Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

Podsumowując, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia w części lub całości podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej i zagospodarowaniu terenu usług oświatowo-sportowych, objętych dofinansowaniem ze środków UE w ramach PROW 2014-2017.” Podobnie wypowiedział się DKIS w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.57.2017.1.DC, DKIS wskazał, iż: „ (...) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową gminnego placu zabaw. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. ” Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 10 maja 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.27.2017.1.MS, w której Organ stwierdził, że: „ Jak wynika z okoliczności sprawy, efekt realizacji inwestycji siłownia zewnętrzna i plac zabaw (...)

2018
17
gru

Istota:

 • brak prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu
 • brak prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, która będzie realizowana w ramach projektu
 • Fragment:

  Jak wyżej wskazano, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w związku z realizacją projekt pn.: „ ... ”, ponieważ efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, SP ZOZ nie zamierza zmieniać sposobu wykorzystania inwestycji będącej przedmiotem wniosku. Zatem skoro, nie nastąpi zmiana przeznaczenia inwestycji powstałej w wyniku realizacji projektu, ze służącej czynnościom niedającym prawa do odliczenia na służącą czynnościom opodatkowanym to w konsekwencji w tym zakresie, nie nastąpi konieczność korekty podatku naliczonego. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w oparciu o przepisy art. 91 ww. ustawy w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji, którą będzie realizował w ramach projektu pn.: „ ... ”, ponieważ nie nastąpi zmiana przeznaczenia tej inwestycji ze służącej czynnościom niedającym prawa do odliczenia na służącą czynnościom opodatkowanym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

  2018
  17
  gru

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  2018
  17
  gru

  Istota:

  Projekt – prawo do odliczenia.

  Fragment:

  Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy – wszystkie realizowane zadania w ramach projektu grantowego będą mieć charakter niekomercyjny i ogólnodostępny. W związku z realizacją projektu grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu z realizacji operacji, Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji towary i usługi nabyte w związku z realizacją operacji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją opisanej operacji. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.

  2018
  17
  gru

  Istota:

  Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej Transakcji, opodatkowania sprzedaży Nieruchomości oraz prawa Kupującego do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabyciu Nieruchomości.

  Fragment:

  (...) prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego lub zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania. Konsekwentnie, dla oceny, czy Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego należy przeanalizować spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu. Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny na planowaną datę Transakcji. Po nabyciu Nieruchomości Kupujący zamierza wykorzystywać Nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni na cele komercyjne, która będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, jak wynika z powyższego, nabycie Nieruchomości będzie związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  Odliczenie podatku VAT naliczonego z faktur dotyczących prac remontowych wykonywanych w budynkach, w których mieszczą się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, według klucza powierzchni użytkowej

  Fragment:

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  W zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Czy Gminie ..... będzie przysługiwać prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach realizacji zadania pn. „ .... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizowanej inwestycji pn. „ .... ” Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego. Zgodnie przepisami – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz z tytułu dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji - zorganizowanie imprezy plenerowej

  Fragment:

  Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy, należy stwierdzić, że w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków dotyczących przedmiotowej operacji. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT a ponadto nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi (...)”.

  Fragment:

  Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie należy wskazać, że przebudowa drogi odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i korzysta ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadanie własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Tym samym, Gmina nabywając towary i usługi nie będzie dokonywała ich zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co oznacza, że w tym przypadku nie działa/nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania polegającego na budowie wieży widokowej.

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej realizację inwestycji. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca – po zrealizowaniu inwestycji będzie udostępniać wieżę widokową bezpłatnie mieszkańcom oraz turystom przebywającym na terenie Gminy. Ponadto powstała infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją wskazanego projektu. W konsekwencji należy stwierdzić, że Gmina nie będzie mogła pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej faktury dotyczącej wybudowania wieży widokowej.

  2018
  16
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektów.

