IPPB3/423-879/11-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował nabyte prawa do niezarejestrowanych znaków, wzorów etykiet, wzorów postaci, opakowań itp. do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (zwaną dalej: Ustawą o pdop)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2011 r. (data wpływu 30.09.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania nabytych praw do niezarejestrowanych znaków, wzorów etykiet, wzorów postaci, opakowań itp. do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania nabytych praw do niezarejestrowanych znaków, wzorów etykiet, wzorów postaci, opakowań itp. do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: Wnioskodawcą) zawarła w dniu 6 czerwca. 2011 roku z inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (zwaną dalej: Sprzedawcą) umowę sprzedaży (zwaną dalej: Umową). W zawartej Umowie Wnioskodawca wystąpił jako strona kupująca. Umowa została podpisana przez osoby prawidłowo umocowane do związania stron postanowieniami Umowy. Dodatkowo strony oświadczyły m. in., że zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, których stroną są Wnioskodawca i Sprzedawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego strony. Sprzedawca oświadczył w Umowie, że jest jedynym właścicielem znaków towarowych słowno- graficznych będących przedmiotem Umowy (zwanych dalej: Znakami). Wzory Znaków zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do Umowy i dotyczyły znakowania pokarmów oraz innych produktów dla zwierząt. Sprzedawca oświadczył, że prawo własności Znaków jest wolne od „ jakichkolwiek roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie istnieją żadne ograniczenia w rozporządzaniu znakami przez Sprzedawcę. Sprzedawca przeniósł na Wnioskodawcę własność wymienionych powyżej Znaków wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami. Na dzień zawierania Umowy Znaki nie były zarejestrowane ani zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Znaki będące przedmiotem Umowy są oznaczeniem przedstawionym w sposób graficzny, charakteryzującym się określoną niezmienną kolorystyką, stałym kształtem i układem graficznym stosowanym od ponad roku przez Sprzedawcę i służącym rozpoznawalności przedsiębiorcy i jego produktów na rynku.Równocześnie na mocy postanowień Umowy Sprzedawca przeniósł na Wnioskodawcę przysługujące mu autorskie prawa majątkowe (zwane dalej: Prawami Autorskimi) do Znaków wymienionych powyżej oraz do innych utworów, które określił szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy. Utwory te obejmują formy graficzne i przestrzenne: oznaczeń kartonów, wzorów postaci zwierząt, wzorów etykiet, opakowań, banerów, regałów ekspozycyjnych, folderów informacyjnych. Utwory te nie były na dzień podpisania Umowy objęte prawem ochronnym określonym w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Były wykorzystywane w prowadzonej działalności Sprzedawcy i służyły rozpoznawalności oferowanych produktów oraz odróżniały je oraz samego przedsiębiorcę od innych podobnych produktów oferowanych na rynku. Wnioskodawca nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, czy zakupione Znaki i inne utwory będą w przyszłości zgłaszane do rejestracji w Urzędzie Patentowym.Przeniesienie Praw Autorskich nastąpiło zgodnie z postanowieniami Umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo Sprzedawca upoważnił Wnioskodawcę do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. W Umowie określono wynagrodzenie za przeniesienie własności Praw Autorskich. Strony wskazały w Umowie dokładną datę przeniesienia własności Praw Autorskich, co zostało potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Sprzedawcę (zaliczkową i rozliczeniową). Wynagrodzenie za Prawa Autorskie zostało ustalone jako jednorazowe na kwotę przekraczającą 3500 zł netto. Wnioskodawca nabył w/w wartości w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i produkcji karmy oraz innych produktów dla zwierząt z wykorzystaniem zakupionych oznaczeń oraz wzorów i form graficznych, przestrzennych, do których nabył w ramach Umowy autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń. Z dniem nabycia Wnioskodawca przyjął do używania i wprowadził do ewidencji wartości niematerialnych zakupione Prawa Autorskie z uwagi na przewidywany okres używania dłuższy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował nabyte prawa do niezarejestrowanych znaków, wzorów etykiet, wzorów postaci, opakowań itp. do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (zwaną dalej: Ustawą o pdop)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte w ramach zawartej Umowy Prawa Autorskie stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji w świetle przepisów Ustawy o pop.Zgodnie z art. 16b ust 1 pkt 4 Ustawy o pdop amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zwane wartościami niematerialnymi lub prawnymi.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nabyte w ramach Umowy Prawa Autorskie do niezarejestrowanych znaków, wzorów, innych utworów graficznych mieszczą się w ramach powyższej definicji, gdyż spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające zaliczyć te wartości do wartości niematerialnych podlegających amortyzacji.

  1. Wynagrodzenie ustalone w Umowie dotyczy autorskich praw majątkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalnościtwórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m. in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, wzornictwa przemysłowego. Ochroną zgodnie z przepisami objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Przedmiotem zakupionych przez Wnioskodawcę Praw Autorskich są utwory, o których mowa w w/w ustawie, gdyż są przejawem działalności twórczej i zostały wyrażone w skonkretyzowanej postaci w sposób jednoznacznie określony w załącznikach do Umowy. Znaki będące przedmiotem Umowy są oznaczeniem przedstawionym w sposób graficzny, charakteryzującym się określoną niezmienną kolorystyką, stałym kształtem i układem graficznym. Nabyte utwory obejmują poza znakami również formy graficzne i przestrzenne: oznaczeń kartonów, wzorów postaci zwierząt, wzorów etykiet, opakowań, banerów, regałów ekspozycyjnych, folderów informacyjnych. Wszystkie zostały wielokrotnie utrwalone m.in. poprzez ich praktyczne wykorzystywanie przez Sprzedawcę w prowadzonej działalności oraz służyły rozpoznawalności oferowanych produktów i odróżniały je oraz samego przedsiębiorcę od innych podobnych produktów oferowanych na rynku. Niewątpliwie nabyte przez Wnioskodawcę Znaki i inne utwory stanowią przedmiot prawaautorskiego.
  2. Prawa autorskie zostały nabyte.Wnioskodawca nabył Prawa Autorskie na podstawie umowy sprzedaży. Tytułem przeniesienia tych praw uiścił na rzecz Sprzedającego określone w Umowie wynagrodzenie.
  3. Nabyte prawa do utworów nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania.Z dniem nabycia Wnioskodawca przyjął do używania zakupione Prawa Autorskie, gdyż w pełni nadawały się do gospodarczego wykorzystania na ten dzień. Nie zidentyfikowano żadnych przesłanek, które mogłyby mieć wpływ na brak możliwości ich wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać nabyte utwory w działalności gospodarczej poprzez umieszczenie ich na swoich towarach, opakowaniach itp. umieszczenie na dokumentach związanych z wprowadzaniem swoich towarów do obrotu oraz posługiwanie się nimi w celu reklamy.
  4. Przewidywana okres użytkowania jest dłuższy niż rok i nabyte wartości są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.Wnioskodawca nie planuje odsprzedaży nabytych Praw Autorskich i zamierza wykorzystywać je w prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja, sprzedaż karmy i innych akcesoriów dla zwierząt) przez okres wieloletni.

Z przedstawionej powyżej argumentacji wynika, iż wszystkie warunki do uznania zakupionych Praw Autorskich za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji w rozumieniu Ustawy o pdop zostały spełnione łącznie. Zgodnie z art. 16d Ustawy o pdop te składniki majątku wprowadza się do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Wnioskodawca przyjął do używania nabyte Prawa Autorskie z dniem zakupu i wprowadził je na ten dzień do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia..

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.