ILPP4/443-191/13-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy odpłatne zbycie przez Zainteresowanego praw majątkowych w opisanym powyżej schemacie funkcjonalnym i organizacyjnym podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem VAT, a jeżeli tak, to według jakiej stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2013 r. (data wpływu 23 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność prawnicza (69.10.Z) - prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Źródłem przychodu jest w tym przypadku, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zainteresowany jest również jednym ze współautorów utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - gry komputerowej działającej i powiązanej z systemem operacyjnym „B”.

Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie oraz wyłączne autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego utworu.

Zainteresowany zamierza w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej czerpać dochody z ww. utworu. Źródłem przychodu będzie w tym przypadku, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Schemat organizacyjno-finansowy przedsięwzięcia wyglądać będzie w sposób następujący.

Na podstawie umowy Wnioskodawcy oraz drugiego współautora utworu z właścicielem i producentem systemu operacyjnego „B” - firmą „A” z siedzibą w USA, utwór autorstwa Zainteresowanego (gra komputerowa) umieszczony zostanie w wirtualnym sklepie funkcjonującym w systemie operacyjnym „B”, prowadzonym i zarządzanym przez „A” z siedzibą w USA.

Firma „A” posiada swoje oddziały również w krajach UE, w tym na terenie Polski w postaci firmy „A” sp. z o.o. Jednakże prowadzenie wirtualnego sklepu w ramach oprogramowania „B” należy wyłącznie do zadań „A” z siedzibą w USA. Wnioskodawca nie wchodzi w żadne relacje gospodarcze lub finansowe, nie zawiera umów z oddziałem „A” na terenie UE lub Polski. Zarządzanie i prowadzenie wirtualnego sklepu w ramach „B” należy wyłącznie do działalności „A” z siedzibą w USA.

Za pośrednictwem wirtualnego sklepu utwór (gra) dostępny będzie dla każdego potencjalnego użytkownika systemu „B” na całym świecie. Użytkownik systemu, który chciałby zakupić grę Wnioskodawcy zawiera poprzez akceptacje regulaminu wirtualnego sklepu dorozumianą umowę kupna z „A” z siedzibą w USA i wpłaca na konto amerykańskiej spółki równowartość ceny gry.

A” z siedzibą w USA dla każdego autora gry prowadzi odrębne wirtualne konto/zestawienie płatności i miesięcznie przelewa na wskazany rachunek bankowy kwotę stanowiącą równowartość ilości zakupionych w czasie danego okresu rozliczeniowego sztuk gry Zainteresowanego.

W przedstawionej konstrukcji Wnioskodawcy, a zarazem podmiotowi, któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do gry, nie łączą żadne relacje gospodarcze i finansowe z poszczególnymi użytkownikami „B”, którzy decydują się na kupno gry. Zainteresowanego łączy jedynie relacja/umowa z „A” z siedzibą w USA, który zajmuję się dalszą dystrybucją i sprzedażą gry za pomocą wirtualnego sklepu w systemie „B”. Wnioskodawca udziela zatem swoistej licencji firmie „A” z siedzibą w USA na dalsze wykorzystywanie, dystrybucję i sprzedaż utworu (gry komputerowej). Zainteresowany w ramach udzielonej firmie „A” licencji na wykorzystanie utworu, otrzymywać będzie środki finansowe jedynie od „A” z siedzibą w USA.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie udzielonej firmie „A” licencji na wykorzystywanie i dystrybucję utworu (gry komputerowej) polegać zatem będzie na odpłatnym zbyciu praw majątkowych (autorskich praw majątkowych) na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w USA - podatnika w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), czyli na rzecz podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, odpowiadającą tej działalności bez względu na cel czy rezultat tej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne zbycie przez Zainteresowanego praw majątkowych w opisanym powyżej schemacie funkcjonalnym i organizacyjnym podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem VAT, a jeżeli tak, to według jakiej stawki...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie przez niego na rzecz firmy „A” z siedzibą w USA praw majątkowych (udzielenie licencji) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług rozumie się również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W opinii Zainteresowanego, udzielenie licencji do utworu (programu komputerowego) stanowi świadczenie usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu powyższego wynika zasada, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem świadczenia (określonym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu określenia, czy przedmiotowa usługa, którą świadczy Wnioskodawca, podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce czy też nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić miejsce świadczenia tej usługi.

Ogólna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług określona została w art. 28b ustawy o VAT. Generalne zasady wyrażone obecnie w art. 28b ust. 1 i 28c ust. 1 ustawy o VAT, różnicują sposób określenia miejsca świadczenia usług w zależności od tego, na czyją rzecz są one świadczone.

I tak w myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 cyt. ustawy o VAT).

W przedmiotowej sprawie usługi świadczone będą na rzecz podatnika - usługobiorcy posiadającego siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności w USA („A” z siedzibą w USA). Usługobiorca posiada co prawda oddziały na terenie UE oraz oddział w Polsce jednak Zainteresowany nie świadczy na ich rzecz żadnych usług. Usługi świadczone będą wyłącznie na rzecz usługobiorcy - podatnika z siedzibą w USA. Tym samym miejscem świadczenia usług będzie teren USA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

Powołany powyżej przepis ustawy wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji, a także przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Pojęcie usługi, według ustawy, jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika - nie będące dostawą towarów - na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Kwestie dotyczące praw autorskich regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), zwanej dalej ustawą o prawie autorskim.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim).

