IPPB1/4511-56/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej?
IPPB1/4511-56/16-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. obowiązek
 4. prawa
 5. sprzedaż
 6. spółka komandytowa
 7. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przyszłości zamierza przekształcić działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Kapitałowa”), zgodnie z art. 551 § 5 oraz art. 5841 - 58413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: „KSH”). Przy przekształceniu może wystąpić sytuacja, w której wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce Kapitałowej będzie niższa od wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W takim przypadku powstała nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy. W kolejnym kroku Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki Kapitałowej w spółkę komandytową (dalej jako: „Spółka Komandytowa”). W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem Spółki Komandytowej. W przyszłości Wnioskodawca zamierza zbyć ogół praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości podatkowej przedsiębiorstwa na dzień objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KSH, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 2 KSH).

Jeżeli chodzi o charakter ogółu praw i obowiązków wspólnika - prawa majątkowe to prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem oraz charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami - zbywalnością oraz posiadaniem określonej wartości majątkowej. Ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (m.in. w spółce komandytowej) stanowi zatem prawo majątkowe w rozumieniu art. 18 ustawy o PIT.

W związku z powyższym przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu jego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Powyższe potwierdza judykatura. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 października 2011 r., sygn. II FSK 857/10 uznał, że „ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, stanowiący konglomerat uprawnień i obowiązków o charakterze majątkowo-korporacyjnym, składa się na jego udział w spółce. Wprawdzie nie jest tożsamy z udziałem w spółce kapitałowej, ale na gruncie obrotu cywilnego stanowi prawo majątkowe, kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.do.f.

W odniesieniu do zbywania ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej ustawa nie przewiduje szczególnej metody ustalania dochodu. W związku z tym będą miały zastosowanie zasady ogólne.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Powyższe oznacza, że przychód ze zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej powstanie w momencie otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji zbywającemu pieniędzy i wartości pieniężnych i będzie przychodem z praw majątkowych.

Przychód ten można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Przepisy ustawy o PIT nie regulują przy tym również szczególnych zasad ustalania kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki z o.o., która z kolei powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (ustawodawca uregulował jedynie sposób ustalenia kosztu w przypadku zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej - art. 22 ust. 1ł ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z przepisu tego wynika, że wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli:

 1. jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 2. nie jest wymieniony w art. 23 ww. ustawy,
 3. jest należycie udokumentowany.

Zgodnie z powyższym, kosztem uzyskania przychodu ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej są udokumentowane wydatki poniesione na nabycie tego prawa. W wyniku przekształcenia w Spółkę Kapitałową a następnie w Spółkę Komandytową, Wnioskodawca dokona „wymiany” swojego przedsiębiorstwa na udziały Spółki Kapitałowej a następnie na prawa i obowiązki wspólnika Spółki Komandytowej. Dlatego też w opinii Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce Komandytowej będą wydatki poniesione na nabycie/wytworzenie składników majątku składających się na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy pomniejszone o dokonane do czasu przekształcenia w Spółkę Kapitałową odpisy amortyzacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.