Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota pochodząca ze zbycia nieruchomości, tj. prawa do miejsca postojowego, wydatkowana na remont mieszkania, tj. na własne cele mieszkaniowe, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie bowiem do tego przepisu, źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Prawo majątkowe to w prawie cywilnym prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Do praw majątkowych zalicza się prawa: rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe), obligacyjne (np. najmu, dzierżawy, renta umowna, wierzytelności z tytułu udziału w spółce), na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (np. prawa autorskie), rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do alimentów), czy prawa spadkowe. Niektóre z tych praw majątkowych stanowią źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie przedmiotem umowy sprzedaży jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, z którym związany jest udział w nieruchomości, zaliczane do praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c). Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wskazanych w nim praw, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 19% podatku dochodowego.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności
Fragment:
Przeniesienie wierzytelności do majątku nabywcy wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży stanowi wykonanie przez dotychczasowego wierzyciela przysługującego mu prawa własności wobec tego prawa majątkowego (wierzytelności). Z momentem przelewu wierzytelności, na nowego wierzyciela przechodzi możliwość domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, umowa sprzedaży wierzytelności, jako umowa sprzedaży prawa majątkowego, co do zasady podlega opodatkowaniu PCC. Zgodnie jednak z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu podlegają wyłącznie: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca (Wnioskodawca) ma siedzibę za granicą, zatem art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy nie będzie miał zastosowania. Zatem należy ustalić, czy art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC ma zastosowanie. W opinii Wnioskodawcy, w braku zdefiniowania w ustawie o PCC pojęcia „ miejsca wykonywania praw majątkowych ”, w przypadku wierzytelności należy przyjąć, że jest to pojęcie tożsame z pojęciem „ miejsca spełnienia świadczenia ” w rozumieniu przepisów KC.
2016
29
lis

Istota:
Zakresie opodatkowania czynnosci wniesienia wkladu niepienieznego w formie wierzytelnosci do Spolki komandytowej
Fragment:
(...) nakazem wynikajacym z mocy prawa. Z powyzszych przepisow jednoznacznie wynika, ze kazde odplatne swiadczenie, ktore nie jest dostawa towarow, polegajace na dzialaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy okreslonym zachowaniu, miesci sie w tak sformulowanej definicji uslugi. Aby uznac dane swiadczenie za odplatne, musi istniec stosunek prawny pomiedzy swiadczacym usluge a odbiorca, a w zamian za wykonanie uslugi powinno zostac wyplacone wynagrodzenie. Musi istniec bezposredni zwiazek pomiedzy swiadczona usluga i przekazanym za nia wynagrodzeniem. Oznacza to, ze z danego stosunku prawnego, na podstawie ktorego wykonywana jest usluga, musi wynikac wyrazna, bezposrednia korzysc na rzecz swiadczacego usluge. Wierzytelnosc jest prawem majatkowym, ktore moze byc przedmiotem obrotu gospodarczego. Instytucja przelewu wierzytelnosci zostala uregulowana przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Stosownie do tresci art. 509 ? 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel moze bez zgody dluznika przeniesc wierzytelnosc na osobe trzecia (przelew), chyba ze sprzeciwialoby sie to ustawie, zastrzezeniu umownemu albo wlasciwosci zobowiazania. Wraz z wierzytelnoscia przechodza na nabywce wszelkie zwiazane z nia prawa, w szczegolnosci roszczenie o zalegle odsetki ? art. 509 ? 2 cyt. ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowych zbycia nasadzen, urz1dzen i i obiektów
Fragment:
Umowa, o której mowa w ust. 1: mo?e okreolaa wysokooa czynszu albo sposób ustalenia wysokooci czynszu oraz termin jego p3atnooci, wy31cznie w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowi1zane do uiszczania na rzecz w3aociciela gruntu op3at z tytu3u u?ytkowania albo u?ytkowania wieczystego nieruchomooci zajmowanej przez ROD (art. 28 ust. 2), jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem niewa?nooci (ust. 3). Zgodnie z art. 28 ust. 4-6 przytoczonej ustawy na wniosek dzia3kowca, dzier?awa dzia3kowa podlega ujawnieniu w ksiedze wieczystej, przy czym do tego typu dzier?awy stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycz1ce dzier?awy, zao do jej ochrony -odpowiednio przepisy o ochronie w3asnooci. Ponadto - jak stanowi art. 30 ust. 1 tej?e ustawy - dzia3kowiec ma prawo zagospodarowaa dzia3ke i wyposa?ya j1 w odpowiednie obiekty i urz1dzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urz1dzenia i obiekty znajduj1ce sie na dzia3ce, wykonane lub nabyte ze orodków finansowych dzia3kowca, stanowi1 jego w3asnooa (art. 30 ust. 2). Przy czym analiza przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach dzia3kowych prowadzi do wniosku, ?e pod pojeciem obiektów i urz1dzen, o których mowa w tym przepisie, rozumiea nale?y tylko takie obiekty i urz1dzenia, które wzniesione zosta3y na dzia3ce zgodnie z postanowieniami ustawy i regulaminu, a dzieki którym wykonanie prawa dzier?awy dzia3kowej staje sie mo?liwe (tzn. takie, które pozwalaj1 na korzystanie z dzia3ki zgodnie z jej przeznaczeniem).
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis

Istota:
Rozumienie pojęcia „miejsce wykonywania praw majątkowych”.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 4 tej ustawy, umowa ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jej przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; . rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzytelność jest przysługującym wierzycielowi podmiotowym prawem do żądania od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, wynikającego z łączącego strony stosunku prawnego. Bez wątpienia wierzytelności wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, w wysokości wartości świadczeń majątkowych stanowią prawa majątkowe. Zarówno ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednakże także przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają definicji „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.