IPPB5/423-599/14-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne)wydatków na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz wydatków na aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów (w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne)

 • wydatków na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz
 • wydatków na aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych
  - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne)

 • wydatków na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz
 • wydatków na aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie opieki zdrowotnej. W ramach swojej działalności projektuje, rozwija i wdraża, bądź aktualizuje/modyfikuje różne systemy informatyczne (na przykład system obsługi pacjenta), których celem jest podniesienie efektywności obsługi pacjenta. Przewidywany okres używania zarówno nowych, jak i modyfikowanych/aktualizowanych systemów przekracza 1 rok.

Rozwijanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych:

Na początku każdego projektu, w pierwszej kolejności opracowywana jest koncepcja i analiza wymagań dla nowego systemu.

Gotowe i zatwierdzone przez upoważnioną osobę koncepcja i analiza wymagań przekazywane są następnie do informatyków, testerów i osób zarządzających projektem, którzy odpowiedzialni są za projektowanie nowego systemu.

Tak przygotowany projekt wprowadzany jest następnie w fazę testową, której zadaniem jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wad.

Na kolejnym etapie prac wprowadzane są zmiany i modyfikacje do zaprojektowanego systemu, mające na celu zminimalizowanie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego systemu w przyszłości. Na koniec tej procedury następuje ostateczne wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Prace przy rozwijaniu i wdrażaniu wykonywane są przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby prawne.

Po zakończeniu każdego z zadań realizowanych w ramach procesu rozwijania systemu informatycznego, autorskie prawa majątkowe do utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „ustawa o prawie autorskim”), wytworzonego w ramach realizacji danego zadania (m.in. do koncepcji systemu informatycznego, analizy wymagań dla systemu, poszczególnych elementów systemu) przenoszone są na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca ponosi również koszty dodatkowych prac wykonywanych przy rozwijaniu i wdrażaniu nowych systemów informatycznych, które nie prowadzą do wytworzenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Wnioskodawcy. Wydatki te są jednak związane z rozwijaniem i wdrażaniem nowych systemów (np. koszty koordynacji projektu), przez co bezpośrednio wiążą się z zakupem autorskich praw majątkowych do poszczególnych elementów systemów.

Ukończenie danego systemu informatycznego i oddanie go do używania jest zatwierdzane protokołem podpisywanym przez upoważnioną osobę.

W umowach zlecenia i umowach o dzieło, na podstawie których wykonywane są poszczególne zadania realizowane w ramach rozwijania i wdrażania systemów informatycznych, nie ma referencji do konkretnych systemów informatycznych. Przyporządkowanie utworu wytworzonego w ramach realizacji danego zadania do konkretnego systemu odbywa się na podstawie raportów wewnętrznych. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest wyodrębnione w zawieranej umowie.

Modyfikacje/aktualizacje istniejących systemów informatycznych:

Oprócz prac polegających na wytworzeniu nowych systemów informatycznych, Wnioskodawca przeprowadza również prace polegające na modyfikacjach/aktualizacjach ukończonych już systemów informatycznych, które zostały już wcześniej oddane do użytkowania. Przy wprowadzaniu modyfikacji/aktualizacji ukończonego systemu informatycznego starsza wersja programu nie jest dezaktywowana. Modyfikacje/aktualizacje systemu informatycznego działają w oparciu o jego starszą wersję (przy wykorzystaniu elementów/podzespołów starszej wersji systemu). Modyfikacje/aktualizacje programu nie polegają na wprowadzeniu całkowicie oddzielnych (samodzielnych) modułów.

Prace przy aktualizacjach/modyfikacjach ukończonych systemów informatycznych, podobnie jak przy rozwijaniu i wdrażaniu nowych systemów, wykonywane są również przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoby prawne.

Aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych (oddanych do użytkowania) mają różny charakter, w szczególności mogą polegać na:

 1. nadaniu nowej funkcjonalności,
 2. naprawie błędów,
 3. zmianie wyglądu interfaceu systemu.

Prace wykonywane na rzecz Wnioskodawcy przy aktualizacjach/modyfikacjach systemów informatycznych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoby prawne również mogą się wiązać z przeniesieniem na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do poszczególnych elementów składających się na nowe funkcjonalności systemów.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest wyodrębnione w zawieranej umowie.

Prace wykonywane na rzecz Wnioskodawcy przy aktualizacjach/modyfikacjach systemów informatycznych przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoby prawne również mogą się wiązać z przeniesieniem na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do poszczególnych elementów składających się na nowe funkcjonalności systemów.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest wyodrębnione w zawieranej umowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wydatki na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych, powinny być rozpoznawane jako wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”), a następnie amortyzowane dla celów podatkowych...
 2. Czy wydatki na modyfikacje/aktualizacje ukończonych systemów informatycznych powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia,, czy też rozpoznawane jako wydatki na nabycie odrębnej WNiP, a następnie amortyzowane dla potrzeb podatkowych...

