ILPB2/415-779/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.
ILPB2/415-779/14-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. pracownik
 4. prawa
 5. program motywacyjny
 6. programy
 7. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym, pismem z dnia 3 października 2014 r. nr ILPB2/415-779/14-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 3 października 2014 r., skutecznie doręczono dnia 6 października 2014 r., zaś w dniu 13 października 2014 r. (data nadania 10 października 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest on polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości osiąganych dochodów. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług kurierskich.

Wnioskodawca, dążąc do zwiększenia efektywności kluczowych pracowników Spółki (dalej: Uprawnieni) oraz motywowania ich do osiągania lepszych wyników, ustanawia Program motywacyjny oparty na instrumentach pochodnych (dalej: Program). Zasady Programu określa Regulamin programu motywacyjnego opartego na instrumentach pochodnych (dalej: Regulamin) oraz Umowa o przyznanie instrumentu pochodnego (dalej: Umowa), zawierana z każdym z Uprawnionych w momencie jego przystąpienia do Programu. Uczestnikiem Programu (Uprawnionym) może zostać każdy pracownik Spółki piastujący jedno ze stanowisk wymienionych w Regulaminie, który otrzyma zgodę Spółki na uczestnictwo w Programie. Celem Programu jest zapewnienie możliwości uzyskania przez Uprawnionych świadczenia pieniężnego, którego wysokość jest powiązana z osiągnięciem przez Spółkę określonych wskaźników. Poprzez realizację Programu Spółka zmierza do motywowania Uprawnionych do jak najlepszej pracy.

Przystąpienie do Programu jest możliwe przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego Spółki, chyba że Spółka w odniesieniu do konkretnego Uprawnionego zdecyduje o możliwości przystąpienia przez niego do Programu w trakcie roku.

Uprawnionym na mocy Umowy zostaje przyznane warunkowe prawo (dalej: Prawo) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego uzależnionego od wartości określonego wskaźnika lub kombinacji wskaźników (dalej: Rozliczenie Pieniężne). Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego zostaje przyznane Uprawnionemu nieodpłatnie, z dniem zawarcia Umowy.

Możliwość otrzymania i wysokość Rozliczenia Pieniężnego przysługującego Uprawnionemu za dany rok budżetowy jest uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika lub kombinacji wskaźników wskazanych w Umowie w danym roku budżetowym. Wskaźniki te, w zależności od konkretnego Uprawnionego, mogą obejmować:

 • EBIT Spółki,
 • EBIT osiągnięty przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki (np. EBIT określonego regionu),
 • EBITA Spółki,
 • EBITA osiągnięty przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki (np. EBITA określonego regionu),
 • EBITA Spółki skorygowany o wskaźnik jakościowy (wskaźnik jakościowy uwzględnia kombinację określonych czynników, w zależności od stanowiska, np. jakość doręczeń, jakość odbiorów, liczbę zagubionych przesyłek, liczbę uszkodzonych paczek, informacje o liczbie błędnie dokonanych sortowań, itp.),
 • EBITA osiągnięty przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki (np. określony region) skorygowany o wskaźnik jakościowy danej jednostki organizacyjnej (wskaźnik jakościowy rozumiany jak wyżej),
 • Wolumen sprzedaży osiągnięty przez Spółkę,
 • Wolumen sprzedaży osiągnięty przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki (np. wolumen sprzedaży w określonym regionie),
 • Średnie stawki frachtowe stosowane przez Spółkę (średnia cena za usługę transportową / cena za przesyłkę),
 • Średnie stawki frachtowe w określonej wewnętrznej jednostce organizacyjnej Spółki (średnia cena za usługę transportową / cena za przesyłkę osiągane w określonym regionie),
 • Średni poziom wskazanej/ych kategorii kosztów w Spółce,
 • Średni poziom wskazanej/ych kategorii kosztów w określonej wewnętrznej jednostce organizacyjnej Spółki (np. ogólny poziom kosztów w regionie, poziom kosztów w regionalnej sortowni, poziom kosztów związanych z reklamacjami w centralnej sortowni),
 • Średni poziom wskazanej/ych kategorii kosztów przypadający na usługę (np. średni poziom kosztów pracy przypadający na usługę (dostawę/przesyłkę), średni poziom kosztów transportu przypadający na usługę (dostawę/przesyłkę).

