Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?
Fragment:
Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw majątkowych. Zatem, jak wynika z powyższego, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu udzielenia – poza działalnością gospodarczą – odpłatnej licencji na wykorzystanie wzoru przemysłowego można rozliczyć jako przychód z tzw. praw majątkowych. Przechodząc do kwestii obowiązku odprowadzania przez Wnioskodawczynię zaliczek na podatek dochodowy w każdym miesiącu, należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku samodzielnego odprowadzania zaliczek przez podatnika w trakcie roku podatkowego z tytułu osiągnięcia dochodu określonego w art. 18 ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni osiąga przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązana do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Przychód z tytułu udzielenia odpłatnej licencji na wykorzystanie wzoru przemysłowego winien być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód z praw autorskich i innych praw.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie określenia sposobu opodatkowania sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia sposobu opodatkowania sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.283.2017.1.RR (doręczone w dniu 25 sierpnia 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką osobową, zarejestrowaną dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży przelewu wierzytelności (cesja wierzytelności)
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o PCC podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jako że umowa sprzedaży zawarta została poza granicami Polski istotne staje się rozstrzygnięcie, czy będące jej przedmiotem prawa majątkowe podlegają wykonaniu na terytorium Polski czy też poza nim. Zarówno ustawa o PCC, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, w ramach wykładni systemowej zewnętrznej, należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Podobnie jak ustawa o PCC, również przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują miejsca wykonywania prawa majątkowego. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia. I tak, w myśl art. 454 § 1 KC, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę.
2017
10
sie

Istota:
Czy musi Pani wykazywać taki dochód w rocznym zeznaniu podatkowym i czy podlega on opodatkowaniu?
Czy ma Pani prawo odliczyć potrącony przez zagranicznego kontrahenta podatek za granicą w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku?
Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej innej niż ukierunkowana na kręcenie materiału stockowego, przychody uzyskane z tytułu udostępniania filmików w internecie stanowią przychód z tejże działalności gospodarczej?
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje, zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
2017
8
sie

Istota:
Do jakiego źródła przychodów Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody ze sprzedaży rękodzieła na kiermaszach (jarmarkach)?
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z prawami autorskimi w związku z wykonywaną działalnością artystyczną, czy literacką. Zatem w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dziełem (np. obraz, książka), jego sprzedażą – przychody z tego tytułu należy kwalifikować właśnie do przychodów określonych tym przepisem. Wskazany przepis normuje źródło przychodu związane z działalnością twórczą. Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie, to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu – dzieła, czy też po jego powstaniu).
2017
13
lip

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Do głównych zadań RŚP należy: identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej, rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym Spółka posiada konto rejestrowe w RŚP, na którym zapisywane są operacje na Towarowej Giełdzie Energii, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Z tytułu wystawienia przez TGE dokumentu potwierdzającego prawa majątkowe wynikające z otrzymanych przez Spółkę od Prezesa URE świadectw pochodzenia, które zostały zapisane na koncie ewidencyjnym w RŚP, TGE pobiera od Spółki każdorazowo opłatę, ustaloną w ustanowionym przez TGE Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia, z tytułu wpisu świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE oraz dokonywanego jednocześnie z tym wpisem wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej - i stawka opłaty pobieranej z powyższego tytułu przez TGE jest naliczana od 1 kWh energii.
2017
20
cze

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez TGE na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez TGE na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?
Fragment:
Do głównych zadań RŚP należy: identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej, rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym Spółka posiada konto rejestrowe w RŚP, na którym zapisywane są operacje na Towarowej Giełdzie Energii, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Z tytułu wystawienia przez TGE dokumentu potwierdzającego prawa majątkowe wynikające z otrzymanych przez Spółkę od Prezesa URE świadectw pochodzenia, które zostały zapisane na koncie ewidencyjnym w RŚP, TGE pobiera od Spółki każdorazowo opłatę, ustaloną w ustanowionym przez TGE Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia, z tytułu wpisu świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE oraz dokonywanego jednocześnie z tym wpisem wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej - i stawka opłaty pobieranej z powyższego tytułu przez TGE jest naliczana od 1 kWh energii.
2017
20
cze

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa lub prawa majątkowego.
Fragment:
Natomiast, Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci [wariant 1] Przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. prawo majątkowe do witryny internetowej (Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej), albo [wariant 2] Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej. W skład Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wchodzą: prawo do rejestracji domen umożliwiające wyłączne korzystanie z unikalnego adresu internetowego i identyfikującego określone funkcjonalności, usługi witryny internetowej, autorskie prawo majątkowe do oprogramowania decydującego o funkcjonalności witryny internetowej oraz autorskie prawo majątkowe do tekstów i obrazów graficznych zapewniających komunikację z użytkownikami witryny. Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej stanowi - zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych - autorskie prawo majątkowe w rozumieniu art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Po dokonaniu rejestracji domeny internetowej w urzędzie patentowym - powstanie prawo w rozumieniu ustawy z 2000 r. Prawo własności przemysłowej, o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Prawo Majątkowe do Witryny Internetowej powstało w ramach i w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę.
2017
16
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu wynagrodzenia za wykonanie i przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych wykonanych przez niego na podstawie umów o dzieło lub zlecenia zawartych poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą będzie stanowić przychód z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt. 7 w zw. z art. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawcy będzie przysługiwało w odniesieniu do tego przychodu prawo zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy?
Fragment:
Powyższe wyłączenie obejmuje m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 7 updof. Stosownie do treści art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Wskazuje się, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki; po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu, po drugie zaś osiągnięty, przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 maja 2014 r. sygn. IPTPB1/415-86/14-4/MD ). Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Wnioskodawca w zamian za umówione wynagrodzenie wykona programy komputerowe i przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych programów. Wskazuje się, że jeżeli (...)
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. Prawa majątkowe są bowiem prawami podmiotowymi, realizującymi interes ekonomiczny uprawnionego i składającymi się na jego majątek, co do zasady mającymi wymiar pieniężny. O zaliczeniu danego prawa do kategorii prawa majątkowego rozstrzygają bowiem łącznie dwie przesłanki, po pierwsze – czy dane prawo może być przedmiotem obrotu, czy jest więc zbywalne, po drugie – czy posiada ono dającą się określić wartość majątkową. Do praw majątkowych zaliczyć można więc nie tylko wszelkiego rodzaju wierzytelności i roszczenia o charakterze majątkowym, ale również – i przede wszystkim – prawo własności. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.