IPPP3/443-476/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

Objęcie zwolnieniem od podatku usług aktorskich i lektorskich w filmach dokumentalnych, fabularnych i serialach wynagradzanych w formie honorarium za wykonanie roli wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz związane z osobistym udziałem w spektaklach teatru i usługami w zakresie podkładania głosu
IPPP3/443-476/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. aktor
 2. honorarium
 3. prawa autorskie
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie objęcia zwolnieniem od podatku usług aktorskich i lektorskich w filmach dokumentalnych, fabularnych i serialach wynagradzanych w formie honorarium za wykonanie roli wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz związane z osobistym udziałem w spektaklach teatru i usługami w zakresie podkładania głosu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie objęcia zwolnieniem od podatku usług aktorskich i lektorskich w filmach dokumentalnych, fabularnych i serialach wynagradzanych w formie honorarium za wykonanie roli wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz związane z osobistym udziałem w spektaklach teatru i usługami w zakresie podkładania głosu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zawodowym aktorem, posiada wykształcenie kierunkowe w tym zakresie. W najbliższym czasie planuje rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zarejestrowanie się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie:

 1. odtwarzanie ról w filmach fabularnych (umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na producenta);
 2. odtwarzanie ról w serialach telewizyjnych (umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na producenta);
 3. odtwarzanie ról w nagrywanych spektaklach teatru telewizji (umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na producenta);
 4. odtwarzanie ról w teatrze (umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę) - spektakl nie jest nagrywany;
 5. czytanie książek (lektor) - audiobook;
 6. czytanie książek (lektor) w radio.

W ramach planowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie świadczył m.in. usługi związane z wykonywaniem roli aktora w filmie fabularnym oraz w serialach telewizyjnych. Tytułem wynagrodzenia otrzymywać będzie honorarium, za przeniesienie na producenta praw autorskich i korzystanie przez producenta z tych praw na określonych w umowie z producentem polach eksploatacji, określone jako honorarium za każdy przepracowany dzień zdjęciowy. Przeniesienie praw obejmować będzie wszelkie prawa do rozporządzania i korzystania z utworu (wykonania) w pełnym zakresie i w nieograniczonym czasie w Polsce i na terytorium całego świata we wszystkich formach eksploatacji.

Jako artysta - wykonawca w rozumieniu Ustawy PrAut, Wnioskodawca świadczyć będzie usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zawierając umowy bezpośrednio z producentami, we własnym imieniu w zakresie własnego udziału w określonych przedsięwzięciach. Po wykonaniu usługi wystawiane będą faktury VAT obejmujące wynagrodzenie, które stanowi iloczyn stawki za dzień zdjęciowy zgodnie z umową i ilości przepracowanych dni zdjęciowych. Przeniesienie wszelkich praw autorskich oraz praw do artystycznego wykonania będzie następowało w oparciu o przepisy Ustawy PrAut.

Ponadto Wnioskodawca zakłada, iż będzie również świadczył usługi związane z udziałem w filmach fabularnych w zakresie podkładania głosu z polską wersją językową (tzw. dubbing). W ramach takiego zlecenia, na podstawie umowy zawartej z producentem, Wnioskodawca otrzyma honorarium za podłożenie głosu w filmie fabularnym, za przeniesienie na producenta praw autorskich i korzystanie przez producenta z tych praw na określonych w umowie z producentem polach eksploatacji.

Jednocześnie, w przyszłości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie również świadczył usługi związane z osobistym udziałem w spektaklach teatralnych (teatr telewizji oraz występy w teatrze). Na podstawie umowy zawartej z producentem / zleceniodawcą spektaklu Wnioskodawca otrzyma honorarium za artystyczne wykonania roli w spektaklu oraz za przeniesienia prawa do artystycznego wykonania roli w spektaklu teatralnym.

Przedmiotem działalności gospodarczej będzie także uczestnictwo w projektach w charakterze lektora (czytanie książek w radio oraz nagrywanie audiobooków).

