IBPBI/1/423-71/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca (sp. z o.o.), jako wspólnik spółki komandytowej, rozpozna przychód w wysokości opłat określonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania wartości niematerialnych i prawnych, ustalony proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej?
IBPBI/1/423-71/14/ESZinterpretacja indywidualna
  1. leasing operacyjny
  2. prawa majątkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 listopada 2014 r), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem są autorskie prawa majątkowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem są autorskie prawa majątkowe.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (sp. z o.o.) jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: „Spółka komandytowa”), będącej właścicielem autorskich praw majątkowych do logo, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stanowiących podlegające amortyzacji podatkowej wartości niematerialne i prawne (dalej w skrócie: „WNiP”). Normatywny okres amortyzacji WNiP ustalony został, zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”). Spółka komandytowa planuje zawrzeć (jako finansujący), z Wnioskodawcą sp. z o.o. (jako korzystającym), umowę leasingu tzw. operacyjnego, na podstawie której odda amortyzowane u siebie wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania korzystającemu.

Zawarta umowa leasingu będzie spełniać przesłanki, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy CIT. Jednocześnie, ani spółka komandytowa ani jej wspólnicy (w tym Wnioskodawca) w dniu zawarcia umowy leasingu nie będą korzystali ze zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 17b ust. 2 ustawy CIT. Udział Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej określony został w umowie spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca (sp. z o.o.), jako wspólnik spółki komandytowej, rozpozna przychód w wysokości opłat określonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania wartości niematerialnych i prawnych, ustalony proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT"), ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Autorskie prawa majątkowe do logo, będące własnością spółki komandytowej, spełniają definicję podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy CIT i mogą być przedmiotem umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy CIT.

Z kolei stosownie do art. 17b ust. 1 ustawy CIT, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1 koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust 2 i 3, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

Umowa leasingu wartości niematerialnych i prawnych, jaka zostanie zawarta pomiędzy spółką komandytową, a korzystającym, będącym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. niebędącym osobą fizyczną, o której mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT), spełniała będzie warunki określone w art. 17b ustawy CIT, tj.:

  • zawarta zostanie na czas określony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych,
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingu, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadała będzie co najmniej wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy leasingu.

W związku z tym, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, jego przychód ustalony zostanie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy CIT, stosownie do którego przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, odpowiednia część opłaty określonej w umowie leasingu wartości niematerialnych i prawnych, ustalona proporcjonalnie do określonego w umowie spółki komandytowej prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, stanowiła będzie przychód Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena, czy autorskie prawa majątkowe, o których mowa we wniosku mogą stanowić wartość niematerialną i prawną w spółce komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, jak również kwestia czy zawarta umowa spełnia przesłanki, o których mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ww. elementy stanowią bowiem elementy opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Pamiętać również należy o treści art. 11 ustawy o CIT, z którego m.in. wynika, że jeżeli podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Nadmienić przy tym należy, że prawidłowość zastosowania ww. regulacji może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

leasing operacyjny
IBPBI/1/423-31/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

prawa majątkowe
ILPB2/436-332/14-5/TR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.