IPPB6/4510-407/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

1. Czy użytkowane na podstawie Umowy leasingu Prawa Ochronne będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotyczące Praw Ochronnych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?2. Czy użytkowane na podstawie Umowy leasingu Znaki Towarowe (w tym zgłoszone, ale nie zarejestrowane przez Urząd Patentowy), stanowiące utwór w rozumieniu UPA, będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotyczące Znaków Towarowych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?3. Czy fakt udzielenia przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki Towarowe wpłynie na możliwość oraz sposób ich amortyzacji przez Wnioskodawcę?
IPPB6/4510-407/15-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. leasing
 4. prawa
 5. prawa autorskie
 6. prawa majątkowe
 7. wartości niematerialne i prawne
 8. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Praw Ochronnych jako wartości niematerialne i prawne– jest prawidłowe,
 • możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Znaków Towarowych (w tym zgłoszonych, ale nie zarejestrowanych przez Urząd Patentowy) stanowiących wartość niematerialną i prawną – autorskie lub pokrewne prawa majątkowe – jest prawidłowe,
 • określenia czy udzielenie przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki towarowe wpłynie na możliwość i sposób amortyzacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Praw Ochronnych jako wartości niematerialne i prawne,
 2. możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Znaków Towarowych (w tym zgłoszonych, ale nie zarejestrowanych przez Urząd Patentowy) stanowiących wartość niematerialną i prawną – autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 3. określenia czy udzielenie przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki towarowe wpłynie na możliwość i sposób amortyzacji.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „Korzystający”) jest spółką akcyjną opodatkowaną od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów i pożyczek (świadczy usługi w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim). Ponadto, Spółka podejmuje również czynności w związku z drugim przedmiotem działalności, którym jest działalność gastronomiczna, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne).

W wyniku przeprowadzanej restrukturyzacji działalności Spółki, zarządzaniem strategią marketingową, znakami towarowymi oraz pozostałą własnością intelektualną będzie zajmowała się odrębna spółka posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako:„Zarządca”, „Leasingodawca”). Jednym z rozważanych schematów współpracy pomiędzy Zarządcą a Wnioskodawcą jest zawarcie umowy oddania przez leasingodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez Spółkę (dalej jako: „Umowa leasingu”), stanowiącej umowę leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa CIT”).

Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony dłuższy niż rok, a suma ustalonych w Umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących składnikami ZCP. Ponadto, Umowa leasingu będzie zawierać postanowienie, że w podstawowym okresie Umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Przedmiotem Umowy leasingu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa Leasingodawcy, obejmująca zespół składników majątkowych, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym (dalej jako: „ZCP”).

W skład ZCP będą wchodziły różnego rodzaju aktywa, m. in. prawa ochronne do znaków towarowych i wzorów przemysłowych (dalej jako: „Prawa Ochronne”) stanowiące prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, dalej również jako; „UPWP”) oraz prawa autorskie do znaków towarowych nieobjętych prawami ochronnymi (dalej jako; „Znaki Towarowe”). Warstwy graficzne Znaków Towarowych stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako: „UPA”). Prawa autorskie do opisanych powyżej znaków graficznych stanowiących Znaki Towarowe przysługują Leasingodawcy. Użytkowane na podstawie Umowy leasingu ZCP Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe będą wykorzystywane w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę przez okres dłuższy niż rok.

Wnioskodawca zaznacza, iż w momencie złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, niektóre ze Znaków Towarowych mają status zgłoszonych do Urzędu Patentowego w celu udzielenia praw ochronnych, natomiast pozostałe Znaki Towarowe nie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy użytkowane na podstawie Umowy leasingu Prawa Ochronne będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotyczące Praw Ochronnych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...
 2. Czy użytkowane na podstawie Umowy leasingu Znaki Towarowe (w tym zgłoszone, ale nie zarejestrowane przez Urząd Patentowy), stanowiące utwór w rozumieniu UPA, będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotyczące Znaków Towarowych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...
 3. Czy fakt udzielenia przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki Towarowe wpłynie na możliwość oraz sposób ich amortyzacji przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, użytkowane na podstawie Umowy leasingu Prawa Ochronne będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotyczące Praw Ochronnych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, użytkowane na podstawie Umowy leasingu Znaki Towarowe (w tym zgłoszone, ale niezarejestrowane przez Urząd Patentowy), stanowiące utwór w rozumieniu UPA, będą podlegać amortyzacji w księgach Wnioskodawcy jako wartość niematerialna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, a w związku z tym odpisy amortyzacyjne dotyczące Znaków Towarowych będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt udzielenia przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki Towarowe nie wpłynie na możliwość oraz sposób ich amortyzacji przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Art. 15 ust. 6 ustawy CIT stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t .j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Ponadto, stosownie do treści art. 17f ust. 1 ustawy CIT do przychodów finansującego z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...),
 3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przez odpisy amortyzacyjne, o których mowa w powyższym artykule rozumie się odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy CIT, z uwzględnieniem art. 16 ustawy CIT (art. 17a pkt 3 ustawy CIT).

W przypadku spełnienia wymienionych w art. 17f ust. 1 ustawy CIT przesłanek, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodu korzystającego nie zalicza się części opłat leasingowych w zakresie, w jakim dotyczą one spłaty wartości początkowej składników majątkowych będących przedmiotem umowy leasingu. Przychodem finansującego i odpowiednio kosztem korzystającego jest natomiast tzw. część odsetkowa raty leasingowej. Brak uwzględnienia w kosztach podatkowych korzystającego spłaty części kapitałowej wynika z faktu, że jest ona przez niego rozliczana przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od składników majątkowych będących przedmiotem umowy leasingu.