Stanowisko Spółki:

Ad. pyt. nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych powinny być rozpoznawane jako wydatki na nabycie WNiP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych.

Ad. pyt. nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na modyfikacje/aktualizacje ukończonych systemów informatycznych powinny być:

 • rozpoznawane jako wydatki na nabycie odrębnej WNiP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych, jeżeli ich przedmiotem jest nadanie systemowi nowej funkcjonalności, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej nowej funkcjonalności; albo
 • zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, jeżeli polegają na naprawie błędów lub zmianie interfaceu systemu lub nie wiążą się z przeniesieniem żadnego autorskiego prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 stawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej:ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio zwiazane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wskazać należy również, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ww. ustawy).

Kosztem uzyskania przychodów są również, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a -16m, z uwzględnieniem art. 16.

Uzasadnienie w zakresie pyt. nr 1

Zgodnie z art. 16h ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawo majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz, 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
  - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (subiicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższego przepisu wynika, że aby autorskie prawa majątkowe mogły zostać uznane za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • muszą być nabyte,
 • muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • okres ich użytkowania musi być przewidywalny i być dłuższy niż rok,
 • muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych spełniają powyższe warunki.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, prace przy rozwijaniu i wdrażaniu nowych systemów informatycznych są realizowane na rzecz Wnioskodawcy przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoby prawne. W celu przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do utworu wytworzonego przez osobę, która świadczy swoje usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy przeniesienia własności autorskiego prawa majątkowego. W konsekwencji, należy uznać, iż przysługujące Wnioskodawcy autorskie prawa majątkowe do takich utworów (przeniesione na podstawie odrębnej umowy przeniesienia) stanowią dla celów podatkowych nabyte prawa majątkowe.

Zgodnie z drugim z ww. warunków, autorskie prawa majątkowe muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania. Warunek ten jest spełniony w przypadku ukończonych systemów informatycznych, ponieważ mają one na celu podniesienie efektywności obsługi klientów Wnioskodawcy.

Również trzeci z ww. warunków jest spełniony, ponieważ przewidywany okres użytkowania nowych systemów informatycznych będących przedmiotem autorskich praw majątkowych przekracza rok.

Ponadto, systemy informatyczne wdrażane przez Wnioskodawcę są następnie wykorzystywane na potrzeby związane z jego działalnością gospodarczą. Tym samym spełniony jest czwarty z ww. warunków.

W świetle powyższych warunków, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca powinien rozpoznawać WNiP w postaci autorskiego prawa majątkowego do utworu stanowiącego ukończony system informatyczny, a więc składającego się z wielu utworów (lub ich części) objętych odrębnymi autorskimi prawami majątkowymi. Tak rozpoznana WNiP powinna być następnie amortyzowana dla celów podatkowych.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, przy rozwijaniu i wdrażaniu nowych systemów infonformatycznych Wnioskodawca ponosi również koszty prac dodarkowych, które nie prowadzą do przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych. Koszty tych prac wiążą się jednak i nabyciem autorskich praw majątkowych do nabycia poszczególnych elementów systemu, dlatego również powinny być zaliczane do wartości początkowej WNiP w postaci autorskiego prawa majątkowego do systemu informatycznego. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia. Natomiast w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT zostało doprecyzowane,że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, w szczególności m.in. o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych.

Reasumując, wydatki na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych, powinny być rozpoznawane jako wydatki na nabycie WNiP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r, (sygn. IPPB3/423-791/13-2/MS1) wydanej w podobnej sprawie (dot. autorskich praw majątkowych do serwisu internetowego opracowanego na podstawie umowy cywilnoprawnej, które zostały przeniesione na podatnika na podstawie odrębnej umowy).

Uzasadnienie w zakresie pyt. nr 2

Nadanie nowej funkcjonalności systemom informatycznym

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, modyfikacje/aktualizacje systemów informatycznych mogą polegać na nadaniu im nowej funkcjonalności. Tego typu modyfikacje/aktualizacje prowadzą do wzbogacania ukończonych systemów informatycznych o nowe moduły, których działanie skutkuje wprowadzeniem zupełnie nowych funkcji do systemu informatycznego. W związku z tym, należy uznać, iż prace te prowadzą do wytworzenia nowego utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, będącego przedmiotem odrębnego autorskiego prawa majątkowego.

W rezultacie, aktualizacje/modyfikacje polegające na nadaniu systemowi informatycznemu nowej funkcjonalności prowadzą do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy autorskiego prawa majątkowego do nowych modułów, o które został wzbogacony system informatyczny.

