IBPBI/1/415-680/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia otrzymywanego od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 31 sierpnia i 3 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia otrzymywanego od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wynagrodzenia otrzymywanego od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-680/14/BK, IBPP3/443-661/14/AŚ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 sierpnia i 3 września 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Autorów X. o powierzenie, na zasadach przeniesienia powierniczego, służących mu majątkowych praw autorskich do jego utworów, m.in. słownych, muzycznych, słowno - muzycznych.

Stowarzyszenie Autorów X. jest organizacją zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wskazanym w tym zezwoleniu. Stowarzyszenie Autorów X. zobowiązuje się wykonywać zbiorowy zarząd z zachowaniem należytej staranności, na zasadzie równego traktowania, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, statutem Stowarzyszenia i obowiązującymi w ww. Stowarzyszeniu zasadami, a także bez uszczerbku dla autorskich praw osobistych do utworów objętych powierzeniem oraz praw osobistych.

Na podstawie ww. umowy powierzenie obejmuje m.in.: wykonanie publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie, reemitowanie, utrwalenie, zwielokrotnienie na nośnikach, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, rozpowszechnianie.

Powierzenie obejmuje także udzielanie licencji i dochodzenie ochrony, a w szczególności:

 1. ustalenie wysokości i dochodzenie wynagrodzenia, w tym kontrolę jego prawidłowego naliczania;
 2. dochodzenie oraz zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów, jak również z naruszaniem praw do utworów objętych powierzeniem lub związanych z naruszeniem umów o korzystanie z tych utworów;
 3. ustalenie zasad naliczania i wysokości oraz dochodzenie roszczeń, także z tytułu korzystania z utworów nie wymagającego zgody twórcy w zakresie, w którym twórcy służy jedynie prawo do wynagrodzenia oraz dochodzenie roszczeń informacyjnych oraz związanych z tym korzystaniem, jak również wniosków zabezpieczających te roszczenia.

Stowarzyszenie Autorów X. pobiera opłaty od faktycznych użytkowników za korzystanie z praw autorskich twórców, w tym Wnioskodawcy, na zasadach określonych w porozumieniach oraz przepisach prawa. Część z uzyskanych kwot przekazuje twórcom, w tym Wnioskodawcy w formie wynagrodzenia (tantiemy). Otrzymywane wynagrodzenia (tantiemy) Wnioskodawca zamierza opodatkować, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 1 września 2014 r., wskazano m.in., że:

-Wnioskodawca będzie prowadził indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której będzie zajmował się działalnością wytwórczą oraz usługową tzn.:

 • tworzył (komponował) utwory słowne, muzyczne oraz słowno-muzyczne;
 • tworzył „intro” (wstęp, wprowadzenie) do utworów innych artystów;
 • dopracowywał brzmienie utworów muzycznych stworzonych przez innych artystów;
 • w trakcie imprez artystycznych odtwarzał utwory muzyczne.

Określenie wielkości przychodów z tytułu wykonywania powyższych czynności nie jest możliwe, gdyż są to czynności nieprzewidywalne co do ich ilości w danym okresie czasu (np. miesiąc). Jednakże nie ulega wątpliwości, że będzie to jego podstawowe źródło utrzymania i finansowania działalności gospodarczej.

-Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych w ramach swojej działalności gospodarczej. Jeśli stworzy utwór muzyczny, uzna się za jego twórcę i podpisze umowę ze Stowarzyszeniem Autorów X. o zarządzanie jego majątkowymi prawami autorskimi, a po pewnym czasie okaże się, że tak naprawdę stworzony utwór jest plagiatem utworu innego artysty, to w takiej sytuacji będzie ponosił odpowiedzialność przed osobą (firmą), która korzystała (odtwarzała) z jego utworów na podstawie umowy z ww. Stowarzyszeniem. Takimi firmami są m.in. kluby muzyczne, restauracje, radia, TV. Odpowiedzialność będzie polegała na wypłacie odszkodowania, lub na zwrocie otrzymanych od Stowarzyszenia wynagrodzeń.

-Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z działalnością artystyczną. Po pierwsze, jeśli okaże się, że uznał się za twórcę utworu słownego, muzycznego, lub słowno-muzycznego, a tak naprawdę będzie to plagiat, to ponosić będzie odpowiedzialność wobec firmy, która korzystała (odtwarzała) z tego utworu. Po drugie, jeśli dany klub muzyczny, lub stacja radiowa wprowadzi jego utwory muzyczne do swojego repertuaru, a po czasie okaże się, że nie odpowiadają im, to wtedy Wnioskodawca może stracić źródło przychodów (zarobkowe), a jego sława jako artysty spadnie. Ponadto ryzyko gospodarcze przejawia się w mass mediach (telewizja, radio, prasa, Internet), gdyż jeśli utwory muzyczne Wnioskodawcy będą chętnie słuchane i odtwarzane to wzrośnie jego sława i źródła zarobkowania. Natomiast, gdy po pewnym czasie utwory znudzą się słuchaczom lub przyjdzie moda na inny rodzaj muzyki, to jego sława szybko spadnie i zmniejszą się źródła zarobkowania.

-Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą samodzielnie i niezależnie. Od niego tylko zależeć będzie kiedy stworzy dany utwór muzyczny, gdzie (w studiu, czy w domu) oraz w jaki sposób. Oczywiście czasem inny artysta zaproponuje mu odpłatnie, aby stworzył dla niego utwór muzyczny, słowno-muzyczny, lub „intro” do jego utworu muzycznego. W takiej sytuacji wspólnie ustalony zostanie czas w jakim ten wykonawca będzie chciał, aby Wnioskodawca stworzył utwór, lub „intro”. Jednakże miejsce pracy Wnioskodawcy oraz sposób „stworzenia” utworu zależeć będą tylko od niego. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca zawarł pisemną umowę z artystą o stworzenie utworu, a po zakończeniu usługi wystawił fakturę.

-Wnioskodawca będzie oznaczał swoje utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne swoim imieniem, nazwiskiem, lub pseudonimem, przez co będzie wykorzystywał osobiste prawa autorskie. Dzięki temu jego firma będzie bardziej rozpoznawalna u publiczności, wytwórni muzycznych, klubów muzycznych, gdyż będą kojarzyli jego firmę z konkretnym utworem, który stworzył. Innymi słowy, oznaczenie utworów jego nazwiskiem, lub pseudonimem będzie służyło rozsławieniu (rozreklamowaniu) firmy działającej pod jego imieniem i nazwiskiem. Natomiast majątkowe prawa autorskie pozwalają mu udostępniać utwory innym firmom (np. klubom muzycznym, restauracjom, telewizjom, radio) do odpłatnego korzystania (odtwarzania), dzięki czemu będzie uzyskiwał przychody, które będzie przeznaczał na finansowanie swojej działalności gospodarczej.

-jako artysta Wnioskodawca podpisał ze Stowarzyszeniem Autorów X. umowę powierzenia powierniczego praw autorskich do zbiorowego nimi zarządzania. Na jej podstawie Stowarzyszenie działa w swoim imieniu, gdyż osobiście podpisuje umowy z firmami wykorzystującymi (odtwarzającymi) utwory muzyczne Wnioskodawcy. Stowarzyszenie działa natomiast na rachunek Wnioskodawcy (na jego rzecz), gdyż z otrzymanych opłat od firm wypłaca mu honorarium (wynagrodzenie), po potrąceniu opłat administracyjnych.

Na podstawie § 1 pkt 3 lit. d umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania powierzenie następuje na zasadzie umocowania Stowarzyszenia do działania we własnym imieniu i na rzecz powierzającego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymywane od Stowarzyszenia Autorów X. wynagrodzenie tytułem korzystania z praw autorskich Wnioskodawca może zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładając, że wynagrodzenie to otrzymywać będzie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz złoży Stowarzyszeniu Autorów oświadczenie o takim jego opodatkowaniu...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm., dalej: „u.s.d.g.”), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Również art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „u.p.d.o.f.”), zawiera definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 u.p.d.o.f.

