ILPB1/415-1462/14-4/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/415-1462/14-4/TWinterpretacja indywidualna
 1. prawa autorskie
 2. twórcy
 3. utwory
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1462/14-2/TW na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 lutego 2015 r., a w dniu 5 marca 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (przeważający rodzaj działalności zgodnie z wpisem do CEiDG 73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych) został uruchomiony portal internetowy. Użytkownikiem portalu może być każda pełnoletnia, mająca zdolność do czynności prawnych osoba, która zarejestruje się w serwisie. Zarejestrowani użytkownicy mogą publikować autorskie materiały na dowolne tematy w formie artykułów i zdjęć. Jako właściciel i administrator serwisu Wnioskodawca zawiera z użytkownikami umowę o świadczenie przez niego usług polegających na udostępnianiu im serwisu. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest rejestracja w serwisie. Zainteresowany nie zamawia ani nie zleca zamieszczania materiałów na jakikolwiek temat. Użytkownicy publikują teksty i zdjęcia według własnego uznania i wyboru. Wnioskodawca jako administrator odpowiedzialny za publikowanie treści, akceptuje jedynie przesyłane materiały, aby nie zamieszczać treści niezgodnych z prawem. Użytkownicy będą mogli przystąpić również do programu partnerskiego, w ramach którego tworzona będzie lista najpopularniejszych reporterów.

Popularność reporterów będzie ustalana m.in. w oparciu o liczbę odwiedzin strony, na której opublikowano dany materiał, komentarze pod materiałami, ilość polubień (...).

Źródłem przychodów portalu będzie publikowanie reklam na zlecenie reklamodawców. Reklamy umieszczane będą w serwisie w pewnym powiazaniu z artykułami dotyczącymi zakresu i tematu reklamy, nie będzie to jednak reklama ściśle kontekstowa (tzw. Adsense). Aby zachęcić użytkowników do publikowania artykułów, których tematyka zwiększałaby zainteresowanie potencjalnych reklamodawców, regulamin serwisu przewidywać będzie wypłatę wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona będzie od wpływów serwisu z reklam oraz miejsca w programie partnerskim. Dokładne zasady obliczania wynagrodzenia określone zostaną w regulaminie.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że autorskie materiały, o których mowa we wniosku w większości będą utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z publikacją materiałów w prowadzonym przez Wnioskodawcę serwisie nie następuje jednak przeniesienie praw autorskich ani udzielanie licencji do publikowania utworów. Na każde żądanie autora Zainteresowany jest zobowiązany usunąć materiał z serwisu. Rola Wnioskodawcy ogranicza się do udostępnienia możliwości publikacji utworów. Zainteresowany nie nabywa do nich żadnych praw.

Zainteresowany przedstawił także zapis z regulaminu serwisu:

„ § 5. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

 1. REPORTER publikując w SERWISIE MATERIAŁ oświadcza, iż jest on jego autorstwa, bądź też, że posiada on majątkowe prawa autorskie lub licencję umożliwiającą publikację MATERIAŁU w zakresie zgodnym z funkcjonalnością SERWISU”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wypłacane użytkownikom wynagrodzenie i w związku z tym, czy ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, tj. czy jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy lub zaliczki na podatek dochodowy użytkowników serwisu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane kwoty stanowią przychody z innych źródeł wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9, wymienione w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodów tych nie można zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) wymienionych w art. 13 (w szczególności do przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wymienionych w pkt 8 powyższego artykułu). Nie łączy bowiem Zainteresowanego z użytkownikami żaden stosunek prawny, w wyniku którego użytkownik byłby zobowiązany do wykonania jakiejkolwiek czynności na jego rzecz. Materiały nie są przez Wnioskodawcę zamawiane, a użytkownicy nie działają na jego zlecenie.

Wobec powyższego nie ciąży na Zainteresowanym obowiązek pobrania podatku lub zaliczki na podatek. Będzie on natomiast zobligowany do sporządzenia i przekazania użytkownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania użytkownika, informacji określonej w art. 42a, tj. PIT-8C. Na tej podstawie użytkownik będzie zobowiązany do wykazania przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3)
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7) oraz
 • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

W myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) powoływanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w cyt. art. 18 ww. ustawy, są natomiast regulacje zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Tut. Organ zauważa, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie – w opinii tut. Organu – zostały spełnione obie z ww. przesłanek warunkujących zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawca będzie wypłacał wynagrodzenie użytkownikom za publikowanie w serwisie materiałów, które będą ich autorstwa, bądź też będą oni posiadali majątkowe prawa autorskie lub licencję umożliwiającą ich publikację. W rozpatrywanej sprawie występuje więc sytuacja, w której użytkownik (reporter) udostępnia za odpłatnością prawo majątkowe do wykorzystania przez Zainteresowanego jako administratora serwisu. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu przez użytkowników, o których mowa we wniosku, zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich.

Do poboru zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanego dochodu obowiązany będzie Wnioskodawca jako płatnik. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Konsekwencją uznania, że przychody uzyskane przez użytkowników za publikowanie autorskich materiałów, należy zaliczyć do przychodów z praw autorskich jest to, iż w stosunku do podmiotu wypłacającego wynagrodzenie nie będzie miał zastosowania art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym stanowisko Zainteresowanego jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.