Prawa majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych stanowią przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

W umowie ze zleceniodawcą Wnioskodawca podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Po wykonaniu danego oprogramowania Wnioskodawca przekazuje je zleceniodawcy i wystawia stosowną fakturę. Niewątpliwie zgodnie z umową i stanem faktycznym (winno być: zdarzeniem przyszłym) przychody Wnioskodawcy związane z tą usługą mieszczą się w kategorii przychodów z praw majątkowych opisanych w art. 7b ust. 1 pkt 6 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036). Prócz tworzenia oprogramowania Wnioskodawca wykonuje usługi doradcze z zakresu informatyki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują u Wnioskodawcy konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczania dla nich uzyskanego dochodu i niemożność ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, które Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w wyżej opisany sposób, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów.

2018
14
maj

Istota:

Czy tak uzyskane przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych powodują konieczność prezentowania ich jako przychodów z zysków kapitałowych, a w konsekwencji osobnego wyliczenia dla nich uzyskanego dochodu i niemożności ewentualnego łączenia ich ze stratą z innych źródeł przychodów?

Fragment:

W umowie ze zleceniodawcą podpisuje zgodę na przekazanie przez Wnioskodawcę, wraz z tymi wzorami, czy też hasłami wszelkich autorskich praw majątkowych do tych projektów czy haseł. Uwzględniając powyższe przepisy, w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy z którego wynika, że powinny być one wykazywane jako przychody z innych źródeł przychodów. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca sam wytworzył prawa majątkowe wskazane w pkt 4-7 art. 16b ust. 1 updop, np. autorskie prawo majątkowe, to przychód ze sprzedaży tego prawa będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych. Cytowany powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, wskazuje tylko na wyłączenie z zysków kapitałowych przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Wyłączenie to nie obejmuje zatem przychodów ze zbycia praw majątkowych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychody, uzyskuje ze sprzedaży praw majątkowych nie powinny być wykazywane, jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe transakcji kupna-sprzedaży kryptowalut poza działalnością oraz w ramach działalności gospodarczej

Fragment:

Stosownie do treści tegoż przepisu – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie. Przez prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Stosownie jednak do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
24
kwi

Istota:

Konsekwencje podatkowe nabycia/zbycia praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej.

Fragment:

Prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej należy uznać za prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary. Na podstawie art. 43 ust. 16 pkt 5 u.p.t.u. do tych praw majątkowych nie stosuje się zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 41 u.p.t.u. Stanowisko takie potwierdza np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.116.2017.1.KO): „ W świetle powyżej zacytowanych przepisów, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia oraz prawa majątkowe wynikające z tych świadectw nie są instrumentami finansowymi w myśl ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zaliczane są do towarów giełdowych zgodnie z uregulowaniami art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych w związku z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne). Zatem nabywanie i zbywanie tych praw nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 i 41 ustawy i będzie podlegać opodatkowaniu podstawową, 23% stawką podatku od towarów i usług ”. Reasumując: w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie cała kwota zapłaty jaką Spółka otrzyma od nabywcy tych praw majątkowych, a stawka podatku od towarów i usług dla tej czynności to 23%.

2018
16
kwi

Istota:

Czy uzyskana kwota z tytułu przeniesienia własności rzeczy i nasadzeń będących własnością Wnioskodawczyni na rzecz nowego użytkownika powinnam zostać ujęta w zeznaniu podatkowym za rok 2016 i czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić od niej podatek?

Fragment:

W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jako odrębne źródło przychodów, ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł. Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodu wyjaśnić należy, że stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż działki położonej na terenie ogrodów działkowych.

Fragment:

Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych. W rezultacie stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie pieniężne w związku z przeniesieniem praw do działki i praw z nim związanych (w tym nasadzeń) stanowi przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych. Wskazać więc należy, że dochód ten, podlega kumulacji z pozostałymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturze wystawionej przez T. na kwotę opłaty z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw?
W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, wykazanego na fakturach korygujących wystawionych przez T. na kwoty opłat z tytułu wpisu świadectw pochodzenia oraz wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw podatku, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą lub jeden z dwóch następnych okresów, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą faktury korygujące?

