IBPB-1-1/4511-90/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży filmów za pośrednictwem serwisów internetowych oraz możliwości opodatkowania dochodów z ww. tytułu tzw. podatkiem liniowym
IBPB-1-1/4511-90/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. prawa autorskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży filmów za pośrednictwem serwisów internetowych oraz możliwości opodatkowania dochodów z ww. tytułu tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów, do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży filmów za pośrednictwem serwisów internetowych oraz możliwości opodatkowania dochodów z ww. tytułu tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z).

Podatnik, w celach zarobkowych, produkuje krótkie nagrania (filmy) i następnie udostępnia je na portalach typu stock, czyli internetowych agencjach specjalizujących się w pośredniczeniu pomiędzy autorem a klientem. Filmy te przedstawiają przede wszystkim ludzi w różnych sytuacjach życiowych (np. związanych z biznesem, wakacjami, świętami, rozrywką, życiem rodzinnym i tym podobne). Osoby przedstawione na nagraniach reprezentują różne stany emocjonalne (radość, smutek) oraz interakcje społeczne. Produkcja filmów wymaga od Wnioskodawczyni odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Każde nagranie musi spełniać wymogi stawiane przez portal typu stock, dotyczące takich parametrów jak format pliku, minimalna i maksymalna rozdzielczość, długość i wielkość. Ponadto każdy dodawany plik przed umieszczeniem na portalu typu stock przechodzi moderację pracownika tego portalu. Produkowanie nagrań stockowych wymaga więc od Wnioskodawczyni wiedzy, ale i zaplecza technicznego, takiego jak specjalistyczne kamery, obiektywy, czy dyski. Niezbędna jest też wiedza dotycząca procesu tworzenia filmów wysokiej jakości. Tworzone przez Wnioskodawczynię nagrania muszą być osadzone w konkretnym kontekście sytuacyjnym, atrakcyjnym dla potencjalnego nabywcy praw do wykorzystania filmu. Przykładowo, firmy farmaceutyczne mogą być zainteresowane nabyciem filmu, który przedstawia lekarza rozmawiającego z pacjentem, natomiast biura podróży poszukiwać będą nagrań, w których widoczny jest zadowolony turysta korzystający z atrakcji egzotycznych miejsc. Kontekst nagrania i miejsce, w którym zostało ono dokonane, jest niezwykle istotne, gdyż wpływa bezpośrednio na przychody uzyskiwane z konkretnego nagrania. Istotnym czynnikiem jest tutaj kreatywność twórcy, ale niejednokrotnie zrealizowanie ciekawych koncepcji wymaga dużych nakładów finansowych i organizacyjnych.

Nagrywanie atrakcyjnych wizualnie filmów wymaga niejednokrotnie organizacji sesji wyjazdowych do wybranych miejsc filmowania. Na cele każdego z takich wyjazdów Wnioskodawczyni musi skompletować akcesoria i odpowiednie stroje. Nagrania mogą się odbywać w Polsce (np. w hotelu posiadającym wnętrza odpowiadające koncepcji nagrania) lub za granicą (np. w destynacjach turystycznych, w znanych centrach biurowych itp.). Zorganizowanie sesji wyjazdowych niejednokrotnie wymaga długotrwałych przygotowań, na które składa się poszukiwanie odpowiedniego miejsca, organizacja transportu do miejsca docelowego, rezerwacja miejsc noclegowych, kompletowanie akcesoriów itp. Z tych względów prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność pochłania znaczne ilości czasu i wymaga dużego zaangażowania. Każdorazowo konieczne jest również zainwestowanie środków finansowych w przygotowania do nagrań. Zdarza się również, że Wnioskodawczyni dokonuje nagrań w pobliżu miejsca zamieszkania, korzystając z odpowiadających koncepcji nagrania warunków atmosferycznych.

W produkowanych filmach przede wszystkim Wnioskodawczyni występuje osobiście. Zdarza się, że przy produkcji filmów (w charakterze aktorów) angażuje osoby trzecie (wyrażają one zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w produkowanych filmach). Wnioskodawczyni nie może też wykluczyć zatrudnienia w przyszłości osób, których zadaniem będzie pomoc w procesie produkcji filmów (np. montażystów).

Jak wyjaśniono wcześniej, portale typu stock umieszczają na swoich stronach wyłącznie filmy spełniające określone wymagania techniczne. Sprawia to, że każdorazowo po sesji nagraniowej sfilmowany materiał musi zostać poddany starannej obróbce, dostosowanej do wymogów danego serwisu. Wnioskodawczyni wyjaśnia przy tym, że wyszukiwanie filmów przedstawiających interesujące dla potencjalnych klientów treści odbywa się przez tzw. tagi - słowa kluczowe, które opisują dany materiał wizualny. Aby dać sobie szansę na uzyskanie przychodów, Wnioskodawczyni musi zatem dopasować słowa kluczowe do każdego materiału filmowego (otagować filmy), co jest zajęciem czasochłonnym.