Podsumowując powyższe, w przypadku zawarcia umowy leasingu spełniającej warunki zawarte w art. 17f ust. 1 ustawy CIT korzystający powinien dokonywać amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu.

W konsekwencji, aby odpisy amortyzacyjne w związku z amortyzacją Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe można zakwalifikować jako wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy CIT;
 2. Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe muszą zostać przez Wnioskodawcę nabyte lub użytkowane na podstawie umowy spełniającej warunki wymienione w art. 17f ustawy CIT;
 3. Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe muszą być wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej;
 4. przewidywany okres wykorzystywania Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych jest dłuższy niż rok.

W pierwszej kolejności należy zatem przeanalizować, czy Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe stanowią wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy CIT.

W odniesieniu do Praw Ochronnych, w opinii Wnioskodawcy powinny one zostać zakwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT, tj. jako prawa określone w UPWP (prawa ochronne do znaków towarowych zostały wymienione w art. 121 UPWP, natomiast o prawach z rejestracji na wzory przemysłowe wspomina art. 105 UPWP).

Z kolei Znaki Towarowe zdaniem Wnioskodawcy powinny zostać zakwalifikowane jako podlegające amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, tj. jako autorskie lub pokrewne prawo majątkowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 UPA przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 UPA).

Na mocy art. 8 ust. 1 UPA, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Omawiana ustawa wyróżnia przy tym autorskie prawa osobiste, chroniące nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem (art. 16 UPA), oraz autorskie prawa majątkowe, rozumiane jako przysługujące twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 UPA).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 pkt 1 U PA).

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy Znaki Towarowe stanowią przedmiot prawa autorskiego - stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 UPA. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, iż zgodnie z poglądami doktryny niezarejestrowany znak towarowy może stanowić utwór, w odniesieniu do którego przysługują prawa ochronne wynikające z przepisów UPA, niezależnie od objęcia lub nieobjęcia ich ochroną wynikającą z rejestracji w Urzędzie Patentowym (przykładowo: J. Barta, System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 27-28). Autorskie prawa majątkowe dotyczące Znaków Towarowych wchodzących w skład przedmiotu Umowy leasingu będą więWnioskodawcaanowiły wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, Warunek pierwszy należy zatem uznać za spełniony.

W dalszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że Umowa leasingu będzie wypełniała przesłanki opisane w art. 17f ust. 1 ustawy CIT. Po pierwsze, zawarta umowa oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania stanowi „umowę leasingu” w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy CIT. Ponadto, na podstawie zawartej przez Spółkę Umowy leasingu Zarządca oddaje Spółce do odpłatnego korzystania zorganizowaną część przedsiębiorstwa zawierającą m. in. Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe. Umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony, dłuższy niż rok. Z kolei suma ustalonych w Umowie leasingu opłat za korzystanie z Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, będzie odpowiadała co najmniej wartości początkowej oddanych do korzystania odpowiednio Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych. Umowa będzie zawierała postanowienie, że w podstawowym okresie Umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

W konsekwencji, użytkowane przez Spółkę na podstawie zawartej z Leasingodawcą Umowy leasingu Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe spełniają drugi z wymienionych powyżej warunków niezbędnych do uznania odpisów amortyzacyjnych Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, warunek trzeci oraz warunek czwarty również należy uznać za spełnione: Prawa Ochronne oraz Znaki Towarowe będą wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz przewidywany okres wykorzystywania Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych jest dłuższy niż rok.

Podsumowując powyższe, w opinii Wnioskodawcy odpisy amortyzacyjne dotyczące Praw Ochronnych oraz Znaków Towarowych (w tym Znaków Towarowych zgłoszonych, ale niezarejestrowanych przez Urząd Patentowy) użytkowanych na podstawie Umowy leasingu ZCP będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko uznające prawidłowość amortyzacji niezarejestrowanego znaku towarowego, stanowiącego jednocześnie utwór w rozumieniu UPA zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. IBPBI/2/423-1377/14/MS,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2014 r. IPPB3/423-1031/13-2/MS1,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lipca 2013 r. IPPB1/415-623/13-2/EC,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 listopada 2012 r. sygn. IBPBI/1/415-1022/12/AB),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2012 r. sygn. IPPB3/423-518/12-2/PK1.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ewentualne udzielenie praw ochronnych na Znaki Towarowe nie wpłynie na możliwość oraz sposób ich amortyzacji przez Wnioskodawcę. Co prawda w momencie przyznania praw ochronnych, prawa te będą stanowiły prawa określone w UPWP (rodzaj wartości niematerialnych i prawnych opisanych w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT), jednakże w związku z uprzednim zakwalifikowaniem Znaków Towarowych jako autorskich praw majątkowych oraz dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu, zdaniem Wnioskodawcy udzielenie praw ochronnych na Znaki Towarowe pozostanie bez wpływu na możliwość oraz sposób ich amortyzacji.

Pogląd ten został potwierdzony w wymienionej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lipca 2013 r, IPPB1/415-623/13-2/EC.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 1. możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Praw Ochronnych jako wartości niematerialne i prawne– jest prawidłowe,
 2. możliwości amortyzowania użytkowanych na podstawie umowy leasingu Znaków Towarowych (w tym zgłoszonych, ale nie zarejestrowanych przez Urząd Patentowy) stanowiących wartość niematerialną i prawną – autorskie lub pokrewne prawa majątkowe – jest prawidłowe,
 3. określenia czy udzielenie przez Urząd Patentowy praw ochronnych na Znaki towarowe wpłynie na możliwość i sposób amortyzacji – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.