0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskane przychody ze sprzedaży praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskane przychody ze sprzedaży praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego. Prowadzi szeroko pojętą działalność reklamową i marketingową. Między innymi w ramach działalności gospodarczej opracowuje na zlecenie innych firm wzory opakowań, czy też hasła reklamowe. W umowie ze zleceniodawcą podpisuje zgodę na przekazanie przez Wnioskodawcę, wraz z tymi wzorami, czy też hasłami wszelkich autorskich praw majątkowych do tych projektów czy haseł. Po wykonaniu danego opracowania przekazuje je zleceniodawcy i wystawia stosowną fakturę. Niewątpliwie zgodnie z umową i stanem faktycznym (winno być: „zdarzeniem przyszłym”), przychody związane z tą usługą mieszczą się w kategorii przychodów z praw majątkowych opisanych w art. 7b ust. 1 pkt 6 w powiązaniu z art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Prócz tworzenia wzorów lub haseł reklamowych wykonuje inne usługi z zakresu reklamy i marketingu np. organizuje kampanie reklamowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, które Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w wyżej wymieniony sposób nie powinny być wykazywane, jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów.

Z uzasadnienia zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zmiany te były wprowadzone w celu ograniczenia fiskalnych skutków związanych z ewentualnym sztucznym kreowaniem straty w operacjach gospodarczych. Przychody Wnioskodawcy ze sprzedaży praw autorskich są znaczącą częścią podstawowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy i w ogóle nie ma on możliwości przy ich realizacji używania majątku Spółki do generowania „sztucznej” straty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175, dalej: „ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Wydzielając odrębne źródło przychodów na gruncie updop, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów alokowanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b updop.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. e updop wynika natomiast, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c.

W myśl art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  1. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  2. licencje,
  3. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
  4. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Konstrukcja powyższych przepisów wskazuje, że przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, odnosi się jedynie do praw majątkowych wymienionych w punktach od 4 do 7 w art. 16b ust. 1 updop.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność reklamową i marketingową. Między innymi w ramach działalności gospodarczej opracowuje na zlecenie innych firm wzory opakowań, czy też hasła reklamowe. W umowie ze zleceniodawcą podpisuje zgodę na przekazanie przez Wnioskodawcę, wraz z tymi wzorami, czy też hasłami wszelkich autorskich praw majątkowych do tych projektów czy haseł.

Uwzględniając powyższe przepisy, w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy z którego wynika, że powinny być one wykazywane jako przychody z innych źródeł przychodów.

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca sam wytworzył prawa majątkowe wskazane w pkt 4-7 art. 16b ust. 1 updop, np. autorskie prawo majątkowe, to przychód ze sprzedaży tego prawa będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych.

Cytowany powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, wskazuje tylko na wyłączenie z zysków kapitałowych przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Wyłączenie to nie obejmuje zatem przychodów ze zbycia praw majątkowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychody, uzyskuje ze sprzedaży praw majątkowych nie powinny być wykazywane, jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.