Podczas jednej sesji nagraniowej Wnioskodawczyni jest w stanie wyprodukować nawet kilkadziesiąt filmów przeznaczonych do umieszczenia na serwisach typu stock. Każdorazowo nagrania produkowane są masowo, gdyż Wnioskodawczyni pragnie z danej sesji nagraniowej uzyskać jak największe przychody, te zaś wzrastają wraz z liczbą zamieszczanych na portalach filmów.

Swoje filmy Wnioskodawczyni umieszcza głównie na jednym portalu typu stock (dalej: „Serwis”). Jednak nie wyklucza korzystania również z innych portali. Jest to możliwe, gdyż udzielana tego typu portalom licencja w przeważającej ilości przypadków jest niewyłączna. Wszystkie te portale mają podobny model działania. Dla przykładu Wnioskodawczyni wskazała treść zapisów regulaminu Serwisu, który prowadzony jest przez spółkę prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki z siedzibą w Nowym Jorku. Inne portale, na których Wnioskodawczyni nie wyklucza umieszczania w przyszłości swoich nagrań, mogą mieć siedzibę zarówno zagranicą, jak i w Polsce.

Zgodnie z warunkami świadczenia usług Serwisu, użytkownik, umieszczając swoje materiały w bazie Serwisu, udziela Serwisowi ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji m.in. do przetwarzania i sprzedawania tych materiałów. Co do zasady prawa autorskie pozostają własnością Wnioskodawczyni. Serwis w żadnym momencie nie staje się właścicielem filmów umieszczanych w jego bazie. Wnioskodawczyni zachowuje prawo do usunięcia filmów z bazy Serwisu w każdym momencie.

Wynagrodzenie za dostarczane pliki użytkownicy portalów typu stock (w tym Wnioskodawczyni) uzyskują na zasadzie prowizji od sprzedaży. Klienci dokonują płatności na rzecz portalu, a ten ostatni przekazuje prowizję autorowi. Zatem za każde nagranie kupione przez osoby dokonujące zakupu od portalu treści na nim zamieszczonych (dalej zwane: „Klientami”) Wnioskodawczyni otrzymuje określony procent zapłaconej ceny. Co do zasady, Serwis wypłaca użytkownikom należność od każdego pojedynczego pobrania zamieszczonego materiału. Wysokość prowizji może być uzależniona m.in. od stażu danego użytkownika w serwisie, czy ilości wgrywanych plików. Przychód uzyskany z tego tytułu jest trudny do przewidzenia i może ulegać zmianom zależnie od zainteresowania Klientów zamieszczonymi nagraniami. Ponadto cena za pobranie filmu uzależniona jest od jego rozmiaru i rozdzielczości, przy czym zwykle dane nagranie oferowane jest w kilku konfiguracjach wielkościowych.

Prowizje wypłacane są przez Serwis w transzach miesięcznych. Płatności dokonywane są automatyczne i nie ma potrzeby zwracania się o nie do Serwisu. Również w innych portalach typu stock płatności dokonywane są automatycznie, z reguły okresowo. Portale typu stock pozwalają na kilka różnych form zakupu licencji na używanie filmów w zależności od potrzeb danego Klienta i zastosowania, do którego mają być wykorzystane pobrane nagrania. Co do zasady, filmy udostępniane są Klientom przez portal na podstawie licencji. Klienci w zamian za uiszczenie opłaty licencyjnej zyskują prawo do wielokrotnego, dowolnego użycia własności intelektualnej (wybranego filmu). Na licencjobiorcę (Klienta) zazwyczaj nie są przenoszone prawa autorskie, a autor filmu (w tym wypadku Wnioskodawczyni) może go sprzedawać wielokrotnie kolejnym nabywcom. Co do zasady Klient nie ma prawa dokonywania odsprzedaży nagrania innym osobom. Poza powyżej opisaną licencją „standardową”, portale umożliwiają Klientom korzystanie z licencji rozszerzonych, w tym również dopuszczają możliwość całkowitego wykupienia praw autorskich (za zgodą autora materiału). Klienci, którzy zakupią licencję rozszerzoną, mają prawo do szerszego wykorzystania materiałów, na przykład nie obowiązują ich limity ilości razy, którą mogą przetwarzać pobraną zawartość. W przypadku całkowitego wykupienia praw autorskich Klient przejmuje od autora pełnię praw do zakupionego nagrania.

