ITPB3/4510-409/15-3/PW | Interpretacja indywidualna

Sposób wykazania dla celów podatkowych otrzymanych nieodpłatnie autorskich praw majątkowych
ITPB3/4510-409/15-3/PWinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. nieodpłatne nabycie
 3. ochrona środowiska
 4. prawa autorskie
 5. prawa majątkowe
 6. zeznanie podatkowe
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu wykazania dla celów podatkowych otrzymanych nieodpłatnie autorskich praw majątkowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie.

We wniosku oraz uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Park Narodowy jest formą ochrony przyrody (vide art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.; dalej UOP) i jednocześnie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej UFPU), vide art. 8a UOP.

Do zadań Parków Narodowych należy w szczególności (por. art. 8b UOP):

 1. Prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku Narodowego, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (za: art. 8 ust. 2 UOP).
 2. Udostępnienie obszaru Parku Narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 22 UOP i w zarządzeniach Dyrektora Parku Narodowego.
 3. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej UPDOP) Park Narodowy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Park Narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, o których mowa powyżej, w tym zadań służby Parku Narodowego oraz kosztów działalności. Podstawą gospodarki finansowej Parku Narodowego jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnia się przychody z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz inne (por. art. 8g ust. 1 i dalsze UOP).

Park Narodowy na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska posiada statut określający organizację wewnętrzną Parku Narodowego, tryb działania jego organu oraz sposób udzielania pełnomocnictw (vide art. 8f UOP).

Park Narodowy zamierza wydać publikację dotyczącą działalności Parku. Artykuły, które mają znaleźć się w przedmiotowej publikacji zostaną napisane nieodpłatnie przez członków Rady Naukowej Parku i współpracujących z Parkiem naukowców. Elementem dodatkowym każdego z artykułów mają być zdjęcia, rysunki i tabele wykonane przez autorów. Publikacja ta będzie rozpowszechniana zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie, natomiast fragmenty artykułów będą wykorzystane zarówno do druku, jak i do promocji książki, a także będą cytowane w Internecie. Z autorami publikacji (artykułów) ma zostać zawarta umowa dotycząca przekazania artykułów do publikacji i przeniesienia autorskich praw majątkowych. W myśl postanowień projektu umowy autor publikacji oświadcza, że:

 1. Przysługuje mu do utworu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);
 2. Może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i wykonania niniejszej umowy;
 3. Utwór nie będzie opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;
 4. Przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 5. Do dnia zawarcia niniejszej umowy utwór nie został opublikowany i rozpowszechniony.

Przeniesienie autorskich prawa majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniana utworu – wytwarzanie odpowiednią techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Park zgodnie z postanowieniami umowy nie będzie miał prawa do odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich bez zgody autora.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 2).

2. Czy przedmiotowy przychód należy traktować jako darowiznę i wykazać w informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-D...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód ten należy traktować jako darowiznę i wykazać w informacji CIT-D.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności (...) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z kolei podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

 • darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
 • darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 (art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani:

 1. w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;
 2. w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.

Z kolei na podstawie art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnicy otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy nie składają zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, są obowiązani w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 1:

 1. przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;
 2. udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.

Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza wydać publikację dotyczącą działalności Parku Narodowego. Artykuły, które mają znaleźć się w przedmiotowej publikacji zostaną napisane nieodpłatnie przez członków Rady Naukowej Parku i współpracujących z Parkiem naukowców. Elementem dodatkowym każdego z artykułów mają być zdjęcia, rysunki i tabele wykonane przez autorów. Publikacja ta będzie rozpowszechniana zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie, natomiast fragmenty artykułów będą wykorzystane zarówno do druku, jak i do promocji książki, a także będą cytowane w Internecie. Z autorami publikacji (artykułów) ma zostać zawarta umowa dotycząca przekazania artykułów do publikacji i przeniesienia autorskich praw majątkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy nieodpłatnie nabyte autorskie prawa majątkowe należy traktować jako darowiznę stanowiącą przychód podatkowy i wykazać w informacji CIT-8D.

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności (...) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Dla wyjaśnienia pojęcia „nieodpłatny” należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego, nieodpłatny oznacza „niewymagający opłaty” (http://sjp.pwn.pl/). Powyższe oznacza, że nieodpłatne otrzymanie rzeczy, praw lub innych świadczeń ma miejsce, gdy podmiot otrzymujący te rzeczy, prawa lub inne świadczenia nie ma, w zamian za ich otrzymanie, obowiązku wykonania jakiegokolwiek świadczenia, zarówno wobec podmiotu, od którego otrzymał nieodpłatnie rzecz, prawo lub inne świadczenie, jak i wobec podmiotu trzeciego. W związku z powyższym, do nieodpłatnego otrzymania rzeczy, praw lub innych świadczeń dochodzi wyłącznie w przypadku, gdy otrzymujący jakąś rzecz, prawo czy też świadczenie nie wykonuje w zamian żadnego świadczenia ze swojej strony.

A zatem dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód – co wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest jego otrzymanie przez podatnika. Aby mówić o otrzymaniu świadczenia przez świadczeniobiorcę, świadczeniodawca musi wyrazić pozytywną wolę tego świadczenia poprzez zobowiązanie się do jego spełnienia. Nie wystarczy samo zawarcie umowy o nieodpłatne świadczenie, lecz konieczne jest jej wykonanie. Skutkiem powyższego, wartość otrzymanych nieodpłatnie autorskich praw majątkowych stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz wskazane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymane nieodpłatnie przez Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe nie stanowią świadczeń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymanych nieodpłatnie przez Park Narodowy autorskich praw majątkowych nie można bowiem uznać za darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, ani za darowizny na cele kultu religijnego. Oznacza to, że będące przedmiotem interpretacji przychody Wnioskodawcy nie podlegają wykazaniu w informacji CIT-8D.

W konsekwencji, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość otrzymanych nieodpłatnie autorskich praw majątkowych, stanowiących dla Wnioskodawcy przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń, należy wykazać w zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (CIT-8).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.