Aby autorskie prawa majątkowe do modyfikacji/aktualizacji systemów informatycznych, polegających na nadaniu im nowej funkcjonalności, mogły zostać uznane za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, muszą spełniać łącznie warunki wymienione w uzasadnieniu w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, prace przy modyfikacjach/aktualizacjach ukończonych systemów informatycznych (oddanych do użytkowania) są realizowane na rzecz Wnioskodawcy przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych lub osoby prawne. W celu przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do utworu wytworzonego przez osobę, która świadczy swoje usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy przeniesienia własności autorskiego prawa majątkowego. W konsekwencji, należy uznać, iż przysługujące Wnioskodawcy autorskie prawa majątkowe do takich utworów (przeniesione na podstawie odrębnej umowy przeniesienia) stanowią dla celów podatkowych nabyte prawa majątkowe.

Ponadto, w przypadku autorskich praw majątkowych do aktualizacji/modyfikacji ukończonych systemów polegających na nadaniu nowej funkcjonalności spełniony jest również drugi z ww. warunków - tego typu modyfikacje/aktualizacje nadają się do gospodarczego wykorzystania, ponieważ prowadzą do nadania nowej funkcjonalności systemów informatycznych, których celem jest podniesienie efektywności obsługi klientów Wnioskodawcy.

Również trzeci z ww. warunków jest spełniony, ponieważ przewidywany okres użytkowania modułów nadających nową funkcjonalność ukończonym systemom informatycznym przekracza rok.

Ponadto, moduły nadające nową funkcjonalność ukończonym systemom informatycznym są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Tym samym spełniony jest czwarty z ww. warunków.

Reasumując, wydatki na aktualizacje/modyfikacje polegające na nadaniu nowych funkcjonalności ukończonym systemom informatycznym wiążą się z przeniesieniem na rzecz Wnioskodawcy autorskich praw majątkowych do tych modyfikacji/aktualizacji. W związku z tym, powinny być rozpoznawane jako wydatki na nabycie WNiP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych.

Zgodnie z ww. art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia WNiP w postaci autorskich praw majątkowych do modyfikacji/ aktualizacji systemów powinno się uważać kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, w szczególności m.in. o koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Oznacza to, że również w tym przypadku wartość początkową WNiP należy zwiększyć o koszty bezpośrednio związane nadaniem nowej funkcjonalności danego systemu, nawet gdy nie prowadzą one do przeniesienia autorskiego prawa majątkowego na rzecz Wnioskodawcy (np. koszt podwykonawcy dedykowanego do zarządzania danym projektem).

Naprawa błędów/zmiana wyglądu interfaceu systemów informatycznych

Jak wskazano w stanie faktycznym, aktualizacje/modyfikacje systemów informatycznych mogą również polegać na naprawie błędów lub zmianie wyglądu interfaceu systemów. Należy uznać, iż w przypadku tego typu modyfikacji/aktualizacji nie dochodzi do wytworzenia na rzecz Wnioskodawcy nowego utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim. Tym samym, tego typu aktualizacje/modyfikacje nie są przedmiotem autorskich praw majątkowych. W konsekwencji, w przypadku takich aktualizacji/modyfikacji nie następuje przeniesienie na rzecz Wnioskodawcy odrębnych autorskich praw majątkowych.

Wydatki na aktualizacje/modyfikacje systemów informatycznych polegające na naprawie błędów lub zmianie wyglądu interfaceu programu dotyczą WNiP (autorskich praw majątkowych do ukończonych systemów informatycznych), które już są/byly amortyzowane przez Wnioskodawcę. Ustawodawca nie przewidział możliwości powiększania wartości początkowej WNiP w wyniku ulepszenia, jak ma to miejsce w przypadku środków trwałych na podstawie art. 16g ust. 13 ustawy o CIT. W związku z tym, wydatki podatnika na naprawę błędów lub zmianę wyglądu interfacelu ukończonego systemu stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Reasumując, wydatki na aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych, polegające na naprawie błędów lub zmianie wyglądu interfaceu systemu, powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych. Zaprezentowane wyżej rozumowanie potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. ILPB4/423-4/12-4/MC;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2009 r., sygn. IPPB5/423-419/09-2/JC;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. IPPB5/423-157/09-2/AM

Powyższe stanowisko będzie miało również zastosowanie w przypadku braku przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do nowej funkcjonalności. Z uwagi na ww. brak możliwości powiększenia wartości początkowej WNiP w wyniku ulepszenia, jak ma to miejsce w przypadku środków trwałych na podstawie art. 16g ust. 3 ustwy o CIT, tego typu wydatki również powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Podsumowanie

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy:

 • wydatki na rozwój i wdrożenie nowych systemów informatycznych powinny być rozpoznawane jako wydatki na nabycie WNiP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych;
 • wydatki na aktualizacje/modyfikacje ukończonych systemów informatycznych powinny być:
  • rozpoznawane jako wydatki na nabycie odrębnej WNIP, a następnie amortyzowane dla celów podatkowych, jeżeli ich przedmiotem jest nadanie systemowi nowej funkcjonalności, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej nowej funkcjonalności; albo
  • zaliczane do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, jeżeli polegają na naprawie błędów lub zmianie interfaceu systemu lub nie wiążą się z przeniesieniem żadnego autorskiego prawa majątkowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu fatycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.