Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Do głównych zadań RŚP należy: identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej, rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym Spółka posiada konto rejestrowe w RŚP, na którym zapisywane są operacje na Towarowej Giełdzie Energii, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Z tytułu wystawienia przez TGE dokumentu potwierdzającego prawa majątkowe wynikające z otrzymanych przez Spółkę od Prezesa URE świadectw pochodzenia, które zostały zapisane na koncie ewidencyjnym w RŚP, TGE pobiera od Spółki każdorazowo opłatę, ustaloną w ustanowionym przez TGE Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia, z tytułu wpisu świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE oraz dokonywanego jednocześnie z tym wpisem wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej - i stawka opłaty pobieranej z powyższego tytułu przez TGE jest naliczana od 1 kWh energii.
2017
20
cze

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Do głównych zadań RŚP należy: identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej, rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym Spółka posiada konto rejestrowe w RŚP, na którym zapisywane są operacje na Towarowej Giełdzie Energii, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Z tytułu wystawienia przez TGE dokumentu potwierdzającego prawa majątkowe wynikające z otrzymanych przez Spółkę od Prezesa URE świadectw pochodzenia, które zostały zapisane na koncie ewidencyjnym w RŚP, TGE pobiera od Spółki każdorazowo opłatę, ustaloną w ustanowionym przez TGE Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia, z tytułu wpisu świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE oraz dokonywanego jednocześnie z tym wpisem wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej - i stawka opłaty pobieranej z powyższego tytułu przez TGE jest naliczana od 1 kWh energii.
2017
20
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa lub prawa majątkowego.
Fragment:
Natomiast, Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci [wariant 1] Przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. prawo majątkowe do witryny internetowej (Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej), albo [wariant 2] Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej. W skład Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wchodzą: prawo do rejestracji domen umożliwiające wyłączne korzystanie z unikalnego adresu internetowego i identyfikującego określone funkcjonalności, usługi witryny internetowej, autorskie prawo majątkowe do oprogramowania decydującego o funkcjonalności witryny internetowej oraz autorskie prawo majątkowe do tekstów i obrazów graficznych zapewniających komunikację z użytkownikami witryny. Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej stanowi - zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych - autorskie prawo majątkowe w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Po dokonaniu rejestracji domeny internetowej w urzędzie patentowym - powstanie prawo w rozumieniu ustawy z 2000 r. Prawo własności przemysłowej, o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej powstało w ramach i w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę.
2017
16
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu wynagrodzenia za wykonanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych wykonanych przez niego na podstawie umów o dzieło lub zlecenia zawartych poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą będzie stanowić przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt. 7 w zw. z art. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawcy będzie przysługiwało w odniesieniu do tego przychodu prawo zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy?
Fragment:
Powyższe wyłączenie obejmuje m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 7 updof. Stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Wskazuje się, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki; po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu, po drugie zaś osiągnięty, przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 maja 2014 r. sygn. IPTPB1/415-86/14-4/MD ). Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Wnioskodawca w zamian za umówione wynagrodzenie wykona programy komputerowe i przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych programów. Wskazuje się, że jeżeli (...)
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. Prawa majątkowe są bowiem prawami podmiotowymi, realizującymi interes ekonomiczny uprawnionego i składającymi się na jego majątek, co do zasady mającymi wymiar pieniężny. O zaliczeniu danego prawa do kategorii prawa majątkowego rozstrzygają bowiem łącznie dwie przesłanki, po pierwsze – czy dane prawo może być przedmiotem obrotu, czy jest więc zbywalne, po drugie – czy posiada ono dającą się określić wartość majątkową. Do praw majątkowych zaliczyć można więc nie tylko wszelkiego rodzaju wierzytelności i roszczenia o charakterze majątkowym, ale również – i przede wszystkim – prawo własności. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
2017
10
maj

Istota:
Czy przedstawiona we wniosku czynność cywilnoprawna (sprzedaż praw majątkowych) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a co za tym idzie czy Wnioskodawczyni – jako osoba zbywająca – nie ma obowiązku płacenia ww. podatku?
Fragment:
M. zobowiązał się do comiesięcznej spłaty w wysokości 6.000 zł na rzecz Wnioskodawczyni za pomoc i udzielenie prawa do założenia nowej firmy przy wykorzystaniu wszelkich kontaktów oraz „ know-how ” firmy męża Wnioskodawczyni, co stanowi przedmiot prawa majątkowego, które Wnioskodawczyni zdecydowała się sprzedać na rzecz Pana W. M. Jednakże Pan W. M. nie uiścił zobowiązań. W dniu 9 listopada 2016 r. doszło do spisania porozumienia pomiędzy Panem W. M. a Wnioskodawczynią, które miało na celu doprecyzowanie wcześniejszych uzgodnień. Pan W. M. rozpoczął płatność ustalonego wynagrodzenia w wysokości 252.000 zł w 42 comiesięcznych ratach po 6.000 zł miesięcznie, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca listopada roku 2016. Wnioskodawczyni wskazała, iż w świetle powyższego stanu faktycznego, porozumienie zawarte pomiędzy Panem W. M. a Wnioskodawczynią jest umową sprzedaży praw majątkowych. W związku z powołanymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że sprzedaż wskazanych we wniosku praw majątkowych podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, natomiast obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Zatem w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawczynię ww. praw majątkowych, na Wnioskodawczyni (sprzedającym) nie ciąży z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powołanego wyżej art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wynika, że w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.
2017
24
lut

