Prawo bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość rezerwy IBNR podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 38c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy bank nie tworzy rezerwy na ryzyko ogólne i nie dokonuje odpisu z zysku na fundusz ryzyka ogólnego?

Fragment:

(...) je od wysokości rezerwy na ryzyko ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe. Jak wspominano wyżej, jednym z warunków utworzenia takiej rezerwy jest dokonanie odpisu na fundusz ogólnego ryzyka - rezerwa nie byłaby utworzona i zaliczona w ciężar kosztów, gdyby nie dokonano takiego odpisu (np. z powodu nie wykazania zysku za rok poprzedni). Ustawodawca, odwołując się wprost do zasad tworzenia rezerwy na ryzyko ogólne zawartych w art. 130 ustawy Prawo bankowe, nie zawarł żadnego zastrzeżenia odnośnie możliwości pominięcia przy hipotetycznym wyliczaniu wysokości rezerwy na ryzyko ogólne warunku określonego w art. 130 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego. W świetle powyższego, wysokość rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć: 1,5% niespłaconej kwoty kredytów i pożyczek pieniężnych pomniejszonej o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, które (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy faktura dokumentująca wpłatę przez Spółkę zaliczki na rachunek powierniczy, założony zgodnie z przepisami art. 59 ustawy Prawo Bankowe, do których to środków finansowych kontrahent Spółki będzie miał dostęp (prawo korzystania) w momencie realizacji określonych warunków powinna zostać przez kontrahenta wystawiona już w momencie wpływu środków na rachunek powierniczy, czy w momencie podjęcia tych środków przez kontrahenta po spełnieniu warunków ustalonych przez Strony w umowie, a w konsekwencji czy i kiedy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury?

Fragment:

(...) VAT kwoty zaliczek są zwiększane o kwotę tego podatku. Powoduje to dodatkowe zaangażowanie środków pieniężnych Spółki, które mogą zostać odzyskane poprzez wykazanie w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT zaliczkowych. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy faktura dokumentująca wpłatę przez Spółkę zaliczki na rachunek powierniczy, założony zgodnie z przepisami art. 59 ustawy Prawo Bankowe, do których to środków finansowych kontrahent Spółki będzie miał dostęp (prawo korzystania) w momencie realizacji określonych warunków powinna zostać przez kontrahenta wystawiona już w momencie wpływu środków na rachunek powierniczy, czy w momencie podjęcia tych środków przez kontrahenta po spełnieniu warunków ustalonych przez Strony w umowie, a w konsekwencji czy i kiedy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury? Zdaniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.01.2006 r. (doręczonego w dniu 19.01.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która nie sporządza samodzielnie bilansu, na którą składają się m. in. stacje paliw. Umowa przedwstępna przewiduje odrębne terminy zawarcia umowy ostatecznej oraz wydania poszczególnych stacji paliw (nieruchomości wraz z budynkami i wyposażeniem, zapasami, itp.) Umowa przedwstępna (...)

2011
1
mar

Istota:

Zdaniem Banku regulacja zawarta w art. 38c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 130 Prawa bankowego nie może być interpretowana wprost zgodnie z brzmieniem literalnym wskazanych przepisów, gdyż taka interpretacja nie przystaje do rzeczywistości funkcjonowania banku stosującego MSR i prowadzi do rozwiązań sprzecznych z logiką, jak również celem ustanowienia powołanych przepisów.

Fragment:

(...) nieudokumentowane ryzyko kredytowe także rezerwy na ryzyko ogólne. Odwołanie się ustawodawcy, w w/w przepisie do tworzenia rezerwy na ryzyko ogólne ma znaczenie przy ustaleniu limitu, do wysokości którego utworzona rezerwa na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe może stanowić koszt uzyskania przychodu. W w/w przepisie określony jest obowiązujący sposób kalkulacji tego limitu tj. do wysokości rezerwy na ryzyko ogólne, która zostałaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe. Przepis art. 130 w ust. 2 precyzuje wysokość rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne. Jednym z parametrów mającym wpływ na wielkość rezerwy na ryzyko ogólne jest kwota odpisu dokonanego na fundusz ogólnego ryzyka. Nie dokonanie zatem przez Bank w danym roku obrotowym odpisu na fundusz ogólnego ryzyka uniemożliwia określenie wysokości rezerwy na ryzyko ogólne, co skutkuje niemożnością zastosowania art. 38c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy rachunkiem bankowym dla działalności gospodarczej może być rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?

Fragment:

(...) formie polecenia przelewu. Przepisy podatkowe nie regulują jednak kwestii rodzaju rachunku bankowego, za pomocą którego należy regulować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Kwestie te regulują: 1) ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 ) oraz 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Zgodnie z art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25.08.1997 r. - Prawo bankowe- rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla : 1) osób prawnych, 2) jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową ha własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. - rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uzyskania pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej za 2004r. w kwocie 182.430 zł.

Fragment:

(...) U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), na koniec danego roku podatkowego oraz średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych. Zatem do ustalenia funduszy podstawowych przyjmuje się w tym przypadku dzień 31.12.2004r., a do przeliczenia wartości funduszy własnych, w myśl art. 172, ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, podatnik winien zastosować średni kurs z tabeli kursów ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2004r., tj. 4.0790 zł/euro (tabela 256/A/NBP/2004). Na koniec roku 2004 Bank nie osiągnął funduszy własnych o równowartości 1.000.000 euro, a zatem nie ma podstaw do przyjęcia kursu z dnia 06.09.2003r. Z wniosku Banku wynika, iż na dzień 31.12.2004r. fundusze własne Banku stanowiły równowartość 998.766,19 euro, tj. nie przekroczyły w/w progu (...)