Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do do odliczenia podatku z tytułu realizacji inwestycji.
Fragment:
Gmina wskazuje, iż zrealizowana inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi Gminy, a jedynie związek z takimi czynnościami mógłby skutkować istnieniem prawa do odliczenia. Przebudowana droga stanowi ogólnodostępną infrastrukturę publiczną, bezpłatnie udostępnianą wszystkim użytkownikom. Przedmiotowa inwestycja nie będzie w przyszłości przeznaczona do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym, poniesione wydatki związane z inwestycją w zakresie budowy/przebudowy drogi przez Gminę nie mogą pozostawać w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, które będą generować podatek należny. W omawianych okolicznościach, zdaniem Gminy, nie wystąpi, zatem związek przyczynowo - skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z wydatkami dotyczącymi zrealizowanej inwestycji. W rezultacie, w ocenie Gminy nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
21
kwi

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji inwestycji.
Fragment:
Gmina wskazuje, iż zrealizowana inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi Gminy, a jedynie związek z takimi czynnościami mógłby skutkować istnieniem prawa do odliczenia. Przebudowana droga stanowi ogólnodostępną infrastrukturę publiczną, bezpłatnie udostępnianą wszystkim użytkownikom. Przedmiotowa inwestycja nie będzie w przyszłości przeznaczona do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym, poniesione wydatki związane z inwestycją w zakresie budowy/przebudowy drogi przez Gminę nie mogą pozostawać w związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi, które będą generować podatek należny. W omawianych okolicznościach, zdaniem Gminy, nie wystąpi, zatem związek przyczynowo - skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z wydatkami dotyczącymi zrealizowanej inwestycji. W rezultacie, w ocenie Gminy nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
21
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową, rozbudową i częściową nadbudową budynku w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności opodatkowanej w 2018 r.
Fragment:
W konsekwencji, dokonując zakupów towarów i usług związanych z tą inwestycją, nie spełnił przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy, a tym samym nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego. (...) Nawet późniejsze wykorzystanie infrastruktury do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, dla której Wnioskodawca będzie posiadać status podatnika VAT, nie oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego ”. Podsumowując, Uczelnia nie nabędzie prawa do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych na budynek przy ul. B. we W. w zakresie jego przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności opodatkowanej według stawek VAT w budynku. A. nie będzie miała prawa do odliczenia VAT w tym zakresie w ramach tzw. korekty wieloletniej, bowiem przedmiotowy budynek od początku nie stanowił majątku Uczelni przypisanego do prowadzenia działalności gospodarczej dającej prawo do odliczenia VAT na moment ponoszenia wydatków. Do wydatków inwestycyjnych poniesionych na ten budynek w latach 2009-2012 nie miały zastosowania art. 86 ust. 1 i art. 86 ust. 7b ustawy o VAT obowiązujące na moment modernizacji budynku. W konsekwencji w przedmiotowym przypadku nie będą miały zastosowania również art. 91 ust. 6-7a w związku z art. 91 ust. 2 i art. 90c ustawy o VAT.
2018
21
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Czy miasto na prawach powiatu ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu o nazwie „ (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT z wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „ (...) ”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunek odliczenia podatku VAT dotyczący wykorzystania zakupów do czynności opodatkowanych odnosi się do „ zamiaru ich wykorzystania ”. W momencie nabycia towarów i usług, w celu oceny, czy powstaje prawo do odliczenia VAT, należy kierować się wyłącznie zamiarem, celem, jakiemu mają służyć dane zakupy. System odliczeń podatku naliczonego bazuje bowiem na konstrukcji, tzw. odliczenia bieżącego (niezwłocznego). Zasada ta oznacza, że dla powstania prawa do odliczenia nie jest konieczne wystąpienie czynności opodatkowanych, na potrzeby których nabywane są dane towary lub usługi, lecz istotna jest intencja w momencie nabycia (np. na etapie inwestycji).
2018
21
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika opartego na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków
Fragment:
Każde ograniczenie prawa do odliczenia ma wpływ na wysokość obciążenia podatkowego i powinno być stosowane w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich. W konsekwencji wyjątki są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach przewidzianych wyraźnie przez szóstą dyrektywę (wyroki TSUE w sprawach: C-97/90 Lennartz, C-62/93 BP Soupergaz, C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA). W celu przyznania prawa do odliczenia przewidzianego w art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy [obecnie w art. 168 lit. a) Dyrektywy 112 - adnotacja autora] nabyte towary lub usługi muszą pozostawać w ścisłym i bezpośrednim związku z transakcjami powodującymi naliczenie podatku, które dają prawo do odliczenia. W tym zakresie cel ostatecznie zamierzony przez podatnika jest bez znaczenia (wyrok TSUE w sprawie C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA i powołane tam orzecznictwo). Dodatkowo prawo do odliczenia zostaje również przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub większą liczbą transakcji objętych podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
2018
20
kwi

