IBPBII/2/4511-91/15/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu miało miejsce w 2003 r. natomiast w 2010 r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
IBPBII/2/4511-91/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. odrębna własność lokalu
  2. prawo do lokalu
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data otrzymania 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 17 kwietnia 2003 r. Wnioskodawca z małżonkiem zakupił mieszkanie o powierzchni 52 m2 od swoich teściów (rodziców małżonka). Małżonek Wnioskodawcy w tym mieszkaniu mieszkał od dziecka i był tam zameldowany. Teściowie posiadali własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Sprzedaż została potwierdzona aktem notarialnym a Zarząd Spółdzielni, w zasobach której było mieszkanie, 9 kwietnia 2003 r. przyjął Wnioskodawcę i jego małżonka na jej członków.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. na mocy obowiązującego prawa, tj. po spełnieniu wszystkich warunków określonych w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Wnioskodawca z małżonkiem przekształcili lokal w odrębną własność do lokalu i przeniesiono w trybie art. 17 <14> ustawy jego własność na Wnioskodawcę i na małżonka, którzy stali się posiadaczami gruntów (wielkości 4880/2388550 części gruntów) pod blokiem/mieszkaniem (dokument stwierdzający zaistniałą sytuację to akt notarialny).

Małżonkowie postanowili, że będą się budować w sąsiedniej miejscowości. Zakupili działkę rolną 30 lipca 2012 r., dokonali przekształcenia gruntów tak, by możliwa była budowa i otrzymali wszystkie pozwolenia. Dom jest na wykończeniu i małżonkowie planują w czerwcu 2015 r. oddać budynek i w nim zamieszkać.

Mieszkanie, które posiadali małżonkowie zostało sprzedane wraz z gruntem 12 lutego 2014 r., a pieniądze przeznaczone na dokończenie budowanego domu.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą lokalu z ustanowioną odrębną własnością należy uiścić podatek dochodowy od sprzedaży tego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której nabył (nabyli) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego (ich) rzecz prawa odrębnej własności lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za datę nabycia przez Wnioskodawcę i jego małżonka lokalu (nieruchomości) uwzględnioną do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. l0 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać dnia ustanowienia odrębnej własności lokalu. Według Wnioskodawcy, nabycie przez niego wyżej wymienionego lokalu – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy –nastąpiło w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego a nie w momencie przekształcenia w odrębną własność do lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonkiem 17 kwietnia 2003 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które 21 kwietnia 2010 r. zostało przekształcone w odrębną własność. W dniu 12 lutego 2014 r. lokal mieszkalny został sprzedany.

Wskazać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – „Własność i inne prawa rzeczowe”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej.

W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222), za datę nabycia lokalu (nieruchomości) uwzględnianą do liczenia 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. To samo dotyczy udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku.

Wobec powyższych okoliczności należy wyjaśnić, że ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy – datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie nabycie lokalu mieszkalnego nastąpiło 17 kwietnia 2003 r., tj. w dacie kiedy Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Ustanowienie 21 kwietnia 2010 r. odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowiło jedynie zmianę formy własności. Zatem odpłatne zbycie w 2014 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie stanowi w ogóle źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2003 r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odrębna własność lokalu
IBPBII/1/436-360/14/DP | Interpretacja indywidualna

prawo do lokalu
IBPP2/443-576/14/AB | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPP1/443-847/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.