Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej.
Fragment:
W dniu 11 października 2017 r. w ramach prowadzonej działalności zlecił Pan zakup praw majątkowych (zielone certyfikaty) upoważnionemu maklerowi giełdowemu w N.. Zakup praw majątkowych zleca Pan telefonicznie maklerowi giełdowemu w dniu, w którym kurs zakupu jest jak najbardziej korzystny. Zapłata za zakup następuje z Pana rachunku pieniężnego założonego w ... Banku S.A., za udostępnieniem maklerowi hasła w dniu zakupu praw majątkowych. Za zakup praw majątkowych otrzymał Pan fakturę wystawioną przez N., w której podano ilość nabytych praw majątkowych. Sprzedaż nabytych praw majątkowych zleca Pan telefonicznie maklerowi firmy N. „ w momencie korzystnej ceny na giełdzie ”. Korzystną cenę określa Pan poprzez śledzenie kursu wzrostu wartości praw majątkowych. Po transakcji sprzedaży, po otrzymaniu danych od maklera, wystawia Pan fakturę zgodnie z art. l06i ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług określa Pan w dacie sprzedaży praw majątkowych przez maklera na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy poprawne jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w dacie sprzedaży praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w momencie sprzedaży praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii.
2018
7
lut

Istota:
Czy dokonując zakupu Praw majątkowych (zielonych certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy księgować zakup praw majątkowych jako zakup towarów handlowych w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a na koniec roku jeżeli nie zostaną prawa zbyte na giełdzie, sporządzić remanent towarów handlowych i dokonać wyceny w cenach zakupu?
Czy koszty związane z zakupem praw majątkowych można księgować jako pozostałe wydatki w kol. 13 księgi podatkowej w dacie wystawienia faktury?
Fragment:
Zapłata za zakup następuje z rachunku pieniężnego Wnioskodawcy założonego w banku za udostępnieniem hasła maklerowi w dniu zakupu praw majątkowych. Za zakup praw majątkowych otrzymał fakturę wystawioną przez firmę, w której podano ilość nabytych praw majątkowych. W wystawionej fakturze ujęto również opłaty ewidencyjne, prowizję od zawartej transakcji, opłatę za rozliczenie transakcji oraz za usługę giełdową. Bez poniesienia tych kosztów nabycie praw majątkowych nie byłoby możliwe. Sprzedaż nabytych praw majątkowych zleca telefonicznie maklerowi firmy w momencie korzystnej ceny na giełdzie. Korzystną cenę określa poprzez śledzenie kursu wzrostu wartości praw majątkowych. Po transakcji sprzedaży wystawia fakturę VAT po otrzymaniu danych od maklera zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług. Kwota przychodu ze sprzedaży wpływa na rachunek Wnioskodawcy w banku po przesłaniu faktury w terminie 7 dni. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług określa w dacie sprzedaży praw majątkowych przez maklera na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy dokonując zakupu Praw majątkowych (zielonych certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...)
2018
3
lut

Istota:
Sprzedaż praw do plików wideo.
Fragment:
Z kolei, jak stanowi art. 18 ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje, zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
2017
16
gru

Istota:
Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży kryptowaluty Bitcoin.
Fragment:
Jak stanowi art. 18 cyt. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie. Zauważyć w tym miejscu należy, że przez prawa majątkowe, o których mowa w ww. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Podstawą dokonania tego podziału jest interes, jaki one realizują. Prawa majątkowe związane są z interesem ekonomicznym danego podmiotu. Prawa majątkowe to, najogólniej rzecz ujmując, prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.: zbywalnością (mogą być przedmiotem obrotu), posiadaniem określonej wartości majątkowej.
2017
6
gru

Istota:
Dodatkowe prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, które stanowią towar handlowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, mogą być zaliczone do kosztów tej działalności w momencie ich zakupu zgodnie z art. 22 oraz art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca zakupił dodatkowo prawo majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii elektrycznej w obrocie Rynku Praw majątkowych celem dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca potraktował je jako towar handlowy. Wnioskodawca prowadzi pkpir metodą uproszczoną i opłaca podatek dochodowy liniowy 19%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 sierpnia 2017 r. Nr 0114.KDIP3-1.4011.263.2017.1 Wnioskodawca przeformułował zadane pytania oraz przedstawił własne stanowisko. Jednocześnie w odpowiedzi na wezwanie z dnia 26 września 2017 r. Nr 0114.KDIP3-1.4011.263.2017.2.AM Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego poprzez wskazanie, że przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. „wytwarzanie energii elektrycznej, transport towarów, obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Prawa majątkowe zostały nabyte w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zakupione na giełdzie dodatkowe prawa majątkowe stanowią koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej (w momencie zakupu) zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. )? Zdaniem Wnioskodawcy, zakupione prawa majątkowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży stanowią towar handlowy i zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kosztami uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży praw do wykonanych przez siebie fotografii.
Fragment:
Natomiast, jak stanowi art. 18 ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje, zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?
Fragment:
Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw majątkowych. Zatem, jak wynika z powyższego, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu udzielenia – poza działalnością gospodarczą – odpłatnej licencji na wykorzystanie wzoru przemysłowego można rozliczyć jako przychód z tzw. praw majątkowych. Przechodząc do kwestii obowiązku odprowadzania przez Wnioskodawczynię zaliczek na podatek dochodowy w każdym miesiącu, należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku samodzielnego odprowadzania zaliczek przez podatnika w trakcie roku podatkowego z tytułu osiągnięcia dochodu określonego w art. 18 ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni osiąga przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązana do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Przychód z tytułu udzielenia odpłatnej licencji na wykorzystanie wzoru przemysłowego winien być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód z praw autorskich i innych praw.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie określenia sposobu opodatkowania sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia sposobu opodatkowania sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych oraz uznania transakcji sprzedaży prawa własności Nieruchomości i odpłatnej cesji Praw Majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.283.2017.1.RR (doręczone w dniu 25 sierpnia 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką osobową, zarejestrowaną dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży przelewu wierzytelności (cesja wierzytelności)
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o PCC podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jako że umowa sprzedaży zawarta została poza granicami Polski istotne staje się rozstrzygnięcie, czy będące jej przedmiotem prawa majątkowe podlegają wykonaniu na terytorium Polski czy też poza nim. Zarówno ustawa o PCC, jak i inne ustawy podatkowe, nie definiują pojęcia „ miejsca wykonywania prawa majątkowego ”. W konsekwencji, w ramach wykładni systemowej zewnętrznej, należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Podobnie jak ustawa o PCC, również przepisy Kodeksu cywilnego nie definiują miejsca wykonywania prawa majątkowego. W przypadku jednak zobowiązań, których przedmiotem jest świadczenie, Kodeks cywilny zawiera regulacje odnoszące się do miejsca spełnienia świadczenia. I tak, w myśl art. 454 § 1 KC, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę.
2017
10
sie

Istota:
Czy musi Pani wykazywać taki dochód w rocznym zeznaniu podatkowym i czy podlega on opodatkowaniu?
Czy ma Pani prawo odliczyć potrącony przez zagranicznego kontrahenta podatek za granicą w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku?
Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej innej niż ukierunkowana na kręcenie materiału stockowego, przychody uzyskane z tytułu udostępniania filmików w internecie stanowią przychód z tejże działalności gospodarczej?
Fragment:
Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie. Przychód z praw majątkowych powstaje, zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z udzielaniem licencji. O kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza bowiem treść danej umowy, nie zaś forma zawiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i na moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu - dzieła, czy też po jego powstaniu). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
2017
8
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.