutym 2016 r.), gdyż zakupy te – jak wynika z wniosku – były wykorzystane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej. Późniejsza rejestracja w zakresie VAT nie może natomiast skutkować utratą prawa do odliczenia. Istotnym jedynie jest, aby w momencie realizacji prawa do odliczenia (a więc w momencie złożenia deklaracji podatkowych) Wnioskodawca był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem po formalnym dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT czynny Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną z faktur VAT otrzymanych po utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy i przed złożeniem formularza VAT-R, z uwzględnieniem zapisów wynikających z art. 86 i art. 88 ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca, na podstawie art. 86 ustawy, posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych na jego rzecz po utracie prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy, a dokumentujących nabycie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w deklaracjach VAT-7 za właściwe okresy rozliczeniowe i to pomimo tego, iż faktycznego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Wnioskodawca dokonał dopiero w lutym 2016 r.
2016
10
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji. Reasumując w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
9
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – budowa drogi gminnej.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zatem zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2016
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionego autobusu, a także pozostałych wydatków związanych z powyższym zakupem.
Fragment:
Powołane wyżej przepisy regulujące prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazują, że odliczenie podatku naliczonego odbywa się na zasadzie fakturowej, co oznacza, że odliczenie jest dokonywane w momencie nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonania usługi, na podstawie posiadanej faktury. W okresie, w którym powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego, podatnik określa sposób wykorzystania towaru (do czynności dających albo niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego, dających częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego). W trakcie wykorzystywania rzeczy może jednak nastąpić zmiana tego przeznaczenia, co powoduje obowiązek korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Zatem jeśli podatnikowi przy nabyciu towarów nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie dokonał takiego obniżenia, po czym prawo to zmieniło się z uwagi na zmianę przeznaczenia nabytych towarów, to wówczas podatnik jest zobligowany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów (odpowiednie zastosowanie art. 91 ust. 1-6 ustawy o podatku od towarów i usług). Wprawdzie art. 91 ustawy odnosi (...)
2016
7
sie

Istota:
Stawki VAT dla usług zakwaterowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia zakupionych na potrzeby budynku przeznaczonego do zakwaterowania osób.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla usług zakwaterowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia zakupionych na potrzeby budynku przeznaczonego do zakwaterowania osób – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla usług zakwaterowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia zakupionych na potrzeby budynku przeznaczonego do zakwaterowania osób. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne i jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi ewidencję zakupów i sprzedaży VAT. Gospodarstwo prowadzi dodatkową działalność – zakwaterowanie osób. Za usługi te wystawia faktury VAT zgodnie z ilością „ sprzedanego zakwaterowania ”. Gospodarstwo wyremontowało budynek, który został zakupiony w 2015 r. jako budynek mieszkalny postawiony na użytkach rolnych. Budynek obecnie jest przeznaczony do zakwaterowania osób. Gospodarstwo wyposażyło budynek w niezbędny sprzęt i wyposażenie.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie uznania czynności wykonywanych w ramach umowy factoringu za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, określenia miejsca opodatkowania wykonywanych usług factoringowych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług factoringowych.
Fragment:
W świetle przedstawionych okoliczności sprawy oraz powołanych przepisów prawa podatkowego należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług factoringu na rzecz M.. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania w swojej dokumentacji dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług factoringowych - jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla podmiotu na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi faktoringu (tj. M. S.p.A z siedzibą na terytorium Włoch) oraz dla Dealerów samochodowych, którzy podpisali umowę z tym podmiotem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
7
sie

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, z uwagi na fakt, że nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. związek dokonanych nabyć ze sprzedażą opodatkowaną.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2008 r. (data wpływu 22 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Uczelnia wyższa należy do beneficjentów, którzy realizują projekty europejskie w ramach ZPORR. W okresie wrzesień 2005 – grudzień 2007 Uczelnia zrealizowała cztery projekty tzw. miękkie – priorytet 2 „ Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ” Działanie 2.6 – „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy ”. Zrealizowane projekty współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR: Projekt p.n. „ RSI EVAL... ”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19.12.2005r. Projekt p.n. „ Intensyfikacja transferu wiedzy w regionie poprzez studia doktoranckie ” na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 01.07.2005r. Projekt „ Intensyfikacja działań innowacyjnych regionu poprzez system stypendiów doktoranckich ”, Umowa z dnia 28.12.2004r. Projekt „ Wiedza za doświadczenie – staże absolwentów Uczelni w przedsiębiorstwach innowacyjnych regionu ”, Umowa z dnia 20.12.2004r.
2016
7
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczanego w związku z realizacją projektu pn. „...”
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
5
sie

