ILPB2/415-274/13-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
ILPB2/415-274/13-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty finansowe
 2. kapitały pieniężne
 3. obowiązek płatnika
 4. pochodne instrumenty finansowe
 5. powstanie przychodu
 6. prawa
 7. przychód
 8. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2013 r. (data wpływu: 20 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany („Spółka”, „Wnioskodawca”) jest częścią koncernu, którego udziałowiec, spółka X., ma swoją siedzibę w Holandii. Spółka zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem rozwiązań i systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych doprowadzających wodę do budynków, jej transportem, ogrzewaniem, odprowadzaniem ścieków, wód deszczowych, a także systemami kanalizacji zewnętrznej.

Intencją Wnioskodawcy jest zwiększenie motywacji kluczowych dyrektorów Spółki („Dyrektorzy”) do osiągania jeszcze lepszych wyników finansowych. W tym celu Spółka zawiera z Dyrektorami umowy praw pochodnych („Umowy Praw Pochodnych”), na podstawie których Dyrektorom jest przyznane uprawnienie („Uprawnienie” do otrzymania w przyszłości kwoty pieniężnej, której wypłata nastąpi w wyniku realizacji tegoż Uprawnienia („Rozliczenie Pieniężne”).

Realizacja Uprawnienia może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po spełnieniu określonych w Umowie Praw Pochodnych warunków (Uprawnienie to jest zatem warunkowe). Wysokość Rozliczenia Pieniężnego uzależniona jest od wartości określonych wskaźników (Wskaźniki”).

Dyrektorzy są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę, a niektórzy z nich pełnią jednocześnie funkcję Członków Zarządu Spółki. Umowy Praw Pochodnych są umowami odrębnymi i niezwiązanymi bezpośrednio z umowami o pracę. Dyrektor jest zobowiązany umownie do niezbywania przysługującego mu Uprawnienia aż do momentu jego realizacji.

Co do zasady, warunkiem wypłaty Rozliczenia Pieniężnego jest pozostawanie w stosunku pracy ze Spółką na stanowisku Dyrektora w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, za który należna jest wypłata Rozliczenia Pieniężnego. W przypadku jednak, gdy osoba uprawniona do wypłaty Rozliczenia Pieniężnego została zatrudniona przez Spółkę w trakcie okresu rozliczeniowego, za który przysługuje Rozliczenie Pieniężne, kwotę do wypłaty ustala się w stopniu proporcjonalnym do okresu pozostawania w stosunku pracy w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku osób, które zakończyły stosunek pracy ze Spółką w pierwszym roku zatrudnienia w Spółce, przyznane Uprawnienie wygasa i Rozliczenie Pieniężne nie będzie wypłacone.

W zależności od Umowy Praw Pochodnych zawartej z danym Dyrektorem, Rozliczenie Pieniężne może być dokonywane w odniesieniu do następujących okresów rozliczeniowych:

 1. kwartał – gdzie kwota Rozliczenia Pieniężnego jest uzależniona od wartości Wskaźników za dany kwartał („Rozliczenie Kwartalne”), i/lub
 2. rok – gdzie kwota Rozliczenia Pieniężnego jest uzależniona od wartości Wskaźników za dany rok („Rozliczenie Roczne”),

przy czym w danym roku Dyrektor może mieć Uprawnienie do jednego z powyższych rodzajów Rozliczeń lub do obu z nich (np. Uprawnienie przyznane w 2013 r. dotyczy zarówno możliwości otrzymania Rozliczeń Kwartalnych, jak i Rozliczenia Rocznego, a Uprawnienie przyznane w 2012 r. dotyczyło możliwości otrzymania Rozliczenia Rocznego).

