IPPB1/4511-1459/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy z tytułu usług pisania i przekazywania praw autorskich do książek i artykułów Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT?2. Jeśli w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie a) powyżej organ podatkowy uzna, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT, to czy wykonywane przez niego usługi polegające na pisaniu artykułów i książek przekazanie praw autorskich do stworzonych utworów będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT3. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie b) powyżej organ uzna, że wykonywane prze Wnioskodawcę usługi polegające na pisaniu artykułów i książek i przekazanie praw autorskich do stworzonych utworów będą opodatkowane, to czy zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%, czy też 23%?4. Czy przychody z umów zawartych przez Wnioskodawcę z wydawcami, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych powinny być klasyfikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jako przychody z osobiście wykonywanej działalności (z praw autorskich), w stosunku do których koszt ustalane są na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
IPPB1/4511-1459/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. prawa autorskie
 4. prawa majątkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Informacje ogólne na temat planowanej działalności

 1. W październiku 2015 roku Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą, której prowadzenie rozpocznie dopiero od 1 stycznia 2016 roku. Główny przedmiot tej działalności jest:
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  • działalność wydawnicza w zakresie wydawania książek i czasopism (PKD 58),
  • działalnością w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), oraz
  • artystyczną i literacką działalnością twórczą, sklasyfikowaną w PKD 90.03.Z.
 2. Precyzując, działalność Wnioskodawcy będzie polegała przede wszystkim na prowadzeniu szkoleń o tematyce związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto, w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie pisał także książki i artykuły o tematyce związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Artykuły i książki napisane przez Wnioskodawcę będą spełniały definicję utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a sam Wnioskodawca będzie twórcą w myśl tych przepisów.
 3. Wnioskodawca będzie współpracował z wieloma wydawcami zarówno książek, jak i prasy zarówno pracy specjalistycznej jak i prasy codziennej. Wnioskodawca będzie również współpracował z wydawcami serwisów internetowych, specjalizujących się między innymi w tematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 4. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność polegającą na pisaniu książek i artykułów w sposób samodzielny. W tym celu Wnioskodawca nie tylko będzie współpracował z wieloma wydawcami (często konkurującymi ze sobą na rynku wydawniczym), lecz także będzie prowadził działalność gospodarczą niezależnie od wydawców, co będzie przejawiało się między innymi przez to, że Wnioskodawca:
  • wynajmie powierzchnię dla potrzeb biura, w którym będzie prowadził działalność gospodarczą, w tym pisał książki i artykuły (wydawcy nie będą udostępniać mu żadnych powierzchni w celu stworzenia utworu),
  • będzie samodzielnie inwestował w sprzęt niezbędny do tworzenia dzieł autorskich w postaci książek i artykułów (nabędzie komputer, oprogramowania komputerowego, etc.),
  • będzie samodzielnie zaopatrywał się w materiały pomocnicze związane z pisaniem artykułów i książek - takie jak komentarze innych autorów, dostęp do profesjonalnych serwis internetowych (typu Lex), etc. - często w umowach będą zapisy wskazujące wprost, że przy tworzeniu utworu Wnioskodawca będzie korzystał z własnych zasobów lub też w umowa nie będzie żadnych zobowiązań wydawcy w tym zakresie, co oznacza, że wszelkie koszty stworzenia utworu i przeniesienia praw autorskich na wydawcę będą leżały po stronie Wnioskodawcy,
  • zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez wydawcę w przypadku, gdyby dostarczone przez niego utwory naraziły wydawcę na szkodę - a co więcej, w zależności od polityki danego wydawcy, w zawieranych umowa mogą zostać zawarte zapisy wprost zobowiązujące Wnioskodawcę do zaspokojenia na koszt Wnioskodawcy wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub swoich współpracowników z tytułu naruszenia praw autorskich (majątkowych lub osobistych), dotyczących stworzonych utworów,
  • zobowiązany będzie do usuwania wszelkich wad (w tym w szczególności wad prawnych) dostarczonych utworów - o ile takie wady wystąpią.
  Wnioskodawca, od dnia 1 stycznia 2016 roku, zamierza być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.
  Pisanie książek
 5. Jeżeli chodzi o współpracę z wydawcami książek, to najczęściej będą zawierane umowy na napisanie książki i przeniesienie przez Wnioskodawcę na wydawcę autorskich praw majątkowych do stworzonego utworu.
 6. Z propozycją napisania książki może wystąpić Wnioskodawca, lub też może dojść do sytuacji, gdy to wydawca zwróci się do Wnioskodawcy z propozycją napisania przez niego książki o określonej tematyce (Wnioskodawca jest znanym specjalistą w zakresie prawa pracy i w przeszłości napisał już kilka książek i komentarzy o tematyce związanej z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi). Każdorazowo strony będą negocjować warunki współpracy, które zostaną następnie ujęte w umowie. Z reguły jedna umowa będzie dotyczyła napisania i przeniesienia na wydawcę autorskich praw majątkowych do jednej książki i jej późniejszych aktualizacji.
 7. W umowie nie będzie określone odrębnie wynagrodzenie za napisanie książki i odrębnie przeniesienie do niej praw autorskich. Całość wynagrodzenia z umowy łączącej Wnioskodawcę i wydawnictwo dotyczyć będzie napisania książki i przeniesienia do niej praw autorskich, przy czym przeniesienie praw autorskich jest kluczowe dla wydawnictwa. Wynagrodzenie w umowach będzie określane mianem „honorarium”.
 8. Wynagrodzenie może zostać określone w jednej w trzech form:
  • stała kwota za napisanie książki i przeniesienie na wydawcę praw do niej,
  • wynagrodzenie określone jako procent od sprzedaży,
  • wynagrodzenie określone w systemie mieszanym – tj. niska, stałą kwota + procent od sprzedaży.
  Pisanie utworów innych niż książki, głównie artykułów
 9. W przypadku pisania utworów innych niż książki (głównie będą to artykuły zamieszczane w prasie oraz na portalach internetowych), to współpraca z wydawcami będzie wyglądała nieco odmiennie. Nie w każdym bowiem przypadku Wnioskodawca oraz wydawca będą zawierali pisemną umowę.
 10. Z częścią wydawców Wnioskodawcę będą łączyły ustne umowy, w ramach których Wnioskodawca będzie otrzymywał od wydawcy zlecenie napisania określonego tekstu (artykułu) o określonej problematyce. Będą również występowały sytuacje, gdy to Wnioskodawca wyjdzie z propozycją napisania artykułu o określonej treści, na co wydawca wyrazi zgodę.
 11. Z niektórymi wydawcami Wnioskodawca będzie jednak zawierał pisemne umowy, przy czym będą to umowy o charakterze ramowym. Umowa ramowa będzie zawierała ogólne zasady współpracy, pola eksploatacji, na których dojdzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych na wydawcę do stworzonych przez Wnioskodawcę artykułów, a także ogólne zasady współpracy stron, w tym zasady składania przez wydawcę zamówień.
  Umowa ramowa nie będzie zobowiązywała wydawcę do zlecenia jakiejkolwiek określonej liczby utworów, ani też nie będzie zobowiązywała Wnioskodawcę do wykonania określonej liczby utworów. Co więcej, w przypadku otrzymania zlecenia na napisanie artykułu Wnioskodawca będzie miał prawo odmówić wykonania zleconych utworów (o czym niżej).
 12. Składając zamówienie wydawca będzie określał temat artykuły, jego rozmiar, oraz termin do którego Wnioskodawca musi przygotować utwór aby mógł być opublikowany przez wydawcę w określonym numerze. Złożenie zamówienia przez wydawcę nie będzie jednak równoznaczne z obowiązkiem Wnioskodawcy wykonania utworu, gdyż Wnioskodawca - bez żadnych konsekwencji - będzie mógł odmówić wykonania określonego, zamówionego przez wydawcę utworu.
 13. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pisania artykułów najczęściej będzie oparte na tzw. wierszówce, czyli w stawce za 1800 znaków. Wynagrodzenie w umowach będzie określane mianem „honorarium”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu usług pisania i przekazywania praw autorskich do książek i artykułów Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT...
 2. Jeśli w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie a) powyżej organ podatkowy uzna, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT, to czy wykonywane przez niego usługi polegające na pisaniu artykułów i książek przekazanie praw autorskich do stworzonych utworów będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT
 3. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie b) powyżej organ uzna, że wykonywane prze Wnioskodawcę usługi polegające na pisaniu artykułów i książek i przekazanie praw autorskich do stworzonych utworów będą opodatkowane, to czy zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%, czy też 23%...
 4. Czy przychody z umów zawartych przez Wnioskodawcę z wydawcami, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych powinny być klasyfikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy jako przychody z osobiście wykonywanej działalności (z praw autorskich), w stosunku do których koszt ustalane są na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT...

