Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Prawo do odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej ...–
Fragment:
Analizując przedstawione okoliczności dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego wskazać należy, że w świetle powołanych przepisów głównym celem ponoszonych wydatków w zakresie przebudowy przedmiotowej drogi gminnej będzie wykonywanie zadań publicznych (zadań własnych Gminy). Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z nabywanymi towarami i usługami wynika, że ich nabycie nie będzie mieć związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Inwestycja w zakresie przebudowy drogi wykonywana jest przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym. Powstała w wyniku realizacji zadania infrastruktura będzie ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2016 r., (data wpływu 14 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „ ....... ” w ramach PROW 2014-2020. Po zakończeniu realizacji zadania właścicielem powstałych rezultatów będzie Gmina......., która będzie odpowiadała za utrzymanie i eksploatację inwestycji. Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat od uczestników ruchu za korzystanie z drogi gminnej. Koszty związane z realizacją zadania poniesienie Gmina. Powstała w ramach projektu infrastruktura nie będzie w żadnym zakresie związana z czynnościami opodatkowanymi W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu w związku z realizacją inwestycji pn. „ ...... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ ......... ”.
2017
24
lut

Istota:
Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie Hali oraz terminu dokonania tego odliczenia
Fragment:
(...) prawa do odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W przedmiotowej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupywanymi towarami i usługami wynika, że nabycie tych towarów i usług nie będzie mieć związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku zadanie nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących planowanej inwestycji opisanej w poz. 80. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
2017
24
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku.
Fragment:
Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z wniosku - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto nie przysługuje zwrot podatku, gdyż z wniosku nie wynika, aby opisane środki były środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2017
24
lut

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją mającą na celu modernizację i budowę dróg Gminy?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2016 r., (data wpływu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje inwestycję w ramach projektu pt. „ ...... ”. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”. Gmina na realizację powyższej inwestycji w ramach ww. projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % wartości inwestycji. Pozostała część zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Projekt zakłada budowę i modernizację dwóch dróg lokalnych Gminy. W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie 730 mb odcinka dróg oraz zbudowane będą dwa odcinki o łącznej długości 257 mb. Ukończenie realizacji projektu planuje się zakończyć do końca 2017 roku.
2017
24
lut

Istota:
Czy Gmina może odzyskać podatek VAT?
Fragment:
Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z wniosku - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto nie przysługuje zwrot podatku, gdyż z wniosku nie wynika, aby opisane środki były środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2016 r., (data wpływu 6 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 28 września 2016 r. została zawarta umowa ... pomiędzy Gminą – jako beneficjentem, a samorządem Województwa ... jako instytucją pośredniczącą o dofinansowanie projektu pn. „ ........ ”. Projekt zostanie zrealizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin zakończenia operacji to listopad 2017 r. Całkowita wartość zadania to kwota 2.276.544,33 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.448.565 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT zawarty w fakturach będzie stanowił koszt kwalifikowany objęty refundacją. Planowana do przebudowy droga, jest gminną drogą publiczną (zgodnie z art. 21 ustawy o drogach publicznych), stąd nie jest i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
24
lut

