Prawo | Interpretacje podatkowe

Prawo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania nieodp3atnego przekazania towarów.
Fragment:
Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.
2017
26
sty

Istota:
W ocenie tut. Organu w przypadku przedmiotowej nieruchomooci spe3nione s1 przes3anki okreolone w art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem Spó3ka naby3a nieruchomooa w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu (odliczy3a podatek VAT z tytu3u nabycia), nie dokonywa3a ulepszen w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz wynajmowa3a nieruchomooa nieprzerwanie od 2001 r. na cele biurowe. W zwi1zku z faktem, i? opisane w zdarzeniu przysz3ym rozwi1zanie spó3ki oraz zwi1zana z tym faktem koniecznooa wykazania przedmiotowej nieruchomooci w spisie z natury bedzie nastepowa3a w okresie d3u?szym ni? 2 lata od pierwszego zasiedlenia nieruchomooci, tym samym dyspozycje artyku3u 43 ust. 1 pkt 10 ustawy s1 spe3nione i w stosunku do przedmiotowej nieruchomooci nale?y zastosowaa ww. zwolnienie od podatku VAT.
Fragment:
Oznacza to, ?e nastepca prawny wstepuje w zasadzie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowi1zki podatnika. Przekszta3cenie nie zmienia podmiotu, a jedynie typ spó3ki handlowej w obrebie tego samego podmiotu, który zachowuje ci1g3ooa w zakresie praw i obowi1zków podatkowych. Przeniesienie powy?szych przepisów na grunt ustawy o podatku od towarów i us3ug oznacza, i? powsta3a w wyniku 31czenia czy przekszta3cenia osobowa spó3ka handlowa przejmuje wszystkie prawa i obowi1zki, jakie na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug przys3ugiwa3y spó3ce przekszta3canej. Odnosz1c powy?sze przepisy do opisu zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce nale?y stwierdzia, ?e Spó3ka Jawna, jako spó3ka przekszta3cona, wchodzi w pe3nie praw i obowi1zków przekszta3canej Spó3ki z o.o. Sukcesja ta obejmuje tak?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego od kwote podatku naliczonego, które przys3ugiwa3o spó3ce przekszta3canej. Istotne jest, ?e Spó3ce przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego, bez znaczenia natomiast dla sprawy jest fakt, i? Spó3ka z o.o. odliczy3a podatek naliczony przed dniem 1 maja 2004 r. Reasumuj1c, w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przysz3e oraz obowi1zuj1cy w tym zakresie stan prawny nale?y stwierdzia, i? skoro Spó3ce przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomooci, obowi1zana jest wykazaa i opodatkowaa przedmiotow1 nieruchomooa w spisie z natury sporz1dzonym na dzien rozwi1zania Spó3ki Jawnej, na podstawie art. 14 ustawy.
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci odzyskania podatku VAT w zwi1zku z planowan1 realizacj1 projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi A wraz z budow1 budynku technicznego”.
Fragment:
Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1. Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
2017
15
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zauważyć jednak należy, że możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym będącym dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, w prawo własności. Zasady i tryb takiego przekształcenia reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012 r., poz. 83, ze zm.). W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za datę nabycia nieruchomości, o której mowa w przywołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać momentu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna. Jest to bowiem tylko zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w chwili nabycia prawa wieczystego użytkowania. W świetle powyższych wyjaśnień prawnych stwierdzić należy, że omawianej sprawie przedmiotem użytkowania wieczystego był grunt, na którym następnie wybudowano dom. Budowa domu została zakończona w październiku 2013 r., a prawo użytkowania wieczystego przekształcono w odrębną własność w grudniu 2013 r. Oznacza to, że datę nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości należy utożsamiać z datą nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu czyli z 2000 rokiem.
2016
30
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny prawa ochronnego na znak towarowy do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od prawa ochronnego na znak towarowy otrzymanego w drodze darowizny oraz sposobu ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy otrzymanego w drodze darowizny.
Fragment:
Powołane regulacje prawne stanowią, że amortyzacji podlegają nabyte prawa ochronne do znaków towarowych udzielone na zasadach wynikających z ustawy - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.). Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ustawy - Prawo własności przemysłowej). Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 cytowanej ustawy). Z powyższych przepisów wynika, że prawo ochronne na znak towarowy mieści się w kategorii praw określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, wskazanych w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powołanych przepisów wskazać należy, że spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem, może amortyzować nabyte w drodze darowizny prawo ochronne na znak towarowy, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów ( w przypadku Wnioskodawcy, proporcjonalnie do przysługującego udziału w zysku tej spółki).
2016
16
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy.
Fragment:
Powołane regulacje prawne stanowią, że amortyzacji podlegają nabyte prawa ochronne do znaków towarowych udzielone na zasadach wynikających z ustawy - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.). Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ustawy - Prawo własności przemysłowej). Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 cytowanej ustawy). Z powyższych przepisów wynika, że prawo ochronne na znak towarowy mieści się w kategorii praw określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, wskazanych w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powołanych przepisów wskazać należy, że spółka jawna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem może amortyzować nabyte w drodze darowizny prawo ochronne na znak towarowy, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów ( w przypadku Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do przysługującego udziału w zysku tej spółki).
2016
13
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz ustalenia wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy.
Fragment:
Powołane regulacje prawne stanowią, że amortyzacji podlegają nabyte prawa ochronne do znaków towarowych udzielone na zasadach wynikających z ustawy - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.). Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 ustawy - Prawo własności przemysłowej). Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 cytowanej ustawy). Z powyższych przepisów wynika, że prawo ochronne na znak towarowy mieści się w kategorii praw określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, wskazanych w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powołanych przepisów wskazać należy, że spółka jawna, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem może amortyzować nabyte w drodze darowizny prawo ochronne na znak towarowy, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów ( w przypadku Wnioskodawcy, proporcjonalnie do przysługującego udziału w zysku tej spółki).
2016
13
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Dalej należy zauważyć, że możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym będącym dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, w prawo własności. Zasady i tryb takiego przekształcenia reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.). Moment przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowi tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w dniu zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania. Podkreślić należy, że użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Jest formą pośrednią pomiędzy własnością, a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności. Użytkownik ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z gruntu z wyłączeniem innych osób. Może prawem swobodnie rozporządzać, czyli je zbyć, obciążać, czy zapisać. Mając na uwadze przywołane uregulowania prawne oraz opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz posadowionego na nim budynku w dwóch datach, tj.: w dniu 10 kwietnia 2007 r. nabył udział wynoszący 25/32, w drodze spadku po matce, w dniu 27 stycznia 2011 r. nabył udział wynoszący 7/32, w wyniku kupna tych udziałów.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Wnioskodawca podał we wniosku, że zamierza dokonać dostawy prawa użytkowania wieczystego działki nr 1836/1 oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku biurowego. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prawo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.