0113-KDIPT2-1.4011.73.2018.2.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przychodów osiąganych z tytułu obrotu Kryptowalutami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 30 stycznia 2018 r., identyfikator poświadczenia przedłożenia ePUAP - UPP 16115645), uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 13 marca 2018 r., identyfikator poświadczenia przedłożenia ePUAP - UPP 17230990), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów oraz opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu obrotu kryptowalutą (pytanie Nr 1 i Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 9 marca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.73.2018.1.MD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 9 marca 2018 r. (data doręczenia 10 marca 2018 r.; identyfikator poświadczenia doręczenia ePUAP - UPD 17143022). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 13 marca 2018 r., identyfikator poświadczenia przedłożenia ePUAP - UPP 17230990).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

W 2017 r. Wnioskodawca dokonał przelewu zasilającego konto na giełdzie kryptowalut. Konto zarejestrowane jest na Wnioskodawcę, jako osobę fizyczną. Następnie w przeciągu roku wykonał operacje kupna i sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem giełdy. Operacje kupna i sprzedaży oparte były o walutę polską PLN. Wykonanie transakcji sprzedaży na giełdzie kryptowalut nie powoduje przesłania uzyskanej sumy pieniędzy pochodzącej ze zbycia kryptowaluty na konto bankowe. Kwota taka wyrażona w złotówkach i pozostająca na giełdzie - zwana FIATem może zostać wykorzystana do wykonania kolejnych operacji, co nastąpiło w tym przypadku, albo na życzenie użytkownika giełdy może zostać zwrócona przelewem na konto bankowe. Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą - niezwiązaną z handlem kryptowalutami (rozliczającą się w oparciu o podatek liniowy). Wykonane operacje na giełdzie nie są, ani nie będą wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany oraz nie noszą znamion działalności gospodarczej. Do końca kwietnia 2018 r. Wnioskodawca zamierza uwzględnić w odpowiedniej deklaracji PIT powyższe operacje.

W piśmie z dnia 13 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą - przeważające PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca osiąga z tytułu tej działalności dochody. Wybrał sposób opodatkowania oparty o podatek liniowy. Składa zeznanie podatkowe PIT-36L. W 2017 r. założył konto na dwóch polskich giełdach krytowalut (... oraz ...). Konto założył na potrzeby prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podając dane osoby fizycznej. Wnioskodawca przelał następnie pieniądze ze swojego prywatnego konta bankowego na swoje konta giełd kryptowalut. Za przelane środki zakupił pierwsze jednostki kryptowalut. W 2017 r. dokonał także sprzedaży kupionych wcześniej na powyższych giełdach kryptowalut, co skutkowało pojawieniem się środków pieniężnych na tych giełdach. Część z tych środków została zwrócona przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy, a część posłużyła do wykonania kolejnych transakcji zakupu i sprzedaży kryptowaluty. Wnioskodawca dokonywał obrotu kryptowalutami pozyskanymi wyłącznie za pośrednictwem giełd, na których się zarejestrował. Nie wykonywał bezpośredniej wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę. Dokonywał obrotu następującymi kryptowalutami: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Ethereum, Game, Dash, Lisk, a w przyszłości dopuszcza możliwość obrotu innymi. Operacje kupna-sprzedaży oparte były tylko o walutę polską. Wnioskodawca kupował kryptowaluty za środki pieniężne w złotych polskich, a sprzedając kryptowaluty otrzymywał środki w postaci złotych polskich. Operacje kupna, jak i sprzedaży kryptowalut, wiązały się z pobraniem prowizji ze środków Wnioskodawcy, zgromadzonych na giełdzie z tytułu przeprowadzania tych operacji poprzez giełdę. Obrotu kryptowalutą dokonywał poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykonane operacje na giełdzie nie były, ani nie będą wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany oraz nie noszą znamion działalności gospodarczej, określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca dokumentuje wykonywane transakcje poprzez zapis plików CSV, pochodzących z giełd opisujących wykonywane transakcje, w szczególności:

 • jaką operację wykonano,
 • na jakiej kryptowalucie,
 • w jakiej cenie,
 • jaką poniesiono prowizję,
 • kiedy wykonano operację,
 • jaka ilość kryptowaluty brała udział w operacji.

Dodatkowo, Wnioskodawca posiada zrzuty ekranu oraz emaile wysłane przez giełdę, zawierające te informacje. Wnioskodawca posiada także kopie przelewów wykonanych z konta bankowego na giełdy kryptowalut oraz z giełd kryptowalut na konto bankowe Wnioskodawcy. Na podstawie takiej dokumentacji Wnioskodawca jest w stanie obliczyć sumaryczne koszty zakupu kryptowalut oraz środki otrzymane z tytułu ich odkupienia. Wnioskodawca uznaje przychody z tytułu tak prowadzonego obrotu kryptowalutami, jako przychody ze zbycia praw majątkowych. Zamierza zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i złożyć deklarację PIT-36 (oprócz PIT-36L), którą złoży z tytułu dochodów osiąganych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dopuszcza w przyszłości dokonanie transakcji w oparciu o polskie giełdy kryptowalut w takim charakterze, jak miało to miejsce w powyższym opisie stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy uzyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży kryptowaluty za pośrednictwem giełdy kryptowalut stanowi dla Wnioskodawcy uzyskanie przychodu ze zbycia praw majątkowych na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy koszt nabycia kryptowaluty oraz prowizje za zakup i jej zbycie można uznać za koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży kryptowalut na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. Czy przychody oraz koszty z tytułu obrotu kryptowalutą mogą być udokumentowane w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego?
 4. W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować dochód osiągnięty z tytułu obrotu kryptowalutą i w jakiej deklaracji go wykazać na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytań oznaczonych Nr 1 i Nr 4. Natomiast w zakresie pytań oznaczonych Nr 2 i Nr 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży kryptowalut nabytych na giełdzie kryptowalut uznać należy za przychody z praw majątkowych, opierając się na przepisach art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wylicza źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 7 wymienia się przychód z tytułu praw majątkowych. Stosownie do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c).