Dla celu kalkulacji kwoty Rozliczenia Pieniężnego za dany rok budżetowy wysokość poszczególnych wskaźników jest ustalana w oparciu o dane wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli dane zawarte w sprawozdaniu nie pozwalają na ustalenie wysokości danego wskaźnika - na podstawie danych z ewidencji finansowo-księgowej, a także sprawozdań i raportów wewnętrznych.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego przysługująca Uprawnionemu zostanie ustalona w stopniu proporcjonalnym do okresu pozostawania przez niego w aktywnym stosunku zatrudnienia w roku budżetowym, za który przysługuje mu Rozliczenie Pieniężne. Za okres pozostawania w aktywnym stosunku zatrudnienia uznaje się okres zatrudnienia w Spółce z wyłączeniem okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłków z tytułu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego, przebywania na urlopie wychowawczym lub nieobecności nieodpłatnej, przy czym wyłączenie to stosuje się dopiero, jeżeli łączna długość powyższych okresów przekracza zdefiniowaną w Regulaminie liczbę dni.

Realizacja Prawa może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Prawo do Rozliczenia Pieniężnego ma zatem charakter warunkowy.

Realizacja Prawa przez Uprawnionego dokonywana będzie poprzez wypłatę Uprawnionemu kwoty Rozliczenia Pieniężnego. Wypłata Rozliczenia Pieniężnego będzie następować każdorazowo po zakończeniu roku budżetowego Spółki i ustaleniu wysokości wskaźników, od których uzależniona jest wypłata.

Ewentualne przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności lub uprawnień przysługujących w związku z uczestnictwem w Programie może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego oraz ustaleniu wysokości Rozliczenia Pieniężnego. Transfer taki wymaga wyraźnej zgody Spółki wskazującej osobę cesjonariusza, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa ulega rozwiązaniu, a przyznane Prawo wygasa w przypadku rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a Uprawnionym przed ostatnim dniem roku budżetowego, za który przyznano Prawo, a także rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Jednocześnie na zawarte w wezwaniu do uzupełnienia wniosku pytanie Organu, czy na moment przyznania Uprawnionym Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, możliwe jest ustalenie wartości rynkowej tego Prawa, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o PIT wartością rynkową rzeczy lub praw majątkowych jest wartość określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W kontekście przytoczonej definicji Wnioskodawca zwraca uwagę, że w analizowanej sprawie z jednej strony obrót Prawami przyznanymi na podstawie Umowy jest ograniczony (w praktyce najprawdopodobniej nie wystąpi), a z drugiej, w ocenie Spółki, trudno jest porównywać z Prawami inne instrumenty występujące na rynku. W efekcie trudno jest wskazać prawa tego samego rodzaju i gatunku, do których można by przyrównać przyznane Prawo.

Jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji, Umowa zawierana z Uprawnionym przewiduje ograniczenia w możliwości rozporządzania Prawem. W szczególności, ewentualne przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności lub uprawnień przysługujących w związku z uczestnictwem w Programie może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego oraz ustaleniu wysokości Rozliczenia Pieniężnego. Transfer taki wymaga wyraźnej zgody Spółki wskazującej osobę cesjonariusza, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Powyższe ograniczenia oraz fakt, że Prawo jest instrumentem oferowanym przez Spółkę wyłącznie Uprawnionym sprawiają, że nie będzie występował obrót Prawami w okresie, w którym wartość Rozliczenia Pieniężnego będzie nieznana. Do ewentualnego obrotu może dojść potencjalnie jedynie w odniesieniu do wierzytelności lub uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie już po ustaleniu wartości Rozliczenia Pieniężnego. Z oczywistych względów jednak wartość uprawnień związanych z uczestnictwem w Programie na ten moment będzie zupełnie inna niż ta, którą Prawo będzie miało w momencie, gdy nie będzie wiadomo jeszcze, czy w ogóle dojdzie do Rozliczenia Pieniężnego (a także jaka będzie jego wartość).

