Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z powyższym, mając na względzie przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Gminie będzie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z tytułu poniesionych wydatków związanych z przedmiotowym projektem jedynie w takim zakresie, w jakim będą one miały związek z przyszłą sprzedażą opodatkowaną Gminy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, a nie w pełnym zakresie. Zatem stanowisko Gminy co do pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego uznano za nieprawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem prawa do dysponowania częstotliwościami radiowymi
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „ dyrektywą VAT ” należy zauważyć, iż aby można był przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT i określić zakres tego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku, a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (por. wyrok TSUE w sprawie C-29/08). Zatem istnienie prawa do odliczenia ustalane jest na podstawie transakcji objętych podatkiem należnym, do których transakcje powodujące naliczenie podatku są przyporządkowane. Prawo do odliczenia dotyczy całego podatku VAT obciążającego wydatki podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile wszystkie czynności tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane (por. wyrok TSUE w sprawie C-465/03). Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (...) w dolinie rzeki (...)”.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (...) w dolinie rzeki (...) ” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zapłatą zaliczki oraz pozostałej części należności związanej z nabyciem nieruchomości.
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków powoduje brak tego prawa. Ponadto podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej wpłatę zaliczki w wysokości 100% nakładów poniesionych na usuniecie kolizji
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla oceny istnienia prawa do odliczenia decydujące znaczenie ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym, związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Nabywca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia musi więc kontrolować dwa terminy: termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz termin otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Konieczne jest określenie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez wyznaczenie okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy po stronie dokonującego czynności – zarazem termin ten wyznacza dwa kolejne okresy, w których prawo do odliczenia może być zrealizowane, przy założeniu, że odliczenie może nastąpić nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny uprawniający do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy/usługodawcy, posiadania przez Spółkę faktury lub dokumentu celnego, które dokumentują nabycie towaru lub usługi. Nie jest zatem wystarczające wyłącznie otrzymanie faktury lub dokumentu celnego dla powstania prawa do odliczenia, w przypadku gdy obowiązek podatkowy u dostawcy jeszcze nie powstał. Zarazem nie jest również wystarczające powstanie obowiązku podatkowego w przypadku braku otrzymania przez Spółkę faktury lub dokumentu celnego, ponieważ aż do momentu jej otrzymania Spółka nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia VAT.
Fragment:
Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania przez podatnika VAT z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, w szczególności pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Odnosząc się do wskazanej powyżej przesłanki warunkującej możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, związku ponoszonych wydatków z tytułu zakupu samochodu strażackiego z wykonywaniem czynności opodatkowanych, dlatego brak jest bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami poniesionymi na ww. zakup a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06 września 2017 r. (data wpływu 06 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ .... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 06 września 2017 r. (data wpływu 06 września 2017 r.) w zakresie prawa reprezentacji, doprecyzowania opisu sprawy, sformułowania pytania oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Powiat ...., jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone jej zadania ustawowe, planuje ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... na przedsięwzięcie utworzenia ekopracowni z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „ .... ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr .... w ramach zadania pn. „ ..... ”. Zadanie znalazło się na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ....
2017
23
wrz

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2017 r. (data wpływu 21 lipca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ R. ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ R. ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2012 r. Gmina zakończyła realizację projektu pn. „ R. ”, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 - „ Infrastruktura społeczna ” Działanie 3.1 - „ Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ” Regionalnego Programu na lata 2007-2013. W sierpniu 2012 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej o prawie do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zakupu dotyczących ww. projektu (...).W związku ze zbliżającym sie zakończeniem okresu trwałości projektu w dniu 14 grudnia 2017 r. Gmina została zobowiązana przez Instytucję Zarządzającą RPO... (tj. Urząd Marszałkowski w ...) do przedstawienia aktualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzającej brak prawa do odzyskania podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu.
2017
23
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia.
Fragment:
Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ .... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 04 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto .... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący .... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... w ramach konkursu pn. „ .... ” projektu pn. „ ..... ” (dalej „ Projekt ”). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 04 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto ... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ... ” (dalej: "Projekt").
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2017r. (data wpływu 16 sierpnia 2017r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Wniosek został uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2017r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Miasto ... (dalej "Miasto") jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018" projektu pn. "..." (dalej: "Projekt"). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2017r. (data wpływu 16 sierpnia 2017r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Wniosek został uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2017r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Miasto ... (dalej "Miasto") jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018" projektu pn. "..." realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr ... (dalej: "Projekt"). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2017r. (data wpływu 16 sierpnia 2017r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Wniosek został uzupełniony w dniu 16 sierpnia 2017r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) Miasto ... (dalej: "Miasto") jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018" projektu pn. „ ... ” (dalej "Projekt"). Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 sierpnia 2017r. (data wpływu 11 sierpnia 2017r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto ... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ... ” (dalej: „ Projekt ”).
