Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie bedzie mia3 prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych wydatki zwi1zane z realizacj1 ww. projektu. Podsumowuj1c, w okolicznoociach analizowanej sprawy, w zwi1zku z realizacj1 projektu pn.: „ Ochrona pomnika przyrody (...) ” Wnioskodawcy nie bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Powy?sze wynika z faktu, ?e w analizowanym przypadku nie bed1 spe3nione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przes3anki warunkuj1ce prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT i wydatki zwi1zane z realizacj1 projektu nie bed1 s3u?y3y do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 operacji pt. „Budowa sieci wodoci1gowej i kanalizacji sanitarnej (...)”.
Fragment:
W1tpliwooci Wnioskodawcy sprowadzaj1 sie do rozstrzygniecia kwestii, czy bedzie mia3 on prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 ww. operacji. W odniesieniu do powy?szego, zauwa?ya nale?y, ?e Wnioskodawca w zakresie wykonywania czynnooci z zakresu odp3atnej dostawy wody i odbioru ocieków prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dzia3a w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Potwierdza to jego rejestracja jako czynnego podatnika VAT. Ponadto Wnioskodawca wskaza3, ?e bedzie ponosi3 wydatki na realizacje operacji, w wyniku której powsta3a Infrastruktura bedzie wykorzystywana do prowadzenia opodatkowanej dzia3alnooci gospodarczej. W konsekwencji maj1c na uwadze opis sprawy oraz powo3ane przepisy prawa nale?y stwierdzia, ?e Wnioskodawca bedzie mia3 prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z przedmiotow1 operacj1. Powy?sze wynika z tego, ?e w analizowanym przypadku bed1 spe3nione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przes3anki warunkuj1ce prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT, a wydatki zwi1zane z budow1 sieci wodoci1gowej i kanalizacyjnej bed1 s3u?y3y do wykonywania czynnooci opodatkowanych tym podatkiem.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u nabycia towarów i us3ug podlegaj1cych sprzeda?y w ramach Programu lojalnoociowego po promocyjnej cenie.
Fragment:
Treoa tego przepisu wskazuje, ?e prawo do odliczenia podatku naliczonego przys3uguje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj1cych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug. Podkreolia nale?y, ?e ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w ca3ooci lub w czeoci, pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno przes3anek pozytywnych, wynikaj1cych z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okreola liste wyj1tków, które pozbawiaj1 podatnika prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. I tak, w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, ?e podatnik nie mo?e skorzystaa z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest nale?ny wy31cznie z tego wzgledu, ?e zosta3 wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z nabyciem w drodze darowizny nieruchomooci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
W przywo3anych wy?ej przepisach art. 88 ustawy ustawodawca wskaza3 sytuacje, w których prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przys3uguje. Z treoci tych przepisów wynika, ?e co do zasady s1 to przypadki, w których realizacja prawa do odliczenia prowadzi3aby do naruszenia fundamentalnej zasady podatku VAT, tj. zasady neutralnooci lub przypadki, gdy odliczenie podatku wi1za3oby sie z czynnooci1, która faktycznie nie mia3a miejsca lub zosta3a bezzasadnie opodatkowana. Jak wskazano wy?ej, poprzez prawo do odliczenia podatku naliczonego realizowana jest jedna z podstawowych zasad podatku od towarów i us3ug, a mianowicie zasada neutralnooci podatku. Zasada ta stanowi, ?e podatek VAT powinien bya dla podatników neutralny na ka?dym etapie wykonywania dzia3alnooci gospodarczej. Realizacji tego celu s3u?y wprowadzenie podstawowego mechanizmu, jakim jest prawo podatnika do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. W konsekwencji wartooa podatku zap3aconego przez podatnika w cenie zakupionych przez niego towarów i us3ug wykorzystywanych do celów dzia3alnooci opodatkowanej nie stanowi dla podatnika kosztu. Zasada ta wielokrotnie by3a przywo3ywana w orzeczeniach krajowych s1dów administracyjnych oraz w orzeczeniach Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej (dalej: TSUE).
