Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z budową obiektów garażowych w sytuacji, gdy wykonawca robót zmarł i nie wystawił faktury z tego tytułu.
Fragment:
Należy zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego co do zasady jest skorelowane z momentem, w którym podatek staje się wymagalny, czyli – z momentem powstania obowiązku podatkowego. Wprowadzone uregulowania odpowiadają postanowieniom Dyrektywy 2006/112/WE. Należy ponadto mieć na uwadze, że zgodnie z tą dyrektywą skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków formalnych. W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji. Powyżej opisane rozwiązanie jest zgodne z orzecznictwem TSUE, który w wyroku z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-152/02, stwierdził, że dla celów odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 lit. a VI Dyrektywy, akapit pierwszy art. 18 ust. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że prawo do odliczenia powinno być realizowane w stosunku do okresu rozliczeniowego, w którym obydwa warunki przewidziane w tym przepisie są spełnione, tj. towary zostały dostarczone lub usługi wykonane oraz podatnik jest w posiadaniu faktury lub dokumentu, który na podstawie kryteriów ustalonych przez dane państwo członkowskie może pełnić rolę faktury.
2016
8
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na modernizację stacji uzdatniania wody
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki w związku z realizacją inwestycji, w ramach której Gmina planuje modernizację stacji uzdatniania wody. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą opodatkowaną implikującą po stronie Wnioskodawcy podatek należny. Należy zauważyć, że prawo do odliczenia powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy opisany powyżej mechanizm znajduje pełne zastosowanie, bowiem w przypadku zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody Gmina wykorzysta nabyte dobra do czynności opodatkowanych - infrastruktura wodociągowa po zmodernizowaniu będzie przedmiotem czynności opodatkowanych (odpłatnej dzierżawy). Zgodnie z zapisem art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
2016
8
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji będącej przedmiotem wniosku. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, zrealizowana inwestycja będzie służyła wykonywaniu zadań własnych nałożonych na Wnioskodawcę (Gminę) przez ustawę o samorządzie terytorialnym, a tym samym nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Podsumowując, w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków z tytułu realizowanej inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez sponsora, na rzecz którego Wnioskodawca dokonuje równoważnego świadczenia na podstawie zawartych umów barterowych.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Okręgowi P. w K. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących odpłatne przekazanie towarów od sponsora, w ramach umowy sponsorskiej, z której wynika dla PZW obowiązek używania i widocznego eksponowania ww. towarów podczas zawodów wędkarskich ? Stanowisko Wnioskodawcy: Towary przekazane przez sponsora zawodnikom do wykorzystania na zawodach wędkarskich są związane z wykonaniem umowy sponsorskiej, czyli mają bezpośredni związek z działalnością opodatkowaną. W związku z tym Okręgowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ich odpłatne przekazanie przez sponsora. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów oraz usług związanych z emisją nowych akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na GPW
Fragment:
W orzecznictwie TSUE podnosi się, że dla celów przyznania prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, związek ten może mieć charakter wyłącznie pośredni. W szczególności, Spółka zwraca uwagę na wyrok TSUE z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc, gdzie Trybunał wskazał, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tzw. kosztami ogólnymi działalności. Koszty te mogą, bowiem być przypisane do działalności podatnika opodatkowanej VAT (wpływają na podwyższenie wartości sprzedaży opodatkowanej VAT), a zatem powinny być odliczalne dla potrzeb VAT. Czynność wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW sama w sobie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT (tj. nie może być zaklasyfikowana jako świadczenie usług lub dostawa towarów podlegająca VAT). Zgodnie jednak z powyższymi komentarzami, Spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z wydatków związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, ze względu na pośredni związek tych wydatków z działalnością opodatkowaną VAT. Spółka zwraca uwagę, iż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT.