Wnioskodawca, będący twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chce rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Przedmiotem działalności będzie działalność twórcza (artystyczna), korzystanie z osobistych i majątkowych praw autorskich oraz rozporządzanie tymi prawami. Nastąpi więc wykorzystywanie wartości niematerialnych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto będzie to działalność nastawiona na uzyskiwanie zarobków (zysków), gdyż na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Autorów Wnioskodawca będzie otrzymywał tantiemy z tytułu korzystania przez osoby trzecie (np. kluby muzyczne) z jego praw autorskich, tj. utworów m.in. muzycznych. Wnioskodawca będzie prowadził działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Ponadto będzie wykorzystywał składniki majątkowe (np. samochód służbowy, wyposażenie, materiały biurowe) do prowadzonej działalności, a także będzie utrzymywał kontakty z kontrahentami i Stowarzyszeniem Autorów, a więc jego działalność będzie miała charakter zorganizowany. Natomiast dzięki zamiarowi Wnioskodawcy prowadzenia działalności nieustannie, działalność ta nabiera charakteru ciągłości. Powyższy opis przyszłej działalności gospodarczej oznacza, że spełnione zostaną warunki uznania planowanej działalności za pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, z brzmienia końcowej części art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. „(...) z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9” nie można wywieść, że skoro przychody twórców wymienione zostały w art. 18 u.p.d.o.f., jako przychody z praw majątkowych, to automatycznie tego typu działalność nie mieści się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Takiej uproszczonej wykładni ww. przepisu nie można stosować, gdyż należy odwołać się do wykładni systemowej. Odczytanie go w kontekście pozostałych unormowań ustawy dowodzi, że niektóre czynności wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9 mogą być, przy spełnieniu określonych warunków - m.in. prowadzenie we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły oraz ponoszenie ryzyka co do rezultatu - uznane również za pozarolniczą działalność gospodarczą. Tak jest np. z najmem, dzierżawą, obrotem prawami majątkowymi, nieruchomościami, zbywaniem rzeczy, czy wykonywaniem czynności przez pełnomocników z urzędu.

Odwołując się do wykładni językowej Wnioskodawca stwierdza, że użyty zwrot „z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 pkt 1, 2, i 4 - 9” oznacza, że dla oceny, z jakiego źródła pochodzi dany przychód należy najpierw ustalić, czy nie jest on skutkiem działalności zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany, ciągły, prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek. Tylko wówczas, gdy nie można zaliczyć go do tego rodzaju przychodów, to można uznać go za przychód z innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W niniejszym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca, na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Autorów przenosi powierniczo majątkowe prawa autorskie do swoich utworów. Stosunki między Wnioskodawcą a Stowarzyszeniem nie wypełniają ww. warunków.

Zakwalifikowanie wykonywania konkretnej czynności do pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź do odpłatnego zbycia majątkowych praw autorskich, nastręcza trudności. W art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. precyzyjnie wskazano cechy pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku możliwości zakwalifikowania danego działania do kilku kategorii źródeł przychodów decydujące znaczenie ma występowanie przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał orzeczenia m.in.:

1.Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 1. z 22 września 2011 r. sygn. akt II FSK 1532/10,
 2. z 25 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1824/09,
 3. z 15 października 2010 r., sygn. akt II FSK 704/09,
 4. z 1 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1931/08,
 5. z 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1303/08,

2.Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

 1. w Bydgoszczy z 5 października 2010 r., sygn. akt SA/Bd 709/10,
 2. w Łodzi z 3 listopada 2010 r., sygn. akt SA/Łd 1063/10.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wszelkie działania cechujące się fachowością (stałym, nieokazjonalnym, nieamatorskim charakterem), podporządkowaniu regułom opłacalności i zysku, zasadzie racjonalnego gospodarowania, działaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań (np. seryjnością, stypizowaniem, ciągłością współpracy) i uczestnictwem w obrocie gospodarczym, należy zakwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej w myśl art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a osiągane z tego tytułu przychody należy opodatkować na zasadach dotyczących tego źródła przychodów stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f, a nie jako przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7, albo w art. 18 u.p.d.o.f.