  Fragment:

  (...) prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na potrzeby realizacji projektów : „ Utworzenie bazy edukacji przyrodniczej ... ” oraz „ Remont budynku zabytkowej kaplicy ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na potrzeby realizacji projektów : „ Utworzenie bazy edukacji przyrodniczej ... ” oraz „ Remont budynku zabytkowej kaplicy ... ”. Wniosek uzupełniono w dniu 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 5 grudnia 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 21 listopada 2018 r. (doręczone w dniu 26 listopada 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny : Parafia realizuje projekty : „ Utworzenie bazy edukacji przyrodniczej... ” oraz „ Remont budynku zabytkowej kaplicy... ” i ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach tych projektów nabywa towary i usługi, co jest dokumentowane fakturami VAT.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją zadania pn.: (...)

  Fragment:

  Zatem prawo do odliczenia powstaje, jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – inwestycja drogowa obecnie, jak i po zakończeniu realizacji projektu będzie ogólnodostępna, użytkowana nieodpłatnie przez kierowców i pieszych, realizując inwestycje Wnioskodawca będzie realizował zadanie własne a towary i usługi nabyte w ramach zadań inwestycyjnych nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację ww. projektu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zadaniem – przebudowa drogi.

  Fragment:

  Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek planowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Jak wynika z opisu sprawy, realizacja inwestycji należy do zadań własnych Powiatu wynikających z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Przebudowane drogi powiatowe są drogami publicznymi, nieodpłatnie udostępnionymi dla wszystkich użytkowników, a efekty zadania są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W takim ujęciu Powiat bez wątpienia nie może być uznany za podatnika, gdyż będzie realizować w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zatem, w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, i tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z prowadzoną inwestycją nie przysługuje. W konsekwencji, Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z dokonywaniem płatności faktur związanych z realizacją inwestycji zrealizowanej w ramach partnerskiego projektu zmierzającego do poprawy wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju wpisanego do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, stanowiącego załącznik Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

  Fragment:

  W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „ ... ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działać jako podatnik podatku VAT, a wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji ww. inwestycji będą służyć wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Reasumując, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji inwestycji pn. „ ... ”. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w tym przez modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej, a także budowę siłowni zewnętrznej”

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma więc zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, tj. intencje podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Opodatkowanie/prawo do odliczenia podatku VAT

  Fragment:

  Jak wyżej wskazano obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia ma wpływ na sposób skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast powyższy mechanizm rozliczeń w żaden sposób nie wpływa na sam zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast, w przypadku wydatków poniesionych na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych, nadzór inwestorski, dokumentację geodezyjną, dokumentację powykonawczą, dotyczących budowy przyłączy kanalizacyjnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej i strażnicy OSP, które będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz strażnicy OSP należało uznać za prawidłowe. Natomiast, stanowisko do pytania nr 2 w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych dla plebanii, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu pn. „...”.

  Fragment:

  Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Projekt – prawo do odliczenia

  Fragment:

  Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z przebudową drogi gminnej. Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków ponoszonych na organizację wyścigu.

  Fragment:

  Zatem, w opisanych okolicznościach, w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi są/będą wykorzystywane do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą/będą służyć do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. Tym samym, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do tej części wydatków, które Wnioskodawca jest/będzie mógł bezpośrednio powiązać z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT – na podstawie art. 86 ust. 1 – przysługuje/będzie mu przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast do wydatków na zakup towarów i usług związanych zarówno z działalnością gospodarczą opodatkowaną i działalnością inną niż gospodarcza, których nie będzie można przypisać do poszczególnych rodzajów działalności Wnioskodawcy ma/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego jednakże przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 86 ust. 2a ustawy przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. Podsumowując, nie można więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że z tytułu ponoszonych wydatków na organizacją wyścigu rowerowego pn. „ Kolarski (...) ” Gmina ma/będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

  2018
  13
  gru

  Istota:

  Ustalenie podstawy opodatkowania dla transakcji zamiany nieruchomości, określenie stawki podatku dla działki, będącej przedmiotem umowy zamiany oraz określenie prawa do odliczenia podatku w związku z ww. transakcją.

  Fragment:

  (...) prawa do odliczenia zgodnie z art. 17 ust. 6 zmienionej dyrektywy 77/388, i to mimo tego, że przy owym nabyciu, od podatnika pozbawionego możliwości zadeklarowania podatku VAT, nie przysługiwało z tego względu prawo do odliczenia. Jak wskazano we wniosku, gmina nabyła działkę 233/3 od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (nie otrzymała faktury), i jak wskazała czynność ta nie podlegała pod przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, w analizowanej sytuacji nie wystąpił podatek od towarów i usług. Tym samym nie można uznać, że Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, skoro dostawa nie była nim objęta. W takiej sytuacji nie można mówić, że Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, lub że takie prawo Gminie nie przysługiwało. Ponadto, jak wynika z okoliczności sprawy, niniejsza działka była wykorzystywana do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zaś zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanego przepisu dostawa (zamiana) nieruchomości nr 233/3 w części, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie zostały spełnione wskazane w przepisie warunki.