2016
6
gru

Istota:
Braku obowiązku dokumentowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy zakładem budżetowym a Gminą oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład z tytułu robót dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Fragment:
Ponadto wątpliwości Gminy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład z tytułu robót dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2016 r. Przechodząc do kwestii prawa do odliczenia wskazać należy, że stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu nieruchomości opodatkowanej podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT
Fragment:
W związku z treścią ww. przepisów istotnego znaczenia - z punktu widzenia podatnika -nabywcy chcącego skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w danej fakturze - nabiera kwestia, czy transakcja udokumentowana tą fakturą podlega zakresowi podatku VAT, a jeśli tak - to czy nie jest zwolniona od tego podatku. W ocenie Wnioskodawcy opisana w stanie faktycznym transakcja dotycząca przedmiotowych działek (dalej: przedmiotowa transakcja) podlega zakresowi ustawy o VAT przez wzgląd na brzmienie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, co zdaniem Wnioskodawcy skutkuje tym, że nie sposób twierdzić, iż nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę dokumentującej przedmiotową transakcję w związku z treścią art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT odnoszącą się do przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Taki bowiem przypadek nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym. Wnioskodawca również uważa, że nie sposób przyjmować, iż nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Sprzedawcę dokumentującej przedmiotową transakcję w związku z treścią art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT odnoszącą się do przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą jest zwolniona od podatku VAT, albowiem stoi on na stanowisku, że transakcja ta jest opodatkowana przy zastosowaniu stawki 23% podatku VAT.
2016
6
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikający z faktur dokumentujących realizację projektu.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Gmina nie będzie nabywała ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Reasumując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując opisany we wniosku projekt, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu pn. „ ... ”.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji w okresie do końca 2015 r., w części obliczonej na podstawie przepisów art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.
Fragment:
(...) prawo do odliczenia podatku naliczonego wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji w okresie do końca 2015 r., w części obliczonej w oparciu o tzw. klucz powierzchniowy, tj. udział procentowy powierzchni użytkowej Budynku wykorzystywanej dla potrzeb świadczenia usług dzierżawy w ogólnej powierzchni użytkowej Budynku. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje (z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT: zostały nabyte przez podatnika tego podatku, oraz pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.
2016
6
gru

Istota:
W związku ze spełnieniem pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy (będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług, tj. Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu następujących wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z nabyciem udziałów P.: kosztów doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym kosztów tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach), kosztów doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję oraz kosztów prowizji i innych opłat bankowych.
Fragment:
W związku ze spełnieniem pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy (będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług, tj. Stronie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu następujących wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z nabyciem udziałów P.: kosztów doradztwa finansowego, podatkowego oraz prawnego przy transakcji (w tym kosztów tzw. badania due diligence w poszczególnych dziedzinach), kosztów doradztwa gospodarczego i prawnego związanego z pozyskaniem finansowania na Transakcję oraz kosztów prowizji i innych opłat bankowych. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, że Stronie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zapłaconego w cenie nabycia Usług należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją modernizacji oświetlenia
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Nabyte towary i usługi w ramach powyższych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, więc Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów/usług/robót budowlanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści wskazanego przepisu wynika zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można więc podatek naliczony, który jest związany z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest konieczność określenia wysokości podatku należnego. Zasada ta wyklucza wobec tego możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w sytuacji ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Nabyte towary i usługi w ramach powyższych projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, więc Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów/usług/robót budowlanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści wskazanego przepisu wynika zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można więc podatek naliczony, który jest związany z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest konieczność określenia wysokości podatku należnego. Zasada ta wyklucza wobec tego możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w sytuacji ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, również tymi, które są wykonywane jako zadania własne gminy. Miasto nabywając towary i usługi celem realizowania projektu, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej. Zatem towary i usługi nabywane przez Gminę w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadań w ramach przedmiotowego projektu. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