Istota:
Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.
Fragment:
Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, dokonanych na potrzeby realizacji opisanego projektu. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi, które zostaną nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a efekty opisanego projektu nie będą miał związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych generujących podatek należny do rozliczenia w składanej deklaracji VAT. Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.
2016
5
sie

Istota:
Ze względu na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją począwszy od 1 stycznia 2016 r. lub w przyszłości inwestycji związanych z zespołem basenów odpłatnie udostępnianych Domowi Kultury, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
Fragment:
Wobec powyższego, w ocenie Gminy także drugą z wyżej wymienionych przesłanek, warunkującą, możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną. Konsekwentnie, jako że zdaniem Gminy w analizowanym przypadku obłe przesłanki będą spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych obecnie oraz ponoszonych ewentualnie w przyszłości wydatków inwestycyjnych. Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu realizacji tej sprzedaży. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług udostępniania zespołu basenów, z tytułu których pobiera opłaty, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych. Reasumując, zdaniem Gminy, w związku z usługami udostępniania zespołu basenów, z tytułu których Gmina pobiera opłaty, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych obecnie oraz ponoszonych ewentualnie w przyszłości wydatków inwestycyjnych.
2016
5
sie

Istota:
1. Czy w odniesieniu do opisanej wyżej Infrastruktury, wykorzystywanej do celów działalności opodatkowanej prowadzonej przez Zakład, Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z tą Infrastrukturą, bez względu na fakt, iż Infrastruktura jest udostępniana Zakładowi na podstawie odpłatnego trwałego zarządu?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Gmina jest obecnie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą w trybie art. 86 ust. 13 w zw. z ust. 10 ustawy o VAT, tj. poprzez korektę deklaracji za okresy, w których wystąpiło prawo do odliczenia?
Fragment:
Malburg nabył klientelę, i w przeciwieństwie do sytuacji rozpatrywanej w sporze rozstrzygniętym w ww. wyroku w sprawie Polski Trawertyn, nie doszło do wniesienia dobra inwestycyjnego, w tym przypadku klienteli, do majątku tej spółki Wreszcie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przez wspólnika w ramach czynności przygotowawczych do działalności spółki nie dochodziła nowo utworzona spółka.” Przywołane orzeczenie TSUE potwierdza zatem, że prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy podatnik podatku od towarów i usług w momencie nabycia towarów/usług przeznacza je do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie ich nabycia podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary/usługi na cele inne niż wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i cytowanych regulacji prawnych w świetle przywołanych wcześniej wyroku TSUE C-276/14 Gmina Wrocław oraz uchwały NSA (I FPS 4/15) prowadzi do stwierdzenia, że skoro zgodnie z utrwaloną praktyką Gmina traktowała siebie i Zakład (działający w formie zakładu budżetowego) jako odrębnych podatników, nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi na budowę Infrastruktury.
2016
3
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 Dyrektywy, prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów Dyrektywy (art. 167-168 oraz art. 184-192). Ponadto trzeba wskazać, że z literalnego brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy bezpośrednio wynika, że odliczyć można podatek naliczony związany z transakcjami, których następstwem jest określenie podatku należnego. Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, akcentowany jest również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z 6 kwietnia 1995 r. (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions).
2016
3
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zarząd .... jest gminną jednostką samorządową utworzoną na podstawie Uchwały nr .... Rady Miejskiej .... z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ Zarząd Zieleni Miejskiej ” ..... i nadania jej statutu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej w ..... jest jednostką organizacyjną Miasta ..... działającej w formie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy – Miasta ....., a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy jednostki.
2016
3
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodno–kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy oraz sposobu odliczenia tego podatku
Fragment:
W związku z faktem, iż Gmina będzie wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do czynności opodatkowanych VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie w rozliczeniach za okres, w którym, w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzyma poszczególne faktury. Wynika to wprost z cytowanego wyżej art. 86 ust. 10 i art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT. W ocenie Gminy, w przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nieoddanej do użytkowania, którą Gmina zamierza udostępniać na podstawie umowy dzierżawy (poprzedzonej porozumieniem z MPWiK o zamiarze zawarcia ww. umowy) Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podstawie ogólnych zasad określonych w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT. Tym samym w związku z faktem, iż Gmina będzie w przyszłości wykorzystywać infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do czynności opodatkowanych VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie w rozliczeniach za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym Gmina otrzyma poszczególne faktury.
2016
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Miasto usług promocyjnych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wskazanych w opisie sprawy w punkcie A. i B.
Fragment:
Czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wskazanych w opisie sprawy w punkcie A... Czy Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wskazanych w opisie sprawy w punkcie B... Zdaniem Wnioskodawcy: Świadczone przez Miasto usługi promocyjne podlegają opodatkowaniu VAT i nie korzystają ze zwolnienia. Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wskazanych w opisie sprawy w punkcie A. Miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wskazanych w opisie sprawy w punkcie B. Ad. 1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
2
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2016
2
sie