Powyższe czynności klasyfikowane są jako działalność indywidualna artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy (PKD 90.01.Z) oraz działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z). Grupowania te obejmują także udział aktora w filmach oraz spektaklach telewizyjnych. Zgodnie bowiem z opisem grupowania PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych w filmach podklasa ta nie obejmuje działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane w stanie faktycznym czynności realizowane przez Wnioskodawcę w charakterze indywidualnego twórcy (artysty) korzystać będą ze zwolnienia i przedmiotowego w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie wymienione w stanie faktycznym czynności korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b Ustawy VAT zwolnieniu przedmiotowemu podlegają usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Usługi związane z kulturą to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonującej w postaci np, dzieł artystycznych, związanych z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym, filmowym).

Zgodnie z art. 1 Ustawy PrAut, do której odwołuje się Ustawa VAT w treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory muzyczne i słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) - art. 1 ust. 2 pkt 7-9 Ustawy PrAut.

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 2 Ustawy PrAut).

Pod ochroną pozostaje każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania (art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy PrAut).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje zawód aktora oraz lektora i w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zarejestrowanie się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie m.in. odtwarzanie ról w filmach fabularnych, serialach i spektaklach teatru telewizji (umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na producenta), odtwarzanie ról w teatrze oraz czytanie książek w charakterze lektora. Tytułem wynagrodzenia otrzymywać będzie honorarium, za przeniesienie na producenta praw autorskich i korzystanie przez producenta tych praw na określonych w umowie z producentem polach eksploatacji, określone jako honorarium za każdy przepracowany dzień zdjęciowy. Przeniesienie praw obejmować będzie wszelkie prawa do rozporządzania i korzystania z utworu (wykonania) w pełnym zakresie i w nieograniczonym czasie w Polsce i na terytorium całego świata we wszystkich formach eksploatacji. Jako artysta - wykonawca w rozumieniu Ustawy PrAut, Wnioskodawca świadczyć będzie usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, zawierając umowy bezpośrednio z producentami, we własnym imieniu w zakresie własnego udziału w określonych przedsięwzięciach. Po wykonaniu usługi wystawiane będą faktury VAT obejmujące wynagrodzenie, które stanowi iloczyn stawki za dzień zdjęciowy zgodnie z umową i ilości przepracowanych dni zdjęciowych. Przeniesienie wszelkich praw autorskich oraz praw do artystycznego wykonania będzie następowało w oparciu o przepisy Ustawy PrAut. Ponadto Wnioskodawca zakłada, że będzie również świadczył usługi związane z udziałem w filmach fabularnych w zakresie podkładania głosu z polską wersją językową (tzw. dubbing).

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy jego przyszła działalność gospodarcza może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. B ustawy o VAT.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, w poz. 181 ustawodawca wymienił usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, bez względu na symbol PKWiU.

W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na cel zwolnienia przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Treść tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi w zakresie kultury oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez specyficzne podmioty, tj. podmioty prawa publicznego, podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Istotne jest również to, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o VAT należy interpretować ściśle, przede wszystkim dlatego, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęć „kultura” i „usługa kulturalna”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT posłużyć się należy wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć. Tym samym wskazać należy, że kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”, zaś usługa to „pomoc okazana komuś”, „działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”. Natomiast określenie kulturalny oznacza „odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik”.

Analizując możliwość zwolnienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – do której odwołuje się ustawodawca w treści w ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory muzyczne i słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) - art. 1 ust. 2 pkt 7-9 ustawy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Pod ochroną pozostaje – na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy – każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Wnioskodawca wskazuje, że jest aktorem i posiada wykształcenie kierunkowe w tym zakresie, zatem działania jego są artystycznymi wykonaniami w rozumieniu powołanego wyżej art. 85 ust. 2 ustawy, gdyż w sposób twórczy przyczyniają się do powstania wykonania. Tym samym, Wnioskodawca świadcząc usługi jako aktor i lektor występuje jako twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane będzie w formie honorariów. Dlatego w tym zakresie, w którym Wnioskodawca występuje jako twórca i otrzymuje z tego tytułu honorarium korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Podsumowując, w ramach przyszłej działalności gospodarczej, Wnioskodawca świadcząc usługi aktorskie i lektorskie w filmach fabularnych i serialach oraz w tetrze telewizji wynagradzane w formie honorarium za wykonanie roli wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych a także związane z osobistym udziałem w tzw. żywym teatrze (spektakle nienagrywane), jak również w zakresie usług dubbingu będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.