gru

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, to nie będzie miał także możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w trakcie spotkań w firmie, opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usługi gastronomicznej w trakcie służbowych spotkań poza firmą oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów produktów spożywczych i cateringu
Fragment:
Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W szczególności w myśl art. 88 ust. 1 pkt 4a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii prawa do odliczenia z tytułu zakupów artykułów spożywczych oraz cateringu przekazywanych następnie celem zużycia przez pracowników i kontrahentów w trakcie spotkań służbowych, jak wykazano w odpowiedzi na pytanie 1, przekazanie to ma związek pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zapewnienie podstawowych napojów dla pracowników w godzinach pracy wynika z przepisów BHP, natomiast zapewnienie drobnego poczęstunku podczas dłuższych narad, szkoleń, spotkań wewnętrznych, czy spotkań z zaproszonymi kontrahentami nie służy celom osobistym wymienionych osób, lecz stworzeniu odpowiednich warunków do wykonywania zadań służbowych.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Infrastruktury
Fragment:
Infrastruktury Zakładowi za wynagrodzeniem na podstawie zawartego Porozumienia) nie spowoduje powstania prawa do odliczenia VAT, gdyż prawo takie powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu staje się wymagalny (art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE). Zatem, w ocenie organu, w związku z zawarciem opisanego Porozumienia i wykonywaniem na jego podstawie odpłatnego świadczenia usług przez Gminę na rzecz Zakładu, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę tej Infrastruktury. W konsekwencji, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków poniesionych na Infrastrukturę, ponieważ Wnioskodawca nigdy nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami. W odniesieniu natomiast do Infrastruktury, której realizacja dopiero się rozpocznie – w przypadku zawarcia Porozumienia i wykonywania na jego podstawie odpłatnego świadczenia usług przez gminę na rzecz Zakładu, Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem organu Strona, po uprzednim wezwaniu do naruszenia prawa, wniosła skargę na ww. interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2016
5
gru

Istota:
Czy Spółce przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących zakup usług organizacji/obsługi Konferencji, Szkolenia, a także innych podobnych wydarzeń organizowanych w przyszłości przez Spółkę?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej ustawą VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego [dalej: prawo do odliczenia]. Natomiast w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) tego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z kolei w art. 88 ustawy VAT wskazano przypadki, w których prawo do odliczenia jest ex lege wyłączone. Wśród nich - w ust. 1 pkt 4 - wymienione zostało nabycie usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż prawo do odliczenia przysługuje, gdy są spełnione tzw. pozytywne przesłanki odliczenia (tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary lub usługi, z tytułu nabycia których podatek został naliczony, będą wykorzystywane przez tego podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych) oraz gdy nie zachodzą żadne przesłanki wyłączające prawo do odliczenia wskazane w art. 88 ustawy VAT (tzw. negatywne przesłanki odliczenia). Odnosząc się do przesłanek pozytywnych prawa do odliczenia należy po pierwsze zauważyć, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT (produkcyjną, handlową, usługową), jest czynnym podatnikiem VAT i jako taki jest zarejestrowany na potrzeby tego podatku.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.
2016
4
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT z tytułu nabycia apartamentu przeznaczonego pod wynajem oraz prawa do wystawienia faktury VAT za całość czynszu
Fragment:
Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść 86 ust. 1 ustawy o VAT, potwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu. Wnioskodawczyni wskazała, że zarejestrowała się jako czynny podatnik podatku VAT. Faktura VAT dokumentująca zakup lokalu będzie wystawiona na Wnioskodawczynię. Natomiast lokal będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej (lokal nie będzie wykorzystywany na cele mieszkaniowe). Zatem skoro dostawa przedmiotowego lokalu nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT lecz będzie podlegać opodatkowaniu właściwą stawką podatku Wnioskodawczyni będzie miała prawo do odliczenia podatku. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, ponieważ zakupiona nieruchomość (towar) będzie wykorzystywana wyłącznie przez Wnioskodawczynię do wykonywania czynności opodatkowanych (najem krótkotrwały) należało uznać za prawidłowe. Ponadto Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy ma prawo do wystawiania najemcy faktur VAT za całość czynszu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), zwanej również ustawą K.c., regulujące kwestie najmu oraz własności.
2016
4
gru

Istota:
Braku obowiązku stosowania sposobu obliczania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
W konsekwencji nie będzie jej w ogóle przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego we wskazanych fakturach. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż działania te realizowane są poza budynkiem Filharmonii nie będą miały one wpływu na odliczenie VAT związane z tzw. kosztami ogólnymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych (...)