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT dla transakcji sprzeda?y Nieruchomooci
Fragment:
(...) prawo do odliczenia podatku VAT; budowl1 tj. sieci1 ciepln1, przy czym: (i) w stosunku do tej budowli ponoszono nak3ady na ulepszenie, które przekroczy3y 30% wartooci pocz1tkowej, przy czym nak3ady przekroczy3y 30% wartooci pocz1tkowej przed 2007 r. (ii) od nak3adów na ulepszenie odliczono podatek VAT, (iii) obiekt ten w chwili obecnej nie podlega wynajmowi, (iv) w momencie zakupu tej budowli Sprzedaj1cemu nie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku VAT; budowl1 tj. drog1 dojazdow1, przy czym: (i) w stosunku do tej budowli nie ponoszono nak3adów na ulepszenie, które przekroczy3y 30% wartooci pocz1tkowej, (ii) od nak3adów na ulepszenie nie odliczono podatku VAT, (iii) obiekt ten w chwili obecnej nie podlega wynajmowi, (iv) w momencie zakupu tej budowli Sprzedaj1cemu nie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku VAT; budowl1 tj. ogrodzeniem, przy czym: (i) w stosunku do tej budowli nie ponoszono nak3adów na ulepszenie, które przekroczy3y 30% wartooci pocz1tkowej, (ii) od nak3adów na ulepszenie nie odliczono podatku VAT, (iii) obiekt ten w chwili obecnej nie podlega wynajmowi, (iv) w momencie zakupu tej budowli Sprzedaj1cemu nie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku VAT. Nieruchomooa 2 zosta3a przez Spó3ke nabyta w wyniku przekszta3cenia prawa u?ytkowania wieczystego gruntu stanowi1cego w3asnooa Skarbu Panstwa w prawo w3asnooci, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta z dnia 11 lipca 2013 roku.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie braku mo?liwooci odliczenia w ca3ooci lub czeoci podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno tzw. przes3anek pozytywnych, to jest m.in. tego, ?e zakupy s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. W owietle art. 88 ust. 4 ustawy, obni?enia kwoty lub zwrotu ró?nicy podatku nale?nego nie stosuje sie równie? do podatników, którzy nie s1 zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wy31czeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wy?ej przepisów prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi1zek zakupów z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi. Przedstawiona powy?ej zasada wyklucza zatem mo?liwooa dokonania obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego zwi1zanego z us3ugami i towarami, które nie s1 w ogóle wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj1cej zakup mieszkania
Fragment:
Organ informuje, i? niniejsz1 interpretacj1 za3atwiono wniosek w czeoci dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj1cej zakup mieszkania. Natomiast wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentuj1cej zakup mebli zosta3 rozpatrzony odrebnym rozstrzygnieciem. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w zwi1zku z realizacj1 inwestycji
Fragment:
Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi1zek zakupów z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi. Przedstawiona powy?ej zasada wyklucza zatem mo?liwooa dokonania obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego zwi1zanego z us3ugami i towarami, które nie s1 w ogóle wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnooci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegaj1cych temu podatkowi. Nale?y równie? podkreolia, i? prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna czeoa systemu VAT, w zasadzie nie mo?e bya ograniczane, ani pod wzgledem czasu, ani te? pod wzgledem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyj1tkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Mo?liwooa wykonania tego prawa powinna bya zapewniona niezw3ocznie i wzgledem wszystkich kwot podatku, które zosta3y pobrane (naliczone) od transakcji zwi1zanych z zakupami. Decyduj1ce znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwi1zek podatku naliczonego z czynnoociami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug zgodnie z zasad1 powszechnooci opodatkowania podlegaj1 wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub owiadczenie us3ug, pod warunkiem, ?e s1 one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach dzia3alnooci gospodarczej.
2017
12
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 zadania pn. „ Rozbudowa budynku Publicznej Szko3y Podstawowej (...)”.
Fragment:
Czy Gminie przys3uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 Zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 Zadania. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje co do zasady prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Stosownie natomiast do treoci art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwote podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku okreolonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug. Z treoci powy?szej regulacji wynika, ?e prawo do odliczenia podatku naliczonego przys3uguje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i us3ugi, przy nabyciu których zosta3 naliczony podatek, s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Dla oceny mo?liwooci skorzystania przez podatnika VAT z prawa do odliczenia w ka?dym przypadku istotne jest wiec ustalenie, czy towary i us3ugi, przy zakupie których naliczono VAT, w szczególnooci pozostaj1 w bezspornym zwi1zku z wykonywanymi przez niego czynnoociami opodatkowanymi.
