Prawo budowlane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo budowlane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
9
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Zgodnie z ustawą prawo budowlane znajdujące się na działce nr 3/4 obiekty stanowią: utwardzenie z kostki brukowej: Ustawa Prawo budowlane nie definiuje pojęcia utwardzenia nawierzchni (przy czym Wnioskodawca nie odpowiedział na drugą część tego pytania, dotyczącą wskazania: czy w przypadku, gdy utwardzenie z kostki brukowej stanowić będzie obiekt budowalny itp., to czy jego dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia – potwierdzając w ten sposób również, że wskazane utwardzenie nie stanowi budowli); kiosk: tymczasowy obiekt budowlany. Utwardzenie z kostki brukowej zostało wykonane przez właściciela nieruchomości przyległej, na rzecz którego będzie zbywana działka nr 3/4 – w przypadku sprzedaży, nie dojdzie do rozliczeń nakładów poniesionych przez „ A ” na utwardzenie z kostki brukowej. Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie zabudowań znajdujących się na działce nr 3/4, będącej przedmiotem sprzedaży. Jednocześnie Powiat wskazał, że zgodnie z informacją uzyskaną od Burmistrza Miasta tj.: organu, który wydał decyzję z 27 sierpnia 2013 r. o warunkach zabudowy dla działki nr 3/2, działki które powstały w wyniku podziału działki nr 3/2, oznaczone obecnie nr: 3/4, 3/5, 3/6 również są przedmiotem ww. decyzji, jednak projektowana inwestycja może być zrealizowana wyłącznie na terenie wskazanym przez linie rozgraniczające teren inwestycji na załączniku graficznym do przedmiotowej decyzji.

2011
1
lip

Istota:

Czy umorzone kary i opłaty wynikające z przepisów ustawy – Prawo budowlane stanowią przychód z innych źródeł i czy w związku z tym na organie umarzającym ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Należnościami rozpatrywanymi w oparciu o Dział III Ordynacji podatkowej są m.in. kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i opłaty legalizacyjne z Prawa budowlanego (przepis ustawy – Prawo budowlane zawierają odwołanie do odpowiedniego stosowania Działu III Ordynacji podatkowej). Przykład: pan Z.K. wystąpił do Wojewody o umorzenie opłaty legalizacyjnej ustalonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w kwocie 25 000 zł. Wojewoda, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, umorzył Panu K. przedmiotową opłatę. Organ na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalił, że sytuacja finansowa wnioskodawcy uniemożliwia mu opłatę zobowiązania nawet w przypadku ewentualnego rozłożenia należności na raty, albowiem jego miesięczny dochód jest znacznie niższy od minimum socjalnego i wynosi 105 zł miesięcznie. Wszystkie pojęte w tego typu sprawach rozstrzygnięciach miały charakter wyjątkowy, uzasadniony bardzo ciężką sytuacją zobowiązanego i występowały sporadycznie. Natomiast należności rozpatrywane w oparciu o art. 42 ustawy o finansach publicznych dotyczą głównie mandatów karnych kredytowanych, a podstawa materialnoprawna stosowania przepisu została ustalona w oparciu o ich zakres przedmiotowy. Zgodnie z regułą zawartą w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na podstawie którego dokonywane są umorzenia, np. mandatów karnych kredytowanych, należności mogą być umarzane, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawca, jako rodzic i sądowy pełnomocnik - ustanowiony notarialnie do prawnego użytkowania nieruchomości - może ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z wydatkami poniesionymi na budowę domu?

Fragment:

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna, która poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego posiada pozwolenie na budowę, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot. Pozwolenie na budowę w myśl art. 3 pkt 12 ww. ustawy – Prawo budowlane to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. W myśl art. 28 ust. 1 i 2 ww. ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Stosownie do treści art. 32 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 1a) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane; złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2011
1
lip

Istota:

Prawo budowlane w art. 3 zawiera definicję prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla własnych potrzeb (tej ustawy), nie można tej definicji stosować dla potrzeb ustalenia prawa do ulgi budowlanej przewidzianej w przepisach o podatku dochodowym.