Istota:
Czy Gmina zarejestrowana jako podatnik ma możliwość w odniesieniu do planowanej przedmiotowej inwestycji odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2016 r., (data wpływu 6 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 28 września 2016 r. została zawarta umowa ... pomiędzy Gminą – jako beneficjentem, a samorządem Województwa ... jako instytucją pośredniczącą o dofinansowanie projektu pn. „ ......... ”. Projekt zostanie zrealizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin zakończenia operacji to kwiecień 2018 r. Całkowita wartość zadania to kwota 2.427.816,33 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.544.819 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT zawarty w fakturach będzie stanowił koszt kwalifikowany objęty refundacją. Planowana do przebudowy droga, jest gminną drogą publiczną (zgodnie z art. 21 ustawy o drogach publicznych), stąd nie jest i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością sportową
Fragment:
Wobec tego, zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesieniem tego wydatku. Zakwaterowanie. W ocenie Spółki, od wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakwaterowania pracowników w związku z ich uczestnictwem w wydarzeniach sportowych nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Wynika to z regulacji art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych i noclegowych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Podsumowując powyższe rozważania, w kwestii podatku VAT, Spółka jest zdania, że - stosownie do treści art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług - przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z pokryciem kosztów odzieży sportowej, sprzętu sportowego, paliwa lub innej formy transportu oraz opłat wpisowych. Natomiast, takie prawo - stosownie do treści art. 88 ust. l pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług - nie przysługuje w odniesieniu do pokrycia kosztów zakwaterowania.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.
Fragment:
Czy Uczelnia ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z dowodów zakupu w ramach realizacji tego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia dokonując zakupu w związku z realizacją ww. projektu nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Zdaniem Zainteresowanego z uwagi na to, że działalność jest zwolniona z mocy ustawy o VAT art. 86 ust. 1, nie ma on prawa do odliczenia podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
2017
23
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaną elewacją i pracami konserwatorskimi budynku.
Fragment:
Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
23
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja zadania pn. „...”
Fragment:
Jak wskazano na wstępie podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w omawianej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Bowiem jak wyżej wskazano realizacja projektu będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „ ... ”. Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W tym miejscu wskazać należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja ww. zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej jedynie w zakresie w jakim zakupy te będą miały związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych, natomiast jeżeli nabyte towary i usługi w jakimś zakresie nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
2017
23
lut

Istota:
Prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu. (kanalizacja)
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2017
22
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2017
22
lut