Jednocześnie wyliczenie praw majątkowych w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem „w szczególności”. Skoro zatem katalog przychodów z praw majątkowych ma charakter otwarty, uprawnionym jest zaliczenie do niego także innych praw majątkowych, literalnie niewymienionych w tym przepisie – kryptowalut. Podsumowując, Wnioskodawca na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, że środki uzyskane z tytułu obrotu kryptowalutą za pośrednictwem giełdy kryptowalut stanowią dla Niego przychód z tytułu sprzedaży praw majątkowych.

Ad. 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany dochód, rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów z tytułu obrotu kryptowalutą nad kosztami ich uzyskania, osiągnięty w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1, rubryka – Prawa majątkowe i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż kryptowaluty i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Z uwagi na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą, opodatkowaną w oparciu o podatek liniowy, musi On także złożyć zeznanie PIT-36L, uwzględniając dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 7 wymienia się przychód z tytułu praw majątkowych. Stosownie do treści tegoż przepisu – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie.

Przez prawa majątkowe, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe.

Stosownie jednak do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W art. 5a pkt 6 ww. ustawy została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl natomiast art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z tak skonstruowanej definicji wynika, że w sytuacji, gdy działalność spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a nie spełnia warunków określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót kryptowalutami i podatnik dokona takiej transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą - przeważające PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem. Przychody z tytułu opodatkowane są podatkiem liniowym. Wnioskodawca w 2017 r. założył konto na dwóch polskich giełdach krytowalut (... oraz ...). Konto założył na potrzeby prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, podając dane osoby fizycznej. Wnioskodawca przelał następnie pieniądze ze swojego prywatnego konta bankowego na swoje konta giełd kryptowalut. Za przelane środki Wnioskodawca zakupił pierwsze jednostki kryptowalut. Wnioskodawca w 2017 r. dokonał także sprzedaży kupionych wcześniej na powyższych giełdach kryptowalut, co skutkowało pojawieniem się środków pieniężnych na tych giełdach. Część z tych środków została zwrócona przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy, a część posłużyła do wykonania kolejnych transakcji zakupu i sprzedaży kryptowaluty. Wnioskodawca dokonywał obrotu kryptowalutami pozyskanymi wyłącznie za pośrednictwem giełd, na których się zarejestrował. Wnioskodawca nie wykonywał bezpośredniej wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę. Dokonywał obrotu następującymi kryptowalutami: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Ethereum, Game, Dash, Lisk, a w przyszłości dopuszcza możliwość obrotu innymi. Operacje kupna-sprzedaży oparte były tylko o walutę polską. Wnioskodawca kupował kryptowaluty za środki pieniężne w złotych polskich, a sprzedając kryptowaluty otrzymywał środki w postaci złotych polskich. Operacje kupna, jak i sprzedaży kryptowalut, wiązały się z pobraniem prowizji ze środków Wnioskodawcy, zgromadzonych na giełdzie z tytułu przeprowadzenia tych operacji poprzez giełdę. Obrotu kryptowalutą Wnioskodawca dokonywał poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykonane operacje na giełdzie nie były, ani nie będą wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany oraz nie noszą znamion działalności gospodarczej, określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uznaje przychody z tytułu tak prowadzonego obrotu kryptowalutami, jako przychody ze zbycia praw majątkowych. Zamierza zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i złożyć deklarację PIT-36 (oprócz PIT-36L), którą złoży z tytułu dochodów osiąganych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro transakcji obrotu krywptowalutą Wnioskodawca dokonuje poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a wykonane operacje na giełdzie, jak wskazano we wniosku, nie były wykonywane w sposób ciągły i zorganizowany oraz nie noszą znamion działalności gospodarczej, to uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży kryptowaluty stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem natomiast będzie, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, o czym stanowi art. 9 ust. 2 ww. ustawy. Uzyskany dochód z powyższego źródła, należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy i wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-36 (w części D.1., rubryka - Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Należy zauważyć, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe będą się różniły od zdarzeń, które wystąpią w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałych zdarzeń. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe będą zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Wskazać ponadto należy, że interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatków, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami, Organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku; nie ma uprawnień, ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów, czy stwierdzeń, podawanych przez Wnioskodawcę. Formułując odpowiedź Organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co napisano we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności Wnioskodawcy. Uzyskanie interpretacji podatkowej nie rozstrzyga więc o legalności danej działalności.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.