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych za czynności świadczone na podstawie zawartych pomiędzy Wiceprezesem Zarządu a Spółką umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Należy wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  Fragment:

  Wnioskodawca pragnie zauważyć, że problem przyznania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w sytuacji niespełnienia wymogów formalnych był już rozważany w orzecznictwie TSUE. Przykładowo, w wyroku z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 (Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn) TSUE stwierdził, że: „ podstawowa zasada neutralności podatku VAT wymaga, by prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT zostało przyznane w razie spełnienia podstawowych wymagań, nawet jeśli podatnicy nie spełnili niektórych wymagań formalnych. W konsekwencji, jeżeli organy podatkowe posiadają informacje niezbędne do ustalenia, że podatnik, jako odbiorca danych transakcji, jest zobowiązany z tytułu podatku VAT, to nie mogą one wprowadzać dodatkowych warunków w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia tego podatku, które to warunki mogłyby w efekcie praktycznie uniemożliwić wykonanie tego prawa ”. W związku z powyższym należy uznać, że wymóg wykazania podatku VAT należnego w terminie 3 miesięcy jest wymogiem formalnym, od którego nie można uzależnić okresu realizacji prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeżeli podstawowe wymagania zostaną spełnione. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg ten jest wymogiem nieuwzględnionym w Dyrektywie.

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 października 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadzi zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W związku z tym zawiera umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i z tego tytułu wystawia faktury VAT ze stawką 8%, VAT należny z tytułu sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 i odprowadza do Urzędu Skarbowego. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (dalej: „ Infrastruktura ”).

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 października 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadzi zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W związku z tym zawiera umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i z tego tytułu wystawia faktury VAT ze stawką 8%, VAT należny z tytułu sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 i odprowadza do Urzędu Skarbowego. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (dalej: „ Infrastruktura ”).

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 października 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadzi zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W związku z tym zawiera umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i z tego tytułu wystawia faktury VAT ze stawką 8%, VAT należny z tytułu sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 i odprowadza do Urzędu Skarbowego. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (dalej: „ Infrastruktura ”).

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz sposób realizacji prawa do odliczenia podatku.

  Fragment:

  U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 22 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ” oraz sposobu realizacji prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje VAT-7. Z dniem 1 października 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT z podległymi jednostkami. Gmina w ramach wydzielonego referatu gospodarki komunalnej prowadzi zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. W związku z tym zawiera umowy cywilnoprawne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i z tego tytułu wystawia faktury VAT ze stawką 8%, VAT należny z tytułu sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 i odprowadza do Urzędu Skarbowego. Gmina ponosi wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (dalej: „ Infrastruktura ”).

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu

  Fragment:

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych i potrzeb własnych)

  Fragment:

  (...) prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Gmina ma świadomość, iż w takim przypadku pełne prawo do odliczenia wynikałoby z faktu wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury w całości do czynności opodatkowanych VAT. Niemniej jednak na uwagę zasługuje, iż zakres czynności opodatkowanych związanych ze świadczeniem przez spółkę usług na rzecz Gminy i jej Jednostek, z tytułu których spółka dokonywałaby rozliczeń podatku należnego w stosunku do całego obrotu z tytułu czynności realizowanych w obszarze usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych na rzecz innych niż Gmina odbiorców byłby stosunkowo niewielki. To zdaniem Gminy również dowodzi, iż w tym obszarze działalności zakres prawa do odliczenia powinien być rozpatrywany pod kątem faktycznego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych. Zakres prawa do odliczenia nie powinien przy tym być ograniczany poprzez formę, w której JST prowadzą swoją działalność w przedmiotowym zakresie. Taka sytuacja bowiem prowadziłaby do zakłócenia konkurencji w VAT. Innymi słowy, taka jednostka samorządu terytorialnego (...)