Według art. 16 ustawy o prawie autorskim, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy o prawie autorskim).

W prawie autorskim mamy do czynienia z dwoma rodzajami praw: autorskimi prawami osobistymi oraz autorskimi prawami majątkowymi. Zasadą jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub - jeżeli z mocy ustawy o prawie autorskim autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca, osoba, która je nabyła lub na rzecz której została ustanowiona licencja.

Twórcy, zgodnie z przepisem art. 16 ustawy o prawie autorskim, przysługują autorskie prawa osobiste obejmujące przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W ramach ochrony dóbr osobistych autor ma prawo do przedstawienia utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Można więc powiedzieć, że autorskie prawa osobiste chronią pewien „intelektualny” związek twórcy z dziełem. Drugi rodzaj praw autorskich - prawa majątkowe mogą przysługiwać w niektórych sytuacjach również osobom innym niż twórca utworu z mocy ustawy lub z mocy stosownej umowy cywilnoprawnej.

Z opisu sprawy wynika, iż przeważającą częścią działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność prawnicza - prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zainteresowany jest również jednym ze współautorów utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim - gry komputerowej działającej i powiązanej z systemem operacyjnym „B”. Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie oraz wyłączne autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego utworu. Na podstawie umowy Zainteresowanego oraz drugiego współautora utworu z właścicielem i producentem systemu operacyjnego „B” firmą „A” z siedzibą w USA, utwór autorstwa Wnioskodawcy (gra komputerowa) umieszczony zostanie w wirtualnym sklepie funkcjonującym w systemie operacyjnym Windows 8, prowadzonym i zarządzanym przez „A” z siedzibą w USA.

Firma „A” posiada swoje oddziały również w krajach UE, w tym na terenie Polski. Jednakże prowadzenie wirtualnego sklepu w ramach oprogramowania „B” należy wyłącznie do zadań „A” z siedzibą w USA. Zainteresowany nie wchodzi w żadne relacje gospodarcze lub finansowe, nie zawiera umów z oddziałem „A” na terenie UE lub Polski. Zarządzanie i prowadzenie wirtualnego sklepu w ramach „B” należy wyłącznie do działalności „A” z siedzibą w USA.

Za pośrednictwem wirtualnego sklepu utwór (gra) dostępna będzie dla każdego potencjalnego użytkownika systemu „B” na całym świecie. Użytkownik systemu, który chciałby zakupić grę Wnioskodawcy zawiera poprzez akceptacje regulaminu wirtualnego sklepu dorozumianą umowę kupna z „A” z siedzibą w USA i wpłaca na konto amerykańskiej spółki równowartość ceny gry. „A” z siedzibą w USA dla każdego autora gry prowadzi odrębne wirtualne konto/zestawienie płatności i miesięcznie przelewa na wskazany rachunek bankowy kwotę stanowiącą równowartość ilości zakupionych w czasie danego okresu rozliczeniowego sztuk gry Zainteresowanego.

Wnioskodawcy, jako podmiotowi któremu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do gry, nie łączą żadne relacje gospodarcze i finansowe z poszczególnymi użytkownikami „B”, którzy decydują się na kupno gry. Zainteresowanego łączy jedynie relacja/umowa z ”A” z siedzibą w USA, który zajmuje się dalszą dystrybucją i sprzedażą gry za pomocą wirtualnego sklepu w systemie „B”. Działalność Wnioskodawcy w zakresie udzielonej firmie „A” licencji na wykorzystywanie i dystrybucję utworu (gry komputerowej) polegać zatem będzie na odpłatnym zbyciu praw majątkowych (autorskich praw majątkowych) na rzecz przedsiębiorcy posiadającego siedzibę w USA - podatnika w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy, czyli na rzecz podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż opisana sprzedaż dokonana przez Zainteresowanego na rzecz firmy „A” z siedzibą w USA, stanowić będzie odpłatne świadczenie usługi, w myśl art. 8 ustawy.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Jak wynika z opisu sprawy, firma „A” z siedzibą w USA, na rzecz której świadczona będzie przez Wnioskodawcę opisana powyżej usługa, spełnia definicję podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Po dokonaniu analizy informacji przedstawionych w opisie sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania. W szczególności, nie znajdzie zastosowania art. 28b ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Bowiem jak wynika z opisu sprawy, pomimo iż kontrahent Wnioskodawcy posiada na terytorium Unii Europejskiej swoje oddziały, Zainteresowany nie będzie dla nich świadczył usługi będącej przedmiotem pytania.

W związku z powyższym, miejsce świadczenia ww. usługi winno zostać ustalone na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia będącej przedmiotem pytania usługi wykonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz podatnika z siedzibą w USA będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem zbycie przez Zainteresowanego praw majątkowych w opisanym schemacie funkcjonalnym i organizacyjnym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wobec powyższego, udzielona interpretacja indywidualna jest wiążąca tylko dla Zainteresowanego, a nie dla drugiego współautora utworu.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.