Spółka jest świadoma, że również inne podmioty oferują swoim pracownikom prawa, które pozornie mogą wydawać się zbliżone do Praw przyznanych w ramach Programu. W tym kontekście należy zwrócić jednak uwagę, że prawa przyznawane przez inne podmioty różnią się znacząco od Praw będących przedmiotem wniosku. Do istotnych różnic można zaliczyć m.in.: zestaw wskaźników (w szczególności w przypadku innych praw wskaźniki te dotyczyć będą innego podmiotu), inne poziomy wskaźników, których osiągnięcie daje prawo do rozliczenia pieniężnego oraz inne wysokości rozliczenia pieniężnego należnego przy określonych poziomach wskaźników). Powyższe sprawia, że w ocenie Spółki brak jest możliwości porównania poszczególnych praw między sobą, ze względu na ich odmienne parametry finansowe. W szczególności, ze względu na wskazane różnice, dla każdego prawa, w momencie jego przyznania, inne jest prawdopodobieństwo uzyskania przez poszczególnych uprawnionych konkretnej wysokości rozliczenia pieniężnego.

Na marginesie Spółka zwraca uwagę, że informacje o cenie praw przyznanych przez inne podmioty (nawet jeżeli taka cena występowałaby w ogóle w obrocie) nie są dostępne, a zatem nie ma możliwości, by stanowiły one podstawę ustalenia wartości rynkowej Praw przyznawanych przez Spółkę.

Analizując możliwość porównania Praw do innych praw funkcjonujących na rynku należy wskazać także na specyficzną relację wiążącą Spółkę z uczestnikami programu, a także na cel programu, którym jest motywacja kluczowych pracowników. Z tego powodu, zdaniem Spółki, nie można przyrównywać Prawa do instrumentów o innym niż motywacyjny charakterze, które mogą występować na rynku.

Mając na uwadze powyższe, Spółka zajmuje stanowisko własne, że w momencie przyznania Prawa nie istnieje możliwość ustalenia wartości rynkowej Praw przyznawanych Uprawnionym.

W tym kontekście Spółka podkreśla, też, że wysokość przysługującego Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego będzie znana dopiero w momencie realizacji Prawa. Z tego powodu za wartość rynkową Prawa nie można przyjąć potencjalnej wartości Rozliczenia Pieniężnego gdyż ta pozostaje niepewna (w szczególności, na dzień przyznania Prawa nie wiadomo czy dojdzie w ogóle do jego realizacji). W związku z tym Spółka podtrzymuje przedstawione w pierwotnym wniosku stanowisko własne, że wartość przysporzenia uzyskanego przez Uprawnionych można ustalić dopiero w momencie realizacji Prawa.

Natomiast w odpowiedzi na sformułowane w wezwaniu pytanie, czy przyznane Uprawnionym Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Wnioskodawca wskazał, że art. 5a pkt 13 ustawy o PIT znajduje się wśród przepisów, o których interpretację Wnioskodawca zwrócił się w złożonym wniosku.

Zdaniem Spółki, w celu zajęcia stanowiska co do możliwości zakwalifikowania Prawa jako instrumentu finansowego w rozumieniu powyższego przepisu istnieje konieczność kompleksowego przeanalizowania przepisów ustawy o OIF, w celu ustalenia czy Prawo stanowi jeden z instrumentów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o OIF instrumentami finansowymi są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
  4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
  5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
  7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
  8. kontrakty na różnicę,
  9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o OIF przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych rozumie się spełnianie warunków określonych w art. 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 1287/2006. Zgodnie z art. 38 ust. 3 tego rozporządzenia kontrakt wykazuje właściwości innych instrumentów finansowych jeżeli jest on rozliczany w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej lub kilku stron, inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu.

Równocześnie, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o OIF pod pojęciem instrumentu pochodnego rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W ocenie Spółki, na gruncie przytoczonych przepisów, wskazane we wniosku Prawo wykazuje następujące cechy instrumentu pochodnego:

 • Uprawnieni przystępując do Programu nabywają uprawnienie do żądania otrzymania od Spółki w przyszłości, po zakończeniu roku budżetowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków rozliczenia pieniężnego uzależnionego od wartości określonego wskaźnika lub kombinacji wskaźników (tzn. Prawo jest wykonywane poprzez Rozliczenie Pieniężne);
 • Rozliczenie transakcji następuje dopiero po pewnym okresie czasu od zawarcia umowy. Ustalenie wysokości przysługującego uczestnikowi Programu Rozliczenia Pieniężnego za dany okres następuje na podstawie porównania wysokości wskaźnika lub kombinacji wskaźników z wysokościami progowymi wskazanymi w Umowie (tzn. wartość Rozliczenia Pieniężnego nie jest znana w momencie przyznania Prawa);
 • Wartość Rozliczenia Pieniężnego zależy od wskaźników, które w ocenie Spółki stanowią dopuszczalne instrumenty bazowe, a mianowicie od:
  • EBIT Spółki;
  • EBIT osiągniętego przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki;
  • EBITA Spółki;
  • EBITA osiągniętego przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki;
  • EBITA Spółki skorygowanego o wskaźnik jakościowy;
  • EBITA osiągniętego przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki skorygowanego o wskaźnik jakościowy danej jednostki organizacyjnej;
  • Wolumenu sprzedaży osiągniętego przez Spółkę;
  • Wolumenu sprzedaży osiągniętego przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki;
  • Średnich stawek frachtowych stosowanych przez Spółkę (rozumianych jako średnie ceny za usługę transportową / ceny za przesyłkę świadczoną przez Spółkę);
  • Średnich stawek frachtowych w określonej wewnętrznej jednostce organizacyjnej Spółki (rozumianych jako średnie ceny za usługę transportową / ceny za przesyłkę osiągane w określonej jednostce organizacyjnej Spółki);
  • średniego poziomu wskazanej/ych kategorii kosztów w Spółce;
  • średniego poziomu wskazanej/ych kategorii kosztów w określonej wewnętrznej jednostce organizacyjnej Spółki;
  • średniego poziomu wskazanej/ych kategorii kosztów przypadających na usługę; (tzn., zdaniem Spółki, wartość Rozliczenia Pieniężnego zależy od instrumentów bazowych wymienionych w ustawie o OIF).

Zdaniem Spółki, powyższe argumenty przemawiają za uznaniem, że Prawo stanowi instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF, a tym samym pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze udzielone przez Wnioskodawcę odpowiedzi na powyżej wskazane pytania, sformułowane w wystosowanym przez Organ wezwaniu do uzupełnienia opisanych we wniosku stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych, przyjęto, że informacje powyższe stanowią element stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych, a więc:

 • na moment przyznania Uprawnionym Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tego Prawa,
 • przyznane Uprawnionym Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionych z tytułu przyznania i realizacji Prawa powinno, na gruncie PIT, być traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa, tj. wypłaty Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego...
 2. Czy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustaw o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionych z tytułu przyznania i realizacji Prawa powinno, na gruncie PIT, być traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa, tj. wypłaty Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego.

Zdaniem Spółki przyznanie Uprawnionemu Prawa nie będzie prowadziło do powstania przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przepisu, przychód po stronie Uprawnionych nie powstanie w momencie przyznania Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych, ani jakichkolwiek nieodpłatnych świadczeń. Przyznanie Prawa stanowi jedynie zobowiązanie Spółki do wypłaty określonego świadczenia pieniężnego w przyszłości, wyłącznie po zaistnieniu określonych warunków. Inaczej mówiąc Prawo ma charakter warunkowy, a Rozliczenie Pieniężne wynikające z jego przyznania pozostaje wyłącznie potencjalne.

W szczególności, otrzymane Prawo nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej Prawo. W momencie przyznania Prawa nie można stwierdzić czy jego realizacja przyniesie Uprawnionemu wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Nabycie Prawa przez Uprawnionego stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania potencjalnej wypłaty w formie Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości i to tylko po spełnieniu określonych warunków.

Na moment przyznania Prawa nie jest możliwe także ustalenie konkretnej wielkości przysporzenia. Wysokość przysługujących Uprawnionemu w ramach Rozliczenia Pieniężnego środków będzie znana dopiero w momencie realizacji Prawa. W szczególności, jeżeli nie zostanie osiągnięty zakładany poziom choćby jednego ze wskaźników określonych w Umowie, wysokość rozliczenia pieniężnego wyniesie „0” (Uprawniony nie otrzyma żadnego przysporzenia).