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku realizacją projektu
Fragment:
Analizując przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w art. 86 ust. 1 ustawy. Bowiem przedmiotowa inwestycja nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy, stwierdzić należy, że skoro – jak wskazano w opisie – towary i usługi, związane z realizacją projektu objętego zakresem pytania, będą wykorzystywane do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2018
20
kwi

Istota:
Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji
Fragment:
Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji wskazanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji wskazanej w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym. Uzasadnienie Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści tego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT, a także gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt będzie wykorzystywany do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, Gmina nie będzie uzyskiwała żadnych przychodów z wybudowanej infrastruktury, a także nie będzie jej wykorzystywała do wykonywania czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2018
20
kwi

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nabywane towary i usługi w związku z realizacją ww. zadania polegającego na budowie przyłączy kanalizacyjnych będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile faktury te będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku bowiem, gdyby przedmiotem nabycia były usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia odwrotnego obciążenia nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż nie sformułowano w tym zakresie pytania ani własnego stanowiska. Jak wyżej wskazano obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia ma wpływ na sposób skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast powyższy mechanizm rozliczeń w żaden sposób nie wpływa na sam zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”, będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.
2018
20
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z budową obiektu sportowego, tj. boiska sportowego oraz brak prawa do odliczenia ze względu na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, bowiem jak wskazał Wnioskodawca przedmiotowy obiekt sportowy nie będzie wykorzystywany przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosić wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ (...) ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj.
2018
20
kwi

Istota:
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług pośrednictwa nabywanych przez Wnioskodawcę od podmiotu niemieckiego,
 • możliwość wyrejestrowania z rejestru czynnych podatników podatku VAT i pozostania w rejestrze, o którym mowa w art. 96 ustawy jako podatnik VAT zwolniony
 • Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. W świetle powyższego stwierdzić należy, że skoro w okolicznościach niniejszej sprawy nabyte usługi pośrednictwa będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do świadczenia usług opodatkowanych na terytorium kraju, jednakże korzystających ze zwolnienia od podatku, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu przedmiotowych usług na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Jednocześnie dodać należy, iż Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu ww. usług na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, ponieważ nabyte od podmiotu niemieckiego usługi pośrednictwa będą wykorzystywane do świadczenia usług, których miejscem opodatkowania jest terytorium kraju.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania
  Fragment:
  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że niezależnie od tego, czy dokonany zakup stanowi towar handlowy, wyposażenie, kompletny i zdatny do użytkowania środek trwały, czy też dokonywane są nakłady (inwestycja w toku), których efektem będzie środek trwały – podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, jeśli tylko zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną. Podatnik dokonujący zakupów inwestycyjnych – w określonym momencie nabywa prawo do dysponowania towarem jak właściciel i otrzymuje fakturę VAT.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  W zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych typu I oraz typu II
  Fragment:
  Jak wskazano w opisie sprawy, w celu odliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego, w odniesieniu do wydatków, które są ponoszone bezpośrednio i wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, niekorzystających ze zwolnienia z VAT (wymienionych powyżej jako A), Gmina korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Z kolei w przypadku wydatków, które są związane bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT (wymienionymi powyżej jako B) oraz ze zdarzeniami spoza zakresu VAT (wymienionymi powyżej jako C i D), podatek naliczony nie jest odliczany przez Gminę. W odniesieniu natomiast do ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków mieszanych typu I i II nie jest możliwe ich jednoznaczne przyporządkowanie do czynności dających prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czynności niedających takiego prawa. Jednakże, z uwagi na fakt, iż ponoszone przez Gminę wydatki mieszane typu I i II mają niewątpliwie w części związek także z czynnościami opodatkowanymi VAT, zdaniem Gminy powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia części VAT naliczonego od tego rodzaju wydatków. Do rozstrzygnięcia pozostaje natomiast kwestia, w jaki sposób ustalić wysokość podatku, który będzie przez Gminę odliczany. Gmina dodatkowo pragnie wskazać, iż częściowe odliczenie podatku naliczonego gwarantuje zachowanie zasady neutralności VAT, będącej podstawową cechą krajowego i wspólnotowego systemu VAT.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  Czy przy realizacji zadania własnego Gminy jakim jest „ ... ” Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych przy wykonywaniu ww. zadania Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia w związku z realizacją inwestycji
  Fragment:
  Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „ Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. ” Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług, powinna ona mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia. Należy również zaznaczyć, iż fakt dokonania przez Gminę centralizacji rozliczeń VAT Gminy i jej jednostek organizacyjnych nie będzie miał wpływu w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym na zakres prawa do odliczenia, gdyż ZGK będzie wykorzystywał przedmiotową Inwestycję wyłącznie do wykonywania na rzecz Odbiorców zewnętrznych czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku OSP oraz silosu na pelet
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług nabytych w celu realizacji zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz silosu na pelet na działkach? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług nabytych w celu realizacji zadania: „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz silosu na pelet na działkach ”. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
  2018
  18
  kwi