2017
12
sty

Istota:
Brak mo?liwooci odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu dot. przebudowy drogi.
Fragment:
Gminie nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug nie uznaje sie za podatnika organów w3adzy publicznej oraz urzedów obs3uguj1cych te organy w zakresie realizowanych zadan na3o?onych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta3y one powo3ane, z wy31czeniem czynnooci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myol art. 86 ust. 1 w/w ustawy podatnikowi przys3uguje prawo obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanej. Przedmiotowa inwestycja nie jest zwi1zana z czynnoociami opodatkowanymi. W zwi1zku z tym gminie nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku VAT poniewa? zakupione towary i us3ugi nie s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe. W myol art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Gmina nie może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Gmina nie może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, jak również z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie Gmina nie może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Ponadto Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku. Końcowo należy wskazać na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Tut. Organ podkreśla, że centralizacja rozliczeń dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszystkich transakcji dokonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Fragment:
(...) prawa do odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
11
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczenia w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2017
5
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. przebudowy drogi.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z praw do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż przebudowana droga i wybudowane ciągi pieszo-rowerowe nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kawilifikowanym w projekcie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie procedury przechowywania w formie elektronicznej otrzymanych papierowych faktur zakupowych, niszczenia wersji papierowych tych faktur oraz prawa do odliczenia podatku na podstawie faktur przechowywanych w formie elektronicznej
Fragment:
Przepisy stanowiące o prawie do odliczenia podatku naliczonego, nie statuują żadnych specjalnych warunków odnośnie sposobu przechowywania czy tym bardziej formy przechowywania faktur, na podstawie których dokonano odliczenia. Z przepisów wynika jednak wprost, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jak zaś Wnioskodawca wskazał już wyżej, to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego należy podkreślić, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego u wystawcy faktury, pod warunkiem, że podatnik posiada fakturę dokumentującą nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
4
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Należy wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych.
2017
4
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
Fragment:
Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „ ... ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie (...)
2017
3
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
Fragment:
Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „ ... ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie (...)
2017
3
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
3
sty

Istota:
Stosowanie przez zakład budżetowy sposobu proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Wysokość podatku VAT naliczonego obliczana jest przy zastosowaniu dwóch wskaźników zgodnie z art. 90 w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności w związku, z którymi przysługuje prawo do odliczenia jak i czynności z związku, z którymi prawo takie nie przysługuje (czynności opodatkowane i zwolnione – proporcja ustalona na podstawie art. 90 ust 3) oraz art. 86 ust 2a-2h z racji nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych i tak: od wydatków związanych z działalnością sklepu sportowego – podatek VAT naliczony odliczony jest w 100%, od wydatków związanych z działalnością pływalni miejskiej – wysokość podatku VAT naliczonego liczona jest zgodnie z art. 90 (częściowe odliczenie podatku naliczonego w związku z czynnościami w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi prawo takie, nie przysługuje – czynności opodatkowane i zwolnione z opodatkowania), w przypadku nabycia towarów i usług związanych z utrzymaniem hali sportowej oraz kosztów ogólnych zarządu – stosuje się proporcję wyliczoną na podstawie art. 86 ust. 2a-2h (wykonywanie działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza) a następnie proporcję ustaloną na podstawie art. 90 (...)
2016
31
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Miasto) zamierza wykonać projekt pod nazwą: „ ... ”.
2016
31
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań
Fragment:
Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje prawo do odliczenia VAT w całości od zadań 2 do 4, zawartych w opisie stanu faktycznego. Realizacja projektu w ramach wyżej wymienionych zadań wiąże się z wykonywaniem sprzedaży opodatkowanej przez Gminę. Nie istnieje natomiast prawna możliwość odliczenia podatku VAT w zakresie zadania 1, w wyniku którego powstanie infrastruktura niewykorzystywana w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania nr 1 pn. „ ... ” – jest prawidłowe ; prawa do odliczenia w całości podatku VAT w związku z realizacją zadania 2 pn. „ ... ” – jest prawidłowe ; prawa do odliczenia w całości podatku VAT w związku z realizacją zadania nr 3 pn. „ ... ” oraz zadania nr 4 pn. „ ... ” – jest nieprawidłowe . Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-276/14 Gmina przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie (...)
2016
30
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.