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku dochodowym w odniesieniu do warunków zastosowania "ulgi podatkowej" wskazanej w jej art. 26 ust. 1 pkt 8 nie odsyłały do postanowień prawa budowlanego. Niezależnie od tego wskazany przez autora skargi art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) w pkt 11 stanowił, że ilekroć w tej ustawie mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należało przez to rozumieć tytuł prawny (podkr. NSA) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Skoro Prawo budowlane zawierało definicję prawa do dysponowania nieruchomością (podkr. NSA) na cele budowlane dla własnych potrzeb (tej ustawy) to nie można jej było stosować dla potrzeb ustalenia prawa do ulgi budowlanej przewidzianej w przepisach o podatku dochodowym. Art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowił bowiem, że "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Prawo budowlane nie było ustawą regulującą zasady przyznawania "budowlanej" ulgi podatkowej. Przewidziane (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dostawa nieruchomości wraz z budowlą (ogrodzeniem murowano stalowym) jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Częścią składową przedmiotowych działek jest wybudowane w 1987 r. murowano-stalowe ogrodzenie, będące budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) co zostało stwierdzone orzeczeniem technicznym z dnia 12.01.2007 r. wykonanym przez rzeczoznawcę budowlanego Pana XXX. Jednostka nabyło ww. budowlę nieodpłatnie w 2001 r. i nie odliczyło podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowej budowli. W okresie tym również ogrodzenie to nie było modernizowane. Zdaniem Strony dostawa nieruchomości wraz z budowlą (ogrodzeniem murowano stalowym) jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Po analizie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia: Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych z zastrzeżeniem pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą zamieszkanej nieruchomości, wydatki ponoszone na rozbiórkę i wysiedlenie mieszkańców zabudowań położonych na nieruchomości można uznać za koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Ponadto zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wskazany art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 4174 ze zm.) wskazuje, że do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przepis ten nakłada obowiązek informacyjny, w żaden natomiast sposób nie nakłada on obowiązku poniesienia wydatków o których mowa powyżej. W związku z zawartą umową Spółka zobowiązała się do rozbiórki zabudowań, które ze względu na swój stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki. W ocenie tutejszego organu podatkowego, powyższy wydatek wynikający z ustaleń umownych zawartych w umowie sprzedaży nieruchomości, wiąże się z uzyskaniem przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, oraz z prowadzoną przez Podatnika działalnością gospodarczą. Powinien być zatem zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatek ten bowiem, jako nie znajdujący się w katalogu wyłączeń o którym mowa w art. 16 ust. 1 w/w ustawy, stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, oczywiście o ile spełnia wymagania wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. - o rachunkowości (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej od zgłoszeń, wymienionych w ustawie prawo budowlane.

Fragment:

Nr 225, poz. 1635) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opłaty skarbowej, postanawia: uznać, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie poboru opłaty skarbowej od zgłoszeń, wymienionych w ustawie prawo budowlane, uznać za prawidłowe. Starosta Powiatowy wnioskiem z dnia 12.01.2007 r. Nr B-7375/30/4/2007 zwrócił się do Prezydenta Miasta, jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej, w trybie art. 14a ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie poboru opłaty skarbowej. Organ podatkowy mając na uwadze stan faktyczny oraz stanowisko Starosty stwierdza, iż zgłoszenia wymienione w art. 29 w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) nie podlegają opłacie skarbowej. Zgłoszenie może wywierać określone skutki w sferze materilanoprawnej, ale zachowuje wyłącznie charakter informacyjny stąd też powyższe stanowisko organu podatkowego. W oparciu o powyższe postanowiono jak w sentencji. Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Jeśli jednak wnioskodawca zastosował się do interpretacji, organ nie może wydać decyzji ustalającej jego zobowiązanie z tytułu opłaty skarbowej bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy stosowania stawki podatku od towarów i usług, właściwej dla świadczenia usług kominiarskich w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym i jednorodzinnym

Fragment:

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie ze słowniczkiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) przez słowo: "budowa" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonymmiejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, "roboty budowlane" należy rozumieć budowę, a także prace polegające naprzebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, "remont" należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Natomiast "konserwacja", zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz. U. Nr 74, poz. 836, oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku. Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy oraz stan faktyczny opisany w (...)

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli.

Fragment:

Z wyżej przytoczonych regulacji wynika, że budowla podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jest budowla w rozumieniu prawa budowlanego, a także urządzenia techniczne umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. Jest to zatem szerokie rozumienie budowli obejmujące nie tylko budowlę jako jeden z rodzajów obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale i instalacje umożliwiające jej użytkowanie. Pozwala to twierdzić, że urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są elementem składowym budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Budowlami w takim rozumieniu są sieci techniczne, w tym również linie telekomunikacyjne. Wynika to bezpośrednio z art. 3 ustawy prawo budowlane, gdzie sieci są wymienione jako przykład budowli. Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dla budowli lub ich części stanowi wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Ustalać wartość sieci telekomunikacyjnych należy więc w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulujących amortyzację środków trwałych.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości przy nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Fragment:

Przychód ten, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych płatnym w terminie czternastu dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada, o której mowa w ust. 2 art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do podatników, którzy złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy (art. 28 ust. 2a ustawy), a więc na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą opodatkowania 10 % podatkiem zryczałtowanym jest kwota 1.850.000 zł., tj. przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wraz z wyodrębnionym zezwoleniem budowlanym. Zezwolenie na budowę jest nierozerwalnie związane z nieruchomością, której dotyczy i może co najwyżej podwyższać jej wartość.