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe Gmina ..., jako jednostka samorządu posiada osobowość prawną. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT- czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu użytkowania wieczystego, sprzedaż gruntów i budynków. Gmina ... ubiega się o przyznanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu „ Edukacja Ekologiczna dla szkół i przedszkoli 2017/2018 ”. Realizatorem zadania przyszłego w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna pn. „ ... ”, będzie Szkoła Podstawowa im. ... - jednostka organizacyjna Gminy .... W ramach realizacji programu będzie miało miejsce: organizacja warsztatów prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, organizacja wycieczek wyjazdowych, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zaplanowanych treści, zakup materiałów eksploatacyjnych (papier, ksero, tusze, tonery), organizacja zajęć warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli szkoły, organizacja konkursów szkolnych, zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych.
2017
21
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. (data wpływu 19 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08 sierpnia 2017r. (data wpływu 16 sierpnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ .... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ...... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 08 sierpnia 2017r. (data wpływu 16 sierpnia 2017r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto ..... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący .... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ..... ” (dalej: „ Projekt ”).
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie uznania, że świadczone przez Zarządzających usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz nabywającemu te usługi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Członków Zarządu Spółki na podstawie Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym usług świadczonych przez Członków Zarządu? Zdaniem Zainteresowanych: Ad 1 W ocenie Wnioskodawców w przedstawionym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Członków Zarządu Spółki na podstawie Umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ad 2 W ocenie Wnioskodawców Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym usług. Uzasadnienie Ad 1 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikającego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług, przy czym nie dają podstaw do odliczenia podatku naliczonego faktury dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub objęte zwolnieniem od podatku (art. 86 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia można wywodzić jedynie w odniesieniu do transakcji zakupowych podlegających opodatkowaniu VAT, nie jest natomiast wystarczające, że sprzedawca dla potwierdzenia danej transakcji wystawi fakturę z wykazaną kwotą podatku, a sam zakup służy czynnościom opodatkowanym.
2017
21
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę.
Fragment:
Tym niemniej, zdaniem Gminy, nie nabędzie ona prawa do odliczenia podatku na podstawie art. 91 ustawy o VAT, ani na podstawie innych przepisów ww. ustawy, nawet jeżeli w przyszłości po stronie Gminy wystąpi obrót opodatkowany w związku z ewentualnym rozpoczęciem przez nią komercyjnego wykorzystania Obiektu XCS. Zgodnie z pierwotnym zamiarem, Gmina przeznaczyła Obiekt XCS do czynności nieopodatkowanych. Z uwagi na fakt, iż Gmina nabywając towary i usługi celem wytworzenia omawianej inwestycji, z zamiarem jej nieodpłatnego udostępnienia, nie nabywała ich do działalności gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT, a przez to wyłączyła realizację inwestycji z systemu VAT, to nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego. Dlatego też ewentualna późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów i usług z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla Gminy nabyciem prawa do odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
21
wrz

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego, który zostanie wykazany na fakturze oraz terminu odliczenia ww. podatku naliczonego
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje, gdy: powstał obowiązek podatkowy u dostawcy towarów lub usług, została dokonana dostawa towarów lub świadczenie usług, nabywca otrzymał fakturę lub dokument celny. Łączne spełnienie tych warunków umożliwia skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji prawo do odliczenia powstanie w rozliczeniu za okres, w którym: u Udziałowca powstał obowiązek podatkowy, oraz Spółka otrzymała fakturę dokumentującą transakcję - przy czym prawo do odliczenia rozpoczyna się w momencie spełnienia łącznego tych przesłanek, tj. w momencie, gdy zostanie spełniona ostatnia z nich. W związku z powyższym, ponieważ druga z ww. przesłanek nie została jeszcze spełniona, nie powstało prawo do odliczenia - prawo to powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma przedmiotową fakturę VAT. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeśli w okresie, w którym Spółka otrzyma fakturę nie dokona odliczenia wynikającego z niej podatku, może zrealizować prawo do odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych następujących po okresie, w którym otrzymano fakturę.