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z umów zawartych przez Wnioskodawcę z wydawcami, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych powinny być klasyfikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w stosunku do których koszty podatkowe nie są ustalane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, niezależnymi źródłami przychodów są między innymi:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych (innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c)- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności:
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W przypadku czynności związanych z pisaniem oraz przenoszeniem praw autorskich do książek i artykułów przez Wnioskodawcę, powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie będzie wykonywa czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności. Ponadto - jak wskazano w części dotyczącej podatku od towarów i usług - Wnioskodawca będzie również ponosił ryzyko gospodarcze, rozumiane zarówno jako ryzyko niezarobienia pieniędzy, lecz także jako ryzyko inwestycyjni (Wnioskodawca samodzielnie będzie inwestował w sprzęt, książki, komentarze, bazy danych, etc.). Wnioskodawca będzie również ponosił odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób - i będzie zobowiązany do naprawieni; szkody, którą z tego tytułu poniósł wydawca (wypłacając stosowne odszkodowanie osobie, której prawa został; naruszone), lub też Wnioskodawca będzie zobowiązany do bezpośredniego naprawienia szkody poniesionej prze; osobę trzecią (z pominięciem wydawcy).

Stosownie do art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 ustawy w związku z prowadzona działalnością gospodarcza, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany będzie do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Jednocześnie w art. 22 ust. 12 ustawy o PIT, do przychodów o których mowa w art. 14 (przychody z działalności gospodarczej), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 ustawy o PIT.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody z umów zawartych przez Wnioskodawcę z wydawcami książek oraz zamawiającymi artykuły, związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tych utworów, powinny być klasyfikowane jako przychody z pozarolniczej działalność gospodarczej, w stosunku do których nie mają zastosowania koszty ustalane na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.