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku.
  Fragment:
  (...) prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodne z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania). Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  W zakresie: opodatkowania świadczenia Spółki na rzecz Miasta, w zakresie usługi przewozu wraz z działalnością dodatkową integralnie związaną z realizacją usługi przewozu podlegać będzie opodatkowaniu stawką VAT 8%, pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu świadczenia przez MKS usług przewozu i działalności dodatkowej integralnie związanej z realizacją usług przewozu
  Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie Gmina nabyte od MKS świadczenia będzie wykorzystywała do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, co do zasady, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących świadczenie przez MKS usług przewozu i działalności integralnie związanej z realizacją usług przewozu, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
  Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z projektem ... w związku ze zmianą sposobu wykorzystania infrastruktury wytworzonej i zakupionej w ramach ww. projektu
  Fragment:
  Czy Uczelni, w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wytworzonej i zakupionej w ramach projektu ..., będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich zakupów zrealizowanych w ramach projektu ..., czy też wyłącznie w odniesieniu do tych zakupów w ramach których będzie prowadzona sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych? Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie od zakupów towarów i usług, środków trwałych czy pomieszczeń, w których będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana na rzecz podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że wszystkie zakupy w ramach projektu ... zakwalifikowano jako majątek trwały do końca 2012 r. korekcie odliczenia podatku naliczonego podlegać będą tylko zakupy, które zostały przyjęte na stan Uczelni jako budynki i budowle powyżej 15 000 zł. Korekta będzie dokonywana w wysokości 1/10 części podatku naliczonego za każdy rok, w którym te środki będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, licząc do końca 10-letniego okresu korekty. Odliczenie podatku naliczonego będzie dokonywane w ramach „ proporcji ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia naliczonego związanego z realizacją operacji „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację i wyposażenie Izby Regionalnej oraz zorganizowanie multimedialnej lekcji historii w 2017 roku”
  Fragment:
  Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.
  Fragment:
  W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn.: „ Budowa placu zabaw (...) ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są/nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie działa/nie będzie działać jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie służą/nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku VAT.
  Fragment:
  Zdaniem Gminy, nie powinna ona być traktowana mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług celem wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków pozostających w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi VAT, w tym od nabywanych usług doradztwa prawnego. Ponadto Gmina pragnie podkreślić, iż analogiczne stanowisko należy zaprezentować w stosunku do innych obszarów związanych z działalnością opodatkowaną VAT Gminy, które były/będą objęte usługami świadczonymi przez kancelarie prawniczą w podobny do zaprezentowanego sposób. Reasumując, Gmina ma/będzie miała pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych/które otrzyma w przyszłości od kancelarii prawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny Wnioskodawcy. Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów sprzedawanych podmiotowi prowadzącemu stację demontażu.
  Fragment:
  W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje/nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na usunięcie pojazdów oraz na przechowywanie pojazdów na parkingu do daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku na rzecz Powiatu, bowiem nie zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w zakresie pozostałych wydatków, o których mowa we wniosku, poniesionych przez Powiat, a dotyczących pojazdów ostatecznie sprzedanych podmiotowi prowadzącemu stację demontażu pojazdu, Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem wydatki te mają/będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi (tj. ze sprzedażą tych pojazdów), a ponadto Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przy czym prawo to będzie przysługiwać pod warunkiem niezaistnienia przesłanek z art. 88 ustawy. Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe, bowiem Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na pojazdy ostatecznie sprzedane podmiotowi prowadzącemu stację demontażu pojazdów.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Brak prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją zadania pn. „....”
  Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  W sytuacji, gdy Wnioskodawca skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Nieruchomości a zbycie Nieruchomości będzie podlegało zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - przy założeniu, że po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy Strony transakcji nie wybiorą opodatkowania planowanej dostawy wg właściwej stawki podatku od towarów i usług - to w konsekwencji w momencie sprzedaży Nieruchomości dojdzie do zmiany jej przeznaczenia - z czynności opodatkowanych - na czynności nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości z uwzględnieniem okresu korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy. W sytuacji natomiast, gdy Wnioskodawca skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Nieruchomości lecz Strony transakcji skorzystają z opcji fakultatywnego opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości podatkiem od towarów i usług, wówczas po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości, gdyż w momencie sprzedaży Nieruchomości nie dojdzie do zmiany jej przeznaczenia.
  Fragment:
  Ponadto, jak wykazano w niniejszej interpretacji z tytułu nabycia przedmiotowych Nieruchomości Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jednocześnie planowana sprzedaż Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Odnosząc opis zdarzenia przyszłego do cytowanych wcześniej przepisów prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Nieruchomości a zbycie Nieruchomości będzie podlegało zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - przy założeniu, że po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy Strony transakcji nie wybiorą opodatkowania planowanej dostawy wg właściwej stawki podatku od towarów i usług - to w konsekwencji w momencie sprzedaży Nieruchomości dojdzie do zmiany jej przeznaczenia - z czynności opodatkowanych - na czynności nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości z uwzględnieniem okresu korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy. W sytuacji natomiast, gdy Wnioskodawca skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia Nieruchomości lecz Strony transakcji skorzystają z opcji fakultatywnego opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości podatkiem od towarów i usług, wówczas po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu Nieruchomości, gdyż w momencie sprzedaży Nieruchomości nie dojdzie do zmiany jej przeznaczenia.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Skoro Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyta Nieruchomość będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem opisanej Nieruchomości, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT.
  Fragment:
  (...) prawa do odliczenia podatku naliczonego wiązał się np. z wykorzystaniem towarów i usług do czynności zwolnionych z podatku VAT, w przedmiotowym stanie faktycznym warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT nie będzie spełniony. Zbywcy przysługiwało bowiem w stosunku do Budynku prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Mianowicie, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do poniesionych nakładów na kontynuację procesu inwestycyjnego, tj, na dokończenie budowy Budynku, jak również Zbywcy przysługiwało i nadal przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w stosunku do wydatków na bieżące utrzymanie Nieruchomości, z których to uprawnień Zbywca korzystał i nadal korzysta. Z uwagi na niespełnienie pierwszej z przesłanek do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, czyli brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, niezależnie od spełnienia lub też nie drugiej przesłanki, tj. braku ulepszeń o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej obiektu, dostawa Przedmiotu Transakcji nie będzie podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT, o którym mowa w tym przepisie.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „...”
  Fragment:
  Czy Powiat ... realizując wyżej opisaną inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ... nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji, co wynika wprost z zapisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 i art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Powyższa zasada wyklucza, zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego, w drodze korekty na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy, podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją.
  Fragment:
  Gmina nie nabyła bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty. Wobec powyższego - z uwagi na fakt, że przepisy art. 91 ustawy regulujące kwestie korekt podatku naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmienią podatku naliczonego związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu, w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ustawy. Reasumując, w związku z udostępnieniem infrastruktury na rzecz spółki na podstawie umowy dzierżawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków inwestycyjnych, bowiem Wnioskodawca nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami. Należy przy tym zauważyć, że brak przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego, który nie był związany ze sprzedażą opodatkowaną, nie nastąpi naruszenie zasady neutralności. Wobec powyższego - wbrew stanowisku Wnioskodawcy - w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania „...”?
  Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
  2018
  16
  kwi