Dodatkowo należy podkreślić, że możliwość dysponowania Prawem przez Uprawnionego jest ograniczona. Do zakończenia roku budżetowego, którego dotyczy Prawo oraz ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego Uprawniony nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności lub uprawnień przysługujących w związku z uczestnictwem w Programie.

Ze względu na powyższe, na moment nabycia Prawa, uprawnienie do otrzymania w przyszłości Rozliczenia Pieniężnego ma charakter wyłącznie potencjalny. Brak jest zatem podstaw do rozpoznania w momencie nabycia Prawa przychodu po stronie Uprawnionego.

Reasumując należy stwierdzić, że przyznanie Prawa nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Uprawnionego.

Stanowisko Spółki w tym zakresie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2014 r. (ILPB2/415-14/14-2/JK) i z 20 czerwca 2013 r. (ILPB2/415-274/13-2/TR) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 marca 2014 r. (IPPB2/415-892/13-4/MK), które zostały wydane w analogicznym do niniejszego stanie faktycznym.

W odniesieniu do praw o charakterze zbliżonym do Prawa analogiczne stanowisko zostało zajęte również m.in. przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 23 kwietnia 2014 r. (IPPB2/415-88/14-2/MG), z 20 marca 2014 r. (IPPB2/415-883/13-4/MK), z 19 kwietnia 2012 r. (IPPB2/415-87/12-2/MK), z 23 listopada 2011 r. (IPPB2/415-698/l1-7/MG) i z 19 kwietnia 2011 r. (IPPB1/415-223/11-4/EC) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 16 października 2013 r. (IBPBII/2/415-768/13/HS).

W ocenie Spółki, przychód po stronie Uprawnionego powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z kolei, według art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, będącego przepisem szczególnym w odniesieniu do powołanego art. 10, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm., dalej: ustawa o OIF). Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 • tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 • niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 • kontrakty na różnicę,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie natomiast z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674) instrument pochodny to taki instrument finansowy, którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 • rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z powyższych przepisów wynika, że instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych mogą być w szczególności: wskaźniki finansowe, wskaźniki rentowności czy stawki frachtowe. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że za wskaźniki finansowe przyjmuje się powszechnie współczynniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych lub możliwe do ustalenia na podstawie danych z ewidencji finansowo-księgowej, a także sprawozdań i raportów opartych o dane finansowo-księgowe. W świetle przytoczonych definicji, w ocenie Wnioskodawcy, instrumentami bazowymi mogą być wszystkie ze wskaźników stosowanych w Programie, które zostały wymienione w przedstawionym przez Spółkę opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym:

 • wysokość ewentualnego Rozliczenia Pieniężnego należnego na skutek przyznania Prawa jest kalkulowana w oparciu o instrument bazowy wymieniony w ustawie o OIF;
 • Prawo jest przyznane Uprawnionym nieodpłatnie, a wartość wynikającego z niego Rozliczenia Pieniężnego zależy bezpośrednio od warunków rynkowych, których wpływ jest bezpośrednio uwzględniony w zmiennych będących podstawą do ustalenia wartości Rozliczenia Pieniężnego;
 • Realizacja uprawnień wynikających z Prawa następuje po jego przyznaniu i przyjmuje formę pieniężną.

Prawo stanowi instrument pochodny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2, jak i art. 3 pkt 28a ustawy o OIF.

W konsekwencji, jak wskazano powyżej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, przychód z realizacji Prawa, jako przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych.

W tym kontekście, Spółka zwraca uwagę, że podstawą i powodem potencjalnego przysporzenia dla Uprawnionych jest realizacja uprawnień wynikających z Prawa. Wysokość Rozliczenia Pieniężnego jest ściśle zależna od wysokości wskaźników osiąganych przez Spółkę.

Jednocześnie umowy o pracę z Uprawnionymi jasno określają zakres ich obowiązków, za które są wynagradzani na podstawie takiej umowy. Tymczasem na wysokość instrumentu bazowego wpływ mają zmienne warunki rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spółki jako całości. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Uprawnionych razem z innymi czynnikami i działaniami podejmowanymi przez inne osoby zatrudnione w Spółce mają pośredni wpływ na sytuację finansową Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe. Osiągnięcie wskaźników finansowych jest więc wypadkową wielu czynników, a nie wynikiem jednostkowego działania konkretnego Uprawnionego.