Wskaźniki będące podstawą wyliczenia kwot Rozliczenia Pieniężnego na dany okres rozliczeniowy ustalane są przez udziałowca, tj. spółkę X, na początku danego okresu, a informacje o nich są przekazywane Spółce. Na tej podstawie Spółka zawiera z Dyrektorami wspomniane wcześniej Umowy Praw Pochodnych. Następnie, po zakończeniu okresu rozliczeniowego spółki X przekazuje Spółce informację o wartości osiągniętych Wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na tej podstawie kwocie Rozliczenia Pieniężnego przysługującej poszczególnym Dyrektorom. Na tej podstawie, Spółka przekazuje Dyrektorom lokalnie informację o wartości osiągniętych Wskaźników i kwocie Rozliczenia Pieniężnego do wypłaty. Wypłaty Rozliczenia Pieniężnego odbywają się po opublikowaniu sprawozdania finansowego Spółki (lub grupy spółek).

Wskaźniki odnoszą się do Grupy (czyli całej grupy spółek na świecie), Regionu (czyli grupy spółek w danym regionie geograficznym) oraz Spółki. Poszczególne grupy wskaźników (tj. dla Grupy, Regionu, Spółki) mają różny udział procentowy (wagę) w całości kwoty Rozliczenia Pieniężnego przysługującej danemu Dyrektorowi (przy czym w wielu przypadkach kwota Rozliczenia Pieniężnego danego Dyrektora zależy np. tylko od jednej lub dwóch z tych grup Wskaźników, tj. np. tylko od wskaźników Grupy i Regionu lub wskaźników Grupy i Spółki). Przykładowo, waga (udział procentowy) Wskaźników dotyczących Grupy, Regionu lub Spółki w przypadku Dyrektorów zaliczanych grupy „Regional Management Team” (Zespół Menedżerów Regionalnych) wynosi na rok 2013:

 • 25% dla Wskaźników dotyczących Grupy
 • 75% dla Wskaźników dotyczących Regionu.

Również poszczególne rodzaje Wskaźników (wymienione poniżej) mają swój udział (wagę) w całości Rozliczenia Pieniężnego (określony szczegółowo w indywidualnej Umowie Praw Pochodnych).

Wartość Wskaźników wynika albo bezpośrednio ze sprawozdania finansowego Spółki (lub grupy spółek) za dany okres rozliczeniowy albo można ją obliczyć na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym Spółki (lub grupy spółek).

Wysokość Rozliczenia Pieniężnego uzależniona jest od poniższych Wskaźników, przy czym w poszczególnych okresach rozliczeniowych i/lub w odniesieniu do poszczególnych Dyrektorów mogą być brane pod uwagę tylko niektóre Wskaźniki; ponadto, Wskaźniki te, jak wskazano powyżej – w zależności od umowy z danym Dyrektorem – odnoszą się do Grupy (czyli całej grupy spółek na świecie) i/lub Regionu (czyli grupy spółek w danym regionie geograficznym) i/lub Spółki:

 • NTO - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług (bez VAT, po uwzględnieniu bonusów sprzedażowych dla klientów)
 • NTO Thirds - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług (bez VAT, po uwzględnieniu bonusów sprzedażowych dla klientów) - do jednostek niepowiązanych
 • NTO ICT - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług (bez VAT, po uwzględnieniu bonusów sprzedażowych dla klientów) - do jednostek powiązanych
 • SPC - Marża standardowa na sprzedaży, po uwzględnieniu kosztów transportu sprzedażowego
 • SPC thirds - Marża standardowa na sprzedaży, po uwzględnieniu kosztów transportu sprzedażowego - do jednostek niepowiązanych
 • APC - Marża rzeczywista na sprzedaży, po uwzględnieniu kosztów transportu sprzedażowego, bezpośrednich kosztów logistyki
 • EBIT - Wynik operacyjny
 • EBITDA - Wynik operacyjny skorygowany o wyłączenie amortyzacji
 • n-EBITDA - Wynik operacyjny skorygowany o wyłączenie amortyzacji i kosztów nieoperacyjnych
 • n-EBITDA before fee - Wynik operacyjny skorygowany o wyłączenie amortyzacji, kosztów nieoperacyjnych i opłat centralnych
 • NP-Wynik netto
 • CC - Koszty przerobu
 • NPV - Wolumen produkcji netto
 • TWC - Kapitał pracujący
 • TWC days - Kapitał pracujący w dniach
 • Added value (cost covering) - Przychody netto ze sprzedaży minus wartość materiałów w sprzedanych towarach, wyrobach, materiałach
 • OR (n-EBITDA) before fee and eliminations - Wynik operacyjny przed uwzględnieniem opłat centralnych, marży wewnątrzgrupowej (ICT bonus) i kosztów nieoperacyjnych
 • SHC + SWM - SPC” - marża standardowa osiągnięta na łącznej sprzedaży systemów SHC i SWM (gdzie: SHC to Chłodzenie Grzanie Płaszczyznowe, SWM to Zagospodarowanie Wód Deszczowych).