Istota:
Czy kwota pochodząca ze zbycia nieruchomości, tj. prawa do miejsca postojowego, wydatkowana na remont mieszkania, tj. na własne cele mieszkaniowe, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie bowiem do tego przepisu, źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Prawo majątkowe to w prawie cywilnym prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Do praw majątkowych zalicza się prawa: rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe), obligacyjne (np. najmu, dzierżawy, renta umowna, wierzytelności z tytułu udziału w spółce), na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (np. prawa autorskie), rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do alimentów), czy prawa spadkowe. Niektóre z tych praw majątkowych stanowią źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem umowy sprzedaży jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, z którym związany jest udział w nieruchomości, zaliczane do praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c). Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wskazanych w nim praw, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 19% podatku dochodowego.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności
Fragment:
Przeniesienie wierzytelności do majątku nabywcy wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży stanowi wykonanie przez dotychczasowego wierzyciela przysługującego mu prawa własności wobec tego prawa majątkowego (wierzytelności). Z momentem przelewu wierzytelności, na nowego wierzyciela przechodzi możliwość domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, umowa sprzedaży wierzytelności, jako umowa sprzedaży prawa majątkowego, co do zasady podlega opodatkowaniu PCC. Zgodnie jednak z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu podlegają wyłącznie: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca (Wnioskodawca) ma siedzibę za granicą, zatem art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy nie będzie miał zastosowania. Zatem należy ustalić, czy art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC ma zastosowanie. W opinii Wnioskodawcy, w braku zdefiniowania w ustawie o PCC pojęcia „ miejsca wykonywania praw majątkowych ”, w przypadku wierzytelności należy przyjąć, że jest to pojęcie tożsame z pojęciem „ miejsca spełnienia świadczenia ” w rozumieniu przepisów KC.
2016
29
lis

Istota:
Zakresie opodatkowania czynnosci wniesienia wkladu niepienieznego w formie wierzytelnosci do Spolki komandytowej
Fragment:
(...) nakazem wynikajacym z mocy prawa. Z powyzszych przepisow jednoznacznie wynika, ze kazde odplatne swiadczenie, ktore nie jest dostawa towarow, polegajace na dzialaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy okreslonym zachowaniu, miesci sie w tak sformulowanej definicji uslugi. Aby uznac dane swiadczenie za odplatne, musi istniec stosunek prawny pomiedzy swiadczacym usluge a odbiorca, a w zamian za wykonanie uslugi powinno zostac wyplacone wynagrodzenie. Musi istniec bezposredni zwiazek pomiedzy swiadczona usluga i przekazanym za nia wynagrodzeniem. Oznacza to, ze z danego stosunku prawnego, na podstawie ktorego wykonywana jest usluga, musi wynikac wyrazna, bezposrednia korzysc na rzecz swiadczacego usluge. Wierzytelnosc jest prawem majatkowym, ktore moze byc przedmiotem obrotu gospodarczego. Instytucja przelewu wierzytelnosci zostala uregulowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Stosownie do tresci art. 509 ? 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel moze bez zgody dluznika przeniesc wierzytelnosc na osobe trzecia (przelew), chyba ze sprzeciwialoby sie to ustawie, zastrzezeniu umownemu albo wlasciwosci zobowiazania. Wraz z wierzytelnoscia przechodza na nabywce wszelkie zwiazane z nia prawa, w szczegolnosci roszczenie o zalegle odsetki ? art. 509 ? 2 cyt. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowych zbycia nasadzen, urz1dzen i i obiektów
Fragment:
Umowa, o której mowa w ust. 1: mo?e okreolaa wysokooa czynszu albo sposób ustalenia wysokooci czynszu oraz termin jego p3atnooci, wy31cznie w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowi1zane do uiszczania na rzecz w3aociciela gruntu op3at z tytu3u u?ytkowania albo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci zajmowanej przez ROD (art. 28 ust. 2), jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewa?nooci (ust. 3). Zgodnie z art. 28 ust. 4-6 przytoczonej ustawy na wniosek dzia3kowca, dzier?awa dzia3kowa podlega ujawnieniu w ksiedze wieczystej, przy czym do tego typu dzier?awy stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycz1ce dzier?awy, zao do jej ochrony -odpowiednio przepisy o ochronie w3asnooci. Ponadto - jak stanowi art. 30 ust. 1 tej?e ustawy - dzia3kowiec ma prawo zagospodarowaa dzia3ke i wyposa?ya j1 w odpowiednie obiekty i urz1dzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urz1dzenia i obiekty znajduj1ce sie na dzia3ce, wykonane lub nabyte ze orodków finansowych dzia3kowca, stanowi1 jego w3asnooa (art. 30 ust. 2). Przy czym analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia3kowych prowadzi do wniosku, ?e pod pojeciem obiektów i urz1dzen, o których mowa w tym przepisie, rozumiea nale?y tylko takie obiekty i urz1dzenia, które wzniesione zosta3y na dzia3ce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzieki którym wykonanie prawa dzier?awy dzia3kowej staje sie mo?liwe (tzn. takie, które pozwalaj1 na korzystanie z dzia3ki zgodnie z jej przeznaczeniem).
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.