PT8/033/232/718/SBA/13/RD36134 | Interpretacja indywidualna

Do usług przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu architektonicznego, świadczonych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie ma zastosowania stawka VAT w wysokości 7%. W konsekwencji przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
PT8/033/232/718/SBA/13/RD36134interpretacja indywidualna
 1. prawa autorskie
 2. przeniesienie prawa
 3. stawki podatku
 4. usługi architektoniczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2009 r. nr IPPP2/443-263/09-2/AZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dla M., na wniosek z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 12 marca 2009 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki VAT do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego, zmienia ww. interpretację indywidualną z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął wniosek z dnia 10 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcę – Spółkę z siedzibą w Hiszpanii, tworzą architekci posiadający uprawnienia do świadczenia usług architektonicznych. Wnioskodawca w dniu 20 lutego 2009 r. zawarł umowę z Urzędem Miasta dotyczącą opracowania projektu architektoniczno-urbanistycznego.

Zgodnie z umową, Wnioskodawca przygotuje unikalny projekt architektoniczno-budowlany wielofunkcyjnej sali koncertowej oraz plan zagospodarowania terenu. W ramach umowy będą świadczone w szczególności następujące usługi:

 1. wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego ze wstępnym projektem akustyki i podstawowymi parametrami akustycznymi (1 element umowy);
 2. wykonanie projektów budowlanych i kompletu opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu akustycznego obejmującego model cyfrowy i auralizację (2 element umowy);
 3. wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pozostałych opracowań projektowych, w tym modelu fizycznego w skali 1:50 wraz z badaniami akustycznymi (3 element umowy);
 4. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody;
 5. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (4 element umowy);
 6. czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Z chwilą dokonania przez Urząd Miasta odbioru poszczególnych opracowań objętych przedmiotem umowy na Urząd przechodzą autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określone jako kwota brutto, składa się z dwóch elementów:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozostałe obowiązki architekta (40% wynagrodzenia),
 2. przeniesienie autorskich praw majątkowych (60% wynagrodzenia).

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w czterech ratach.

W momencie przygotowania wniosku nie została podjęta decyzja o rejestracji Wnioskodawcy na VAT w Polsce. Nie można wykluczyć, że Wnioskodawca zdecyduje się na rejestrację dla potrzeb polskiego VAT-u. W takiej sytuacji podatek od towarów i usług zostanie rozliczony przez Wnioskodawcę. W przypadku braku rejestracji, VAT rozliczy nabywca usługi – Urząd Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do części wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego powinny zostać opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%. Pozostałe usługi wskazane w umowie powinny podlegać 22% stawce VAT. W konsekwencji wynagrodzenie określone jako kwota brutto powinno zawierać odpowiednio 7% VAT w części dotyczącej przeniesienia praw autorskich i 22% VAT w pozostałej części.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczenie usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z definicją przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W szczególności świadczeniem usług jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie czynności, jakie Spółka będzie świadczyła na podstawie umowy są usługami w rozumieniu ustawy o VAT.

Stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Konsekwentnie, usługi będące przedmiotem umowy, będą opodatkowane w Polsce według stawki wynikającej z ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Art. 41 ust. 2 ustawy o VAT stanowi natomiast, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

W poz. 162 załącznika nr 3 jako opodatkowane stawką 7% wymienione zostały usługi twórców i artystów, wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Należy podkreślić, że przepis ten nie odwołuje się do żadnego symbolu PKWiU.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku nr 4. W poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zostały wymienione usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców oraz usługi związane z rekreacją i sportem. Powyższe zwolnienie, zgodnie z treścią omawianej regulacji, znajduje jednak zastosowanie tylko do wybranych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.

Z powyższych regulacji wynika, że podstawowa stawka podatku VAT to 22%. Usługi architektów są opodatkowane stawką 7% jedynie w zakresie przekazania praw autorskich. Natomiast w sytuacji zaklasyfikowania usług architektów polegających na przekazaniu praw autorskich w kategorii PKWiU 92 możliwe jest zastosowanie zwolnienia.

Zatem aby wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektów architektonicznych mogło zawierać 7% VAT, należy wykazać, że:

 1. usługi opisane w umowie są usługami twórców w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), czyli usługami, których przedmiotem jest utwór chroniony przepisami tej ustawy,
 2. dojdzie do przekazania praw autorskich do utworu (licencja),
 3. Spółka z tytułu przekazania praw autorskich otrzyma wynagrodzenie w formie honorarium,
 4. usługi opisane w umowie nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92, o którym mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Warunki 2) oraz 3) jasno wynikają z brzmienia umowy. Zgodnie z umową dojdzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz Wnioskodawca otrzyma z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym (honorarium). Jednocześnie należy uznać, iż usługi Wnioskodawcy są usługami twórców, których przedmiotem jest utwór chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim przedmiotem prawa autorskiego, a więc utworem są w szczególności utwory architektoniczne, architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne.

Projekty architektoniczne wielofunkcyjnej sali koncertowej oraz plan zagospodarowania terenu są przejawem działalności twórczej Wnioskodawcy o indywidualnym charakterze. Dotyczą one bowiem unikalnej budowli w skali naszego kraju. W szczególności należy podkreślić, że projekt zostanie wykorzystany jedynie przy budowie sali koncertowej i że na jego podstawie nie zostanie wybudowana sala koncertowa w żadnym innym miejscu. Sala koncertowa będzie jednym ze znaków rozpoznawczych miasta.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz poz. 11 załącznika nr 4, żeby do usług świadczonych przez architekta miało zastosowanie zwolnienie, musiałyby one zostać sklasyfikowane wyłącznie w kategorii PKWiU 92. W opinii Wnioskodawcy przeniesienie praw do projektu architektonicznego mieści się w kategorii PKWiU 74.20 usługi architektoniczne i inżynierskie. Zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w kategorii PKWiU 92 i nie jest możliwe zastosowanie do nich zwolnienia.