Nie ma zatem możliwości zaliczenia przysporzenia z tytułu Prawa do innych (niż kapitały pieniężne) źródeł przychodów, w szczególności do takich, które bezpośrednio wynikają z relacji Uprawnionych ze Spółką.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że przyznanie Uprawnionym Prawa skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji Prawa, tj. wypłaty Uprawnionemu Rozliczenia Pieniężnego. Środki otrzymane w wyniku Rozliczenia Pieniężnego stanowić będą dla Uprawnionych przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki PIT, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, w tym interpretacjach przytoczonych już wcześniej w treści wniosku.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przyznaniem i realizacją Prawa na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT.

Kwalifikacja przychodu z tytułu realizacji uprawnień wynikających z Prawa do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, że na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku PIT dochodów wynikających z przyznania i realizacji Prawa, tj. z Rozliczenia Pieniężnego.

Jak już wcześniej wskazano, na moment przyznania Prawa po stronie Uprawnionego nie powstaje przysporzenie. W związku z tym samo przyznanie Prawa jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, a co za tym idzie w związku z nim na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki podatkowe.

Natomiast na moment realizacji Prawa, dochód z realizacji Prawa będzie podlegał rozliczeniu przez samego Uprawnionego. Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, podatnik obowiązany jest wykazać uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o PIT i obliczyć należny podatek dochodowy. Obowiązek ten powstaje po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT, sporządzone według ustalonego wzoru (informacje PIT-8C). Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje omawiane dochody. W rezultacie, z tytułu przyznania i realizacji Prawa Wnioskodawca zobowiązany będzie jedynie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Uprawnionym i właściwym urzędom skarbowym.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychodem podatkowym będzie również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W tym kontekście rozważenia wymagają skutki przyznania Uprawnionym Prawa do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego uzależnionego od wartości określonego wskaźnika lub kombinacji wskaźników (dalej: Rozliczenie Pieniężne). Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego zostaje przyznane Uprawnionemu nieodpłatnie, z dniem zawarcia Umowy.

Realizacja Prawa może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Prawo do Rozliczenia Pieniężnego ma zatem charakter warunkowy. Realizacja Prawa przez Uprawnionego dokonywana będzie poprzez wypłatę Uprawnionemu kwoty Rozliczenia Pieniężnego. Wypłata Rozliczenia Pieniężnego będzie następować każdorazowo po zakończeniu roku budżetowego Spółki i ustaleniu wysokości wskaźników, od których uzależniona jest wypłata.

Ewentualne przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności lub uprawnień przysługujących w związku z uczestnictwem w Programie może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego oraz ustaleniu wysokości Rozliczenia Pieniężnego. Transfer taki wymaga wyraźnej zgody Spółki wskazującej osobę cesjonariusza, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa ulega rozwiązaniu, a przyznane Prawo wygasa w przypadku rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a Uprawnionym przed ostatnim dniem roku budżetowego, za który przyznano Prawo, a także rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Ponadto, na moment przyznania Uprawnionym Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tego Prawa.

Przyznane Uprawnionym Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94).

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że samo przyznanie Uprawnionym pochodnych instrumentów finansowych – po spełnieniu warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Prawa w ramach programu motywacyjnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie jest związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Wnioskodawca wskazał bowiem, że Prawo do Rozliczenia Pieniężnego ma charakter warunkowy. Realizacja Prawa może nastąpić dopiero po zakończeniu roku budżetowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków. Ponadto, na moment przyznania Uprawnionym Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego, nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tego Prawa.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanego w ramach programu pochodnego instrumentu finansowego (Prawa) wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest to, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, wskaźnika rentowności, indeksu finansowego, wskaźnika finansowego, itp.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że przyznane Uprawnionym Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionych: stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych, należy stwierdzić, że Uprawnieni z tytułu realizacji Prawa, osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 cyt. ustawy podatkowej, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Reasumując: przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniach podatkowych składanych przez Uprawnionych).

W związku z powyższym na Spółce (Wnioskodawcy) nie ciążą obowiązki płatnika z ww. tytułu, a jedynie obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionych stanach faktycznych oraz
 • zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.