ILPB2/4511-1-494/15-3/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia lokalu mieszkalnego.
ILPB2/4511-1-494/15-3/WMinterpretacja indywidualna
  1. odrębna własność lokalu
  2. prawo do lokalu
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 17 maja 2015 r. (data wpływu: 19 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 lipca 2015 r. (data wpływu: 8 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 15 października 2004 r. Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki razem z komórką lokatorską o pow. 1,70 m2 (umowa nr ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z 15 października 2004 r. zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową). Założona została księga wieczysta (15 listopada 2004 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego).

Aktem notarialnym z 20 lutego 2012 r. została sporządzona umowa przeniesienia własności ww. lokalu mieszkalnego.

W § 1 ww. aktu notarialnego zapisano, że spółdzielnia mieszkaniowa jest użytkownikiem wieczystym działki, na której jest posadowiony budynek.

Paragraf 2 ww. aktu notarialnego stanowi natomiast, że Zainteresowany jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i z tytułu tego członkostwa Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Ponadto wskazano, że Zainteresowany rozliczył się ze spółdzielnią ze wszystkich opłat związanych z przyjęciem w poczet członków spółdzielni i nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych wobec spółdzielni oraz że nie ciążą na Wnioskodawcy zobowiązania wynikające z art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W § 4 ww. aktu notarialnego zapisano również, że spółdzielnia – realizując roszczenie członka spółdzielni wynikające z ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodnie ze statutem spółdzielni, jak również zapisami ustawy z 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przenosi odrębną własność na rzecz członka spółdzielni, tj. Zainteresowanego lokal mieszkalny o łącznej pow. 54,10 m2 oraz komórkę lokatorską o pow. 1,70 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem wynoszącym 68/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu.

Wnioskodawca w 2015 r. zamierza sprzedać ww. lokal mieszkalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną w 2015 r. sprzedażą lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie współużytkowania wieczystego, należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży tego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje, gdy sprzedaż ma miejsce w okresie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu mieszkalnego.

Zdaniem Zainteresowanego, przedmiotowe mieszkanie zostało nabyte w chwili ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W opinii Wnioskodawcy, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem, które należy utożsamiać z nabyciem. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego do lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Datą nabycia lokalu mieszkalnego jest data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – czyli 15 października 2004 r., a nie data przeniesienia własności lokalu – 20 lutego 2012 r.

W związku z powyższym, planowana w 2015 r. sprzedaż przedmiotowego mieszkania wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu nabył 15 października 2004 r. Następnie, na podstawie aktu notarialnego z 20 lutego 2012 r. doszło do ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy prawa odrębnej własności do ww. lokalu mieszkalnego.

Wskazać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na Jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia lokalu (nieruchomości) uwzględnianą do liczenia 5-letniego terminu określonego w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku.

W świetle powyższego, wyjaśnić należy, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy – datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie mieszkania wraz z prawami przynależnymi nie będzie w ogóle stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. od 2004 r.

Tym samym, planowane w 2015 r. zbycie ww. mieszkania wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu – nie będzie po stronie Wnioskodawcy powodowało powstania obowiązku zapłaty podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odrębna własność lokalu
IBPBII/1/436-360/14/DP | Interpretacja indywidualna

prawo do lokalu
ILPB2/4511-1-495/15-3/WM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPB1/4511-1-702/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.