Co do zasady Wnioskodawczyni udostępnia swoje materiały na licencji standardowej lub licencji rozszerzonej. Nie może też wykluczyć, że w razie otrzymania korzystnej oferty dokona sprzedaży całości praw autorskich do nagrania lub nagrań.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano m.in., że:

 • Wnioskodawczyni będzie zajmowała się regularnie produkcją i obróbką filmów. Nagrania będą produkowane masowo i na bieżąco przygotowywane do umieszczania w bankach filmów (serwisach typu stock). Przygotowanie będzie obejmować m.in. przycinanie nagrania, dostosowanie odpowiedniego tempa odtwarzania (np. slow motion), korektę jakości itp. Jest to proces regularnej produkcji filmów, ich obróbki i udostępniania ich na portalach typu stock. Prowadzony w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest przede wszystkim fakt, że produkcja filmów związana jest z koniecznością podejmowania przez Wnioskodawczynię szeregu czynności (np. wybrania miejsca nagrań, skompletowania strojów i rekwizytów, przygotowania odrębnego sprzętu, udania się w miejsce nagrania, późniejszej obróbki nagrań, otagowania wgranych plików, itp.). Tego rodzaju działania nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. Ponadto, Wnioskodawczyni w celu nagrywania filmów musi posiadać specjalistyczny sprzęt, taki jak kamery, obiektywy, czy dyski. Powyższe wskazuje na zorganizowany charakter prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności w zakresie produkcji filmów.
 • Działalność w zakresie produkcji i udostępniania filmów na serwisach typu stock jest przez Wnioskodawczynię wykonywana w celach zarobkowych. Wnioskodawczyni produkuje filmy w celu osiągnięcia zysku. W tym samym celu umieszcza nagrania na portalach. Wprawdzie przychód uzyskiwany z udostępniania filmów waha się w zależności od zainteresowania Klientów danym nagraniem, jednak nie pozbawia to działalności Wnioskodawczyni typowo zarobkowego charakteru. Czynność udzielania licencji na filmy Wnioskodawczyni, jak i ewentualna sprzedaż praw do nagrań ma charakter odpłatny.
 • Opisana działalność Wnioskodawczyni jest wykonywana w sposób ciągły. Działalność ta nastawiona jest na powtarzalność i regularne zamieszczanie nowych treści.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, w szczególności przychody z tytułu udzielania licencji na używanie zamieszczonych przez Wnioskodawczynię na portalach typu stock filmów lub sprzedaży praw autorskich do tego rodzaju filmów, mogą być zakwalifikowane do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej...
 2. Czy dochody uzyskiwane z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej polegającej na produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, w szczególności dochody uzyskane z tytułu udzielania licencji na używanie zamieszczonych przez nią na portalach typu stock filmów lub sprzedaży praw autorskich do tego rodzaju filmów, mogą podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody otrzymywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, w szczególności przychody z tytułu udzielania licencji na używanie zamieszczonych przez nią na portalach typu stock filmów, produkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub sprzedaży praw autorskich do tego rodzaju filmów, mogą być zakwalifikowane do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), źródłami przychodów są:

1.stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2.działalność wykonywana osobiście;

3.pozarolniczą działalność gospodarcza;

4.działy specjalne produkcji rolnej;

5.(uchylony);

6.najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7.kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8.odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a.działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

9.inne źródła.

Zgodnie z art. 18 Ustawy PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ustawa PIT nie definiuje pojęcia „praw autorskich i pokrewnych” zaś ustawodawca w art. 18 Ustawy PIT odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Ustawa o prawie autorskim”).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, że domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni, jako twórca filmów, jest właścicielem praw autorskich do tych nagrań. Wykorzystywanie praw autorskich i pokrewnych może mieć miejsce zarówno w ramach działalności gospodarczej (w takim przypadku przychody zaliczane są do źródła jakim jest działalność gospodarcza - art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 Ustawy PIT) albo w ramach innego rodzaju działań (w którym to przypadku przychody zaliczone są do przychodów z praw majątkowych - art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 Ustawy PIT).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawczyni, uzyskiwane przez nią przychody z tytułu udzielania licencji na używanie filmów, które Wnioskodawczyni umieszcza na portalach typu stock, jak również teoretycznie możliwe do uzyskania przychody z tytułu sprzedaży praw autorskich do takich filmów, powinny być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zdaniem Wnioskodawczyni, definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, opiera się na trzech podstawowych przesłankach: zarobkowym celu działalności, wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły oraz prowadzeniu tej działalności we własnym imieniu.

Dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest zatem spełnienie warunków wykonywania tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu, nakierowanie podejmowanych działań na dążenie do jego uzyskania;
 • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań,
 • w sposób zorganizowany - co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, zgodnie z którym za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Wnioskodawczyni wskazała, że rozpoczyna wykonywanie działalności w zakresie nagrywania krótkich filmów w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Produkcją i obróbką filmów będzie się zajmowała regularnie. Nagrania będą produkowane masowo i na bieżąco przygotowywane do umieszczania w bankach filmów (serwisach typu stock). Przygotowanie to będzie obejmować m.in. przycinanie nagrania, dostosowanie odpowiedniego tempa odtwarzania (np. slow motion), korektę jakości itp. W związku z powyższym, jej zdaniem, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego proces regularnej produkcji filmów, ich obróbki i udostępniania ich na portalach typu stock powinien być uznany za prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest przede wszystkim fakt, że produkcja filmów związana jest z koniecznością podejmowania przez Wnioskodawczynię szeregu czynności (np. wybrania miejsca nagrań, skompletowania strojów i rekwizytów, przygotowania odrębnego sprzętu, udania się w miejsce nagrania, późniejszej obróbki nagrań, otagowania wgranych plików, itp.). Tego rodzaju działania nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. Ponadto, w celu nagrywania filmów Wnioskodawczyni musi posiadać specjalistyczny sprzęt, taki jak kamery, obiektywy, czy dyski. Powyższe, jej zdaniem, wskazuje na zorganizowany charakter prowadzonej przez nią działalności w zakresie produkcji filmów.

Ponadto, Wnioskodawczyni zauważa, że działalność w zakresie produkcji i udostępniania filmów na serwisach typu stock jest przez nią wykonywana w celach zarobkowych. Jak wskazuje, działalność ma charakter zarobkowy wtedy, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie będzie faktycznie prowadzona. Wnioskodawczyni produkuje natomiast filmy w celu osiągnięcia zysku. W tym samym celu umieszcza nagrania na portalach. Wprawdzie przychód uzyskiwany z udostępniania filmów waha się w zależności od zainteresowania Klientów danym nagraniem, jednak nie pozbawia to działalności Wnioskodawczyni typowo zarobkowego charakteru. Zdaniem Wnioskodawczyni istotne jest to, że zarówno czynność udzielania licencji na jej filmy, jak i ewentualna sprzedaż praw do nagrań ma charakter odpłatny.

Ponadto, Wnioskodawczyni wskazuje, że opisana przez nią działalność jest wykonywana w sposób ciągły. Wnioskodawczyni organizuje sesje wyjazdowe w celu nagrywania atrakcyjnych wizualnie i tematycznie filmów, w dalszej kolejności zaś dokonuje obróbki filmów przygotowując je do udostępnienia na serwisach. Działalność ta nastawiona jest na powtarzalność i regularne zamieszczanie nowych treści.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinno być wątpliwości co do tego, że czynności polegające na tworzeniu nagrań i ich udostępnianie na serwisach typu stock są wykonywane przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co sprawia, że przychody uzyskiwane z tytułu udzielania licencji na używanie filmów Wnioskodawczyni, jak również przychody ze sprzedaży praw autorskich do nagrań powinny być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej (zwłaszcza że przychody osiągane z tego tytułu nie są ujęte w katalogu negatywnym przychodów nie zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, który zawarty jest w art. 14 ust. 3 Ustawy PIT).

W ocenie Wnioskodawczyni, przychód taki winien być opodatkowany zatem na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Wyraźnie potwierdza to bowiem ustawodawca, gdyż w Ustawie PIT brak jest przepisu, który ograniczałby możliwość zakwalifikowania przychodów związanych z udzieleniem licencji na używanie przedmiotów praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej.

Powołując się na komunikat Ministerstwa Finansów z 5 marca 2014 r., zamieszczony na stronie www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty, Wnioskodawczyni wskazała, że (...) twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich <...> w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej.

Podsumowując, Wnioskodawczyni uważa, że uzyskiwane przez nią przychody z tytułu prowizji od udzielania licencji na używanie umieszczanych przez nią na portalach typu stock filmów lub ewentualnie z tytułu sprzedaży praw autorskich do tych filmów stanowią dla niej przychód ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza. W związku z powyższym uzyskiwane w ten sposób przychody powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, w szczególności dochody uzyskane z tytułu udzielania licencji na używanie zamieszczonych na portalach typu stock filmów lub sprzedaży praw autorskich do tego rodzaju filmów, mogą podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 30c ust. 1 Ustawy PIT, po spełnieniu przesłanek formalnych określonych w Ustawie PIT.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 Ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z art. 9a ust. 3 Ustawy PIT wynika, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c Ustawy PIT i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Wnioskodawczyni uważa, że dochód uzyskiwany z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (w szczególności dochód uzyskiwany z tytułu udzielania licencji na używanie zamieszczonych na portalach typu stock filmów) lub sprzedaży praw autorskich do tego rodzaju filmów, jako uzyskiwany ze źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza może zostać opodatkowany przy zastosowaniu stawki 19%, o której mowa w art. 30c ust. 1 Ustawy PIT, po spełnieniu przesłanek formalnych określonych w Ustawie PIT (w szczególności dokonaniu prawidłowego wyboru takiej formy opodatkowania, zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.