Prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Prawo do lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo do lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) prawa do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Po zmarłej w dniu 5 sierpnia 2016 r. ciotce Wnioskodawca odziedziczył w spadku udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i działce rolnej. Współspadkobiercami zostali: brat zmarłej ciotki i siostra Wnioskodawcy. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 20 marca 2017 r. nastąpiło nabycie praw do spadku po ciotce. Na podstawie postanowienia Sądu prawo do spadku nabył: brat zmarłej w wysokości 1/2 części z dobrodziejstwem inwentarza oraz zstępni drugiego brata – Wnioskodawca i jego siostra w równych częściach po 1/4. W konsekwencji tej decyzji w ustawowym terminie Wnioskodawca zapłacił podatek od spadków i darowizn w wysokości 8.145 zł. Wartość udziałów Wnioskodawcy na podstawie złożonej deklaracji wyniosła 60.000 zł (udział w mieszkaniu) i 22.000 zł (udział w działce).
2017
6
gru

Istota:
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2002 r. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął z dniem 31 grudnia 2007 r., a więc sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2013 r. nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2017
30
cze

Istota:
Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 22.11.2005 r. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2010 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży.
Fragment:
Tak więc, na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Reasumując, należy wskazać, iż Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 22.11.2005 r. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2010 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży. Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanego rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że wydana została ona w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Usługi szkoleniowe polegające na udzieleniu licencji niewyłącznej na opracowany przez siebie program studiów podyplomowych oraz przeprowadzenie zajęć objętych programem tych studiów i egzaminu praktycznego może zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, gdyż ze zwolnienia od podatku VAT korzysta dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych ze świadczonymi przez uczelnię, zwolnionymi od podatku VAT, usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
2016
10
cze

Istota:
1. Czy w związku z tym, że Sąd Rejonowy wydał postanowienie o dziedziczeniu z ustawy zamiast z testamentu dopiero 1 września 2009 r., w którym określił krąg spadkobierców i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca uzyskał dopiero 26 listopada 2009 r. dzięki darowiźnie brata, bo taki był dostęp do dokumentacji po zmarłym ojcu, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy w zakresie części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odziedziczonej w wyniku działu spadku zastosowanie znajdzie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Podsumowując, datą nabycia przez Wnioskodawcę spadku, a zatem udziału wynoszącego 50% w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest data śmierci ojca Wnioskodawcy, czyli 5 kwietnia 2008 r. Dochód jaki Wnioskodawca uzyskał w 2013 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części przypadającej na udział nabyty w spadku po ojcu w 2008 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z wniosku nie wynika, że Wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w części przypadającej na udział nabyty w 2009 r. w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jeżeli w terminie określonym w tym przepisie przychód zostanie przeznaczony na realizację własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy, wskazanych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym cały przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można było uznać w całości za prawidłowe.
2016
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów zwiazanych z nabyciem prawa do lokalu.
Fragment:
Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy kwota wpłacona do spółdzielni tytułem wkładu mieszkaniowego w związku z nabyciem prawa do lokalu może być kosztem uzyskania przychodu i tym samym, czy można pomniejszyć o tę kwotę podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającą ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia ma obowiązek przenieść własność lokalu, po spełnieniu przez nią warunków określonych w ustawie. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności.
2015
20
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 54,10 m 2 , składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki razem z komórką lokatorską o pow. 1,70 m 2 (umowa nr ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z 15 października 2004 r. zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową). Założona została księga wieczysta (15 listopada 2004 r. dokonano wpisu do księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego). Aktem notarialnym z 20 lutego 2012 r. została sporządzona umowa przeniesienia własności ww. lokalu mieszkalnego. W § 1 ww. aktu notarialnego zapisano, że spółdzielnia mieszkaniowa jest użytkownikiem wieczystym działki, na której jest posadowiony budynek. Paragraf 2 ww. aktu notarialnego stanowi natomiast, że Zainteresowany jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej i z tytułu tego członkostwa Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Ponadto wskazano, że Zainteresowany rozliczył się ze spółdzielnią ze wszystkich opłat związanych z przyjęciem w poczet członków spółdzielni i nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych wobec spółdzielni oraz że nie ciążą na Wnioskodawcy zobowiązania wynikające z art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2015
4
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia udziału w garażu wielostanowiskowym
Fragment:
Ekspektatywa nie jest też prawem własności do nieruchomości, ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Wskazać należy, że formalne nabycie prawa do lokalu następuje dopiero w chwili podpisania umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jako niezbędnej do przeniesienia tego prawa albo w zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności do lokalu. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy, można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonania (wykorzystania) tych praw jak również z ich sprzedaży lub zamiany.
2015
24
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu miało miejsce w 2003 r. natomiast w 2010 r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonkiem 17 kwietnia 2003 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które 21 kwietnia 2010 r. zostało przekształcone w odrębną własność. W dniu 12 lutego 2014 r. lokal mieszkalny został sprzedany. Wskazać należy, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – „ Własność i inne prawa rzeczowe ”. Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. W sytuacji, w której Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło ustanowienie na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.
2015
5
maj

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
Fragment:
(...) prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. W świetle powyższego zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zostało zrównane – dla celów podatku od towarów i usług – z prawem do rozporządzania towarem jak właściciel. Dlatego też przeniesienie ww. prawa do lokalu w drodze sprzedaży należy traktować również jako dostawę towarów. Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.
2015
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.