IPPB5/423-820/11-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Autorskie Prawo majątkowe A. Wnioskodawcę w drodze wniesienia przez Spółkę-Matkę wkładu niepieniężnego w postaci ZCP podlegać będzie amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP jako wartość niemateriaIna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2011r. (data wpływu 16.08.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu nabycia w drodze wkładu niepieniężnego autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno – graficznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu nabycia w drodze wkładu niepieniężnego autorskich praw majątkowych do oznaczenia słowno – graficznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki B. sp. z o.o. (zwanej dalej „Wnioskodawca”) w drodze wniesienia przez spółkę A. Sp. z o.o. z siedzibą w D., (zwaną dalej „Spółką-Matką”) wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”), w skład którego to ZCP wejdą także będące własnością Spółki-Matki autorskie prawa majątkowe do oznaczenia słowno-graficznego „R.”. Oznaczenie to nosi wszelkie znamiona utworu, tak jak zdefiniowano je w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), dalej „Prawo autorskie” i jest przejawem działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalonym w postaci graficznej (dalej „Autorskie Prawo Majątkowe ...”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Autorskie Prawo majątkowe A. Wnioskodawcę w drodze wniesienia przez Spółkę-Matkę wkładu niepieniężnego w postaci ZCP podlegać będzie amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP jako wartość niemateriaIna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe...

Stanowisko Spółki

Autorskie Prawo Majątkowe A. nabyte przez Wnioskodawcę w drodze wniesienia przez Spółkę-Matkę wkładu niepieniężnego w postaci ZCP podlegać będzie amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe. UPDOP pozwala na amortyzację, z zastrzeżeniem art. 16c, wartości niematerialnych i prawnych (zwanych dalej „WNiP”), wchodzących w skład zamkniętego katalogu zawartego w art. 16b ust. 1, który wymienia:

  1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  5. licencje,
  6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
  7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 UPDOP.

Autorskie Prawo Majątkowe A. może zostać uznane za WNiP podlegającą amortyzacji zgodnie z UPDOP, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  1. Autorskie Prawo Majątkowe A. musi być WNiP w rozumieniu art. 16b ust. 1 UPDOP. Warunek ten jest spełniony z uwagi na to, że w treści art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP wskazano m. in. autorskie prawa majątkowe a takim właśnie prawem jest Autorskie Prawo Majątkowe A.,
  2. Autorskie Prawo Majątkowe A. musi zostać nabyte przez podatnika. W stanie faktycznym sprawy warunek ten zostanie spełniony, bowiem Wnioskodawca nabędzie Autorskie Prawo Majątkowe A. wskutek wniesienia przez Spółkę-Matkę wkładu niepieniężnego,
  3. Autorskie Prawo Majątkowe A. będzie wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 UPDOP, a przewidywany okres wykorzystywania wyniesie minimum rok.

Powyższy warunek będzie spełniony bowiem Wnioskodawca planuje udzielenie Spółce-Matce odpłatnej licencji na używanie Autorskiego Prawa Majątkowego A. (m. in. na opakowaniach produktów wytwarzanych przez Spółkę-Matkę) na okres minimum pięciu lat.

Zdaniem Wnioskodawcy Autorskie Prawo Majątkowe A. jest utworem w rozumieniu Prawa autorskiego i stanowi przedmiot autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 Prawa autorskiego). Ze względu na powyższe Autorskie Prawo Majątkowe A. nabyte przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem będzie ZCP, stanowiące zbiór określonych elementów słowno-graficznych, stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, o której jest mowa art. 16b ust 1 pkt 4 UPDOP. Potwierdzenie prawidłowości wykładni zaprezentowanej przez Wnioskodawcę znaleźć można w następujących interpretacjach indywidualnych: - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 maja 2011 r., IPPB3/423-221/11-3/PK1, - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 marca 2011 r., IPPB3/423-936/10-4/MS,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, że istotę interpretacji indywidualnej stanowi ocena stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14b i art. 14c Ordynacji podatkowej). W analizowanym przypadku, z uwagi na treść postawionego pytania, jednym z elementów zdarzenia przyszłego wskazanym przez Wnioskodawcę jest okoliczność, że Autorskie Prawo Majątkowe A. stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Wobec powyższego, tutejszy organ ocenił, czy Autorskie Prawo Majątkowe A. (będące przedmiotem prawa autorskiego) może zostać uznane za wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest natomiast sama kwestia uznania Autorskiego Prawa Majątkowego A. za przedmiot prawa autorskiego. Zagadnienie to, jako nieregulowane przepisami prawa podatkowego, nie mogłoby stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej, z uwagi na treść art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.