Prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
sie

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

Fragment:

Wnioskodawczyni został przydzielony lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu w budynku, w którym Wnioskodawczyni mieszkała i była właścicielką do dnia 23 maja 2018 r. W międzyczasie w dniu 3 czerwca 2005 r. Wnioskodawczyni przekształciła mieszkanie z lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu. Wnioskodawczyni dopłaciła kwotę 12.620,80 zł – która była wymagana na uzupełnienie wkładu budowlanego, a w 2015 r. aktem notarialnym mieszkanie własnościowe Wnioskodawczyni zostało przekształcone w odrębną własność lokalu, przy tym akcie notarialnym pominięta została umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu z dnia 3 czerwca 2005 r., a uwzględniono tylko Uchwałę Zarządu S.M. z dnia 22 listopada 2002 r., w której lokal miał status lokatorskiego prawa do lokalu (przeoczenie Spółdzielni – niedostarczenie dokumentu do notariusza). Notariusz sporządzając akt notarialny wpisał, że lokal posiada status lokatorskiego prawa do lokalu, a nie własnościowego prawa do lokalu. Sprzedając mieszkanie w dniu 23 maja 2018 r. państwu D. U.S. uważa, że Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanego mieszkania, gdyż jest krótszy okres niż 5 lat od ustanowienia własności wyodrębnionej.

2018
18
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni od połowy wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, która przeszła do jej majątku, powinna zapłacić podatek dochodowy w myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W czasie trwania w małżeństwie Wnioskodawczyni ustroju wspólności majątkowej, na podstawie umowy sporządzonej przed Notariuszem, dnia 18 listopada 2003 r., nabyła wraz z mężem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego A. W dniu 3 sierpnia 2016 r. przed Notariuszem małżonkowie sporządzili : umowę majątkowa małżeńską wprowadzającą w ich małżeństwie rozdzielność majątkową; umowę o podział majątku wspólnego, w której ustalili, że opisane wyżej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w całości przypadnie Wnioskodawczyni. W dniu 5 września 2017 r., przed Notariuszem zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawczyni dokonała zbycia wyżej opisanego prawa do lokalu A, za cenę (...) zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni od połowy wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego A, która przeszła do jej majątku, powinna zapłacić podatek dochodowy w myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie spoczywa na niej obowiązek zapłaty podatku od zbytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego A. Spółdzielcze prawo do tego lokalu zostało nabyte 18 listopada 2003 roku, zatem określony w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pięcioletni okres już upłynął. Do nabycia powyższego prawa do lokalu doszło w okresie gdy w małżeństwie Wnioskodawczyni i jej męża obowiązywał ustrój ustawowej wspólności małżeńskiej z czego wynika, że nabycie prawa do tego lokalu nastąpiło zarówno przez Wnioskodawczynię jak i przez jej męża w całości, a nie w udziale określonym ułamkowo.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności (podział majątku) w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu 14 lipca 2016 r. zaświadczenie Wnioskodawcy stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn z tytułu dziedziczenia po zmarłej matce Barbarze S., obejmujący 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lokal 108, nie należy się, gdyż zastosowano zwolnienie od podatku. W dniu 27 lipca 2016 r. spadkobiercy zawarli w formie aktu notarialnego umowę zniesienia wspólności prawa ze spłatą w ten sposób, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi nabył w całości Tomasz S., syn zmarłej Barbary S. Zniesienie wspólności prawa nastąpiło ze spłatą w kwocie 60.000,00 złotych, którą Tomasz S. dokonał na rzecz Wnioskodawcy. Spłata, którą otrzymał Wnioskodawca wynosiła 1/6 wartości udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i odpowiadała wysokości udziału przypadającego Wnioskodawcy w masie spadkowej. Wartość spłaty otrzymanej przez Wnioskodawcę od Tomasza S. odpowiadała dokładnie wartości udziału w masie spadkowej. W skład masy spadkowej nie weszły inne rzeczy ruchome, nieruchomości lub prawa poza wyżej opisanym udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kwoty spłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest (...)

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia.