Istota:
Sposóbu wyliczenia tzw. „pre-współczynnika”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i następnych.
Fragment:
Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług związanych zarówno ze sprzedażą generującą podatek należny VAT oraz z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (niezwiązanymi z działalnością gospodarczą), będzie mu służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Prawo do odliczenia części podatku naliczonego ustalonej według opisanych wyżej zasad będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych zawartych w art. 88 ustawy o VAT. Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Oceniając stanowisko Wnioskodawcy do pytania pierwszego całościowo, należało je uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym Zaznaczyć należy, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego interpretacja traci ważność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j.
2016
2
sie

Istota:
- brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „...” oraz
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji w przypadku wydatków związanych z budową drogi
Fragment:
(...) prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „ ... ” oraz nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji w przypadku wydatków związanych z budową drogi. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „ ... ” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji w przypadku wydatków związanych z budową drogi. Wniosek został uzupełniony pismem z 31 maja 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 20 maja 2016 r. znak: IBPP3/4512-172/16/ASz . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione pismem z 31 maja 2016 r.): Gmina P. (Wnioskodawca) jest miastem na prawach powiatu. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
2016
2
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów związanych z Projektem
Fragment:
Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów Dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192). W konsekwencji stwierdzić należy, że nawet ewentualna zmiana przeznaczenia budynku centrum sportowo-dydaktycznego tj. rozpoczęcie wykorzystywania ww. obiektu do działalności gospodarczej opodatkowanej polegającej na wynajmie sali gimnastycznej i auli podmiotom zewnętrznym oraz późniejsza rejestracja Wnioskodawcy jako podatnik VAT czynny nie oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu, Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konfrontując zatem przedstawiony opis sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pkt b), zgodnie z którym nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, z uwagi na to, że zakupy związane z Projektem były ponoszone w celu wykorzystywania ich do działalności nieopodatkowanej i zwolnionej, jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2016 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń oraz doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... planuje realizować zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... oraz częściowo ze środków własnych. Zadanie będzie polegało na demontażu i usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .... Powyższe zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). Gmina z tytułu demontażu i usuwania wyrobów azbestowych nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i dochodów. Opisywane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym. Przewidziane do realizacji zadanie należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2016
31
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie (...)”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek poniesionych wydatków ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z poniesionymi wydatkami wynika, że ich nabycie nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku zadania nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. W konsekwencji w związku z realizacją projektu pn. „ Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie (...) ” Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik podatku VAT i wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lip

Istota:
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT związanego z realizowanym projektem. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, realizując powyższy projekt będzie ponosił wydatki, które nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w analizowanej kwestii należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
29
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę przy realizacji projektu.
Fragment:
Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: ”...”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
29
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę Infrastruktury, wykorzystywanej przez zakład budżetowy oraz sposobu dokonania odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Wreszcie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zapłaconego przez wspólnika w ramach czynności przygotowawczych do działalności spółki nie dochodziła nowo utworzona spółka.” Przywołane orzeczenie TSUE potwierdza zatem, że prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy podatnik podatku od towarów i usług w momencie nabycia towarów/usług przeznacza je do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie ich nabycia podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary/usługi na cele inne niż wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i cytowanych regulacji prawnych w świetle przywołanych wcześniej wyroku TSUE C-276/14 Gmina Wrocław oraz uchwały NSA (I FPS 4/15) prowadzi do stwierdzenia, że skoro zgodnie z utrwaloną praktyką Gmina traktowała siebie i Zakład (działający w formie zakładu budżetowego) jako odrębnych podatników, nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi na budowę Infrastruktury.
2016
28
lip

Istota:
Opodatkowanie usługi odprowadzania ścieków, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową infrastruktury oraz sposób dokonania tego odliczenia.
Fragment:
(...) prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej; prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków na usługi administrowania infrastruktura kanalizacyjną - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi odprowadzania ścieków, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków na usługi administrowania infrastruktura kanalizacyjną. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Gmina (dalej: „ Gmina ”, „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 - dalej: „ u.s.g. ”), Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (dalej łącznie także jako: „ infrastruktura kanalizacyjna ”), której jest właścicielem.
2016
28
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.