IPPB3/423-687/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

W zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387, dalej: „Ustawa Zmieniająca”)
IPPB3/423-687/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. podatnik
  2. prawa majątkowe
  3. sprzedaż
  4. status
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03 lipca 2014r. (data wpływu 07 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1387, dalej: „Ustawa Zmieniająca”) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Statut S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „S. SKA”) został sporządzony w dniu 3 października 2013 r.., zaś w dniu 17 października 2013 r. spółka ta została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze Statutem S. SKA, jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wspólnikami S. SKA były następujące podmioty:

  1. jako komplementanusz - S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „.S. sp. z o.o.”) , której umowa spółki została sporządzona w dniu 24 września 2013 r., a spółka została wpisana w dniu 5 listopada 2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; zgodnie z Umową Spółki S. sp. z o.o., jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r.,
  2. jako akcjonariusz - B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „B. sp. z o.o.”), której umowa spółki została sporządzona w dniu 24 października 2013 r„ a spółka została wpisana w dniu 8 listopada 2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; zgodnie z Umową Spółki B. sp, z o.o. jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 r.

S. SKA nigdy nie dokonała zmiany roku obrotowego. Wspólnikiem S. SKA (komplementariuszein lub akcjonariuszem) nigdy nie była osoba fizyczna.

S. SKA planuje w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. dokonać transakcji sprzedaży określonych rzeczy lub praw majątkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy CIT, przychód z tych transakcji powstanie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy S. SKA będzie posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z dokonanymi do dnia 31 grudnia 2014 r. transakcjami sprzedaży określonych rzeczy lub praw majątkowych ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, S. SKA nie będzie posiadała statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z dokonanymi do dnia 31 grudnia 2014 r. transakcjami sprzedaży określonych rzeczy lub praw majątkowych.

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy CIT, wprowadzona ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387 ze zm.; dalej jako „Ustawa Nowelizująca”). Obecnie, zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy CIT, jej przepisy stosuje się również do spółek komandytowo- akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Takie rozwiązanie nie funkcjonowało do dnia 31 grudnia 2013 r., zaś zgodnie w ówczesnym brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy CIT, przychody osiągnięte za pośrednictwem spółki komandytowo-akcyjnej należało alokować w odpowiedniej proporcji do przychodów jej wspólników.

Jednakże, należy tu dodatkowo wziąć pod uwagę regulację art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej. Wynika z niej, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustawy CIT w brzmieniu nadanym Ustawą Nowelizującą, stosuje się dopiero począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Skoro S. SKA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2013 r. (co było równoznaczne z powstaniem jej bytu prawnego), zaś jej pierwszy rok obrotowy zgodnie ze Statutem kończy się w dniu 31 grudnia 2014 r., to w konsekwencji do dnia 31 grudnia 2014 r. nie może powstać przychód podatkowy dla S. SKA w związku z dokonanymi do dnia 31 grudnia 2014 r. transakcjami sprzedaży określonych rzeczy lub praw majątkowych. Innymi słowy, w tym zakresie S. SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wynika to stąd, że do dnia 31 grudnia 2014 r. w omawianej sprawie zastosowanie znajdą przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie zaś z ówczesnym brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Jednocześnie ówczesny art. 1 ust. 3, ani żaden inny przepis ustawy CIT nie przewidywał, aby przepisy tej ustawy miały zastosowanie także do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że S. SKA nie miała w świetle art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i sporządzenia sprawozdania finasowego. W takiej bowiem sytuacji pierwszy rok podatkowy S. SKA rozpocząłby się już z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwał do końca przyjętego roku obrotowego (to jest do dnia 31 grudnia 2014 r.).

Omawiany przepis art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej miałby zastosowanie jedynie wówczas, gdyby S. SKA:

  • powstała po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej, a więc po dniu 12 grudnia 2013 r.,co wynika z art. 11 Ustawy Nowelizującej,
  • dokonała zmiany roku obrotowego po dniu 12 grudnia 2013 r.

S. SKA nie spełniła żadnego z powyższych warunków, bowiem powstała w dniu 17 października 2013 r. i nigdy nie zmieniała przyjętego roku obrotowego. W konsekwencji, w jej przypadku nie zaszedł obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., co oznacza, że w tym dniu nie doszło również do zakończenia jej pierwszego roku obrotowego. S. SKA uzyska status samodzielnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.