2017
20
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczania VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki na Inwestycję? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki na Inwestycję, w związku z udostępnianiem przez Gminę majątku Inwestycji wyłącznie nieodpłatnie na zasadach ogólnej dostępności majątku publicznego. Uzasadnienie stanowiska Gminy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT: zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT. Ad A. Gmina jako podatnik VAT w ramach Wydatków na Inwestycję.
2017
19
wrz

Istota:
Co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku bowiem, gdyby przedmiotem nabycia były usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.
Fragment:
Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku. Analizując okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „ xxx ” będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. odpłatnej dostawy wody i odprowadzania ścieków od mieszkańców. W konsekwencji Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki na budowę przedmiotowej infrastruktury. Spełniona bowiem została podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową przedmiotowej infrastruktury, przysługuje Gminie pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy”.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia całość VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych ze sprzedażą produktów Spółki - art. 86 ust. 1 ustawy - i uznanie udzielonej pożyczki i poręczenia za czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy.
Fragment:
Sąd wskazał, że niezwykle cennym jest pogląd prawny wyrażony przez NSA w wyroku z 11 czerwca 2014 r. w sprawie I FSK 1292/13, w którym zauważono, że prawodawca wspólnotowy, a w ślad za nim ustawodawca krajowy, doszedł bowiem do wniosku, że w określonych okolicznościach, pewne usługi przedmiotowo zwolnione nie powinny rzutować na zakres przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia. Wynika to niewątpliwie z charakteru tychże usług oraz założenia, że są to świadczenia mające marginalne znaczenie pod względem angażowania środków, z tytułu których podatnikowi przysługuje pełne lub częściowe prawo do odliczenia. Świadczenia te następują obok zasadniczego przedmiotu działalności podatnika, w związku z którym podatnik odlicza podatek z faktur kosztowych. Są to jednak świadczenia, które nie rzutują wcale lub rzutują w zakresie niezwykle ograniczonym na poczynione nakłady, generujące kwoty podatku naliczonego. Innymi słowy, omawiane regulacje bazują na założeniu, że dokonywanie pewnych świadczeń zwolnionych, może następować w sytuacji, w której podatnik nie zaangażowałby w większym stopniu składników majątku, z tytułu nabycia których przysługiwało mu prawo do odliczenia, w stosunku do stanu, w którym tychże zwolnionych czynności nie wykonywałby wcale.(...) Z kolei słowo „ pomocniczy ” wskazuje na pewne odniesienie, które w kontekście omawianej problematyki, tj. korelacji poszczególnych świadczeń zwolnionych do całkowitej, zasadniczej sfery działalności przedsiębiorcy oznacza swoistą uboczność, akcesoryjność, marginalność.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ..... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem dnia 04 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto ..... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ..... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ..... ” (dalej „ Projekt ”).
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2017 r. (data wpływu 13 lipca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 04 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 sierpnia 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Miasto ... (dalej: „ Miasto ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Jako organ prowadzący ... placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 ” projektu pn. „ ... ” (dalej „ Projekt ”).
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku mieszkalnego przy zastosowaniu klucza powierzchniowego.
Fragment:
L Nr 347, str. 1, z późn. zm., zwanej dalej Dyrektywą lub Dyrektywą 2006/112/WE Rady) w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do dokonywania transakcji dających prawo do odliczenia, o których mowa w art. 168, 169 i 170, jak i transakcji nie dających prawa do odliczenia, odliczenie będzie dotyczyło tylko takiej części VAT, która proporcjonalnie przypada na kwotę tych pierwszych transakcji. Proporcja podlegająca odliczeniu jest ustalana, zgodnie z art. 174 i 175, dla wszystkich transakcji dokonanych przez podatnika. W myśl art. 174 ust. 1 lit. a i b Dyrektywy 2006/112/WE Rady, proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot: w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169; w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzględnionych w liczniku oraz transakcji, które nie dają prawa do odliczenia. Państwa członkowskie mogą jednak wprowadzić inne metody podziału podatku naliczonego niż wskazane w art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady (art. 173 ust. 2 Dyrektywy). Ponieważ w ustawie o VAT została zaimplementowana tylko zasada ogólna (art. 90 ust. 3 ustawy) odpowiadająca art. 174 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, natomiast nie wprowadzono żadnej z opcji przewidzianych w art. 173 ust. 2 Dyrektywy, brak jest możliwości zastosowania do sytuacji przedstawionej przez Spółkę w przypadku wydatków do działalności mieszanej innej metody niż przewidziana w art. 90 ust. 3 ustawy.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.