ILPB1/415-1203/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: źródeł przychodów, podstawy opodatkowania oraz zaliczek na podatek dochodowy.
ILPB1/415-1203/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. licencja
 3. prawa majątkowe
 4. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 8 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródeł przychodów – jest prawidłowe,
 • podstawy opodatkowania – jest prawidłowe,
 • zaliczek na podatek dochodowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: źródeł przychodów, podstawy opodatkowania oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. znak ILPB1/415-1203/14-2/AG ILPP4/443-594/14-2/EWW na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 stycznia 2015 r., a w dniu 8 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nie prowadząc działalności gospodarczej udostępniać dzieło / utwór za pośrednictwem sieci internet głównie odbiorcom poza granicami Polski. Jest autorem tego oprogramowania (dzieła / utworu) i zamierza je udostępniać z terytorium Polski poprzez sieć internet. Źródło przychodu, który Wnioskodawca zamierza uzyskiwać to udzielenie odpłatnej, terminowej licencji do utworu / dzieła czyli tzw. praw majątkowych.

Opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich do oprogramowania będą przychodem Wnioskodawcy z tych praw.

Dzieło / utwór to oprogramowanie o nazwie roboczej „B” zawierające funkcje:

 • zabezpieczanie ważnych dla użytkownika plików do niego należących, poprzez enkrypcję - szyfrowanie. Zaszyfrowane pliki, w razie kradzieży tudzież włamania (fizycznego lub hakerskiego), są dla złodzieja bezużyteczne gdyż kod owych plików jest zaszyfrowany;
 • zabezpieczenie przed Inżynierią Odwrotną, dekompilacją, debuggingiem - oznacza to ochronę zabezpieczonego pliku przed rozpoznaniem jego pierwotnych funkcji lub zawartości, a także kodu źródłowego, w przypadku gdy haker lub złodziej bez zgody użytkownika uzyska dostęp do zabezpieczonych plików; kod źródłowy często jest bardzo wartościowy;
 • zwiększenie rozmiaru pliku;
 • kompresja i archiwizacja danych;
 • zmiana ikony pliku;
 • zmiana informacji o wersji pliku.

Uzupełniając wniosek Zainteresowany dodał, że zamierza nie prowadząc działalności gospodarczej udostępniać utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod roboczą nazwą „B”. Udostępnienie ma następować za pośrednictwem sieci internet głównie odbiorcom poza granicami Polski, również obywatelom mającym miejsce zamieszkani poza Unią Europejską. Utwory są przeznaczone głównie dla odbiorców indywidualnych, czyli osób fizycznych. Nie będą to więc podatnicy w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Udostępnianie utworu nie będzie miało charakteru zorganizowanego. Będzie polegało na udostępnianiu utworu w zagranicznych serwisach internetowych, umożliwiających sprzedaż oprogramowania poprzez internet. Wnioskodawca jest indywidualnym twórcą utworu „B” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest jedynym autorem tego oprogramowania (utworu) i zamierza je udostępniać z terytorium Polski poprzez sieć internet. Źródło przychodu, który Wnioskodawca zamierza uzyskiwać to udzielenie odpłatnej, terminowej licencji do utworu, czyli tzw. praw majątkowych. Wynagrodzenie za udzielenie licencji będzie płatne jednorazowo poprzez płatności internetowe, dostępne w zagranicznych serwisach internetowych, a następnie przelewane z serwisów obsługujących płatności internetowe typu „C” na polski rachunek bankowy. Nie będzie to honorarium a stała opłata licencyjna za korzystanie z utworu. Sprzedaż oprogramowania mieści się w PKD 47.41.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym można rozliczyć przychód z tytułu tzw. praw majątkowych...
 2. Czy opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw...
 3. Czy przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT...
 4. Czy przychody te, nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie podlegają wpisowi do podatkowej książki przychodów i rozchodów...
 5. Czy w związku z powyższym można sprzedawać licencję na oprogramowanie bez działalności gospodarczej...
 6. Czy podatek, w związku z 50% ryczałtowym, kosztami uzyskania przychodów, należy zapłacić od połowy uzyskanego przychodu...
 7. Czy od tego dochodu należy odprowadzać zaliczkę na PIT w trakcie roku...
 8. Czy też dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni wpisując przychody z praw majątkowych oraz koszty ich uzyskania do rubryki przeznaczonej dla podatników korzystających z praw majątkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wyrażone w interpretacji indywidualnej z 8 października 2010 r. (nr ILPB1/415-772/10-4/AO) opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw.

Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT, są bowiem przychodem z praw autorskich. Więc przychody te, nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie podlegają wpisowi do podatkowej książki przychodów i rozchodów. Dlatego też należy uznać, iż czerpanie korzyści z oprogramowania nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji).

Sprzedaż praw majątkowych na gruncie regulacji ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług, a zatem czynność podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Kwalifikacja taka wynika ze wskazanego art. 8 ust. 1 zakresu stosowania pojęcia świadczenia usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż zbycie praw do utworów oznacza dla ich twórców uzyskanie przychodu z praw majątkowych. Podatek, w związku z 50% ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodów, należy zapłacić od połowy uzyskanego przychodu.

Od tego dochodu nie odprowadza się zaliczek na PIT w trakcie roku, a dochód wykazuje w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni wpisując przychody z praw majątkowych oraz koszty ich uzyskania do rubryki przeznaczonej dla podatników korzystających z praw majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • źródeł przychodów – jest prawidłowe,
 • podstawy opodatkowania – jest prawidłowe,
 • zaliczek na podatek dochodowy – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 361, z późn. zm.) odrębnymi źródłami przychodów są m.in.

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera własną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Wyliczenie zawarte w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie wyrażenia „w szczególności”, jednakże wprost zalicza się do przychodów z praw majątkowych przychody uzyskiwane z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, a także z odpłatnego zbycia tych praw. W konsekwencji, przychodem z praw majątkowych są nie tylko przychody z odpłatnego zbycia praw autorskich i praw pokrewnych, lecz także z korzystania z tych praw, a zatem z czynności i zdarzeń, których podstawą są posiadane przez podatnika prawa autorskie i prawa pokrewne.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w cyt. art. 18 ww. ustawy, są natomiast regulacje zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Z kolei w świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ww. ustawy).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca zamierza nie prowadząc działalności gospodarczej udostępniać utwór (w rozumieniu ww. ustawy) za pośrednictwem sieci internet głównie odbiorcom poza granicami Polski. Jest autorem tego oprogramowania (utworu). Źródło przychodu, który Wnioskodawca zamierza uzyskiwać to udzielenie odpłatnej, terminowej licencji do utworu, czyli tzw. praw majątkowych. Uzupełniając opis zdarzenia przyszłego Zainteresowany podał, że udostępnianie utworu nie będzie miało charakteru zorganizowanego. Wynagrodzenie za udzielenie licencji będzie płatne jednorazowo poprzez płatności internetowe. Nie będzie to honorarium a stała opłata licencyjna z korzystanie z utworu.

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie z ww. przesłanek warunkujących zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich.

Zatem, Wnioskodawca słusznie uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym można rozliczyć przychód z tytułu tzw. praw majątkowych, a opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw. Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym przychody te nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W związku z powyższym można sprzedawać licencję na oprogramowanie bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej.

Reasumując powyższe rozważania, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie źródeł przychodów jest prawidłowe.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego podstawy opodatkowania, zauważyć należy co następuje.

Wnioskodawca jest zdania, że zbycie praw do utworów oznacza dla ich twórców uzyskanie przychodu z praw majątkowych. Podatek, w związku z 50 % ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodów, należy zapłacić od połowy uzyskanego przychodu.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 powołanej ustawy).

Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się - z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 cyt. ustawy). W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 14 (przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy osiągający przychody ze źródła prawa majątkowe z tytułu udzielania licencji na korzystanie z utworu – w rozumieniu odrębnej ustawy, tj. ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych – nie zostali pozbawienia możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – do wysokości określonej w ww. art. 22 ust. 9a powołanej ustawy.

Zatem, Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania (dochodu) o 50% koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko Zainteresowanego w zakresie podstawy opodatkowania uznano za prawidłowe.

Przechodząc do zagadnienia dotyczącego zaliczek na podatek dochodowy, zauważyć należy co następuje.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku odprowadzania zaliczek przez podatnika w trakcie roku podatkowego z tytułu osiągnięcia dochodu określonego w art. 18 ww. ustawy.

Dlatego też nie znajduje zastosowania przepis art. 44 ust. 1a ww. ustawy, który stanowi, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 1. ze stosunku pracy z zagranicy;
 2. z emerytur i rent z zagranicy;
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Skoro zatem Wnioskodawca osiąga przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez pośrednictwa płatnika, to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązany do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Dochód ze źródła przychodów prawa majątkowe podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na zasadach ogólnych, czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-37, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został uzyskany.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczek na podatek dochodowy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.