ILPB1/4511-1-835/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży prawa do użytkowania oprogramowania.
ILPB1/4511-1-835/15-2/AAinterpretacja indywidualna
 1. prawa autorskie
 2. prawa majątkowe
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży prawa do użytkowania oprogramowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu właściwego dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży prawa do użytkowania oprogramowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest autorem oprogramowania do obliczeń astrologicznych.

Oprogramowanie jest opublikowane na stronie internetowej http: (...). Jest dostępne również w wersji polskiej, chociaż głównym językiem jest angielski.

Oprogramowanie napisał w 2010 roku, w ramach swojego hobby, początkowo tylko dla siebie, nie w celach zarobkowych. W 2014 roku Wnioskodawca postanowił opublikować program. Oprogramowanie napisał samodzielnie, jest jedynym właścicielem praw autorskich do niego. Oprogramowanie służy do obliczeń astrologicznych, oblicza znaki zodiaku, interakcje między tymi znakami oraz rysuje wykresy przydatne dla osób zajmujących się hobbystycznie lub profesjonalnie astrologią chińską.

Większość funkcji oprogramowania dostępna jest bezpłatnie w formie strony internetowej, jednak część funkcji jest odpłatna. Użytkownicy po uiszczeniu opłaty uzyskują dostęp do pozostałych funkcji oprogramowania. Operatorem płatności jest firma „A” (...). Użytkownicy mogą dokonywać płatności za pośrednictwem tegoż serwisu, ich płatności są objęte gwarancją firmy „A” (programem ochrony kupujących). Szczegółowe dane osób dokonujących płatności, takie jak adres, kraj, numer telefonu, znana jest wyłącznie firmie „A”. Wnioskodawca otrzymuje wyłącznie mailowe potwierdzenie z nazwą i adresem email, nie zna szczegółowych danych użytkowników.

W sporadycznych przypadkach niektórzy użytkownicy mogą na własną prośbę przesłać płatność za pomocą innej, wybranej przez nich metody płatności, jednak jest to nie więcej niż 1% przypadków.

Oprogramowanie Wnioskodawcy dostępne jest online (na stronie internetowej). Użytkownicy kupują jedynie prawo do korzystania z oprogramowania (licencję), bez możliwości dalszej odsprzedaży oprogramowania. Po sprzedaży licencji, Wnioskodawca zachowuje prawa autorskie.

Dochody ze sprzedaży tego oprogramowania uzyskuje od czerwca 2014 roku. Początkowo były to kwoty rzędu 100 zł miesięcznie. Obecnie są to kwoty około 1000 zł miesięcznie, w związku ze wzrostem przychodów Wnioskodawca postanowił wystąpić o indywidualną interpretację. Przy czym nie prowadzi żadnej działalności reklamowej. Strona internetowa Wnioskodawcy samoczynnie zdobywa popularność w internecie. Oprogramowanie wykonał jednorazowo w 2010 roku, następnie rozbudował, w tej chwili nie wykonuje właściwie żadnych czynności związanych z tym oprogramowaniem w sposób ciągły. Dochód uzyskuje z oprogramowania napisanego w przeszłości.

W tej chwili nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie „B”. Oprogramowanie Wnioskodawca wykonał samodzielnie, poza godzinami pracy.

Oprócz dochodów ze sprzedaży oprogramowania Wnioskodawca uzyskuje także dochody z reklam zamieszczonych na swojej stronie internetowej. Operatorem reklam jest obecnie firma „C” (...) i z tej firmy uzyskuje przychody z reklam. Dochody z reklam są dodatkowymi dochodami około 100 zł miesięcznie.

Początkowym celem założenia strony nie było umieszczanie reklam, czy odsprzedaż oprogramowania, a udostępnienie oprogramowania innym użytkownikom. Zatem początkowo strona nie została założona w celu zarobkowym, ale hobbystycznie.

Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakwalifikowaniu dochodów z tytułu sprzedaży prawa do użytkowania oprogramowania, którego jest autorem. W szczególności chciałby uzyskać potwierdzenie, czy nie musi zakładać działalności gospodarczej, ale może wykazywać ww. dochody jako dochód z tytułu praw autorskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody ze sprzedaży prawa do użytkowania swojego oprogramowania Wnioskodawca może wykazywać na rozliczeniach rocznych jako dochód z tytułu praw autorskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ostatnim rozliczeniu dochody ze sprzedaży oprogramowania wpisano jako dochód z tytułu praw autorskich.