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli pozarolnicza działalność gospodarcza Wnioskodawcy (twórcy), polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek, to działalność ta będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli więc Wnioskodawca (twórca) w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej upoważnia Stowarzyszenie Autorów X. do zarządzania prawami autorskimi oraz poboru wynagrodzeń z tytułu korzystania z praw autorskich, to otrzymywane wynagrodzenie (tantiemy) z tego tytułu związane będzie z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, a więc będzie stanowić przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne. Takim majątkowym prawem autorskim jest m.in. utwór muzyczny, a więc jeśli wchodzi on w skład majątku przedsiębiorstwa i jest w nim wykorzystywany do celów gospodarczych, to należy otrzymywane z niego wynagrodzenia (tantiemy) zakwalifikować do tego samego źródła przychodów, co przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

Wnioskodawca wskazuje, że od 2013 r. uległa zmianie wyżej prezentowana linia interpretacyjna organów podatkowych oraz sądów mimo że nie zmieniła się treść przepisów art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7, ani art. 18 u.p.d.o.f. Natomiast zmiana stanowiska organów podatkowych oraz sądów, co do zaliczenia przychodów twórców z korzystania z praw autorskich do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej została spowodowana jedynie zmianą art. 22 ust. 9 i 9a u.p.d.o.f., ustalającym 50 % koszty uzyskania przychodów jedynie do 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f Od tego czasu organy podatkowe oraz sądy zmieniły wykładnię przepisu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. uznając, że przychody twórców, nawet uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy opodatkować na zasadzie skali podatkowej w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 lub pkt 7, lub art. 18 u.p.d.o.f.

Taka zmiana w interpretacjach przepisów podatkowych, jego zdaniem, narusza jednak zasadę praworządności wynikającą z art. 120 ustawy Ordynacja Podatkowa, zasadę zaufania do organów podatkowych wynikającą z art. 121 § 1 w/w ustawy oraz zasadę pewności i stałości przepisów prawa.

Wnioskodawca wskazał również, że w ostatnim czasie Minister Finansów postanowił ujednolicić linię interpretacyjną organów podatkowych oraz sądów w sprawie opodatkowania przychodów twórców osiąganych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, jego stanowisko potwierdzają:

 • interpretacja ogólna z 21 listopada 2013r., Znak: DD3/033/181/CRS/I3/RD-90955/13, wydana przez Ministra Finansów,
 • komunikat Ministra Finansów z 5 marca 2014 r., dotyczący kwalifikacji przychodów z praw autorskich, pt.: „Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2014 r. Znak: IPPB1/4160-236/13/14-6/AM, wydana na skutek uwzględnienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • wydane przez Ministra Finansów 22 maja 2014 r. pismo przewodnie do wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowych, dotyczące kwalifikacji przysporzeń otrzymywanych na podstawie art. 13 pkt 2-8 u.p.d.o.f. do źródła przychodów zdefiniowanego w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.,
 • interpretacja ogólna Znak: DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 wydaną przez Ministra Finansów 22 maja 2014 r. dotyczącą kwalifikacji dochodów otrzymywanych przez sportowców.

Wnioskodawca podkreśla, że Minister Finansów w ww. piśmie z 22 maja 2014 r. wskazał, że przychody, o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, lub umowy o dzieło, mimo zaliczania ich do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, należy zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, jeśli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f zastrzega, że przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, nawet jeżeli są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, to zawsze należy przychody z tych umów zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Takie zapisy w powyższych przepisach świadczą o racjonalnym ustawodawcy, który jeśli zamierza konkretne przychody włączyć, lub wyłączyć z możliwości opodatkowania ich na zasadzie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, to wprowadza wprost taki przepis do ustawy. Ponadto art. 41 ust. 2 u.p.d.o.f. stanowi, że płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. (m.in. działalność artystyczna), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca w tym przepisie wyraźnie zostawia twórcy (podatnikowi) prawo wyboru sposobu opodatkowania przychodów z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia z działalności artystycznej, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe interpretacje Ministra Finansów, jego komunikat do organów podatkowych oraz uwzględnienie w całości skargi wniesionej do WSA, oznaczają zamknięcie okresu niejednolitych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów w powyższym zagadnieniu.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane wynagrodzenia (tantiemy) od Stowarzyszenia Autorów X. tytułem korzystania z praw autorskich oraz rozporządzania tymi prawami można zakwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f, pod warunkiem, że Wnioskodawca będzie uzyskiwał powyższe wynagrodzenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej spełniając przesłanki wynikające z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i jednocześnie nie spełniając przesłanek z art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.