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia kompleksowej usługi organizacji i produkcji Konferencji, na którą składa się: przygotowanie i organizacja obiektów w których odbywa się Konferencja, w tym zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego, organizacja transportu do miejsca Konferencji, w tym organizacja przelotów i komunikacji do i z lotniska w przypadku Konferencji organizowanych poza Polską, przygotowanie gadżetów, zapewnienie pracownikom zakwaterowania i wyżywienia, w tym napojów (również alkoholowych) oraz nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia świadczeń polegających na organizacji rozrywek podczas czasu wolnego w trakcie Konferencji.
Fragment:
W wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-104/12 (Finanzamt Koln-Nord przeciwko Wolframowi Beckerowi) TSUE zwrócił uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału bezpośredni związek między konkretną transakcją na wcześniejszym etapie obrotu a transakcją lub transakcjami dającymi prawo do odliczenia dokonanymi na późniejszym etapie obrotu jest co do zasady niezbędny do powstania po stronie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz do określenia wysokości tego odliczenia. Podatnik korzysta jednak z prawa do odliczenia również w sytuacji braku bezpośredniego związku między konkretną transakcją na wcześniejszym etapie obrotu a transakcją lub transakcjami na późniejszym etapie obrotu powodującymi powstanie prawa do odliczenia, jeżeli cena nabycia otrzymanych świadczeń wchodzi w zakres ogólnych kosztów działalności podatnika i stanowi w związku z tym element ceny dostarczanych przez niego towarów lub świadczonych usług. Tego rodzaju koszty mają bowiem bezpośredni związek z całością działalności gospodarczej podatnika”. W związku z powyższym, podatnik będzie korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego od kwoty podatku należnego także w przypadku, gdy związek pomiędzy zakupami towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi będzie miał charakter pośredni. Zdaniem Wnioskodawcy pośredni związek występuje pomiędzy zakupami usług organizacji i produkcji Imprezy/Konferencji a czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy, tj. sprzedażą produktów.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozliczenia towarów w transakcji łańcuchowej.
Fragment:
Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. I tak, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy  obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Inwestycji Wodociągowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową Boiska.
Fragment:
(...) prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z Inwestycją Wodociągową ? Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową Boiska ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie numer 3, w jakim zakresie (wyrażonym w procentach) przysługuje Gminie prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową Boiska ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1) Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową inwestycji Wodociągowych, mimo że VAT - w części finansowanej z pożyczek pochodzących od WFOŚiGW - był kosztem kwalifikowanym. W związku z faktem, że Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT, a co za tym idzie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu VAT związaną m.in. z dostawą wody na rzecz mieszkańców deklaruje w swoich zbiorczych deklaracjach VAT Gmina, prawo do odliczenia VAT naliczonego od Inwestycji Wodociągowych umożliwiających realizowanie sprzedaży opodatkowanej VAT systemowo nie budzi wątpliwości (por. uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 26 października 2015 r. sygn.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z Projektem? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu (ani w całości, ani w części) prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z Projektem. UZASADNIENIE STANOWISKA Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tzw. odliczenie VAT). Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powołanego art. 86 ust. 1, prawo do odliczenia VAT przysługuje wyłącznie podatnikom, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia VAT związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (tj. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT lub niepodlegających opodatkowaniu VAT).
2017
22
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Podsumowując, w związku z realizacją inwestycji pn.: „ ... ”, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją powyższego zadania. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zatem Zainteresowany nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ ... ”. Podsumowując, w związku z realizacją inwestycji pn.: „ ... ”, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją powyższego zadania. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją inwestycji nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez menadżera w ramach kontraktu menedżerskiego.
Fragment:
Tym samym wystawione faktury dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu, co w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wyklucza prawo do odliczenia z tych faktur. Mając na uwadze opis sprawy oraz powyższe regulacje prawne należy wskazać, że czynności dokonywane przez Menedżera nie są czynnościami opodatkowanymi z uwagi na wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez zarządzającego. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Menadżera należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
18
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego (odliczenia tzw. strukturą i prewskaźnikiem) od faktur zakupowych, których Gmina nie ma możliwości przyporządkowania wyłącznie do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy przeznaczonych na potrzeby Rady i Zarządu Dzielnic
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT (odliczenia tzw. strukturą i prewskaźnikiem) od faktur zakupowych dokumentujących realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz prawa do odliczenia podatku VAT (odliczenia tzw. strukturą i prewskaźnikiem) z faktur zakupowych dotyczących realizacji zadań własnych Gminy, a przeznaczonych na potrzeby Rady i Zarządu Dzielnic. Należy zauważyć, że w świetle cytowanego na wstępie art. 86. ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w części w jakiej zakupy towarów i usług dokonywane na potrzeby realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy (realizowanych za pomocą jednostek pomocniczych tzw. Dzielnic) są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, natomiast nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim zakupy te związane będą z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu i zwolnionymi. Zatem wyłącznie w odniesieniu do tych zakupów, które Wnioskodawca jest w stanie bezpośrednio przyporządkować do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT tj. zakupów związanych wyłącznie z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia, a w związku z tym nie będzie on zobowiązany do odliczania podatku VAT od tych zakupów tzw. strukturą i prewskaźnikiem.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „.....”
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca umożliwił jednak podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
2017
15
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) prawa do odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wydawania duplikatów legitymacji, świadectw oraz odpisów świadectw.
Fragment:
Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gminy, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy Gmina wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego jest właściwy do wszystkich spraw publicznych o charakterze ponadgminnym realizującym zadania między innymi w zakresie edukacji publicznej. Podstawowym aktem prawnym regulującym w tym zakresie działalność powiatu jako organu władzy publicznej jest ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku przez przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego
Fragment:
Odnosząc zatem powyższe tezy orzeczenia TSUE do przedstawionej sprawy oraz opierając się na regulacjach ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczania podatku, trzeba stwierdzić, że w sprawie nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka uprawniającą do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. towar będący przedmiotem importu, nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej. Z uwagi już na ten fakt Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od zaimportowanego towaru na podstawie dokumentu celnego. Fakt, że Wnioskodawca dokonuje zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów nie jest tożsamy z tym że będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku, gdyż importowane towary nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę orzecznictwa sądowego, należy zauważyć, że powołane wyroki sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osądzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają. Wskazać także należy, że wyroki te zapadły przed orzeczeniem TSUE w sprawie C-187/14. Ponadto zauważyć należy, że wyroki NSA z 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt I FSK 645/13 i NSA z 6 maja 2009 r. sygn. akt I FSK 233/08 nie rozstrzygają w zakresie prawa do odliczenia. Należy również zauważyć, (...)
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania w zakresie realizacji zadania pn. „ ... ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. zadania, jaka wskazał Wnioskodawca, będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Przy czym, w przypadku gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Pomimo, iż Wnioskodawca w stanowisku wskazał, że Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego nie wykonującą działalności gospodarczej, to jednak wywiódł prawidłowy skutek prawnopodatkowy, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2017
14
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.