Prawo autorskie | Interpretacje podatkowe

Prawo autorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo autorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku, gdy w umowach o świadczenie usług doradczych i marketingowych nie wyodrębniono z określonego w tych umowach wynagrodzenia wartości przenoszonych praw autorskich i licencji - wydatki na nabycie tych usług stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art 15 ust. 1 Ustawy CIT?
Fragment:
Z uwagi na powołane powyżej przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych należy zauważyć, że prawa autorskie i licencje stanowią odrębny przedmiot obrotu. Tym samym dla określenia skutków podatkowo-prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów zasadne jest wyodrębnienie w ramach ustalonego wynagrodzenia części kwoty dotyczącej świadczenia usług oraz części kwoty związanej z przeniesieniem praw autorskich i licencji. Jakkolwiek Spółka zaznaczyła, że prawa autorskie oraz licencje powstają jako efekt wykonywanych usług doradczych i marketingowych, sam Wnioskodawca wskazał, że brak przeniesienia praw autorskich lub licencji stanowiłby naruszenie niematerialnych praw o charakterze majątkowym. W przedmiotowej sprawie ponieważ nie wyodrębniono z wynagrodzenia wartości przenoszonych praw autorskich i licencji, to w celu podatkowego ujęcia praw autorskich i licencji jako wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 16g ust. 12 ww. ustawy przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 należy zastosować odpowiednio art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
20
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojej utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego utwór (pracodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich. Kwestie prawne związane z powstaniem i nabyciem prawa autorskiego do utworów pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Zatem, w razie wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej (lub innego stosownego dokumentu) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu – daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
2015
3
gru

Istota:
Czy w przypadku zawierania umów o dzieło, których przedmiotem jest tłumaczenie artykułu naukowego, a więc dzieło będące jednocześnie utworem w rozumieniu art. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, koszty uzyskania przychodu ustalać należy zgodnie z przepisem art. 2 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc na poziomie 50% uzyskanego przychodu?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – jak stanowi ust. 2 tego przepisu - przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
2015
7
paź

Istota:
50% koszty uzyskania przychodów
Fragment:
(...) prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu, daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego powinien wynikać wyraźnie z treści zawartej umowy o pracę (czy też innego stosownego dokumentu), gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie, by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że tylko wówczas, gdy: praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przez niego przychodu wynika z korzystania z tychże praw lub (...)
2015
18
cze

Istota:
Czy zleceniobiorca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich. Z treści wniosku wynika, że w 2012 r. Wnioskodawca podpisał z uczelnią umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie projektu pierwszej części monografii na temat będący przedmiotem projektu badawczego Wnioskodawcy. W umowie nie znalazło się żadne postanowienie dotyczące przeniesienia przez Wnioskodawcę na uczelnię żadnych majątkowych praw autorskich. Do umowy zostało jednak dołączone oświadczenie, że wykonane dzieło jest chronione postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Z powyższego wynika zatem, że w przedstawionym zdarzeniu nie doszło do rozporządzenia prawami autorskimi. Wnioskodawca uważa jednak, że z chwilą powstania (ustalenia) przedmiotu umowy o dzieło korzysta z praw autorskich. Podkreślić jednakże należy, że art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie traktuje o jakimkolwiek korzystaniu przez twórcę z utworu tylko korzystanie z określonych praw autorskich lub pokrewnych musi mieć bezpośredni związek z osiągniętym z tego tytułu przychodem.
2015
11
mar

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od praw autorskich do bazy danych klientów (pyt. nr 2).
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.; dalej: Prawo autorskie), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 3 i 4 Prawa autorskiego). Baza danych spełnia wszystkie przesłanki, aby móc uznać ją za utwór w rozumieniu Prawa autorskiego – stanowi przejaw działalności twórczej człowieka oryginalności), wykazuje indywidualny charakter, została ustalona w postaci elektronicznej. Prawa autorskie do bazy danych klientów spełniają również pozostałe warunki, aby uznać je za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji: zostały nabyte (w ramach aportu ZCP przez Wnioskodawcę); nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania; zostały zawarte w katalogu wskazanym w art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. w pkt 4 oraz nie zostały objęte wyłączeniem przedmiotowym z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 16c u.p.d.o.p.; przewidywany okres używania praw przekracza 1 rok; prawa są wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
2015
1
sty

Istota:
Możliwość zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Mając na uwadze powyższe zaznaczyć należy, że w razie wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej (bądź też innego dokumentu regulującego kwestie w tym zakresie) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu, daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego powinien wynikać wyraźnie z treści zawartej umowy o pracę (czy też innego stosownego dokumentu), gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie, by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zajmuje się systemami informatycznymi.
2014
7
paź

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, przy zawieraniu w przyszłości umów zlecenia bądź umów o dzieło, Wnioskodawczyni może stosować podwyższoną stawkę kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje zatem wyłącznie fakt uzyskania przychodu z tytułu wykonania dla zamawiającego utworu, bądź innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez zleceniobiorcę z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni organizuje szkolenia o zróżnicowanej tematyce dla licznych podmiotów.
2014
28
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca jako osoba fizyczna ma prawo we własnym zakresie - pomimo niewykazania 50% kosztów uzyskania przychodu przez płatnika w PIT-11 - wykazać w PIT-37 koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% dla części wynikającej z tytułu wykonywania utworów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego. W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.
2014
30
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Wnioskodawca przy podpisywaniu umowy o dzieło składa oświadczenia o prawach autorskich: Oświadczenie o prawach autorskich. Oświadczam, że jestem autorem pracy (dzieła) polegającego na przeprowadzeniu szkolenia (wykładu) wraz z opracowaniem materiałów osobiście na temat „ Odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej ” (...) oraz że praca jest chroniona postanowieniami ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr ..., poz. ... z późniejszymi zmianami. Przede wszystkim, podwyższone do 50% koszty uzyskania przychodów odnoszą się do utworów będących przedmiotem prawa autorskiego oraz wykonań – przedmiotem praw pokrewnych. Jak wiadomo, zagadnienia te regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W szczególności Wnioskodawca zawiera takie umowy, wtedy gdy przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku umowy o dzieło związanej z przeniesieniem praw autorskich możliwe jest zastosowanie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, o ile mamy do czynienia z utworem...
2014
18
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.