Wnioskodawca podaje, że kierował się zbliżonymi interpretacjami wykonanymi dla innych osób uzyskujących dochody ze sprzedaży napisanego samodzielnie oprogramowania.

Przede wszystkim przytacza znalezione przez siebie interpretacje podobnych przypadków:

 1. Interpretacja indywidualna z 22 kwietnia 2013 r. nr IPPB1/415-107/13-3/KS - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
 2. Interpretacja indywidualna z 8 października 2010 r. nr ILPB1/415-772/10-4/AO - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Według podanych wyżej interpretacji, opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw.

Wg ustawy o PIT, art. 18: „Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, (...) w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zatem dochody ze sprzedaży licencji do użytkowania napisanego przez Wnioskodawcę oprogramowania, dostępnego na swojej stronie internetowej, można uznać za przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

Z kolei zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie są zaliczane przychody z innych źródeł (takich jak prawa autorskie), zdefiniowanych w ustawie o PIT.

W związku z tym, w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca uważa, że uzyskuje przychody z tytułu odsprzedaży licencji do użytkowania oprogramowania dostępnego na stronie internetowej, zatem nie są to przychody wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, a przychody z tytułu praw autorskich.

Potwierdzają to odrębne przepisy (o których mowa w art. 18 Ustawy o PIT), zawarte w ustawie o prawach autorskich (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631), art. 1, w szczególności podpunkt 2, które wyraźnie wymienia programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem praw autorskich.

Utworem w przypadku Wnioskodawcy jest oprogramowanie udostępniane na stronie http: (...), służące do obliczeń astrologicznych oraz prezentowania wykresów w formie graficznej. Przychód o którym mowa jest natomiast związany bezpośrednio z rozporządzaniem prawami autorskimi do tegoż utworu.

Co więcej, oprogramowanie Wnioskodawca napisał hobbystycznie, nie zostało ono wykonane w celach zarobkowych i nie wykonuje w sposób ciągły i regularny żadnych prac z tym związanych. Ewentualne udoskonalenia wykonuje wyłącznie sporadycznie, w ramach wolnego czasu i swojego hobby. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że dochody te nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast jeśli chodzi o przychody z reklam zamieszczonych na ww. stronie internetowej, to zdaniem wnioskodawcy powinny być one rozliczane jako przychód z innych źródeł. Jest to zresztą już dość rozpowszechnione w piśmiennictwie na ten temat. Stanowisko to potwierdza m.in. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2010 r., nr DD3/033/78/ CRS/10/276: Przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jeżeli czynność ta nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy - należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść art. 10 ust. 1 ww. ustawy, określa źródła przychodów. W myśl tego przepisu, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • pkt 7 – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu, ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyłączenie powyższe obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. powyżej ustawy - zgodnie z którym źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych, niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Stosownie natomiast do art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego wskazują jedynie przykładowo z jakiego tytułu przychód należy zaliczać do przychodów z praw majątkowych. Do tego źródła przychodów należy zatem zaliczać wszelkie przychody uzyskiwane przez podatników m.in. z posiadania, korzystania i rozporządzania przez nich prawami autorskimi, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Na mocy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Stosownie do art. 17 tej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca jest autorem oprogramowania do obliczeń astrologicznych, które napisał w 2010 roku w ramach hobby, początkowo tylko dla siebie, nie w celach zarobkowych. Oprogramowanie wykonał samodzielnie, poza godzinami pracy. Oprogramowanie dostępne jest online. Użytkownicy kupują jedynie prawo do korzystania z oprogramowania, bez możliwości dalszej odsprzedaży oprogramowania. Po sprzedaży licencji Wnioskodawca zachowuje prawa autorskie.

Zatem jak wynika z opisu sprawy oprogramowanie, będące utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich, Wnioskodawca napisał w ramach hobby i nie zostało ono wykonane w celach zarobkowych i nie wykonuje w sposób ciągły i regularny żadnych prac z tym związanych.

W świetle powołanych wyżej przepisów, stwierdzić należy, że przychody z praw autorskich należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z czym przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane będą do źródła przychodów, o którym mowa w powołanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą bowiem przychodami z praw majątkowych. Oznacza to, że przychody te nie będą zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przy osiągnięciu przychodu z praw majątkowych o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez pośrednictwa płatnika, podatnik w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obowiązany do samodzielnego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

W konsekwencji, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód będzie podlegał - w roku uzyskania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczących przychodów osiąganych z reklam zamieszczonych na stronie internetowej, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.