Fragment:

Zainteresowany nabył od Y spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego (nieruchomość) jako ograniczone prawo rzeczowe jest prawem zbywalnym. W dniu 9 grudnia 2005 r. Pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Y podpisano umowę o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Na podstawie ww. umowy Spółdzielnia ustanowiła na rzecz Y spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego jako ograniczone prawo rzeczowe. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i podlega egzekucji, lokal objęty umową przeznaczony jest na prowadzenie biura. Wnioskodawca zamierza sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (nieruchomość) zostało zbyte przez Y na rzecz Zainteresowanego w oparciu o akt notarialny z dnia 11 czerwca 2013 r. w formie nieodpłatnej przed momentem zbycia ww. nieruchomości, pomiędzy ww. podmiotami obowiązywała nieodpłatna umowa użyczenia nieruchomości. Ww. nieruchomość była i jest wykorzystywana przez X przede wszystkim zgodnie z celami otrzymywanej Z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego zgodnie z art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2017
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) prawa do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Po zmarłej w dniu 5 sierpnia 2016 r. ciotce Wnioskodawca odziedziczył w spadku udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i działce rolnej. Współspadkobiercami zostali: brat zmarłej ciotki i siostra Wnioskodawcy. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 20 marca 2017 r. nastąpiło nabycie praw do spadku po ciotce. Na podstawie postanowienia Sądu prawo do spadku nabył: brat zmarłej w wysokości 1/2 części z dobrodziejstwem inwentarza oraz zstępni drugiego brata – Wnioskodawca i jego siostra w równych częściach po 1/4. W konsekwencji tej decyzji w ustawowym terminie Wnioskodawca zapłacił podatek od spadków i darowizn w wysokości 8.145 zł. Wartość udziałów Wnioskodawcy na podstawie złożonej deklaracji wyniosła 60.000 zł (udział w mieszkaniu) i 22.000 zł (udział w działce).

2017
30
cze

Istota:

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2002 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2007 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2013 r. nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2016
28
lis

Istota:

Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 22.11.2005 r. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2010 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży.

Fragment:

Tak więc, na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Reasumując, należy wskazać, iż Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 22.11.2005 r. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2010 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży. Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanego rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że wydana została ona w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
10
cze

Istota:

Usługi szkoleniowe polegające na udzieleniu licencji niewyłącznej na opracowany przez siebie program studiów podyplomowych oraz przeprowadzenie zajęć objętych programem tych studiów i egzaminu praktycznego może zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, gdyż ze zwolnienia od podatku VAT korzysta dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych ze świadczonymi przez uczelnię, zwolnionymi od podatku VAT, usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

2016
15
sty

Istota:

1. Czy w związku z tym, że Sąd Rejonowy wydał postanowienie o dziedziczeniu z ustawy zamiast z testamentu dopiero 1 września 2009 r., w którym określił krąg spadkobierców i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca uzyskał dopiero 26 listopada 2009 r. dzięki darowiźnie brata, bo taki był dostęp do dokumentacji po zmarłym ojcu, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w zakresie części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odziedziczonej w wyniku działu spadku zastosowanie znajdzie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?

Fragment:

Podsumowując, datą nabycia przez Wnioskodawcę spadku, a zatem udziału wynoszącego 50% w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest data śmierci ojca Wnioskodawcy, czyli 5 kwietnia 2008 r. Dochód jaki Wnioskodawca uzyskał w 2013 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części przypadającej na udział nabyty w spadku po ojcu w 2008 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z wniosku nie wynika, że Wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w części przypadającej na udział nabyty w 2009 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jeżeli w terminie określonym w tym przepisie przychód zostanie przeznaczony na realizację własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy, wskazanych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym cały przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można było uznać w całości za prawidłowe.

2015
20
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów zwiazanych z nabyciem prawa do lokalu.

Fragment:

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy kwota wpłacona do spółdzielni tytułem wkładu mieszkaniowego w związku z nabyciem prawa do lokalu może być kosztem uzyskania przychodu i tym samym, czy można pomniejszyć o tę kwotę podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia ma obowiązek przenieść własność lokalu, po spełnieniu przez nią warunków określonych w ustawie. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności.