IPTPB1/4511-689/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zamieszczania zdjęć na stockach
IPTPB1/4511-689/15-4/ASZinterpretacja indywidualna
 1. fotografia
 2. internet
 3. prawa majątkowe
 4. rozliczenie roczne
 5. twórcy
 6. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamieszczania zdjęć w bankach zdjęć (stockach) w części dotyczącej:

 • wykazania przychodów z ww. tytułu w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr IPTPB1/4511-689/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 14 stycznia 2016 r. (data doręczenia 18 stycznia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), nadanym dnia 20 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Jego zainteresowanie to fotografia. Z tego tytułu w przeszłości ani na dzień złożenia wniosku nie uzyskał żadnych przychodów. Zdarzenie przyszłe ma polegać na uzyskiwaniu przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć. Wnioskodawca będzie zamieszczał zdjęcia na stockach, a przychody będą powstawały poprzez odpłatne udzielanie licencji na wykorzystanie zdjęć. Przychody te będzie kwalifikował do przychodów z praw majątkowych i rozliczał w zeznaniu rocznym. Rozliczając je w zeznaniu rocznym PIT-37 w części C, precyzując C.1. pkt 4 - Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy. Wnioskodawca składa od wielu lat zeznanie roczne PIT-37 razem z żoną. W przypadku braku możliwości zaliczenia przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć do przychodów z praw majątkowych oraz braku możliwości rozliczania ich w zeznaniu rocznym PIT-37 Wnioskodawca nie będzie zamieszczał zdjęć na stockach i nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnych przychodów.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że otrzymuje zapłatę z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć na podstawie umów z poszczególnymi stockami (bankami zdjęć) poprzez przelewy na własne konto. Wnioskodawca zawiera umowy ze stockami (bankami zdjęć) i przesyła zdjęcia do stocków (banków zdjęć). W stockach (bankach zdjęć) zdjęcia są wystawiane i wtedy podmioty zainteresowane zgłaszają chęć odpłatnego wykorzystania zdjęć. Zasady zamieszczania zdjęć na konkretnym stocku oraz rodzaje licencji, na jakich może odbywać się korzystanie z fotografii, a także zasady wypłaty należnych wynagrodzeń są zawarte w regulaminie danego stocku. Regulaminy te różnią się między sobą (różnica ta może dotyczyć, np. minimalnego wynagrodzenia, po przekroczeniu którego następuje dopiero pierwszy przelew i różnych spraw technicznych), lecz główna zasada działania stocków pozostaje niezmienna i polega na możliwości kontaktu podmiotów, które dysponują zdjęciami z podmiotami, które zgłaszają zapotrzebowanie na takie zdjęcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć (umieszczania zdjęć na stockach i powstania przychodów z odpłatnego udzielania licencji na wykorzystanie zdjęć) Wnioskodawca może zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych i rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 razem z żoną...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie zajętym w uzupełnieniu wniosku, przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć może zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych i rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 razem z żoną. Wnioskodawca powołuje się na art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca ocenia zdarzenie przyszłe jako zdarzenie, które jest prawidłowo przeprowadzone w świetle wskazanych przepisów i nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych zamieszczania zdjęć w bankach zdjęć (stockach) w części dotyczącej:
 • wykazania przychodów z ww. tytułu w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 powyższej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 18 tej ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w powołanym wyżej art. 18 są m.in. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory fotograficzne.

Co do zasady, twórcom utworów, objętych ochroną prawa autorskiego, przysługuje wyłączność do tychże praw. Twórca może jednak umożliwić korzystanie podmiotom trzecim ze swojego utworu m.in. poprzez udzielenie im licencji. Istotą umowy licencyjnej jest zezwolenie na korzystanie z dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego. Na jej podstawie podmiot, któremu przysługuje dobro o charakterze niematerialnym, nie przenosi na inną osobę swoich praw, lecz jedynie udziela jej upoważnienia do korzystania z tego dobra w określony sposób, w określonym czasie za stosowanym wynagrodzeniem (tzw. opłata licencyjna) lub nieodpłatnie.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami powstają wówczas, gdy:

 • wystąpi przedmiot praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania (w przedmiotowym przypadku – zdjęcia),
 • dojdzie do korzystania z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielanie licencji).

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga ostatecznie, co jest przychodem z praw majątkowych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć uzyskiwane przychody z tytułu umieszczania zdjęć na stockach przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej związanej z fotografią.

Stosownie zaś do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do powyższego, dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym. W tym samym terminie, jak wynika z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani wpłacić należny z tego tytułu podatek dochodowy, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy wyjaśnić, że druk zeznania na formularzu PIT-37 ma zastosowanie dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,
 1. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 3. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypełniają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na formularzu PIT-36.

Formularz PIT-36 jest bowiem przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ww. ustawy i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów m.in. uzyskali przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Jego zainteresowanie to fotografia. Wnioskodawca zamierza uzyskiwać przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć. Wnioskodawca będzie zamieszczał zdjęcia na stockach, a przychody będą powstawały poprzez odpłatne udzielanie licencji na wykorzystanie zdjęć. Przychody te będzie kwalifikował do przychodów z praw majątkowych i rozliczał wspólnie z żoną w zeznaniu rocznym PIT-37. Wnioskodawca wyjaśnił, że otrzymuje zapłatę z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć na podstawie umów z poszczególnymi stockami poprzez przelewy na własne konto. Wnioskodawca zawiera umowy ze stockami i przesyła zdjęcia do stocków. W stockach zdjęcia są wystawiane i wtedy podmioty zainteresowane zgłaszają chęć odpłatnego wykorzystania zdjęć. Zasady zamieszczania zdjęć na konkretnym stocku oraz rodzaje licencji, na jakich może odbywać się korzystanie z fotografii, a także zasady wypłaty należnych wynagrodzeń są zawarte w regulaminie danego stocku. Regulaminy te różnią się między sobą, lecz główna zasada działania stocków pozostaje niezmienna i polega na możliwości kontaktu podmiotów, które dysponują zdjęciami z podmiotami, które zgłaszają zapotrzebowanie na takie zdjęcia.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że należności, które Wnioskodawca otrzyma lub zostaną postawione do Jego dyspozycji, z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć (umieszczanie zdjęć na stockach) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że Wnioskodawca uzyska dochody z tytułów określonych m.in. w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez pośrednictwa płatników, wskazany przez Wnioskodawcę druk zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) w przedmiotowym przypadku nie znajduje zastosowania.

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały uzyskane rzeczone przychody z praw majątkowych, Wnioskodawca (wspólnie z żoną) będzie zobowiązany rozliczyć je w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), składanym do właściwego urzędu skarbowego i opodatkować wynikającą z tegoż rozliczenia sumę dochodów ze wszystkich źródeł przychodów w wyżej powołanym terminie według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.