IBPP2/443-576/14/AB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
IBPP2/443-576/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. prawo do lokalu
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 sierpnia 2014 r. nr IBPP2/443-576/14/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka posiada Spółdzielcze Własnościowe Prawo do lokalu użytkowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 8 czerwca 2007 r., sygn. akt (przysądzone na rzecz Wnioskodawcy wobec uiszczenia ceny nabycia w kwocie 114 667,00). Prace adaptacyjno - remontowe zostały dokonane na przełomie 2007-2008 r. i zamknęły się kwotą 80 724,36,-Spółka odliczyła VAT od materiałów i prac z adaptacją związanych. W przedmiotowym lokalu Spółka prowadzi działalność usługową od roku 2008. Spółka zamierza sprzedać przedmiotowe prawo do lokalu.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Nabycie Spółdzielczego Własnościowego Prawo do lokalu użytkowego nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nabycie Spółdzielczego Własnościowego Prawo do lokalu użytkowego nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z czym nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W stosunku do lokalu do którego spółka posiada Spółdzielczego Własnościowego Prawo spółka poniosła wydatki na ulepszenie w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej lokalu, w stosunku co do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prace zakończyły się w lutym 2008 roku.

Lokal użytkowy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Lokalu użytkowy w stanie ulepszonym jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od lutego 2008 do dnia dzisiejszego. W lokalu wykonywana jest działalność wg PKD 93.04 - działalność mająca na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego w obiekcie typu centrum fitness.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zamierzona przez Spółkę sprzedaż Własnościowego Spółdzielczego Prawa do lokalu użytkowego podlega zwolnieniu od podatku VAT i na jakiej podstawie...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu, Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług.

Co prawda wydatki na ulepszenie były wyższe niż 30% wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - art. 43 ust. 1 pkt 10a aczkolwiek lokal ten był wykorzystywany do czynności opodatkowanych od 2008 roku, czyli w czasie przekraczającym 5 lat - art. 43 ust. 7a.

W związku z powyższym spółka uważa, iż może korzystać w przypadku sprzedaży w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ze zwolnienia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powyższego zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zostało zrównane – dla celów podatku od towarów i usług – z prawem do rozporządzania towarem jak właściciel. Dlatego też przeniesienie ww. prawa do lokalu w drodze sprzedaży należy traktować również jako dostawę towarów.

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym

z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż lokalu mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać Spółdzielcze Własnościowe Prawo do lokalu użytkowego. Nabycie Spółdzielczego Własnościowego Prawo do lokalu użytkowego nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z czym nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W stosunku do lokalu do którego spółka posiada Spółdzielczego Własnościowego Prawo spółka poniosła wydatki na ulepszenie w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej lokalu, w stosunku co do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prace zakończyły się w lutym 2008 roku. Lokal użytkowy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Lokal użytkowy w stanie ulepszonym jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od lutego 2008 do dnia dzisiejszego. W lokalu wykonywana jest działalność wg PKD 93.04 - działalność mająca na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego w obiekcie typu centrum fitness.

Tak więc mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis zdarzenia stwierdzić należy, że do dostawy Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu użytkowego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu użytkowego nastąpi bowiem w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż przed dokonaniem tej dostawy przez Wnioskodawcę nie doszło do wydania przedmiotowego prawa do lokalu, po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej lokalu, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Dostawa Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu użytkowego będzie mogła natomiast korzystać w przedmiotowej sprawie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a.

Wnioskodawca zrealizował przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku tej dostawy, tj. Wnioskodawcy przy nabyciu Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu użytkowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale nie zrealizował warunku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, bowiem ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego lokalu użytkowego, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej lokalu.

Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 7a cyt. ustawy wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Wnioskodawca wskazał, że wykorzystywał ten lokal do wykonywania czynności opodatkowanych - działalność mająca na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego typu centrum fitness - przez okres powyżej 5 lat.

Tak więc, stwierdzić należy, że dostawa Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu użytkowego, będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku sprzedaży Spółdzielczego Własnościowego Prawa do lokalu, Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług należało uznać za nieprawidłowe, bowiem inna jest podstawa prawna zwolnienia od podatku aniżeli wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-576/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.