2016
4
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę infrastruktury.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Jak wskazano wyżej, pierwsza przesłanka („ prawo (...) przysługuje podatnikowi ”) jest niewątpliwie spełniona. W ocenie Wnioskodawcy, infrastruktura służy wszystkim rodzajom czynności z punktu widzenia klasyfikacji opodatkowania VAT, tj. czynnościom opodatkowanym, zwolnionym oraz znajdującym się poza zakresem ustawy o VAT. Takim też rodzajom czynności służyła od swojego powstania. W rezultacie należy uznać, iż w części, w której infrastruktura służy wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych, ma ona prawo, w tej części, do skorzystania z prawa do odliczenia zgodnie z art. 86 ust. ustawy o VAT. Ponadto, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia VAT naliczonego w odpowiednich terminach, może on tego dokonać w drodze późniejszej korekty deklaracji, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
4
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z budową sali gimnastycznej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z budowaną salą gimnastyczną? Stanowisko Wnioskodawcy: Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z salą gimnastyczną. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.” nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT, nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W omawianym przypadku powyższe przesłanki zostaną spełnione i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z przedmiotową salą.
2016
3
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2016 r. (data wpływu 2 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital ... w okresie ... 2008 - ... 2011 r. realizował podpisaną z „ Instytucją Zarządzającą ” Województwa ... w .... umowę o dofinansowanie projektu pn. „ ... ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ”, Działanie 4.2. – „ Rewitalizacja miast ” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu wyniosła 5.774.824,23 zł, z czego 1.041.319,27 zł to podatek VAT. Wysokość dofinansowania stanowiło 70 % kwoty wydatków kwalifikowalnych ogółem - tj. 4.035.466,87 zł. Pozostałe wydatki Szpital pokrył ze środków własnych. Na mocy zawartej umowy Szpital został zobowiązany do dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu, składanej na koniec trwałości projektu.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kancelarii prawniczej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które Gmina otrzyma od kancelarii prawniczej w przyszłości.
Fragment:
Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków pozostających w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi VAT, w tym od nabywanych usług doradztwa prawnego. Ponadto Gmina pragnie podkreślić, że analogiczne stanowisko należy zaprezentować w stosunku do innych obszarów związanych z działalnością opodatkowaną VAT Gminy, które będą objęte usługami świadczonymi przez kancelarię prawniczą w podobny do zaprezentowanego sposób, w szczególności w stosunku do „ działalności związanej z odpłatnym udostępnianiem (rezerwacją) miejsc handlowych na targowisku ”. Reasumując, Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych/które otrzyma w przyszłości od kancelarii prawniczej. W interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2015 r. nr ITPP2/4512-589/15/EK stanowisko Gminy uznane zostało za: nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kancelarii prawniczej; prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które Gmina otrzyma od kancelarii prawniczej w przyszłości. Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Gmina złożyła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie, który nie podzielając stanowiska organu wyrokiem z dnia 16 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Sz 1376/15 uchylił interpretację indywidualną.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT z otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących nabycie mediów do użyczonego obiektu warsztatów szkolnych oraz prawo do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu
Fragment:
(...) prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z inwestycją modernizacji obiektu warsztatów szkolnych. Spełniona bowiem zostanie podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawcy będzie przysługiwało na bieżąco prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją planowanej inwestycji, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał/powstanie obowiązek podatkowy od nabytych towarów i usług oraz Wnioskodawca otrzymał/otrzyma fakturę dokumentującą zakupy, lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją planowanej inwestycji, przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania dotyczącego prawa do odliczenia od kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego VAT faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związane z planowaną inwestycją modernizacji obiektu (oznaczonego we wniosku 2) jest prawidłowe.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację projektu.
Fragment:
W tak przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w części dotyczącej zakupu towarów i usług związanych z modułem E-woda (E-ścieki). Natomiast wobec niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w odniesieniu do towarów i usług związanych z wytworzeniem pozostałych produktów projektu, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ich cenie. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w zakresie zakupu i wdrożenia modułu E-woda (E-ścieki) Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast w pozostałym zakresie projektu takie prawo nie przysługuje jest prawidłowe. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2016
2
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikający z faktur dokumentujących realizację projektu.
Fragment:
Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując opisany we wniosku projekt, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „ ... ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą ważność. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
2
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.