Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

W przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem I (kontraktor tworzy cały utwór, do którego Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe), po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Fragment:

Zarówno w przypadku tworzenia oprogramowania jak i analizy danych, prace nad projektami przebiegają w następujących wariantach: kontraktor tworzy cały utwór, do którego Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe; kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu , które następnie są łączone w utwór końcowy (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy tworzone przez kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego; utwór tworzą tylko pracownicy Spółki, a prawa autorskie do tak stworzonego utworu z mocy prawa nabywa Wnioskodawca; w wyniku współpracy pracowników i kontraktorów powstają poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy będące wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem I po stronie Spółki powstanie przychód z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT stronie Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1). Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem I po stronie Spółki powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

2018
30
lis

Istota:

W przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem III (utwór tworzą tylko pracownicy Spółki, a prawa autorskie do tak stworzonego utworu z mocy prawa nabywa Wnioskodawca), po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Fragment:

Zarówno w przypadku tworzenia oprogramowania jak i analizy danych, prace nad projektami przebiegają w następujących wariantach: kontraktor tworzy cały utwór, do którego Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe; kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór końcowy (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy tworzone przez kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego; utwór tworzą tylko pracownicy Spółki, a prawa autorskie do tak stworzonego utworu z mocy prawa nabywa Wnioskodawca; w wyniku współpracy pracowników i kontraktorów powstają poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy będące wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem III po stronie Spółki powstanie przychód z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2). Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem III po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

2018
30
lis

Istota:

W przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem II (kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór końcowy) lub z wariantem IV (w wyniku współpracy pracowników i kontraktorów powstają poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór), po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Fragment:

Zarówno w przypadku tworzenia oprogramowania jak i analizy danych, prace nad projektami przebiegają w następujących wariantach: kontraktor tworzy cały utwór, do którego Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe; kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór końcowy (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy tworzone przez kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego; utwór tworzą tylko pracownicy Spółki, a prawa autorskie do tak stworzonego utworu z mocy prawa nabywa Wnioskodawca; w wyniku współpracy pracowników i kontraktorów powstają poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór (do którego autorskie prawa majątkowe są przenoszone na Klienta). Elementy będące wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem II i IV po stronie Spółki powstanie przychód z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3). Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem II i IV po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

2018
16
lis

Istota:

Czy na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przychody osiągane przez Spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej, powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o CIT (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT)?

Fragment:

Wnioskodawca, obok tworzenia oprogramowania IT oraz jego sprzedaży, wdrożenia oraz integracji z dotychczasowo używanym oprogramowaniem klienta: przenosi i będzie przenosić na swoich klientów autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne związane z wdrażanym lub integrowanym oprogramowaniem/systemem (dalej: „ Prawa majątkowe ”), tj. Prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Wnioskodawcę w wyniku prac wykonywanych na rzecz klientów; lub/oraz udziela i będzie udzielać licencji na wykorzystywanie dedykowanych produktów (dalej: „ Licencje ”). Prawa majątkowe oraz Licencje nie stanowią u Spółki wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o CIT i nie podlegają amortyzacji podatkowej. Wartość przekazywanych Praw majątkowych oraz udzielanych Licencji jest i będzie wliczona w cenę świadczonej usługi IT, niemniej jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których cena przeniesienia Praw majątkowych/udzielonych Licencji jest i będzie rozliczana na zasadzie oddzielnego wynagrodzenia. Jednakże, niezależnie od sposobu ujęcia bądź wyodrębnienia ceny za przekazane Prawa majątkowe/udzielone Licencje od ceny za usługę, w znacznej części zawartych umów z klientami towarzyszy i będzie towarzyszyć odpłatne przeniesienie Praw majątkowych/udzielenie Licencji. Spółka w zakresie wytwarzania Praw majątkowych i Licencji korzysta i będzie korzystała z personelu (dalej: „ Personel ”) pozostającego w relacji z Wnioskodawcą na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, włączając w to stosunek pracy, jak i wszelkie umowy cywilnoprawne (w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług).

2018
23
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

W umowie ze zleceniodawcą Wnioskodawca podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Po wykonaniu danego oprogramowania Wnioskodawca przekazuje je zleceniodawcy i wystawia stosowną fakturę. Niewątpliwie zgodnie z umową i stanem faktycznym (winno być: zdarzeniem przyszłym) przychody Wnioskodawcy związane z tą usługą mieszczą się w kategorii przychodów z praw majątkowych opisanych w art. 7b ust. 1 pkt 6 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036). Prócz tworzenia oprogramowania Wnioskodawca wykonuje usługi doradcze z zakresu informatyki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują u Wnioskodawcy konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczania dla nich uzyskanego dochodu i niemożność ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, które Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w wyżej opisany sposób, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów.

2018
14
maj

Istota:

Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów?

Fragment:

W umowie ze zleceniodawcą podpisuje zgodę na przekazanie przez Wnioskodawcę, wraz z tymi wzorami, czy też hasłami wszelkich autorskich praw majątkowych do tych projektów czy haseł. Uwzględniając powyższe przepisy, w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy z którego wynika, że powinny być one wykazywane jako przychody z innych źródeł przychodów. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca sam wytworzył prawa majątkowe wskazane w pkt 4-7 art. 16b ust. 1 updop, np. autorskie prawo majątkowe, to przychód ze sprzedaży tego prawa będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych. Cytowany powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, wskazuje tylko na wyłączenie z zysków kapitałowych przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Wyłączenie to nie obejmuje zatem przychodów ze zbycia praw majątkowych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychody, uzyskuje ze sprzedaży praw majątkowych nie powinny być wykazywane, jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe transakcji kupna-sprzedaży kryptowalut poza działalnością oraz w ramach działalności gospodarczej

Fragment:

Stosownie do treści tegoż przepisu – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie. Przez prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Stosownie jednak do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
24
kwi

Istota:

Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej.

Fragment:

Prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej należy uznać za prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary. Na podstawie art. 43 ust. 16 pkt 5 u.p.t.u. do tych praw majątkowych nie stosuje się zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 41 u.p.t.u. Stanowisko takie potwierdza np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.116.2017.1.KO): „ W świetle powyżej zacytowanych przepisów, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia oraz prawa majątkowe wynikające z tych świadectw nie są instrumentami finansowymi w myśl ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zaliczane są do towarów giełdowych zgodnie z uregulowaniami art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych w związku z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne). Zatem nabywanie i zbywanie tych praw nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 i 41 ustawy i będzie podlegać opodatkowaniu podstawową, 23% stawką podatku od towarów i usług ”. Reasumując: w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie cała kwota zapłaty jaką Spółka otrzyma od nabywcy tych praw majątkowych, a stawka podatku od towarów i usług dla tej czynności to 23%.

2018
16
kwi

Istota:

Czy uzyskana kwota z tytułu przeniesienia własności rzeczy i nasadzeń będących własnością Wnioskodawczyni na rzecz nowego użytkownika powinnam zostać ujęta w zeznaniu podatkowym za rok 2016 i czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić od niej podatek?

Fragment:

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jako odrębne źródło przychodów, ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł. Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodu wyjaśnić należy, że stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż działki położonej na terenie ogrodów działkowych.

Fragment:

Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. W rezultacie stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie pieniężne w związku z przeniesieniem praw do działki i praw z nim związanych (w tym nasadzeń) stanowi przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych. Wskazać więc należy, że dochód ten, podlega kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.