IBPBI/1/415-1212/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
- ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia praw autorskich do stworzonych przez Wnioskodawcę stron internetowych
- sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułu, w sytuacji uznania ww. dochodów za dochody z praw majątkowych
IBPBI/1/415-1212/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. pozarolnicza działalność gospodarcza
 2. prawa autorskie
 3. strona internetowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura drogą elektroniczną e-PUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia praw autorskich do stworzonych przez Wnioskodawcę stron internetowych – jest nieprawidłowe,
 • sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułu, w sytuacji uznania ww. dochodów za dochody z praw majątkowych – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął drogą elektroniczną e-PUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia praw autorskich do stworzonych przez Wnioskodawcę stron internetowych oraz sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułu, w sytuacji uznania ww. dochodów za dochody z praw majątkowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zatrudnia pracowników. Uzyskuje wyłącznie dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem liniowym. Wnioskodawca posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Działając w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę współpracy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w Norwegii, przy czym Wnioskodawca nie posiada na terytorium Norwegii zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii.

Przedmiotem umowy jest tworzenie stron internetowych na zamówienie norweskiego kontrahenta. W ciągu roku norweski kontrahent składa, a Wnioskodawca realizuje kilkanaście takich zamówień. Pojedyncze zamówienie składane przez norweskiego klienta obejmuje wykonanie projektu strony internetowej, a następnie jej wdrożenie oraz opiekę nad nią po wdrożeniu. Proces wykonania projektu strony internetowej obejmuję pracę koncepcyjną, która stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Projekt strony internetowej stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie zawartej z kontrahentem z Norwegii umowy, Wnioskodawca przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do stworzonego projektu strony internetowej, na wszystkich polach eksploatacji. Proces wdrożenia strony internetowej obejmuje wyłącznie czynności techniczne, polegające m.in. na przetworzeniu projektu strony do kodu HTML, oprogramowaniu kodu HTML do postaci dynamicznej, zaimplementowaniu systemu CMS, instalacji strony internetowej na serwerze oraz dokonaniu odpowiednich ustawień z poziomu panelu administratora. Proces opieki nad stroną po jej wdrożeniu również obejmuje wyłącznie czynności techniczne, polegające m.in. na bieżącym monitorowaniu i testowaniu funkcjonowania strony, usuwaniu błędów powstających w czasie jej funkcjonowania, zapewnieniu efektywnego działania określonych funkcjonalności strony oraz raportowania stwierdzanych nieprawidłowości. Umowa zawarta przez Wnioskodawcę z kontrahentem z Norwegii przewiduje odrębne wynagrodzenie za samo przygotowanie projektu, wdrożenie strony internetowej, opiekę nad jej funkcjonowaniem oraz odrębne za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu strony internetowej. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych nie podlega opodatkowaniu na terytorium Królestwa Norwegii na podstawie obowiązujących w tym kraju przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez Wnioskodawcę z norweskim kontrahentem, Wnioskodawca po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywana była praca, wystawia dwie faktury VAT. Jedna obejmuje wynagrodzenie z tytułu stworzenia projektu strony internetowej w danym miesiącu, wdrożenia tej strony oraz opieki nad nią. Druga obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu strony internetowej stworzonego w danym miesiącu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody uzyskane z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonych przez Wnioskodawcę projektów stron internetowych... Czy będzie to przychód z tytułu działalności gospodarczej, czy przychód z praw majątkowych... W sytuacji, gdy dochody te zostaną zakwalifikowane jako przychód z praw majątkowych, jak dochód ten należy opodatkować...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskane za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów stron internetowych powinno być rozpoznane jako przychody z praw majątkowych i opodatkowane stosownie do zasad dotyczących tego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 5a ust. 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 -9.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 1. musi być działalnością zarobkową,
 2. musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 4. działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 5. przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 , 4 - 9 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, że jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 18 ww. ustawy, są m.in. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „prawo autorskie”).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 prawa autorskiego, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Według art. 41 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Analizując powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z korzystaniem przez niego z przysługujących mu autorskich praw majątkowych do stworzonych projektów stron internetowych, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej (50%) koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, wynika, iż przysługują mu, jako twórcy uzyskującemu przychód ze sprzedaży autorskich praw majątkowych przysługujących mu do stworzonych przez niego projektów stron internetowych, koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Ponieważ przychód ten jest uzyskiwany od podmiotu mającego siedzibę w Królestwie Norwegii - a zatem przychód ten jest uzyskiwany bez pośrednictwa płatnika - zarówno obliczenie kosztów uzyskania przychodu, jak i obowiązek zapłaty podatku, spoczywa na Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem, obliczając dochód za dany rok podatkowy, Wnioskodawca będzie obowiązany uwzględnić wyłącznie kwoty faktycznie przez niego otrzymane w danym roku podatkowym.

W związku z otrzymanym wynagrodzeniem za przeniesienie praw autorskich w trakcie roku podatkowego Wnioskodawca nie jest obowiązany wpłacać zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Rozliczy się z otrzymanego dochodu w zeznaniu rocznym, tj. do 30 kwietnia 2015r. W związku z tym, że wykonane projekty stron internetowych są wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania sprzedaży fakturą i wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7. Kwota należności wykazana na fakturze, przysługująca za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, stanowi jednak dla Wnioskodawcy przychód z praw autorskich.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji).

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność, że prawa majątkowe wymienione zostały w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odrębnym źródle przychodów) nie oznacza, że przychody z nich osiągnięte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodów z tej działalności.

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego zauważyć należy, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, że prowadzi działalność gospodarczą w ramach której tworzy strony internetowe. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł z klientem z Norwegii umowę o współpracy, której przedmiotem jest tworzenie stron internetowych, a następnie jej wdrożenie oraz opieka nad nią po wdrożeniu. Następnie Wnioskodawca przenosi na kontrahenta autorskie prawa majątkowe do stworzonego projektu strony internetowej, na wszystkich polach eksploatacji oraz, jako przedsiębiorca, wystawia dwie faktury, na podstawie których otrzymuje umówione wynagrodzenie.

Mając na względzie wskazane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę (jako twórcę) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, jako należne w związku ze świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługami (będące częścią wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy z tytułu wykonania umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Konsekwencją zaliczenia osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jest brak możliwości zastosowania do tych przychodów 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 12 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy nie mają zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14, a zatem uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z tego też względu przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu przeniesienia na norweskiego kontrahenta praw autorskich do stworzonych przez siebie stron internetowych podlegają kumulacji z pozostałymi przychodami ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza. Winny zostać zatem rozliczone według zasad właściwych dla tego źródła przychodów z uwzględnieniem wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania dochodów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu zbycia praw autorskich do stworzonych przez Wnioskodawcę stron internetowych – jest nieprawidłowe,
 • sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułu, w sytuacji uznania ww. dochodów za dochody z praw majątkowych – jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania, w kontekście opisanego stanu faktycznego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była przedstawiona we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie kwestia dotycząca konieczności „udokumentowania sprzedaży fakturą i wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pozarolnicza działalność gospodarcza
IBPBII/1/415-820/14/BJ | Interpretacja indywidualna

prawa autorskie
IBPBI/2/423-1243/14/KP | Interpretacja indywidualna

strona internetowa
IBPBI/2/423-1009/14/CzP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.