  Istota:
  - Prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez „Partnera Handlowego” za udzielone przez Wnioskodawcę wsparcie finansowe.
  - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekazanego przez Wnioskodawcę „Partnerowi Handlowemu” wsparcia finansowego.
  - Dokumentowanie przez Wnioskodawcę refundacji przez „Importera” połowy przekazanego przez Wnioskodawcę „Partnerowi Handlowemu” wsparcia finansowego.
  Fragment:
  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca sprzedaje towary i usługi tylko i wyłącznie opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zatem należy stwierdzić, że skoro faktura wystawiona przez Partnera Handlowego za otrzymane wsparcie finansowe została wystawiona prawidłowo, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i sprzedaje towary i usługi wyłącznie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z przedmiotowej faktury wystawionej przez Partnera Handlowego z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego. Należy także wskazać, że jak wynika z wniosku głównym celem zawarcia Kontraktu jest uzyskanie przychodu wszystkich trzech stron Kontraktu. Zgodnie z Kontraktem Importer oczekuje zakupu u siebie produktów przez Wnioskodawcę, który następnie sprzeda je Partnerowi Handlowemu. Zawarcie Kontraktu Handlowego z konkretnym wskazanym klientem (Partnerem Handlowym) skutkuje zwiększeniem sprzedaży produktów oferowanych przez Importera oraz zwiększeniem sprzedaży towarów przez Dystrybutora.
  2018
  16
  kwi
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.