Kwota Rozliczenia Pieniężnego jest obliczana na następujących zasadach:

 1. Możliwa do otrzymania wysokość Rozliczenia Pieniężnego (lub jego części) będzie określana jako przedział kwotowy: od O zł do ustalonej z góry, maksymalnej kwoty. W przypadku, gdy poziom osiągniętych Wskaźników (osiągniętego Wskaźnika) będzie równy lub niższy od ustalonego procentu (np. 90%) wartości założonej (budżetowanej), ostateczna kwota Rozliczenia Pieniężnego wyniesie zero. Przy poziomie osiągniętych Wskaźników (osiągniętego Wskaźnika) wyższym niż ustalony procent (np. 90%), ale niższym niż 100%, ostateczna kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie automatycznie obliczana na podstawie odpowiedniej formuły właściwej dla konkretnego Dyrektora na podstawie Umowy Praw Pochodnych (w ramach ustalonego z góry przedziału kwotowego). Z kolei, w przypadku, gdy poziom osiągniętych Wskaźników (osiągniętego Wskaźnika) będzie równy lub wyższy od 100% wartości założonej (budżetowanej), ostateczna kwota Rozliczenia Kwartalnego wyniesie z góry ustaloną kwotę lub również będzie automatycznie obliczana na podstawie odpowiedniej formuły (w ramach ustalonego z góry przedziału kwotowego) lub
 2. Możliwa do otrzymania kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie określona jako jedna (konkretna) kwota (a nie jako przedział kwot), którą dany Dyrektor będzie mógł otrzymać, jeśli ustalone Wskaźniki (ustalony Wskaźnik) osiągną 100% (lub więcej) założonej (budżetowanej) wartości.

W zależności od Umowy Praw Pochodnych zawartej z Dyrektorem – w danym okresie rozliczeniowym może być przyjęta jedna lub obie z powyższych zasad; w tym drugim przypadku, jedna z nich jest np. stosowana do jednej części Rozliczenia Pieniężnego, a druga – do drugiej, albo jedna z zasad jest stosowana do Rozliczenia Rocznego, a druga – do Rozliczenia Kwartalnego albo zasady te stosowane są w jeszcze innej konfiguracji.

W przypadku, gdy do danego Rozliczenia Pieniężnego stosowane są (po części) obie ww. zasady, a Wskaźniki (Wskaźnik) ustalone dla jednej z tych części osiągną poziom niższy lub równy określonemu procentowi (np. 90%) wartości założonej (budżetowanej), również druga z tych części może nie być wypłacona (jeśli jest tak uzgodnione w danej Umowie Praw Pochodnych), nawet jeśli Wskaźniki (Wskaźnik) ustalone dla drugiej części zostały osiągnięte.

Szczegółowy sposób wyliczenia kwoty Rozliczenia Pieniężnego ustalony jest w indywidualnej Umowie Praw Pochodnych zawartej przez Spółkę z Dyrektorem.

Dyrektorzy ponoszą odpłatność za przyznane im Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego Cena nabycia Uprawnienia przez danego Dyrektora wynosi 1 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód po stronie Dyrektorów, z tytułu nabycia i realizacji Uprawnienia, powstanie dopiero w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego (zarówno w formie Rozliczenia Rocznego, jak i Rozliczenia Kwartalnego) i czy stanowić on będzie przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu według stawki 19% na podstawie art. 30b ust. 1 updof oraz czy w konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów updof...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Dyrektorów powstanie dopiero w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego (zarówno w formie Rozliczenia Rocznego, jak i Rozliczenia Kwartalnego) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), podlegający opodatkowaniu według stawki 19% na podstawie art. 30b ust. 1 updof. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, ale zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Dyrektorów imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Dyrektorów nie powstanie zatem w momencie nabycia przez nich Uprawnienia, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Dyrektor ponosi odpłatność za nabycie Uprawnienia w wysokości 1 PLN.

Nabycie Uprawnienia przez Dyrektorów stanowi jedynie uzyskanie prawa do otrzymania wypłaty w formie Rozliczenia Pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). Ponadto, nabytym Uprawnieniem nie mogą oni rozporządzać aż do momentu jego realizacji. Przysporzenie, które otrzymuje Dyrektor w chwili nabycia Uprawnienia jest więc jedynie potencjalne.

W konsekwencji, po stronie Dyrektorów nie powstanie przychód w chwili nabycia przez nich Uprawnienia, tym samym Spółka nie będzie miała w tym momencie obowiązków płatnika ani obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach updof.

Jak wskazała Spółka, powyższe stanowisko odzwierciedlają przykładowe wnioski wynikające z przytoczonych poniżej interpretacji Ministra Finansów:

 1. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011 r., nr IPPB1/415-223/11-4/EC: „(...) Program zakłada, że otrzymane warranty nie będą dawać ich właścicielom żadnych praw korporacyjnych, prawa do dywidendy ani uprawnień do objęcia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej do czasu wykonania praw przysługujących uczestnikom programu polegających na objęciu akcji na podstawie wyemitowanych i przydzielonych uprzednio warrantów na warunkach określonych w programie. Uprawnienia te są niezbywalne i nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich z wyjątkiem przejścia własności w związku z nabyciem spadku po Wnioskodawcy lub ich nabycia przez podmiot prowadzący program w celu ich umorzenia. Na dzień objęcia warrantów nie można ustalić ich wartości rynkowej; nie jest znana jakakolwiek wycena przyszłej wartości rynkowej akcji obejmowanych na podstawie warrantów subskrybcyjnych, warranty nie mogą być przedmiotem obrotu bez zgody emitenta w szczególności po rozpoczęciu programu nie jest możliwy obrót warrantami przez uczestników programu (...) Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym nabycia przez nie prawa do ich realizacji i wykonania tego prawa poprzez objęcie akcji Spółek na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały Walnych Zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. (...)
 2. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 r., nr IPPB2/415-698/11-7/MG: „(...) Mając na uwadze powyższe, przyjmując za Wnioskodawcą iż przyznane w latach 2001-2010 opcje na akcje, uprawniające do nabycia akcji spółki z siedzibą w USA stanowią papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) powołanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z uwagi na fakt, że przyznane nieodpłatnie w ramach przedmiotowego programu opcje na akcje są niezbywalne na rzecz osób trzecich i nie mają odrębnej wartości, skutkuje to tym, iż w momencie przyznania opcji na akcje niemożliwe było ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. W konsekwencji samo otrzymanie niezbywalnego na rzecz osób trzecich oraz niemającego odrębnej wartości papieru wartościowego przez Wnioskodawcę nie rodzi skutku w postaci przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej .(...)
 3. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r. (nr IPPB2/415-87/12-2/MK): „(...) Przystąpienie do motywacyjnego planu wynagradzania organizowanego przez G. Inc. i nieodpłatne przyznanie objętych restrykcjami nagród w postaci opcji zwykłych, TSO i GSU skutkujących w przyszłości prawem do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki G. Inc. nie wiąże się dla Wnioskodawcy z nabyciem jakichkolwiek uprawnień o charakterze korporacyjnym lub majątkowym, jakie wiążą się z nabyciem statusu akcjonariusza, tj. pracownik nie ma prawa do dywidendy czy prawa do rozporządzania akcjami Spółki, jak również prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki z prawem głosu. Warunkowe prawo do nabycia akcji Spółki G. Inc. daje jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Natomiast samo posiadanie warunkowego prawa do nabycia nieodpłatnie akcji spółki G. Inc. skutkuje tym, że po stronie uczestnika planu nie dochodzi do powstania korzyści majątkowej i nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń, jest to jedynie etap wstępny, który może potencjalnie spowodować otrzymanie takich korzyści w przyszłości po spełnieniu warunków zasad uczestnictwa w Programie. Uprawnienie to nie gwarantuje bowiem otrzymania akcji, skoro przekazanie akcji uzależnione jest od dodatkowych czynników m.in. istnienia stosunku prawnego z G lub podmiotem dominującym lub zależnym, brakiem możliwości ich sprzedaży (utrzymania opcji przez okres 10 lat), niemożności ustanowienia zastawu ustanowienia hipoteki, jak również fakt, że nie mogą być one przedmiotem cesji. Tym samym nieodpłatne otrzymanie restrykcyjnych nagród w postaci opcji zwykłych i TSO które powodują uzyskanie prawa do otrzymania w przyszłości nieodpłatnie po spełnieniu określonych warunków, akcji spółki G. Inc. skutkuje brakiem powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. (...)

Co prawda, Uprawnienie przedstawione w niniejszym stanie faktycznym jest specyficzne dla sytuacji Spółki, jednakże zdaniem Wnioskodawcy wykazuje ono cechy zbliżone do innych praw (jak wyżej), które były już analizowane przez Ministra Finansów.

Określenie konkretnej wielkości przysporzenia będzie zatem możliwe dopiero w momencie realizacji Uprawnienia i wypłaty Dyrektorom Rozliczenia Pieniężnego. Przychód uzyskany z tytułu wypłaty Rozliczenia Pieniężnego powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów updof.

Według art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów. Na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z nią, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. l384 z późn. zm.), dalej jako „Ustawy o OIF”. Należy podkreślić, iż pojawiające się w Ustawie o OIF pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych (Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009). Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowa Praw Pochodnych, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z powyższego wynika zatem, iż instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe. Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe są współczynnikami tworzonymi na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Współczynniki, od których zależeć będzie Rozliczenie Pieniężne wynikają lub można je wyliczyć ze sprawozdań finansowych Spółki (lub Grupy Spółek).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Dyrektorów, może być uznane zarówno jako:

 1. instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest prawem majątkowym, którego cena (tj. wartość Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki; i tym samym jako
 2. instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż Uprawnienie do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest (jak wskazano powyżej w punkcie a) instrumentem pochodnym, którego instrumentem bazowym są wskaźniki finansowe i jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne.

Z podpisanych przez Dyrektorów Umów Praw Pochodnych wynika, iż są oni uprawnieni z tytułu posiadanego Uprawnienia do uzyskania świadczenia, zaś Spółka jest zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z Ustawą o OIF, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) jest właśnie realizowane nabyte przez Dyrektorów Uprawnienie. W rezultacie, zgodnie z Ustawą o OIF, Uprawnienie do żądania przez Dyrektorów wypłaty Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki. W związku z tym wypełniają one definicję pochodnych instrumentów finansowych z art. 5a pkt 13 updof.

Jak wynika z powyższego, wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, dokonywane na rzecz Dyrektorów stanowią realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 updof, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Mając powyższe na względzie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłata Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Dyrektorów w formie pieniężnej (w oparciu o wartości wskaźników finansowych Spółki) stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. Zatem, również w chwili dokonania na rzecz Dyrektorów wypłaty Rozliczenia Pieniężnego, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 updof, Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdego Dyrektora imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Dyrektorów i właściwych urzędów skarbowych.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że przychód po stronie Dyrektorów powstanie dopiero w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.