W rezultacie, wobec spełnienia wszystkich czterech powyższych warunków należy uznać, że usługi opisane w umowie świadczone przez Wnioskodawcę polegające na przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego powinny zostać opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach prawa podatkowego: interpretacja indywidualna wydana 14 grudnia 2007 r. (sygn. IBPP2/443-146/07/ASZ) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów; w interpretacji tej stwierdzono, że: „ponieważ usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania zostały wymienione w poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, zatem przedmiotowy projekt architektoniczny podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%”.

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydana 28 stycznia 2005 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach (sygn. OG/005/362/PP2/443/123/2004/05); w interpretacji tej stwierdzono, że: „(...) wynagrodzenie za prawa autorskie należy opodatkować stawką VAT w wysokości 7% na podstawie pozycji 162 załącznika nr 3 do w/w ustawy. W myśl tego przepisu z obniżonej stawki VAT korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). A utworami są m.in. utwory architektoniczne, architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne, do których zalicza się dokumentację projektowo - kosztorysową.

W świetle powyższego Wnioskodawca uważa, że w pełni uzasadnione jest jego stanowisko, zgodnie z którym usługa przekazania praw autorskich do projektu architektonicznego będzie opodatkowana stawką w wysokości 7%.

W dniu 29 maja 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, na podstawie przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IPPP2/443-263/09-2/AZ, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn zm.) i odniósł ich treść do zdarzenia przyszłego, pytania i stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto organ podatkowy wskazał na przepisy art. 1 ust. 1, ust. 2 pkt 1i pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż jeżeli część wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego stanowi honorarium za usługi twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich, do tej części należy zastosować stawkę podatku w wysokości 7%.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego organ podatkowy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2009 r. nr IPPP2/443-263/09-2/AZ, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również między innymi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z wyżej wskazanymi regulacjami, przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni jego odbiorca odnoszący korzyść związaną z tym świadczeniem.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług czynności, które podlegają opodatkowaniu, tj. dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług powinny mieć charakter odpłatny, z tym, że pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonanego świadczenia, a zatem wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl zaś ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ww. ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, pod poz. 162 wskazano, iż stawką tą objęte są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Z przepisu art. 5 ww. ustawy wynika, że twórcą jest obywatel polski lub obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przepis art. 8 ust. 2 stanowi natomiast, że domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (art. 8 ust. 3 ustawy).

Twórcy przysługują autorskie prawa osobiste. Przepis art. 16 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (autorskie prawa majątkowe).

Należy podkreślić, że autorskie prawa majątkowe mogą przysługiwać w niektórych przypadkach także innym podmiotom niż twórca.

W rozdziale 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uregulowano kwestie dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;
 2. nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 41 ust. 1 powołanej ustawy).

Z unormowań art. 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna (człowiek) będący autorem utworu w rozumieniu tej ustawy. Jeżeli utwór powstaje w ramach funkcjonowania określonego podmiotu lub jednostki organizacyjnej, np. spółki z o.o., to de facto jest on kreowany przez osoby fizyczne, zatrudnione, np. w charakterze pracowników albo przyjmujących zamówienie na podstawie umowy.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będący spółką zawarł umowę dotyczącą opracowania projektu architektoniczno-urbanistycznego.

Wnioskodawca przygotuje unikalny projekt architektoniczno-budowlany. W ramach umowy będą świadczone w szczególności następujące usługi: wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego ze wstępnym projektem akustyki i podstawowymi parametrami akustycznymi, wykonanie projektów budowlanych i kompletu opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektu akustycznego obejmującego model cyfrowy i auralizację, wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pozostałych opracowań projektowych, w tym modelu fizycznego w skali 1:50 wraz z badaniami akustycznymi, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody; przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Po dokonaniu odbioru przez Urząd Miasta poszczególnych opracowań objętych przedmiotem umowy na Urząd Miasta przechodzą autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określone jako kwota brutto, składa się z dwóch elementów: wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozostałe obowiązki architekta (40% wynagrodzenia) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych (60% wynagrodzenia).

Wnioskodawca niewątpliwie nie jest osobą fizyczną. Niespełniona więc zostaje przesłanka do uznania Wnioskodawcy za twórcę w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie przysługuje mu zatem autorskie prawo osobiste, a w szczególności prawo do autorstwa utworu.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że do usług przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu architektonicznego, świadczonych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie ma zastosowania stawka VAT w wysokości 7%. W konsekwencji przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego będą opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 29 maja 2009 r. nr IPPP2/443-263/09-2/AZ, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Minister Finansów zauważa, iż w niniejszej zmianie interpretacji indywidualnej nie odniesiono się do kwestii opodatkowania wykonania dokumentacji projektowej oraz pozostałych obowiązków architekta. Granice bowiem oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy zawartej w indywidualnej interpretacji zakreślone są treścią pytania postawionego we wniosku o interpretację (vide wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt I FSK 1683/10, z dnia 16 września 2011 r. sygn. akt II FSK 497/10 i z dnia 16 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 668/11). W analizowanej sprawie Wnioskodawca zadał pytanie jedynie dotyczące zastosowania stawki podatku VAT do części wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.