Fragment:

Do głównych zadań RŚP należy: identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej, rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym Spółka posiada konto rejestrowe w RŚP, na którym zapisywane są operacje na Towarowej Giełdzie Energii, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Z tytułu wystawienia przez T. dokumentu potwierdzającego prawa majątkowe wynikające z otrzymanych przez Spółkę od Prezesa URE świadectw pochodzenia, które zostały zapisane na koncie ewidencyjnym w RŚP, T. pobiera od Spółki każdorazowo opłatę, ustaloną w ustanowionym przez T. Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia, z tytułu wpisu świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE oraz dokonywanego jednocześnie z tym wpisem wystawienia praw majątkowych wynikających z tych świadectw. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej - i stawka opłaty pobieranej z powyższego tytułu przez T. jest naliczana od 1 kWh energii.

2018
10
kwi

Istota:

Opodatkowanie przychodów osiąganych z tytułu obrotu Kryptowalutami

Fragment:

Stosownie do treści tegoż przepisu – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog zawarty w ww. przepisie nie ma charakteru zamkniętego, co oznacza, że także przychody uzyskiwane przez podatników z innych praw majątkowych (z ich posiadania, wykorzystywania), jak również odpłatnego zbycia tych praw, stanowią przychody z praw majątkowych, o których mowa w ww. przepisie. Przez prawa majątkowe, o których mowa w cyt. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć prawa podmiotowe, które mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Jednym z podziałów praw podmiotowych, jaki jest dokonywany w doktrynie, jest podział na prawa majątkowe i prawa niemajątkowe. Stosownie jednak do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

2018
7
lut

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej.

Fragment:

W dniu 11 października 2017 r. w ramach prowadzonej działalności zlecił Pan zakup praw majątkowych (zielone certyfikaty) upoważnionemu maklerowi giełdowemu w N.. Zakup praw majątkowych zleca Pan telefonicznie maklerowi giełdowemu w dniu, w którym kurs zakupu jest jak najbardziej korzystny. Zapłata za zakup następuje z Pana rachunku pieniężnego założonego w ... Banku S.A., za udostępnieniem maklerowi hasła w dniu zakupu praw majątkowych. Za zakup praw majątkowych otrzymał Pan fakturę wystawioną przez N., w której podano ilość nabytych praw majątkowych. Sprzedaż nabytych praw majątkowych zleca Pan telefonicznie maklerowi firmy N. „ w momencie korzystnej ceny na giełdzie ”. Korzystną cenę określa Pan poprzez śledzenie kursu wzrostu wartości praw majątkowych. Po transakcji sprzedaży, po otrzymaniu danych od maklera, wystawia Pan fakturę zgodnie z art. l06i ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług określa Pan w dacie sprzedaży praw majątkowych przez maklera na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy poprawne jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w dacie sprzedaży praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w momencie sprzedaży praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii.

2018
3
lut

Istota:

Czy dokonując zakupu Praw majątkowych (zielonych certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy księgować zakup praw majątkowych jako zakup towarów handlowych w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a na koniec roku jeżeli nie zostaną prawa zbyte na giełdzie, sporządzić remanent towarów handlowych i dokonać wyceny w cenach zakupu?
Czy koszty związane z zakupem praw majątkowych można księgować jako pozostałe wydatki w kol. 13 księgi podatkowej w dacie wystawienia faktury?

Fragment:

Zapłata za zakup następuje z rachunku pieniężnego Wnioskodawcy założonego w banku za udostępnieniem hasła maklerowi w dniu zakupu praw majątkowych. Za zakup praw majątkowych otrzymał fakturę wystawioną przez firmę, w której podano ilość nabytych praw majątkowych. W wystawionej fakturze ujęto również opłaty ewidencyjne, prowizję od zawartej transakcji, opłatę za rozliczenie transakcji oraz za usługę giełdową. Bez poniesienia tych kosztów nabycie praw majątkowych nie byłoby możliwe. Sprzedaż nabytych praw majątkowych zleca telefonicznie maklerowi firmy w momencie korzystnej ceny na giełdzie. Korzystną cenę określa poprzez śledzenie kursu wzrostu wartości praw majątkowych. Po transakcji sprzedaży wystawia fakturę VAT po otrzymaniu danych od maklera zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług. Kwota przychodu ze sprzedaży wpływa na rachunek Wnioskodawcy w banku po przesłaniu faktury w terminie 7 dni. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług określa w dacie sprzedaży praw majątkowych przez maklera na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy dokonując zakupu Praw majątkowych (zielonych certyfikatów) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...)